Loading...
HomeMy WebLinkAboutAlta Planning and Design Agreement woo-6uluueldejle�)aagew6aa6 cocc-LCA (£LZ) L L006 VO 'sala6uV SOI 50q aj!nS ')aaa1Su,L W L L9 u6!saa + 6Uluueld e11V ledioulad `V-1d 'jegeA 60aO :aq Ileus 1NH1gf1SN00 agJ 10 aAljejuasaidej led!oupd aql -8 0b-VZ-0Z9 (606) 99L L6 VO 'euowd anuaAV AajeO gjnoS 905 juawpedaQ s�joM o!Ignd euowd 10 40 aaaul6u3 40 `3d 'oaaaaanO aueH :aq Ileus Milo aqI}o aAljejuasaidaa led!ou!ad eql .V :snn01101 se We 'uaAIB aq pegs suo!jeolunwwoo pue spuewap '90110u lewaoI wognn 01 pue `1N31AIA3IHOV aqj jo aouemopad pue uo!lea}swupe aqj aoj alglsuodsaa Apewlad aae OLIM s911Jed aqj Jo saAIIeIuasajdaa agl '30IlON 30 301A213S aNV S31121Vd 3Hl 30 S3AlIVIN3S3bd321 7 'OZOZ 'LE aagolo0 g6nojgl anuguoo Ileus pUe L LOZ ' L aagwanoN uo 5ul0uaww00 saeE)A (C) aaagI sl 1N3W332JOV sig1 10 wJa} agl 'W2131 '1, :Sm0II0J se 98a6e sa!IJed aqI `321033213H1 `MON '1NV1lf)SN0O jo IIeyaq uo gons se joe of paz!aoglne sl molaq pajejS aA!leluasaidaa ledloulad aql jega sjuasaidaa 1NV1gf1SNOO `SV3213HM pue 's!seq joafoid-.gad 'papaau -se ue uo ulaJaq paulPp sao!Aaas aqj wao}jad 01 6uIIHM s! 1NVl-lf1SNOO `Stl3213HM 'slseq joa(oid-aad 'papaau-se ue uo Allo aqj JOJ sao!AJGS 6ui}!nsuoo leumsajoid waojjad o; 1NVl-lf1SN00 uielaa 01 saa!sap Al10 aqI `SV32i3HM SIVII0321 .Sal}aed aq1 se a91Jeu!aaaq o; paaaajaa �LIaA!1oalloo `(„1NVl-lf1SN0O„) NOISM + 9NINNVgd VIIV pUe (AilO aqI„) VNOWOd 30 AlIO aqj ueamlaq pue 1(q olui p9J91ua si („1N3W332JDV„) S331A2JAS 1NV1gf1SNOO 2103 1N3W33HOV N3NIV13N U31SVW SIHl S33IAN3S 1Md1if1SN03 IVNOISS3d021d 2103 1N3W33NE)V N3NIV13H N31SVW '(0)COO I-Z uo!loaS apOO Al!o euowod Aq pez!Joglne lunowe oql paaoxa lou Reqs Jolla-] luawa6e6u3 Aq papJeme loefoJd Aue Jol uo!lesuadwoo s,1Ndl-]f1SN03 I!q!4X3 se olaJaq pagoelle alnpopS aa=l agl gl!m aouepJ000e u! pue 'Jolla-] luauwobebu3 aql ui polels lunowe uo!lesuodwoo wnwixew eql paaoxa of lou lunowe ue 1NviinSN0o /fed Reqs Allo oql 'Jolla-] luawabe6u3 Aue of luensJnd pewJolJad �Jom Joj 'N0I1t/SN3dW03 'S -(ol!sgam euowod to 41!0 aql uo olgel!ene) wJo j OOL e (£ pue 'aoueansul Al!I!ge!q to aleo!lpeo luaJJno a (Z `asueoi-] ssaulsne euowod to Al!o lueJJno s,1Ndl-]f1SN00 aql to Adoo e ([ :gs!uJnl of paJ!nboi aq Reqs 1NVi1nSN00 'Jglla-] luaw96ebu3 ue olu! 6u!Jalua to auJ!l aql IV -loefoJd eql alaldwoo of lsoo paaoxa-ol-lou pue `uo!laldwoo Jol aullow!l `iJom agl to adoos spefoJd oil!oads eql au!lop Reqs pue `ell!1 pue opoo AJobole0 AllepedS aql Allluap! (legs sJalla-] luawabebu3 -Allo aql ul!M Jolla-] luawa6ebu3 oupeds-loefoJd a alnoaxe pegs 1Nvi-inSN0o '�Jom wJoped of paloalas s! 1Mdl-]flSNOO goigm Jol loefoJd goee Joj -AJobaleo goea to pug Jul of buluu!6aq aql woJl s!seq leuolleloJ e uo AJobele0 Alle!oadS algeolldde aq) u!gl!m sluellnsuoo aaJgl wOJl slesodoJd lewJolu! lsanbei Ilegs Allo agl `loafoJd e JOl saolnJas bu!llnsuoo speou Allo aql legl soulwielop Al!o agl ll aJnloal!goJy adeospue-] L L-8 <<tl, I!q!4x3 u! pagposop Alleaauab se saijobajeo AllmodS bumollol gql Japun sao!nJas leuo!ssaloJd Jol aq Reqs 1N3W332K)V aql Japun poulelei aq Aew 1M -mSN0o gDlgM Jol sao!nJas Bons to adoos aql 'S30IAb3S -40 3dOOS T -uiaJaq polels suo!l!puoo pue swJal agl UO sao!nJas Bons Japuej of saaJbe 1Nd1-]f1SN0o '1N3W332JOV s!ql to swJal agl gl!m aouepJ000e u! 's!seq loafoJd-Jed `papeou-se ue uo sao!nJas luellnsuoo leuo!ssaloJd ap!noJd of 1Ndl-]f1SN0o sulelaJ Allo Jul 'N011N313H '£ -saoimas to eouewJolJad s,1Nvi-inSN0o aasJano Ilegs oqM (Ado) JabeueA loafoad SAD ggl se Jaaulbu3 l!A!0 a a4eu6!sep pegs Al!o aql `1N3A3IMPDV s!ql Japun Jalla-] luawa6e6u3 Aq papJeme loefoJd Aue Joh -3 -sabuego p!es to sAep Jepugleo (L) uanas u!gl!M uan16 aq Reqs aollou uallpm 'pe6uego si 'uosJad Bons to ssaJppe aql Jo suoijeoiunwwoo Jo spuewap `soo!lou gql an!aoaJ Ol paleublsap anlleluasaJdej led!oulJd eql to aweu aql ll '❑ .uo!loas s!ql JOl sasodJnd Jol pa6palmoujoe aq lou II!M llewe Jo apwlsoel Ag aolloN -pew Aq Jo AJanllap leuosJad Aq paloalla aq Aeu.w pue bu!lpm ui spew aq pegs AlJed Jape Aq JapunaJaq uan!b aq of suolleo!unwwoo pue spuewap `sao!lou lewJoj -0 (Ad0 Aq pa!�!aan se) pouad 6Ul0lOAUl gbnoagl pa}aldwoo joafoid jo a6eIua0Jad -g (Ad0 Aq pa!}!aan se) algeo!ldde se `pajaldwoo (s)Nsel 10 a6eIu0oaad 'L sl ejolq ns pue sinoq ;o aagwnu 'ajej Alinog s,}jels pau6!sse pm buole 'polaad p9010AUI aqj bu!jnp pajaldwoo jo pawjojjad sl!e}ap Nsel 'g (1001oad of anb!un pue an!ssaJ6oad) aagwnN ao!onul •g GIB(] ao!onui •t7 aagwnN JapJO asegoand .£ all!1 pue apo0 foobale0 Alle!oadS •Z aagwnN }oafoJd aweN 109foad :6uimo!loj aqj 'ol, pa}!w!! aq IOU Inq 'apnloui llegs saolonu! Ilb' 'Wd0 ay} of palllwgns aq llegs sainjeu6!s leu161ao gl!m peagaallal SlNvi1 nSNO0 uo saolonul leu!6uo I!wgns Ilegs 1NVilf1SNO0 'O g„ I!q!gx3 ui alnpagoS aa.� aq; g}!m aoue11dwoo aansua o; 11ejap juapi! jns ql!m saolonui ap!noid llegs 1NviinSNO0 'sao!naas pap!noid 1Nv_LinSNO0 aql yo!gAA u! q#uow goea ;o pue aqj aa};e sAep (gl,) uaa;llj u!gl!m jabeue" joafoid aqj 01 Alleo!uoi;oala pue Adoo paeq ul S9310AUI leu!6lao }!wgns llegs 1NVilnSNO0 'o}aaagj suolsuaIxe Aue pue 1N3W33? Ob' aql P waal aqj 6u!jnp slue;lnsuoogns aol saa; Alinoq jo slsoo pue peagaano uo pa6jego a6eluawad 'sea} Alinoq of luewlsnfpe xapul aoud aawnsuo0 a anlaoaa IOU (legs 1Ndlif1SNO0 -3 .d.q uo!joaS ui pa}els se jdaoxa `juauuaaa6y jau!eja�l aalsen aqj japun panoidde saa; aql woJJ ale!nap IOU llegs JOIJ@-1 luawa6ebu3 Aue of luensind pawaoped Nom JOI saa; s,1NviinSNO0 '❑ 'Juawaai6y s!q}jo uo!lea!dxa jo uoileu!wial of anp ao woad 6uispe slsoo lle pue 'sa!lddns 'juawd!nba 'sleuajew 's;oeljuoogns joj sisoo Ile 'uo!;el!w!l jnogj!m `6u!pnloul 'ainleu Jana}egM ;o s}soo Ile pue 'I!Iojd 'llojAed `peagJano SI! aoj aoloealuo0 of algeAed slunowe lie sapnloul uo!lesuadwoo lejol -0 -suo!