Loading...
HomeMy WebLinkAboutCT&T Contrete Paving, Inc. No. 216-68545 . � . � . � .. � � } � . c 0 k 0 2 J ® Z CJ Ln E O Q ? 0 \ Ln � . N @ m � k CL 7 m m 0 0 � (U2 $ co Qj _ L.L. 0 m g q . $ 2 u E m to w > CL LA k c 0 a CLaj 0° � � m o § f k k / 2 / eq ® E / n u £ ho o 0. CL I-Q laed-u!-tauaoliy ` !Iln Bun), ioin5 Ind!arrr_td B ala�ou00-LWio �fuedwo oueinsul pue 6uipuog saolagaluo0 _ L1QL ` .Io Xup g aq€uaoa❑ s!rt1 slpos pus slaur:zl 1110 10s olun2xaq anurl AM `d0ff2I�HM SS�N.LI.M L gill /Cq pa;crj aq of aaj s,XQuio1119 algruosuw r '13urpnlou! `i.�ns dans ul oo,5ilg0 ;)gl .�q pox.inout sisaa flu XYd I119gs Xla.TnS plus `pazanoaau ST iuowodpn(pLm a02?Ylgo aq1 nq puoq siip Liodn iql lnoxq s! inls Juana -Or11 ul `iaaJJa pug? aa.TOJ llnJ ui u'731zar pue aq llnqs J! `aslm-mt io `.p!oA put llnu aq lilts uoijOilgo sn"I uarli `sl€!.Toluur put; ioqul ioj iva€.uSrd aalur;rend of .Ta po aqi pur ooti uxo.i and ln.l€li!pl aalma19n of ata `Xl!D plrs T41!m spuoq (Z) omi aq1 solU puv `slu1l!urgns paarnboa Jo Ipnoiddv X11a suT-elgo pu19 sl!uigns `p!q gill tllrnn aauEpx00019 ui `uiouatl punoq luous -Daft Jo €u.ToJ '.)III ct! `Jorxluoa rra11!rnrt olur s:ralua `arnlru is .tot wrq 01 muosaad QiF suTaoj pagr:rasoid aqj x?jj; s„sx;)pp!ff 01 suoTlanaisur„ Quipupil illi xapun pa.t!nbor .19uu>M pu19 atu!i Ogl u!rlJ!ht prTr `Ia19xluoa aLli papnf ku si ludioulzcl p!rs J! ?Il) I3?i21H I `MO1 'LIOZ `VI aagwaaaa uo ISI'V 00:11 19X1!-)p!es Jo PH X11D 'Q3 JJo s,.€aauiBuH Xl!o aril ui pouado aq of aar sp!q t.la!€ln1 _ioJ «St Sf39-9 i c 01*I d 7 IfOTId (III 9SVHd) FIG&&&LID- NV'dDOUd LN3W3A02IcIWI.LISK,'?f , pollquo U01moipoods s"Kilo oqi.€orun. .1.Tom Jo uo!ionzlsuoo uoJ `ijTD plus of prq pouoriu; tw orurs aql po11!urgns sL,q l diauzud p! s `s19aaatl," 119 3 `IIIXis auV NOI.LvO17fIO SIM d0 SNOI RINIOO 21HZ iunowv P!9 119101 aui Jo luaoJad ual. $ Jo tuns agl p000xa .iopuiloao l 4anls oqi jo Xj!pgvil atll liuLls a s p o ou ul 'sluasozd asogj hq rJLUJIJ `X[fuxaAas put= �liuio'`saossooans P s.rolRui.s!uruupP `s:1011102xa `s1Tarl .MO `sanlosmo pruiq am `opp.w aq of X[nxi pLru Ilom `rol.Tauiv JO fi21191S Pai!ufl orli Jo Xauoty Injmul ui runs q-)!-Lim to lua€ukud xoJ `Molaq paglaosap �zom oql xoj `,�i!j � plus 01 Ipd!ouT.Q p!us , q paii!uTgns `pat eu anogs 1ed!au!a�l oqi jo p!q oui Jo iunomv Idol agl jo (%01) luao.Tad ual jo tains aril u! �!O„ ag1 s19 01 pa.T.iaJai 1a4uul,.ioq `VINHO3I'IV7 °Vlil()Y1 Od AO A11D 2011 ta1LTn piin.(7q ,�IIL7IiJ pug platl 2;IP FEZ 17 5 Auedwoo aouesnsul pue 5uipuog sioaoeiruo3 pub ` VdIONI2Id S oul `6ulned alaJauoD l'81O 21M J VH.L `SJ,&aSaHd 3SJH.L hfI N3W Z'1V A ON, L-1 �/7 UNOU [IIfI PC 4WOUVW1 APN #uq9qwmo Mafia Omma ro OiPqjO jo o2pnf 'o![qnd XIMON) -PuO!TUOT,U urota sisodmid pun 5osn Z)ql JOj PU8 Xj!J'2lUnjOA Pule luoulnjisui pips oqj polnoam) uo!ji3.iod.To,,) p!us ;)ql 1pill puti pips jol.TL, p3pO!pTj7 se Liopriod.to3 pins jo s.iaojjjo 4q ;)pPuT a.Taki iuolLunqsut pins of winjuOls oy legs 'uo!jL'Jodjo:) p!BS jo Irys OMIOLLOZ aip s! )u@iunij,.