}ela�l Ieulsnpul }o juaw}ieda❑ aq} Aq jas aae sa6em BUII!enaad go!gm aol u011!Sod goea @Ieo!pul (legs 1NviinSNO0 'g '!enoidde ua41!IM p90Uenpe s,Al!0 aqj su!elgo 1Md1if1SNOO ag} ssalun sjuawjsnfpe ahem 6uil!enajd aniaoaJ IOU Ilegs 1NviinSNO0 1!q!gx3 u! Bons se pa}empul suopsod ahem 6ui!!enajd aol Ideoxe „`g„ I!q!gx3 se opjaq pagoe}}e 'alnpagoS aad aqj u! Lpo} las slsoo pue sajej aqj paeoxa xou (legs 1N3W3ERJSV s!q; Jo waal aqj 6uijnp papieme ja}}a� juawabe6u3 Aue o} juensind pap!no,id sao!ruas 101 s9a1 aql legl s9916e 1Nv_mSNO0 'V jo sseu!snq sl! ul 1M _L­lnSNO0 10 jauped a aq of pawaap aq jo awooaq asodjnd Aue jol jo Aem Aue u! lou Ileus AilO aql -joloejluoo luapuadepu! Allogm a ulewai sawl, Ile le Reqs pue joloejluo0 luapuadapul ue se 1N3W332J9'd s!gl of luensjnd saa!njas wjoljad (legs 1Nvi­InSN00 '0 .upjag gljal las aslmjagla se ldeoxa ui@joq paj!nbaj sa0lnjas aql wjoped `saakoldwo sl! jo `sluabe sl! '1NNlif1SNOO go!gm Aq sueaw jo 'apow 'jauuew aql jano lojluo0 AUe aneq (legs 'soe4oldwe sl! to Aue jou ` 110 aql jagl!aN 'lojluoo pue uo!l0ajlp aAlsnloxe s,1Md1­lnSNO0 japun aq 'saw!3 Ile le 'Ileus '1NviinSNOO la llegaq uo pue '1N3W3MJOb' s!gl of luensjnd jallal luawa6e6u3 Aq papjeme loefojd Aue uo sa0!njas bu!wjopod lauuosjad agl -8 -slg6u qons Aue of wlelo AUe sanlem Alssajdxa 1Nv_L7nSNO0 'l!lauaq uo1le0en jo `luawajllaj `aneal �a!s Ieoipaw se qons aakoldwa ue ql!m pole!oosse Alleo!dAl 3!lauaq Aue of pall!lua lou s! 1Nvi-inSNOO `jagljn3 '1N31AI33�JOH s!ql japun jalla-I luawabe6u3 Aq papjeme l0afojd ollloads e of luensjnd pajjaluoo Alssojdxa s! Aj!joglne qons ssalun J,11O aql to llegaq uo Al!I!ge!l jo uolle6llgo `lgap Aue jnou! of Aj!joglne jo jamod ou aneq Ileus 1Nvi-inSNOO `gans sy -joloejluoo luapuadapui ue s! 1Nv_L- 1SNOO .d '11010 NiNOa 1N3aN3d3aNl '9 -pawjopod Njom jol 1Ndl­lf1SN00 03 parvo uo!lesuadwoo bu!pjebei salndslp to janlem a jou '�jom to eouewjoljad aql ul l0alop jo goeejq Aue to jan!em a alnl!lsuoo lou llegs luawaaj6y s!ql of luensjnd luaw4ed S,J.110 'I �lll0 eql Aq ldlaoaj to sAep (O£) Alj!gl ulgllm pled aq Reqs sa01onu1 palndslpun .A quawAed jol pass000jd aqlON Ileus q uo!lOaS s!gl ul poouajalaj sluawnoop aql to saldoO -luawAed jol sluawnoop leu!6!jo 3!wgns Ileus 1N` _LglnSN00 T ',1110 aql Aq panojdde -aid aq lsnuj luawasjngw!aj asuadxa palelaj-lanejl jol lsonbaj Auy C •pagoelle aq Reqs sldlaaaj bulljoddns IIV -Z -asodjnd pue asuadxa to alep alels Ileus 801onul ' l, -papelle uoileluawnoop 6ulljoddns ql!m `a010nu! anlloadsaj aql uo paz!wol! aq Ileus slsanbaj luawasjngwlaN 'I '@lea a0!onul aql to se palaldwoo (alge0lldde se) sNsel jo loefojd agl to a6eluaajad palew!lsa s,j9aul6u3 AID aql paa0xa lou Ilegs ale❑ a0lonul aql l0 se 1NviinSNOO of ped uollesuadwoO lelol 10 uopodojd aql -H aqj 'jo aouanbasuoo a se jo 'jo }no Aljoaj!p 6u!spe ao buijjn000 jua}xa aqj of spuewap ao sw!elo aaylo Ile 'uo!jejawnua Aq uo!i.ej!wil lnogl!m pue (.1110 ay} jo Apadoid buipnlou!) Aliadoid o} sa6ewep ao gjeop `J,llO ayj jo saaAoldwa 6uFpnlou! 'saunfui leuosiad 'sigap 'sua!I 'sw!elo 6u!pnlou! 'fx:ped Aue 10 aone4 u! buispe Mel Aq pannolle juajxa wnw!xew aqj o} ,1110 ay} Aq paainoui sasuodxa jayjo lie pue saa; ;radxe 'slsoo ;jadxa 'saal lebal 'sisoo }inoo 'sIsaJaIu! 'juaw6pnf jo sjunowe aqj 'ol paj!w!I jou inq '6uipnloui aajoemp pue pu!�{ Agana }o uo!joe jo sasneo pue spuewap 'sua!I 'sw!elo 'sassol Ile pue Aue woij ssalwJey pue aaJ4 s}ueruas pue saao14#o 'saaAoldwe sj! pue Allo aqj ploy pue Aj!uwapu! 'pajoid o} saaAe /(gaaag 1Ndl-1nSN00 'Jk11NW3GN1 .V 30NvNnSNl (INV AlINW3ONl '6 IIglyx3 se o;aaag pagoe}le 'Allo ay140 aa6euel/l 43 agl jo uo!aeu!wialaa uanpAA aqj ui yljoj jos si sjuawaa!nbai ainsolos!p S1Nv-LinSN00 10 1ua}xa aql -�Jom ;o juawaouawwoo aqj 01 jo!ad 'juawaaj6y s!qj of juensind papieme Jabal juawa6e6u3 Aue aapun aolnpe 6u!p!noid aaAoldwa yoea aoj '�jal0 Aj!0 aqj ql!m (OOL wjo3) juawa}els jsaaaju! oiwouood ue al!; of paa!nbai aaojajagj si pue apo0 Isaaajul jo }o!lluo0 p!es ul pajeu6!sep Si 1Md1-IflSN00 'aapunaaay ,1110 ayj Aq paldope apo0 Isajajul jo lo!ljuo0 aqj pue -bas 4a 'OOgLg uo!}oaS apo0 ;uawuaano0 o} juensind 1eyj sabpalmou�oe Agaaay 1Nvi-InSN00 '1N3W31'd1S 1S3N31N1 0IWON003 '8 .sao}oea}uoogns ao 'sjuabe 'saafxoldwa s,1NH1lf1SN00 Jo Aue of algeoildde suolloulsaa S2i3d ql!M aoue!ldwoo jol alq!suodsai Alolos s! 1Ndl-if1SN00 's;!Iauaq S�13d joj suo!}nq!j}uoo aaAoldwa ao/pue uo!lnquluoo aaAoldwa aoj J.11O aqj Aq pled aq o} uo!lnq!aluoo Aue 01 luawallpa pue ,11!0 aqj jo aaAoldwo ue se S2:13d ui lloaua of Appq!6!la of papw!l jou }nq 6uipnlou! 'A110 aqj Aq juawAoldwa #o }uap!ou! Aue ao 'i.l}aueq 'uoilesuadwoo Aue '01 sw!elo AUe amen 01 aai6e Agaaay pue `off pallpa awooaq jo joj Aplenb jou lleqs juawaaa6y s!y; aapun aa!naas 6uipinoid sioloealuoogns pue 's}ua6e 'saaf%oldwe sj! jo Aue pue 1Nv-L-inSN00 'fuel;uao ay} 01 aoueu!pao jo Mel 'uo!}eln6ai 'alnj 'Ao!lod !eaapaj jo a}e}s 'ADuabe jayi.o /due buipue}sq}!M1ON ,Al!o jo f}!l!q!suodsai aql aq as!rwaq;o pinom goigm 'suo!jnq!jjuoo vans uo Isaialui pue sa!}!euad Aue jo juawAed aq} jol se Ilam se 'sJoloejluoogns ao 'sjua6e 'saaAoldwa sl! JO 1Mdl`1nSN00 jo jlegaq uo sj!jauaq S�13d aol suo!lnq!aluoo jafxoldwe jo/pue 994oldwe Aue ;o juawAed ay} Joh fxP0 ay1 ssalwJeq ploy pue AJ!uwapu! Ilegs 1Nvi-inSNO0 `Lilo ayl 10 eaAoldwa ue se S�I3d u! }uawllojua aol alq!6!la aq o} (S�J3d) WGISAS 1uawaa4a�{ saaAoldw3 o!lgnd e!ujople0 aq; ao uo!lo!ps!jnf jualadwoo }o linoo a Aq pau!waalap si ao swielo luawaaa6y s!q; of juensind papieme aallal juawa6e6u3 ue o} juensind saornaas 6uip!noid 1NviinSNOO 10 joloealuoogns jo 'jua6e 'aakidwe Aue ao 1NviinSN00 Jey3 JUaAa ay} ul 'A11NW30N1 SN3d 'L '1Mdl-if1SN00 g;!nn aspdaajua ju!of Aue jo aagwaw ao ainjuan Ju!of a as!rwayjo uo.jesuadwoo wnwlxew lejol ay; paaoxe uoijeu!waal uodn algeAed junowe ayj Ileus Iuana ou uI -ajep uo!leu!wjal ay; jo se ',1110 ay!, Aq Alalos pue Algeuoseaj paulwjalap se 'uo!}oejs!}es s,Allo ayj 01 'pap!nojd sey 1.N`dl-lf1SNO0 GOIAJ99 aye of lenbe junowe lejol ay} Aluo pled aq Ileus 1N`d1if1SNO0 'u!ajay pap!nojd se pajeu!wjal s! japa-I ;uawabe6u3 Aue jo 1N3INA3d0V sly JI 'Joajag} 91ep an.1oa�}a ay} buiApads pue uo!jeu!wjal gons j0 1Nb'1lf1SNO0 01 ao+jou uallpm SAep jepualeo (0£) Ajj!gl 6u!nl6 Aq asneo Inopm aw!l Aue }e 1N3A33?jOb' s!g} of juensjnd papjeme japa-I juawa6ebu3 Aue pue 1N3W33bOV s!yj a}eu!wjal Aew All0 ayl '30N31N3ANO0 NOA NOl.LVN1Wb31'U '1N3VV3EMOV s!Ul 40 u0!jeu!wja} ayj aA!njns llegs uoijoaS s!yl japun jueuanoo s,1Nv-LinSNOO -1N3A33?JO`d sM 10 uolleu!wja} ayj uodn Allo ayl 01 paujn}aj aq Ileus elep Allo II`d -Mel Aq paj!nbai s1 ajnsolos!p j! uo!lemoy1ne gons luejb Ileus Allo aql -Allo ayj Aq uo!lemog1ne u@jjp n Inoyj!nn 1NH1-if1SNO0 Aq pasolos!p aq fou Ileus pue 1e11uapPoo pawaap aje 1N3VV3DHOV s!yl 10 eouewjo}jad jol pap!nojd jo 1NviinSNO0 Aq pan!aoaj ao padolanap uo!jewjo;ui jayjo jo 'uo!ssnos!p 'sjuawnoop 'elep Ile ley} sIueuanoo 1Nv-LinSNO0 Allo ay; jo saaAoldwa pue slenp!n!pul 91enud jo ejep lauumad pue `leoplle}s 'bu!jun000e 'le!oueug of ssaooe aney AEW `sagnp j!ayj ;0 asjnoo agj u! '1Nvi-lnSN03 Jo saaAoldw3 'A1.13Vl1N30I=11NO0'I.6 '1N3A332:JOV siq; japun pajeajo seen jonpojd jaonn ayj go!ynn jol ueyj jay;o asodjnd e joj pasn s! }eg} jonpo.id Njom jo 'Allo ayj 01 fUGAIlap Mile 1NH1-If1SNO0 agj uey} jay10 auol(ue Aq paippow si ley} jonpoid Niom joj Aj!I!q!suodsaj jo A�!I!ge!1 ou jeaq Ileus 1Nv-LinsNOO 'bu!o6ajoi ayj 6ulpuelsy1MON '1N3W33&DV s.yj ;o aouewjoped aqj u! pajedajd (juellnsuoogns jo) 1Md1-If1SNO0 jeyj (sa6ew, jo le!jajew uallunn jay}o jo 'sjuawnoop 'spodaj 'elep) jonpOjd VOAA pays!u!jun jo pays!u!J IIB ap!Aojd Ileus 1N`dl-If1SNO0 'jsanbaj s,Allo ayj uodn uag} 'pa1Bu!wja1 s! 1N3VV33RIOH SM 11 '1Nb'iinsNO0 Aq uo!jeo!Idde }y6ul(doo a jo joafgns ay} aq jou Ileys lepajew gons Allo au} Aq uoijeu!wass!p jo asn sp uodn uoljel!w!I jo uol}o!jIsaj Inogl!nn Ailo ay; j0 Apadojd ayj u!ewaj pue aq 'sjunowe uo!}esuadwoo pa}nds!pun jo }uawAed s,Allo ayj uodn 'Ileus 1N3VV33&DV s!yj jo aouewjoped ag} u! 1Mdl-IflSNOo Aq padolanap leuajew uapim jayjo jo sjuawnoop 's:jodaj Ilb -ionCIONd )RAOM =10 dIHSN3NMO'U •ojajay payoelle „p„ }!q!yx3 ul gljol jas se aoumnsui juawaaa6y s!yl }o wjal ayj 6uljnp saw.} Ile le uleju!ew pue ajnowd lleys 1Nd1-If1SN0o 30N'd?jf1SNl 8 -japunajay aouewjoped }ua6!I6au S,1Nv-L-1nSNOO wojl bu!sue Avadojd jo suosjad pj!ul of saunfui jo sabewep jo} Al!l!ge!l jol J1110 @L11 10 uo!}eo!j!uwapu! 10� ap!nojd o} Alalos papua}u! s! Ing 'Aj!l!ge!I S,1Md1-1nSN00 aul fxenn Aue u! abjelue 01 jo 'A-LIO au1 jo `1Nvi-I 1SNOo ;su!e6e fled pj!yl /due }o jone} ui uo!joe jo asneo Aue alean 01 papualu, lou s! uo!sInojd s!yl 'Allo agj jo aoua61Ibau alos ayj Aq pasneo Aliadojd of abewep jo suosjad of funfui gons juajxa ay} o} jdaoxe 'japunajay pewjoped Njonn ayj jo aouewjoped •papieme pue Jg6nos aq Aew se jai jai jaglo gons of uoil!ppe u! 'sluawasingsip Ajessaoau pue slsoo 'seal s,Aauaolle algeuoseaa aanooaJ of pollque aq llegs uo!Joe gons u! Aped 6u!I!enaid aql '1N3W332JOH s!gl of luensind papieme iapa-1 luawobebu3 Aue Jo suo!s!noJd Aue laidiaJui of jo aojojua of Jg6nojq s! 'Ai!nbe ui io mel le 'uo!loe Aue JI .a 'sa!ped aql uaannlaq suo!Jego6au gl!eJ pooh g6nojgl panlosGJ aq 'olq!seaJ Algeuoseaa Jualxe aql of 'llegs 1N3W319 IJOd s!gl pue papieme Jalla-j Juowa6e6u3 Aue Jo suo!sinoid Aue Jo uo!Jeo!ldde jo uoilelaidialu! aql 6u!pie6aa salndslQ .d 'S31ndSIG 30 NOumoS3N'9L ,saoinaas pies Jo lsoo lenloe aql paaoxe uoilesuadwoo gons Reqs Juana ou ui 1nq 'J.110 aql to lenoidde aql of Joafgns aq llegs saoiivas pies wjoJaad-aa 01 lNHlif1SNO0 aoJ uo!lesuadwo0 aoiivas 6u!wjoJuoo-uou aql Jo uo!Jaldwoo aql aaJJe sAep 09� ulgl!nn 1N`dlif1SNO0 AJ!1ou Jou saop r1110 aql J! saoiivas pies wjo}jad -aa of uo!le6llgo sl! Jo panailaJ aq Him 1Ndl-if1SNO0 -All0 aql Aq pau!wialap se spiepuels ql!m AI!wjoluoo u! Jou aae goigm 'saouues pies Jo Aue wioped-aa llegs 1Nv-LinSNO0 'saoue;swnojio jel!w!s ao awes aql aapun uo!ssaJoid awes aql Jo saagwaw Aq pas!0aax9 Alueuipao Il!�s pue aaeo Jo oaa6ap aql ql!m pawjo}aad aq llegs JuawaaJ6y s!gl pue Jalla-I Juawabebu3 Aq popieme loefoid Aue of luensind paaapuai aq 04 sa0!ruas aql Jegl saaa6e lNt/1-if1SNO0 'ONV(3NViS'9 L -uoseaa ou JoJ ao uoseaa Aue joJ plaggl!m aq Aew ga!gm `Aped aaglo aq;Jo luesuoo uaJJ!ann 'ssaadxa aql 1nogl!A& luawaai6e s!ql japun seilq glsuodsai io sJg6!j aql Joeiluoogns io u6!sse llegs Aped aagl!9N -ONIlOd261N0o8f1S ONb 1N3WN0ISSV--PP '11\13W33ZfOV s!ql Jo sw.ial aql of luensind `papieme a91101 Juawa6e6u3 aql u! Jo} pap!noid uoilesuadwoo wnwixew Ielol aql paooxe uoileu!waal uodn algiaAed Junowe oql Reqs Juana ou ul 'Glep u01Jeu!wa9J agl 10 se 'All0 aql Aq Alalos pauiwialap se 'uo!Joelsiles s,,1110 aql of 'pap!noid seq 1N'dl-If1SNO0 aolmas aql of lenba lunowe lelol a pied aq Him 1Nbinf1SNO0 aq1 'uo!Jeu!waaJ aqJ Jo alep an!10a}}a aql Apoods Reqs pue 'JlneJap paballe aql Jo ainleu aql AJ!oads llegs 'asnelo s!ql of aaJaj Reqs a0110u ag1 '1Nvi-jnSNO0 01 9011011 uaJJ!JM ABP aepuale0 (g) an!J a 6UTA16 Aq 1N3W332JOV slgl pue Jallal luawa6e6u3 aqJ aleu!wial 01 Jg6!J aql aneq uagJ llegs A_Ll0 aql '1N3W332A0V sigl Jo suo!lelnd!Js ao sJueuan00 aq; Jo Aue aJelo!n Reqs 1Nvi-inSNOO J! 10 '1N3W332]E)V sig; Jo suo!s!noid aql of luensind pue aalla� luawa6e6u3 Aq papieme loafoid Aue joJ uo!Je6!lgo sl! aauuew jadoid pue Ajaw!1 a u! ll!JInJ 01 I1eJ Ilegs 1N` iInSNO0 'uoseaa Aue aoJ JI -3Sfldo X103 NOI-LVNIWN31'£L -uo!Jeu!wJ@J Jo aJep Jo se pap!noid saoiivas Jo amen aqJ Jo JaJJ@J Juawa6e6u3 ul aoJ pap!noid 1N3W33&DV s!ql of luensind sao!naas s,1Nvi-inSNO0 l! 