-,uj plus 01 P"UP leas -Jql PLM UOITL',10cf-100 MUS JO (Los 3111 ql!," paiurenbov S! P-q W41 'PaIVUf!SPp OAoqu sr uopu-jocito'3 P!lesJO IODUJO ;Dql Sl aq ivql asodap pip 'Lpoo uodn 'pup, ju,,)wrUj.sui Vu!05oiqj aqi poinioxo juqj uoppiodjo:) oql jo wy Qq 01 out 0) umou ,Y) jo ajr,�.S Ii4un.oD V jOj pup ul (loogio angio jo o5pnf '31jqnd X.rejoX) ov �s�-D r 'OLLI 0.10jaq p3lvoddi, ([-V,D-OZ ' -A-Y ��-? JOXlT --'VWljrS!TvUo -S�5 '1'0 PGqz)ellv Gas ISS CJO AiNfloa `wsumwp wkq jo Allp!IeA jwkejnme� do anvis TOSUIN43AA W)Ou PUe'P94MB S!OISOUPOO: AIWIS JO 1,1%j'jWq(j2[jMONX3v XjLn 4omm(n;uowrwp aw PoAs a4m jenp!jk4pui oql jo Allluapl eq; Ajuo 90!J!JGA Ojeo!1!JJ80 UNI0 8 Q I a sl4l 6u!;eldwo3 jeoujo jeqlo jo o!lqnd balou v� 71 :6uiluasajdaJ sl aau6lS :6uiluasajda�j si aau6lS :jayl0 ❑ :jayi0 ❑ ajau Qwn43;a dol I oleruasuo0 Jo uelpien0 ❑ 9)Je4 Q n4I to dol 1711 JolenaasuoO Jo uepen0 ❑ (I • ealsmi ❑ IRM99• aaasnil ❑ iNlHdGVVflHiiHSN pe j uI AauJo)}'d ❑ }oe j u] AauJol;d ❑ € jejaua0❑pallwdlJaulJed ❑ ❑ IeJaua0❑ pallwi]❑ iauIJed ❑ :(s)alllL— aaoi0 aleaodao0 ❑ �:(s)apil —a901140 alejodao0 ❑ lenp!A!pul lenpinipul ❑ :aweN s,Jau6rs - :aweN s,aau6lS I (s)aau ft Aq pauale10 (sal)Ral3ede0 l – :anogy paweN uegl aa1410 (s)aauBlS l :sebed;o aagwnN :aleQ luawnooa f� :luawnooQ;o adAj jo all_L auauanoo❑ payoel;V jo uolldlaosa❑ •;uawnoop lagloue of wroj aq;jo luawgoelleaj pue renowal;ualnpnel;luanajd pinoo pue luawnoop aql uo 6ulAla-r suoslad of algenlen avoid/few ll 'Anel 4q pa.fnbaa;ou sr molaq uoileLudo;u!aql y6noy- -IVNOrldO 0 ou, ailgnd/J` joainleu6Ig anogylea Delo aoe I, ajnleu6lS s N ld � fl -les .o pueq Aw ssouly I f I -l0aJJ0o pue LZ rajnfs,3Ax3'wu/oDAw € anal sl 14de.�6e� lo6aao; aql legl elu.lople0 ;o alels au; r 69tLozz uolsslwwoD ; € ;o smel a14l japan l.8flf jEid AO AI IVNAd japun A;llaao I /3unoDa6ue,0 elu/o;,)ea-Dllgnd lieiaN 9Noml Nato quownilsul a14l palnaaxa `paloe (s)uosjad 8141 14oluM ;0 jlegaq uodn Ali ayl'o '(s)uosaad a14l luawnilsul a4l uo (s}arnleu6ls alaLo/jawslu Aq lem pue '(sai)dlloedeo pezlaoglne tl9yl/aa14/sly ul awes ayl palnoaxe Aegl/ags/aq legl aw of paf palmoui 6e pue luawnalsul ulylinn I aq) of paglaosgns aae/sl (s)aweu asogm (s)uosaad ayl aq l of aouaprna hjoloe;sues;o slseq a14l uo aw of panoad oqm (s)JauSrg)o(s)aweN No!IInW '1 bun) paaeadde Rpeumad MOs ll?P140 84I uo smadde 1?se/llaaxa FuelON}o aweN;Jasul alep ollgnd AXION ' 6uonj auaal 'aw aao;aq z LOZ `9 aagweoap u0 r a6uej0 ;o AlunoO ` VIN JOJIIVO d0 EMS -luawnoop leul&o Al!p!IeA Jo `Aoeanooe 'ssauln;ylnal a14l lou pue papepe sl aleai;llaao si14l 14oigA&of luawnoop I api pau6ls o14nn lenpinlpul