'uo!l!ppe ul 'smel a6eM 6u!l!enaad ql!M Aldwoo AlInl llegs 1N` -LinSN0o uagl 'smel a6eM 6wl!en9Jd aql Aq pau!lap se 'loafoid aoueualu!ew ao s�aom ojlgnd algeo!ldde ue to lied aye 1N3W33�IE)V s!gl of luensind saouuas s,1Nv-LinSNOo aqJ ll -sloefoid ,aoueuaju!ew,, pue ,s�jom o!lgnd„ uo sluawai!nbai aaglo to aouewjolaad agl pue salea a6eM 6u[1!enajd to Juaw4ed eqJ aj!nbaa goigM `(„smel a6eM 6u!I!enaJd„) -bas la `0091! uolloaS 19 a11!1 `suo!leln6a�A to apo0 eluaople0 se Ilam se -bas la 'OZ/ L pue `'bas la 'OZL t uo!loaS apo0 jogel eluaople0 to sluawaimbai aql la aaeme sl 1NvpnSNO0 -0 -apo0 suo!leaodao0 e!wope0 aq} of luensind e!wople0 to alels aq; ut sseu!snq op of paials!6ai ao pall!lenb aq lsnw l! 'O-ll io uo!leaodaoo alels-lo-Ino ue s! 1NviinSNOO J1 '0 '1N31AI33�1OV s!ql japun eouewjolaad 6uiouawwoo of jo!jd asuao!l ssaulsng Allo e ulelgo llegs 1NviinSN0o '8 suoileln6ai pue sapoo `saoueuipio 'smel Bons ql!M Aldwoo saw!} Ile le llegs 1NV-LinSNOo aql '1N3W33&Od s!ql to aouewaop;Dd s,1Nv-Li lSNOo aql loalle jauuew Aue ui leull suo!leln6aj pue `sapoo `saoueuip.io 'smel Ieool pue 'Ieaapa3 alejS 'gl!nn Aldwoo pue 'lo pawjolui daa� llegs 1NHl-lfISNOO '`d 'SM`d3 HIM 33MdI7ldWOO'4Z -e!uaople0 to lo!alslQ leilua0 aql u! all (legs anuan anlsnloxa 'lano0 louls!Q -5-n e ui uope61l!l to Juana aql uI 's91a6uy sol to A;uno0 agl u! Alan!snloxe ail (legs slanoo lep; alels u! anuan 'sallied aqJ uaamlaq uo!le6!l!l to Juana aql uI 'e!uaol!Ie0 to alMS aql to smel WM aouepa000e ui panilsuoo pue Aq POU.lan06 aq Reqs luawa916y s!gl -My-I JNIN-83AOJ'OZ Tem Aue u! palep!Ienu! Jo paa!edw! 6uiaq JnogJ!m loa4a pue aojol llnl u! anuiluoo ll!M ssalagl.ranau suo!s!noid 6uiuiewaj aqJ 'algeaoaoluaun ao p!on `p!lenu! aq of uo!lo!psunf lualadwoo to linoo a Aq play s! 1N3W33?JSV SM to uolsmid Aue ll A11118VN21A31S'61. .uolleluauo lenxas ao uoil!puoo leo!paw 'deo!pueq Ieluaw ao IeolsAgd 'aft `filsaoue 'u161ao Ieuo!leu 'snlels Iel!aew xas 'uo!6ilaj 'paajo 'aoloo aoea iiagl of piebai lnogl!m p@Aoldwa aje slueo!ldde pue sjoloeiluoogns legJ ainsua of uope an!lewJll}e 9�lel II!m 1NViInSN0o -uo!lelua!jo lenxas ao 'uoippuoo Ieolpaw `deo!pueq Ieluaw ao leo!sAgd 96e `Ailsooue `u!6!ao leuo!leu `snlels leluew 'xas 'uo!6!Iaa `paaao 'aoloo `aoea to asneoaq luawAoldwa aol lueo!Idde to 'joloeiluoogns 'aaf%oldwa Aue lsu!ebe aleulw!aoslp lou Reqs 1N` -LlnSNOO '1N3WAA&Dd slgJ of luensind papjeme aallal luawa6ebu3 Aue to oouewao}jad aql ul 'AIINnINOddO 1N3WAOldW3 Tdn03 ONV NOUVNIWINOSl0-NON'8I -anp sem aouewjoped paloalle aql wogm wojl Alaed aql to loiluoo aql puoAag aie go!gm 6u!o6aaol aql of aelpissip jo aepw!s asneo aaglo Aue jo 'poo to sloe `sloe aeM 'uo!loe luawwano6 agleam a.�anas 'aaiJ 'sloe 'saouegjnlslp `say pjs Aq papadwi jo paluanajd si olaaaq aouewiopad se 6uol os pue al!gM papuadsns aq llegs aapunaaaq sallied aql to suo!le6!lgo pue sagnp an!loadsaj aql '31in3rvW 30NO=I'L4 -Molaq gljoj las salep aq;, uo olaaaq sallied agj Aq olui paaa;ua s! luawaaa6y SM 303N3HM SS3N1.IM NI '1N3W33&O`d SM 40 uo!jeupial ao uo!lej!dxa aq; anlnans Ileus (Ame!luapuuoO) I I pue `(Al!uw@pul) b''6 '(AI!uwapul SN3d) L su0110aS ul paulejuoo sjueuanoo aql req} aaabe sa!}-1ed agl 'S1N'dN3A0C) ONIAIAmns'LZ '1N3W332JOV slg; 01 ;uensind papieMe ja}}al juawabebu3 ue ui jo 1N3W33210d slgl u! pa!pogwa IOU aje Aaqj j! p!Ienu! aae sasiwoad jo 'sluawalels 'sluawaaaby .sallied Ile Aq paubls pue 6u!;!jm u! s! J! J! Aluo aA!;09119 aq Ileus 1N3W33�JOV aqj }o uo!}eo!ppow AAV -u!ajag joIjew loafgns aqj o; }oadsaj RM sallied aqj uaaMlaq '6ullpm ui ao lejo jagpa 'sluawaaibe jaglo Ile pue Aue apasiadns "all PUe s,O„ ,�'8„ <,'Vl, sl!q!gx3 Wm a9gla6al '1N31AI332JOV s!ql -aouaialai Aq 1N31AI33�AOV slgl olul paleaodmoui ale sl!q!gx3 IIV '.LN3W33'80V 3NI1N3'9Z 'J! Ulgl!M uols!noid Aue ao 1N3W33HOV s!ql PaljeJP Abed eons legl s!seq aql uo Alaed /due lsu!ebe panilsuoo aq lou llegs 1N31A133210b' s!ql 'aaolaaagl '1N3W33210V slgl 10 uo!lejedaid pue 6u1l}eap aqj ui palejad000 seq Aped goe3 '.kiNVd AMd 1SNIVEW 1N3W33NE)V JO NOI omuSNOO ON-SZ qualul jo 6uiueaw anilsuoo of pasn aq lou Ileus pue aoualuanuoO aol AIUO aae sbuipeaq uo!joaS 'SONIOd311-11'K '1Nb'1inSNOO aql yl!M I(lan!snloxa laealuoa of lue-lMm lou saop 40 aql -3snv-10 3AISf13OX3-NON'£Z 'linelap io gaeaaq qons of bu!piebai Num kilo aqj of algel!ene Apawaa ao lgbu /PUe aoipnfald jo iiedw! lou Ileus 1W-Ll 11SNOO of luawAed SA110 aql -1Mdlif1SNOO aqj jo lied aqj uo lslxe uagl /dew ga!gM llnelap jo goeaaq ALle }o aan!eM a alnl!lsuoo lou Ileus 1NV-LinSN03 aqj of luawAed s,),ll0 aql 'uo!s!noad aaglo Aue ao uoisiAoid awes aql jo gaeaaq luanbasgns AUe 10 aaAIeM a pawaap aq lou lleqs pue '1N3W332JE)V S1gl 10 uols!noid aaglo Aue jo aaAleM a pawaap aq lou (legs I N3W33?10V s!ql 10 uo!s!Aoad /due to goeajq /due to aaA!eM s,A11O aql 'a3A1b'M-NON'ZZ -uolloaS s!gl ql!M Aldwoo of aanl!el s,1N` -LinSNOO Aq pauolse000 Allnba u! io Mel le algell aq lou llegs 'saaAoldwa pue 'siaoi}40 sl! `Allo aql _3 '�I10 aq; of Alloajlp spjooaj IlojAed jo uo!sslwgns aqj 6u!pnlou! 'sluawaa!nbai apoO jogej pue dila pm buiAldwoo jol alq!suodsai ILlalos s! 1NviinSNOO '2]1❑ aqj Aq luawaojo}ua pue bu!jopow aoueildwoo of laafgns aq osle /Lew loefoid aqj -lUellnsuoogns Aue ;o awes aqj aj!nbai pue loafoid aqj to uollemp aqj jol uollejls!baj u!elu!ew llegs 1Nvi1 nSN03 '(�IIQ) suo!lelaH leii;snpul to luawlieda❑ aq} ql!M paaals!6ai aq lsnw 1Nvi�nSNOO 'L't LL� PUe 9,gZL 6 suo!laaS apoO jogej o} luensind uagl 'loafojd aoueualu!ew ao s�joM o!lgnd algeo!ldde ue }o lied aje L WZ `Z jagopo uo pounoo Alio Rq panoiddy w10 40 :1S311`d �(auyAllo 911!1 :wNo=i O1 Sd a3A02iddV auaeN palulad a5euen ALIO 'fijmo-1 e lNviinSNOa VNOWOd =10 AiIO uolleulPaoo:)A3ua2eaalu! . suol;eal}lpolN uol;aasaalul 2uluueld uolle;aodsuejl lepoW !;InW uollEzluoayouAs 78 uol;oauuoaJa;ul . ;uawdolanap Sll . sol;do jaq!3 . sueld 2ulPealaaeg pue loa;uoD ol,}}eal • s;uawssassV 2ulwll leu2ls . sueld 2u!d!alS pue aseus!S • sa2eNul3 aue3 aloAalg • uslsad leus!S • Al!nlloauuoD pue s2ulss0l:)uelJlsapad . s;uej.jeM leu2iS • sleuslS o!}}e.il papeisdn pue maN . (V:)ul)of};ea13d • salpn3S 2uiNaed • lenoaddV (V:)u!)Ilnl3 3d • sAwunS paadS • /q!D jo}pal;lwgns s;oafold alenlJd • salpn;S o!}}ejl . saalAjaS ledlalunlN Jo's;uawanojdwl pau2lsse ao}sainipliao s;unaD al}}eJi • 'laafo-Ad'A;aadoad Alla AuV . pue asuaoll paalnbaa ulJaau! u3 a!,qeJ,l E-V slsAleuV sanlleuaallV . s:wodaa lealuyoal . uolleal}llaaa sa!pn3S 2uljaaul2u3 Aueulwllaad . aellwls Jo dWd • saolnaas aVJolnV . uol;eluawaldwl pue uollea2alul IWV • dSb PUe(]SID • slaafojd;uawaaeldaa/uo!lel!Ilgeyaa sloafoad (V7 u!)I!^!?3d • SaloAJasaa jo}3'8Sd aiedaad • uSisap/uol;e;!I!geyam sJIoAaasaa • :};els s;oafoid aulladld uol;e;uaw2nV 3}elS • pauslsse ao}sa;eaUl;aao camas pue Jalem Jo}3QSd wedaad . ;aafoid aulladld jamas)&aaleM . pue asuaall paj!nbaa jamas ja;eM ulJaauu! uu33 HAA) Z-V slseg PePaaN-sV'IIpJ-uo'Amodwal E uo}}e3S sulaaaul2u3 palplent7 apinojd o;papualul sl uol;e;uaw2nV}}e;S . s;uawas.ingwlaa;ueag a;els pue leaapaj . uol;eluaw2nV}}els • s;uawaimbai ggaD y;lm Aldwo:) . sluawasingwlai sluawaalnbaa ;ueag ale;S pue leaapaj . ;ueag a;els pue lejapaj y;lm Aldwo: . sueld aoueua;ulelN anlle;uanaJd . saa!AJaS IIeJ-u0 + a;epdn uol;eo!1loadS�9 sueld p.Iepue;S • saolruas s;Jodaa leoluyaal pue sueld aseyd uol;on-;suoD pue 2u!pplg allgnd • ;uawanoidwl allS-}}0 pue'salllilln s3'8Sd u2lsa0 leU1j 'a2eulea4'2ulpeag}o u2lsap ails pue slsAleuV sanl;euJa;lV . ;uawdolanal3 aleAPd}o 40ay3 ueld + suodaa lealuyoal • slaaj;s uaajg . salpn;S 2upaaul2u3 Aieulwlla.rd . s;aajlS a;aldwo:) . saalnaaspV:)olnV . walsAS;uawa3euelN;uawaned . suuaaul2u3 anleA . swalsAs2uldwnd'2uldrd'a2euleJO . (siamas/aspine-j(j/slied/a!geal/sAempeoa) suolsualx3 gjn3 slaylo 'sAemi I eM'sialing ssojD'sal lemap!S Aq paaedaad s3'SSd}o malnaa Jaad . 'suelpa"'jaling'sgan3'sAennaA!a4 • smalnaa A;IIlgepplg/uol;anj;suoD • slaafad 2upepnsaa luawaned . sallll!in VOV • +g salaua2V aaylo/m uolleulploo:) . s;uawanojdwl uol;aasja;ul . (V7 u!)Ilnl:)3d • sullllwJad le4uawuoJlnu3 . 2ul;y2r3 Aempeoa • uslsa4 pue uol4enleA3 luawaned • slo3 2uilied • pauslsse-101 sa;eollivaa soljlawoag pue Aanans u2lsap . s;uawanadwl pue asuaall paalnbaa luawaseuelN;aafoJd . laaj;S pue Aempeoa 'ampnS uuaau! u3IIAI I-V slsel Iellua;ad slaafoad lellualad 1Uogoje:) •oN S331AN3S =10 3dOOS irdr, IISIHX3 - 1N3W33NOV N3NIV13H N31SVW inoasop loafo.ld . 2u!aoi!uolN i!wJad . luawa2eue!/1I aapa0 a2ueq:) . 2u!luodag pue s2u!laaw ssaa2oad 0uo!leol}!laao (laals'Aiuosew'alajouoo ael!w!s ao dlNd • ';legdse)2wisai sleualeW sapeai-!ilnW • ds-0 pUe OSo • uo!loadsul uo!pnilsuoD • uo!lel!l!gegal!J!onaasaa . (VD u!)!!AID 3d • uo!leu!plooD sirodad luawssassy gassy . Ai!!!4f1 A-,wed pj!4i pue Aaua2e-aaiul . uolleluawaldwl pue uollea2alul I Wy • pau2!sse ao}saiea!}!i;?D uo!leiis!u!wpy healuoD • sloafoid pue asuao!l paa!nbaa sloiluo:))g ivawa2eueLN uo!lonjlsuo:) . ivawa:)eldaj/uollel!l!gegaj s.i!onaased . sma!nail pue 2u!4aeai lell!wgnS . uo!le4uaw2ny 4elS • aanaas �aieM SmalAall Al!l!gep!g/Al!l!gelanalsuoD . sloafoad augad!d-jamas 7g jaleM . s33!AJ8S uollaa Sul pue ivatua eueW uollon.j;suo:) S-y sa:)uuas IleD-UO . inoasol:)loafad . sluawasjngw!aj iuea9 alelS pue lejapaj . sluawa.j!nba.i ggpD ql!m Aldwo:) • sluawa.i!nbaa luejg aieiS pue leaapaj ql!m Aldwo:) . uo!ie2!l!w/uo!ivanaJd salnds!a T sw!elJ . 2uuol!uovq IOAuoD luaw!paS/uo!soa3'8 dddMS • 2u!Joi!uolN i!waad • luawa2eueA japjO a2ue4D . 2uipeji pun j/luea!D pue sluawAed ssaa2o.ld . goeaaln0/suollela8 o!lgnd . 2ui:podaa pue s2u!laavq ssai2ad 2u!isai sleualeW . suo!loadsul Ai!lent)ialem wjoi5 • uo!loadsul uo!lonjlsuo3 . luawssassylassy . uo!leu!paoo:) ueld JalseW u!eJp wJolS . Al!!!ifl Aiped pa!gi pue A7ua2e-.la4ul . sl!e.li pue silaed . uo!lejls!ulwpy ioeJluo:) . 2ulpeag • sloiluo:)78 4uawa2eueN!uo!l:)nalsuoD . su!seg'SlJanlnD'a2eu!ea(i • (y3 u!)l!n!:)3d • 2ullelS uollonJlsuoJ . sig2!l leaaiS • sma!Aaa pue 2u!I:)ejl lell!wgnS sleu8!S�!}}epi . pau2!sse ao}sale:)1p:pao :poddnS asegd 2u!pplg o!lgnd . 2u!dpIS/2u!u2!S . pue asuao!l paa!nbau 2u!aaau!2u3 anlen . 2u!oepnsaa luawaned . sao!AJOS u!l weS sma!Aab Ai!I!gep!9/Ai!I!gelanalsuo) . sluawanoidwl lawjS pue sAempeoa . pueuo!lo ivawa euew u01.pnalsuo3 b-d S!seg papaaN -sy'lle7-u0'Aae.lodwai a uo}}elS 2u!jaau!2uj ogeii pal}!lenb apinoad of papualul s!uo!ieivaw2ny}}elS • sao!AaaS IIED-uo • saa!AaaS asegd uo!i?nAlsuo:)pue 2u!pp!9:i!lgnd • sluawasingw!ai iuea!)alels pue leaapaj . uo!ieluaw2ny}}elS • sluawaiinba.i sa!pniS uo!lelmmiD . lueag aieiS pue leaapaj gi!m Aldwo: • suo!lenleA3 Jop!aaoD • TQSd sueld 2u!wle:)oa}}eJi . u2!saa leu!j/2uuaau!2u3 AJeu!w!laad . s13a[oad a!oAo!8 pue uelilsapad . suo!leluasaJd pue 2upjodal! . 2u!uueld uo!leuodsueji . slseg papaaN-sV'IIe3-up'Aje.jodwal a uo }}elS 2ulAaAjnS puel palpleno apinoad o;papua;ul sl uolleluaw2ny gels • saarruas Ilei-uo . ;JoddnS uolllsmbay • (sues;lei)suolleol}IIJa:)AeM-10-16IN • suol;lslnbay luawase3 pue AeM -10-44slu ao}suollduasap legal pue s;eld • 43leasaa allll spuel pue spaooay • sluawnuolN;aS . (eluao}IleD}o alelS 2ulMe4S Vola8MOD}o aaueanssy A;llenb . a4l ul aoAananS pue Bul�lelS uollonjlsuo� . leuolssa;oJd Jo Z8/l/t sAaAJnS n14dea2odol . of Aoud aaaulBu3 I!A!:) BullapolN ule.ual le11214 . leuolssa}oJd se asuaa!I sAananS u2lsa4 . plleA pue;uajjnD a ane4 2ulddeVq • uol;eluawOny}}elS • lsnw}}els pauBlssy) 2ulddeV4 aseg/A4deaB01o4d le'Aad . saalAjaS ledlowniN ao'sivawanojdwl lo.i;uoD punoig . ';aafoad'Aliadoad A10 Auy . NUUaaulXU3 eM7 0 7-- pue pue ul eW ul aAAnS 6 tl VSD e.ipedS . -sllam alge;od aauaplsgnS japnbV jalempunojg . dSt]pUe OSU • leuol;lppe}o 2uluueld as;sew legua;od Suipeil;uawule;uoo ja;empunoag • (lsl2oloa2oJpAH pue';uawdolanapaa'Alpedeo'spaau aBaegoaaaa;empunoag . pal ivaD) ;uawleail'suolllpuoa pam 2ullslxa}o •(spunoi2 DHJ JO(VD ul)9d • slsAleue 2ulpnlaul amloni;sei}ul AlddnS • 2ulpea.jds pue spam)sall!I!ae} :};els s;oafoid a21e43a.j ja}lnbe pue;}ulpeaids aa;empunw8 ain;n}pue;cul;slxa p pau2lsse ao,}sa;eal}l;iaa jalempunoiB uBlsap pue ueld'azAleuy luawaaeldai'uol;el!I!ge4aj'2uluueld • pue asuaall pa+lnbaa olo�a o�pT1-4 8-V elep yQyDS luaaano uo paseq uol;ejglle-)lapow Ilnd • slroda.i/solaeuaos lapowIle aolajem;}osjamaSo;uI ;uawa2euevq ulpund;ueag • pue aaleMolul azAAouul}o asn aUloadS . VGVDS • eualuo lapow}o u215atl -sluawnaop dSt]pUe(ISO • uolloafo.jd/2uuolluow puewao . 2uluueld 2uuaaul2ua leaauag . (VD ul)IIAIJ 3d • Malnaa/uol;aapoa elep pan14a3d . 2ullapow allneipA4 :}}els -uol;ejglleo pn}pue la;emalsem pup aalem leuol2aa pau;lsse aol sa;eal}I1uaa solaeuaas allneipA4 snoueA 4;1M slapow (dAMfl) pue asuaall paalnbag ollne.jpA4 aplmA;la}o luawdolana❑ • sueld luawageuew aalem uegan luaw�elN sa:unosaa jaleM L-v saolnaaS IleD-up . ,Vululeal pue uol;e;uawn3oa7 . ;uawa2eueV4 uolleiga;ul swa;sAS . dSID • swalsAS;uawa2euelnl;assy . swalsAS uol;e;uawnaoa pazlleiluag . uollona;suog asegelepoag . pau2lsse sol sa;ealpjJaa sleualeA snopJezeH 10 2unl3uji SID • swalsAS;uawaBeuelN lassv • pue asuaall pajlnba�j Ai4u3 eleQ aingljllb'SID • wa;sAS uolle;uawnaop pazlleilua3 . uol;e;uawaldwl suol;ea!Iddti 519 • suollea!Iddb SIg • lJoaWn- le?lu43alluawa euew lassd pue 519 9-y ;uawaBeuelN aapio a2uey:) . 2u!�laeal ;ue.jE)/pun j pue s;uawAed ss91201d . 2u!:poday pue s2u!l3aA ssa.+2ad . (leals'Ajuosew'alanuoa ';leydse)2u!lsal sleualelN sapejl-!llnw . Bu!;sal slepalevq . suollaadsul A4!lenn AaleM wjo;S . uo!loadsul uo!lonJlsuoD . uo!;eu!pjoo-D (e!wopleD}o alels A;ll!ln/Wed pj!41 pue Aoua2e-aa;ul • ayl u!aaau!2u3 I!A!:) uollea;s!u!wpy 17 ea;uo:) . leuo!ssa}oJd se asuao!l sloaluoD 79;uawa2euelN uo!j.-�njlsuo:) . p!IeApue luaJJno a aney Suije;S uo!lona;suo . ;snw}}e;s pau2!ssy) sma!Aaa pue 2unlaejl Iell!wgnS • ;JoddnS aseyd 2u!pp!g o!lgnd . sapejBdn DVAH • s wpI!ng 2u!aaaur2u3 anleA . sapeJ2dn}ooa . saa!AAas UOIIZ)DCISUI sma!Aa}l A;!I!gep!g/A;!I!gel:)na;suo:) . slapowall pue sa!lgpej . pue luawa eueW u0113na15553 ZL-B sao!AaaS IIeJ-u0 • sao!AaaS aseyd uo!lDnilsuoD pue 2u!pp!g a!Ignd • S3'8Sd u21sap leu!j . u2!sap Aieu!w!laad . loaluoD uo!sa3 . s.iaylo sawn;eaj AJlu3 poo14aogy2!aN . Aq paaeda.id s3'SSd}o nna!Aaa aaad . seaay a!ua!d'spunoa2Aeld • suo!le;uasaid pue 2u!laodaa . jaed Boo • s2u!aapuaa pue sal;ewayaS . spla!j s:aodS . 2u!;ew!ls3;soD . swa;sAS u01le2ual 2ulAJasuo3-Ja1eM . (e!ujol!IeD jo a;e;S ay; salpnlS Al!I!q!seaj . sadeas;aaj;S pue 2u!deaspuej . ul loal!y»y adeospuel suollaadsul luawd!nb3 punoigAeld . suo!lenouaa Ted . pasuaorl se asuaall saa!AJaS lsuogay . ueld Aa;seiN s>laed . p!leA pue;ua.iino a aney 2u!uueld aalselN sI!eJl/s>Iaed . sao!AaaS led!o!unlN Jo'sluawanojdwl ;snw}}els pau2!ssy) s;uawssassy uolllpuo')sVed . 'loafoad'AVadoJd AID Auy . ajnl3aR43ad Oclezmpueq ZZ-9 saDyuaS IleJ-uo • saolnaas aseyd uo!;:)njlsuo:)pue 2u!pp!g o!Ignd . (3'8Sd)salew!ls3 pue suo!leiijoadS'sueld u2!sad leulj . luawdolanap u2lsad . u2lsap z)!;ewayoS/len;daouoD . suo!leluasaad s;Dafoid AID aaylo 0 pue spodaa'sa!pn;S Iea!u4oai . s2u!pl!ng aelnpolN o yoeaalno Al!unwwo:)/a!lgnd . s2u!pl!ng paumo A;o jaqlo 0 suo!;nloS algeu!elsnS . sa3l}}0 aA!leJls!ulwpy Jay;o 0 u21saa Joualul . swoalsaa a!Ignd gay;o pue Jed o sway;o Aq u2!sa❑2u!pl!ng;o nna!Aaa Jaad . Jalua:)ao!uas o sa;ew!;s3;So:)alaAa app . jalua:)Al!unwwoD o uoge2wvq ua!lels aa!Iod o pue suo!;enleA3 Alll!g!ssaoatl palges!Q . AJejq!l o (e!uao;!lei SAP Ids!Q/slapoA/s2uuapuag . suol;e;S a-113 o }o alels a4;u!loalmoay sa!pnlS Al!l!q!seaj . aagwey:)Ipuno3 o pasuao!3 se asuaall 2uluueld aoedS/2u!uueld aal$M . IIeH A10 o p!IPA pue luaJJnD a aney uo!loalas al!S . Jo}sluawanoadwl lueual ;snw}}els pau2!ssy) s;uawssassy uo!l!puo3 2u!ppq . pue suogenoua>j/slapowaH A;!l!oej . ajn;3a;!4aav 01-9 -sy'IIeJ-up'/ue iodwat a uo}}e;S leuolsSWJd luawa2euelN uo!;3nJlsuoD Jo/pue 2u!Jaau!2u3 pa!}!lenb ap!AOJd o;papualul s!uo!;eluaw2ny J4e1S sl3afoJd dIJ luaJJn3uo3 jo uoflanJ4suo3 pup uolleluawgny}}e1S . '2u!pp!q'u2!sap'2ulJaauf2ua a2euew luawa2euen weJ2oJd . ol':4els Al!:)}o uofsualxa ue se 2UlNas alepdn suo!1!puoz)leJaua!) '(S)Ja2eueA laafojd'pa!}!lent)apinoJd pup sluawnaoo laeguoD pu3-1uoJ j . of Papualul s!luawa2euelN weJ2oJd . saa!nJaS ledl3!unlN Jo'sluaLUanoJdwl saa!AJaS Ilei-uo . PafoJd'AlaadWd AIIJ Auy • ;wawa eueyy weJ oad 91-9 Saa!AJaS IIeJ-uo • asuodsaa Aaua2Jaw3 . (e!uJo;!leDlo ale1S all 2u!u!eJl pup uolleluawn3oa u!Jaaul2u3 le3!ug3aloaE) sainpa3oJd Pup saf3110d leuolssajWd se asuaall S3'SSd uo!;efpawag pue luawalegy • p!len pup juaJJna a aneq 2u!}sal AJoleJogel . }snw gels pau2!ssy) (sJaglo pue'splolN sa3lruaS led!3!unlN JO's;uawanoJdwl 'solsagsb)2u!4sal sle!JaleIN snopJezeH laafoJd'A;JadoJd AIIJ Auy . ulaolluolN Pup u!}sal sle!JalelN snop.iezeH ST-8 saalAJaS Ilei-u0 • (laals'AJuosew 'alanuo3'llegdse)2uflsal sleualeW pup suo!laadsul 2u!plfng sapeJi-IllnlN • suo!lenJasgo;ju!peJg . 2uuol!uolN ap!lspue3 • uo!lez!1!gelS adolS • sJalaweJedu2lsaaHeM2u!ulela�[ . san!leuJalltl u2ls9a u0113aS luauJaned . (eiwo}!le:)}o ale;S aql sAa/unS uo11!puoD luawaned • w Jaau:2u3 le3!ug3aloaE) slJodaa le3!u4aa;oag . leuolssalWd se asuaa!l 2ul45al anllanJlsap-uON . p!len pue;uaJJn3 a aneq 2u!lsal AJoleJogej . lsnw}}els pau2!ssb} s2uljog luauJaned llegdsy pup slpoS • suo!le2!}5anul a12010ag . 500INaS led!3funlN Jo`sluawanoJdwl2fullsaj.slelJalelN suoµe2l}sanul al!S . '13afoJd`A;JadoJd AID Auy . pue w�.Jaaul 'uj le3lu43aloag bT-9 Sa3rnJaS IIeD-uo • sa3!nJaS swalsAS olpea . asegd uo!;anilsuo:)pup 2u!pp!g alignd • swa;sAS 2ulpl!ng Pup DVAH • s3'8Sd u2lsaa leu!j . 2u!l4213 laaJls . 2uuaau!2u3 AJeu!w!laJd . swalsAS AllJn3aS pup wJely aJ!j . saJnlx!j 7g slg2fj uo suorlepuawwoaag . swalsAS suollea!unwwo3 . salpnlS 31Jlawologd . Jea2431!MS • (eiuJo}!le3;a alels suo!1nloS ASJau3 algemauaa • 2u!}g2il pla!j sliodS . aql ul Jaaul2u3 leau;aal3 sal2aleJ15 3uI1g2!j A;!l!3ej . leuolssa}oJd se asuaall uol;anpaa seg asnoquaaJg pup ASJau3 . MleJauag A3ua2Jaw3 . P!len pup;uaJJn3 a aneq sa!pn1S A;q!q!seaj • saa!nJaS led!3lunlN JO'SluawanoJdwl lsnw}bels pau2!ssy) sluawssessy le3!uegaaW/ie31Jl3a13 • laafoJd'A;JadoJd Al!:)Auy • wJaau! u31e3!J;3a13 €T-9 sa3!nJaS flex-uo . lnoasolD laafoJd . u01le2!1!W/uo!luanaJd sa;ndsla)g sw!elo . 2upol!uoN !oJ1uoD luaw!paS/uolsoJ3 19 dddMS • 2uu04!uQA l!wJad sa:)was IleJ-u0 • saalnaas asegd uo!lanjlsuo:)pue 2u!pp!g j!Ignd . s3'8Sd Asap leulj . sgeIS uo!lepunoj . 2uljaau!f)u3/ueu!wlla-Ad . swalsAs gu!wej j 2u!pling . sal�alejlS uopel!llgeyaa . sllennpeaH'slJanln:)xog . Su!lsal an!lanjlsap-uoN . sllneA Al!mn • {e!wol!leD}o alelS aq; suolleal}!pout leinlan.ils • sa2pu9 ueulsapad pue Aempeoll . ul aaaulou3 leinlanjls suolenlen3 als!aS . uolsa}o�d se asuaall! 2ueal u8!sap pue s!sAleuy leanlanjjS . sa2e.ie0 2Ul lJed • p!len pue luaijno a aney sluawssassy saa!naaS led!alunvy JO'sluawanoadwl lsnw}}els pau2!ssy] uo!l!puoD sa!l!I!aej/sOu!pl!ne • 13afoid'Alaadoad Al!:)Aub . u!aaaur u3lejnlanjl5 Li e -s!seg papaaN 11)at4s:o TES trxwoj artist„9p r.,qz I,'aL45r()9'LLS tl ,olau:gY.,9EX..te, abed e.c; sa!dr.7 a,iq si%Ar)poi g abE[j sryo5 sasdaJ.+cfna :sot.ojjaj se pableip aq lll,w 51.10,1)npojdaJ asrio-1 ul aml❑J epue35 lr,is)ge%oud y]1e pabieq-3 aq I1!m i)E ea!Iyj a;Jaw:)&6t-Jsn,Iv pa6JEy}aq hint sasuadxa algpsinquAlol pue SI,ueJln.uojgns, waluI Us 6L ASO60ae3 Jogel uilleJlslumPv 90S 0L AaoG3;!e:�,igp-1 I11-M&I+1'%' ' L0:$ itAAo5mv7)roge-I Bt 4406DIe)Jogr.-j 9LAjobi1ita:aq¢-1 I.-:.�.1� -eaa_z•� r�15 94.�.arl6aln-�:ngr1 JOsuas ijupoEiv :aim L S E L aSJOLo aU-):esqey Joiiiys 85 L5 Z1 Jtso6a;e:)a[nel ,ot!!+;`�'.r?ossv t`l Ls L L JLJa6a#e-D joclr i H.;s ELLS 0L JUaba10:) -Ogrl .6 AJo6ale�j JDge1 R Ajodaw:)Jagtj c7ICri.1YSvJCIIAI,0S'�FC.113U1J ,6Lt Lrf,,v8a;e jtqej JI�'l�Jss;'JCtil4kc�1e[$IaJIJd iQ�� �Jtjo6aleaa�Jge� 1�114454Jr101u0w,'IRC9PIJlJd fQZS AQgvj •114?lsO$W Jnlu S 1e1013 JIJd d td'£ joq*1 aJelxJs5VJOAV)S'l"Fil"I'd He$ �JdJa6asc�sagel led uulid 9s?:5 7I (Jafi,a;v:)Jag e7 Ie=l t3lJll j 9sl $ q iUo5a 4ej iagpI Ind ul.,Ld 9 US sz;kia iaie?!ave? {P.dl�u!Jd:quaS 51 E$ i ++3GaI� Ju4�'i suo�ey�ss�tl�lpaeua� ales JfJrafia;e�J�ge-t Sal Def U!11!:y 0110 ".C. 6 U "-Ir-;Au . +nr.wrrLJ u61seU + 15uruueld ellV Ent IF? -suoijejaa lelj}snpul jo tuawliedaQ ala}Aq IGS sa6enn 6uiIionaad of joafgns suopsod jol jdaoxa `o}ajaq; suoisua;xa Aue pue `fuawaaa6y jalseW aqj ;o uoi;oinp aqa ao} paxi; ulewai llegs sa6aego pue sa;ea AjjnoH 'DE2l aq1 of asuodsaa sjue;lnsuoo g;inn p;gll!wgns alnpagos ea; aq} uo paseq eq 11egs appagas gej 8 jggx-�j s,Iue}Insuoo qoe�].. 3in03HOS 33=1 ,r8r, 1181HX3 - 1N3W33N0V NBNIV13U 1:131SVW a6euen A}!O `iGnno-j ep !j apo0 1sajajul jo joilluo0 of algeo!ldde }ou aye 1N3W3IMJDV s!y} japun 1Nt iinSNO0 10 sa!ln❑ [ I :6u!nnollol aqj uo paseq s}uaweimbaa aansolosip u}!nn Aldwoo of paa!nbai jou s! 1Nv-L-lnSN00 I ,I!q!yx3 sigj jo Z abed uo punoj si sauo6a;eo ainsoloslp asagj jo pea jo uo!leueldxa lln} y, uolleool o!ydea6oaO Al AdO031t/0 L l saoloeiluo0 -III A2jOE):]ivoI l saoinoS AjddnS :II A�IOJ31b'0 L j s;uawlsanul pue s}saaap ssau!snS :I k2joO31H0 I :,.saiao6ajeo bu!nnol[oj aqj aapun ainsolos!p ;saga}ui oiwouooa ap!noad Aluo paau 1Nvil nSN00 'IuawaajBV aqj }o „'d„ 1!q!gx3 ui y}jo} las sao!maS }o adooS ayj uo pase8 -quawai!nbaa tiobaleo ainsoloslp Isapeoaq au} ql!m Aldwoo o} pajinbaa jou s! 1NV-L-lnSNO0 sngj pue adoos ui palpil we }ey} saIpp }o abuea e wjojjad of paa!y uaaq sell INV-L-1 1SN00 I I GI A�JOJ31'd0) apo0 ay} u! Ajoba}eo ainsolos!p Isopeojq aqj o} luensind Isaaalui opouooe s}! asoIosip Ileus 1Nb'1-lnSNOO I X ) :All0 Aq pa;dope apo0 ;sajalul 10 101l}uo0 aqj of }uensind '(1Nv-Li 1SN00 10 aweu) NOIS3a + ONINNVd ` -L-JV JOJ s;uawai!nbai ainsoloslp ;saga;ui o!uaouooa 01 pae69a qPm u04eu!uaaalap bulnnollOI aqj apeW anew (,,All0 j euouaod 10 fxl!0 aqj }o aabeuelN 410 `Ajmo� epu!l `I (Z 10 1, eBBd) NOUVNIWb313O NaIIWAA ,,0,, 1181HX3 - 1N3W33UE)V NEINMEIM N31SVW 'suol;eaodaoo pue 'sdlysaauljed 'sdlysao;audoad alos 'o; pa;!wfl aqjou ;nq 'apnpu! Ileys „sai;!;ua ssaulsnq„ Z -uol;!sod ;uawabeuew Aue ao 'aaAoldwa 'aa;sna; 'aau}aed 'saaoi}yo 'aoloaalp a se aloa a 'o; pa;lwll eq jou ;nq 'apnloui lleys „suol;!sod ssauisn8„ I, ';saaa;ul orwouooA;o s;uawa;e;g ay; 6ulll;;o a;ep ay;o;aolad saeeA om;ay; bulanp awl; Aue ;e 'o;aaay; snon6l;uoo ;aa; paapuny anl; pue uolssiwwoo ao paeoq anl;oadsaa ay; ;o uol;olpslinf ay; my;!m ssaulsnq pa;onpuoo (8 ao 'o;aaay; snon6l;uoo ;aa; paapuny anl; pue uolsslwwoo ao paeoq anl;oadsaa ay;;o uol;olpsunI ay; my;lm (y :aay;la sl ;ey; !! pue 'uol;lsod ssaulsnq a sploy uosaed ay; yolym u! .I :A;l;ua ssaulsnq/LUL- 'woa;awooul ao 'ui ;saaa;u! 'u! s;uaw;sanu! Ile 'q pue 'o;aaay; snon6l;uoo;aa; paapuny anl; pue uolsslwwoo ao paeoq anl;oodsaa ay;;o uol;olpsunf ay; my;!m pa;eool A( jedoad lean 'woa; awooul ao 'ul ;saaa;u! 'u! s;uaw;sanu! Ile e :asoloslp ;snw Aaoba;eo sly; o; ;oafgns slenp!nlpul -saauoissiwwoo o; 'algeolldde se 'salldde AaoI5GIEDsly nl 'awooul;o saoanos o pue 'play suol;lsod ssaulsnq q 'sagl;ua ssaulsnq u3 S;uaw;sanu! 'e :a(;!3 ay;fiq pazlll;n adAj ay;;o 'saalnaas ;oea;uoo ap!noad yolym sal;!;ua ssaulsnq ul s;saaa;ui leloueul; bulmollo; ay; ;o Aue asoloslp ;snw I(ao6a;eo sly; o; ;oafgns slenpinlpul 'saolnaas ao;oea;uoa -p pue 'saolnaas 6ul;lnsuoo -o °saolnaas aopuan -q 'saolnaas leuolssa;oad e :o;pa;lwll lou ;nq `6ulpnloui saolnaas ao; bul;oea;uoo anlonul ;ey; suolSloap '6ui�ew ui a;edloped ao 'apw ;ey; slenpinlpul o; salldde �Lao6a;eo slyl Ili -awooul;o saoanos -o pue 'play suol;!sod ssaulsnq -q 'sai_;l;ue ssaulsnq u! s;uaw;sanul 'e Aj!o ayl Aq pazlllln adAj ay;;o A6olouyoa;ao ';uawdlnbo 'Aaaulyoew 'sleua;ew 'sallddns 'saolnaas ap!noad yolym sal;!;ua ssaulsnq ul s;saaa;ul leloueul; 6ulmollo; ay; ;o Aue asoloslp ;snw fuo6a;eo sly; o; ;oafgns slenpinlpul ;uawdlnbe ao Aieuiyoew 'sleua;ew 'sallddns `saolnaas;o aseyoand ay; anlonul ;ey; suolsloap '6w�ew ui a;edlo!}aed ao 'e�ow ;ey; slenpinlpul o; salldde Aao6a;eo slyl -If -Aliadoad lean ui s;saaa;ui p pue 'awooui;o saoanos o :play suol;!sod ssaulsnq q 'zsai;!;ua ssaulsnq ul s;uaw;sanu! e :salaepunoq A;l0;o sal!w onn; my;!m pue AID ay; my;!m s;saaa;u! leloueuw; 6ulmollo;ay;;o/due asoloslp ;snw Aao6a;e3 sly; o; ;oafgns slenpinlpul '111-10 11 41050aej .119pun asoloslp ;ou poou A1060jeo sry) o� Palgns sjenp!nrpu! 'Alaadoad lean -o ao 'awooul;o saoanos -q uol;!sod ssaulsnq ao;uaw;sanu! ue sploy lenp!nlpu! ay; yolym u! sassawsnq -e :u! (s);saaa;ul leloueul;alay; uo;oa}}a leua;ew e aney Aew ;ey; suolsloap '6ulXew ui a;edlo!}aed ao 'a�ew ;ey; slenp!n!pu! o; salldde Aao6a;ea s!yl I SEMJO!D 1UVO 3] ]AMdWD ❑3iVNJIS3Q (Z 10 Z abed) NOIIVNIWU313❑ N311111M ,aabeuen �sl�{ s,Allo Aq lenoidde ol;0afgns si IIA:-y uegl aamol 6ul;ej a gllm aalaaeo a woj; aoueansul ;o aoueldaooy 'aallaq jo IIA:-y;o 6ul;e.a s,lsa8 .W.d }uaiano a gum pue eluiopl20 ui aoueansul alum of pa;;lwpe pue pazlaog;ne siainsul q;lm paoeld aq o; si aouemsul '1Nbl-lf1SN00 eq; o; anp swans ag; wojj wnlwaid Mons Aue l0npap of uolldo aq; seq Allo -aftJanoa gons ao; anp wnlwajd Aue jo; 1NvrinSNOo ag; a6jego o; pue aoueansul ;uawaoeldaa ulelgo o; A;np aql lou lnq ;g61a aq; aneq pegs Allo 'pooeldai Alalenbape ;ou pue paleoueo sl aoueansul gons ;l jo paalnbai se paJanllap ;ou si luawaaaby siq; japun paimbai aoueansul ;o ;ooid 11 -;uewaaj6V slq; ;o uolleulwaal bulpnloul `Allnba ul Jo mel ;e salpawaj Ile pue Aue of Allo buillllua luawaajby slyl ;o goeajq leua;ew a alnlllsuoo pegs saleollllJaO gons llwgns o; lesn;a�l -luawaaaby slq; ;o alep anllaa}}a aq; o; aoud sAep (oc) ApL41 A1Jo 01 Pagsluan; aq Ilegs sluawasiopue painsul leuol4lppe pue aoueansul to sa;eoippe0 'a5eJano0 /We 10 uo1lella0ue0 ;0 ;uan8 agl ul A110 01 a0llou a0uenpe SAep (0£) Alam apinoad Ileqs 1Nb'1-1nSN00 000'000'1.$ llwll al6uis pauigwoo 'alolgan a(uy T A111!gell ellgowolny 000'000'1,$ aaAoldw3 g0e3 - aseasl❑ -13 -P 000'000`L$ 1!w1"I 40110d - aseasl❑ -13 -o 000'000'G$ ;uapl00y g0e3 -13 q sllwl-j AGolnle;S uol;esuadwoo ,sjailaoAA 'e :uo14esuadwo0 sje�joAA 000'5$ (uosiad auo /due) asua&3 leoipaiN 'l 000`05$ (an;auo Aue) abewea aj13 'a 000'000'1•$ aouaaan000 goe3 -p 000'000`l•$ tinful 6ulsllJanpy V leuosaed '0 000'000'Z$ a;ebaa66y dO1dwo0 s;0npoid q 000'000'Z$ a;e6aJ66y lelaua0 .e :Al!I!ge1-1 IeJauaO ale6aa6be aql ui pue wlelo aad 000`000'Z$ a;e6aj66y lejeua0 'e :aoueansul A;lllgel-1 leuolssaloid ;uawailnbaa aouemsul uollesuadwoo ,saa�joM ao Apllgerl leuolssa;o,ad aq; o; Aldde lou Ilegs ;uawasaopu3 painsul 1eU011!PPV aql -a(ao;nglaluo0-uou aq llegs saaAoldwe pue sjuabe pazlaoq;ne 'siaogo 'sjo;oaalp 'sjel01410 palulodde jo pa;0ala sll 'Allo Aq paulelulew aouemsul-;las ao 'abeaano0 palood `aouemsul ALIV -iljom s,1Nvi-inSN00 Jo llnsaj aq; se jo o; pa;elai swlel0 Aue o; loadsai q;lm Ajewlid aq llegs sa10llod aouemsul s,1N' i-mSN00 1244 'juawasjopu3 painsul leuolllppv aq; u3 'pa;e;s aq Ilegs 11 spiepuels 1(alsnpui pm buldaaN ui algeuoseei pue Ajeulplo aae se salgllonpap Lions g11m pue 6ulmollo; aql ueq; ssal ou slunowe u! `Tom s,1Nd1-if1SN00 ;o ;oadse Aue Aq pasneo (leuosiad pue leaa q;oq) A:padoid ao suosied of 96ewep jo Ainfu! ui 6ulllnsaa swlel0 lsule6e spaansul leuolllppe se `saaAo[dwa pue 'sjuabe pazljoglne 'slaol}}o 'sioloa.11p `spolllo pa;ulodde jo pal0ala s;t bulpnlou! 'Allo 6ulleublsap pue 1Nvi-InSNOo buuano0 aoueansul A111!gel-I 'luawaaaby agl ;o Waal ago ;o uolleinp aql lnog6noagl ulelulew lleLts 1Nvi-lnSN00 S1NEllwaa t)3b 3ONVUMNl 0 1181HX3 - 1N3W33bJtl U3NIV132i U31SVW