a14l;o�(llluapl a141�luo s94ia9n 8leol;i�,ao slid bullaldwoo laol};o jaglo ao ollgnd Ajelou y 1N3WO031MONNOV 3SOdund-TIV VINHOdl-IVD '' 5116500'd J1aowNP5lso ALA AAAAAAAAAAA =7NIHOiMID sroaurn �P-uV s luappald aa!A sinsQ uoaltg nanoe Auedmoa amr-.114sul pun;cul uosao;ana;uoa atlgnd dluloN IfiLtgol'--I uagolaiD Aundmoa aauuansul I'Rl e Y ,M 3o Aep sugl SuedmoD aaueansul pus zmpa sa ;anal uo 0/pue h� Ol ) aaueansul I-�l aga jo leas agl pure puey,Suu las olunanq aneg I joaaagm (uounlsal uI •aaao3 u!mou •uotlelodioo Ptus jo paap pue lae dxelunloA aqI oq of luauungsut Sl `Aauaond3o iamod ay;III g11o3 las se duuduao:) agl3o uo!Injosad Pres pofpalmou:lou pue `Ausdwoa aaus.unsul pue 2u,puog suo;aea;uoL) oql ltgl `alouuagjm3 Pug `'Ngeaonauu su pue loalla pue anio3 lln3 ut io/puu Ausdmo�xmvunsul IRI mpjo maglo presato�agl se AaulolAv 3o sl AauaonV 30 Jamod paynisnu aql Imp Xj!uoo (galaq op 'suollulodloa ,aamod anoge aql pauSls aq leg;po2palmou�lae`moms (Inp auu Sq Sutaq oqm sloutlll yora `AuuduuoD aaueansul pus Sutpuog szolaua ;uoj ETA73(j •M u g patsadde rSlleuosxad `allgnd rZmoM a `aur aaa3aq 1o/pue `,fuedmoa aaueansul I'M 3o JmWo pauSrslapun agl `t LIZ laquual as 3o Sup IN sigl Dq upood3o Alunoj S�0N17j�'' stOxrtlr S$ Iuaptsald aolA SIAeQ-M uolae�l ....., `,. slou11113o oms Ivas =o "IVHS ' ";s°yo3CO. ,&,Gyj,,o.oy•`. 0, �qty Auedmo3 aaueansul pue�ulpuog sao;aga; od 3 ,suedKuo3 aaueansul PIN O3oNado Sk�aHaMa 'LM'1 aS 3o Atp qW sigl pare leas a;tlodloo sl!glom lu is ad to aAt;aadsoi slt Aq palnoaxo aq of sluasaad asagl pasneo aneg'algeatlddu st`Aueduuo:)aaueansul pun Nurpuog sao;ana;uo310/pue Augdu[aa aauuansul I I2I `dOg2l llM SSgN LIM 1\Li „a gout atuo,;aala aag;o ao allmisae3 Aq pa;utad aq Aum Inas a;naodaoa aq; put aaa„llo gans Aug,lo aan;eugts agy •uot;uaodaoa aq;,lo suol;e tlgo aaq;o ao AauaoNV,lo saamod's2ut�le;aapun `satatlod 'spuoq duu 3o d;lptlen ag; ao; Aaessaaau ;ou sl luas a;eaodaoa aq,l, •uot;eaodaoj aq; ,lo atuuu aq; ui s2upin apun ao 013ilod 'spuoq anssl o; A;taog;nn aneg lleys oyno s;ua�l� ao ;3gd ul sdauao � ;uioddn Agm aaansuaay aq; to 'Cas;aaaag ;un;slssV dun 'Aag;a"aS ';uaplsaad aatA Aue ';uaplsaad aq 1, •azuoging dew sao;aaalQ ,{o page aq; se saaai33o .aag;o gans dq ao';uapisaad aatA Aue ao'aaansgaa l 'dau;aa3as;ue;srssd Sue'"J19-13ag';uaplsaad aq;Aq not;naodroj aq;3o amuu a;gaodaoo ay; ul pa;naaxa aq rlegs uol;uaodaoj aq; ;o suol;g;lllga aag;o ao Aauao;V ,lo saamod '821[131e1japun 'salatlod 'spuoq Ild„ :Itm-0;`93103 ul mou pue`uoilelodaoo t{ons goes jo saolaa Cljo paeog aq, Sq paldope uoilnlasa7i ag;jo ddoa;oexa pue anal a si ulmopoj aql ieyl pal;tlaao loglzn3 goes aAeq `aigeoildde se `duudmoa aaueansul pug 31Hpu09 sao;3ga;uoj pue dugduroD aauuansul I'm 'AutduloL)sty;3o 5la3g3o pa;aala d1,nrin5w ayl Aq pa2polmou3lae pue palnoaxo uaaq peg puoq gans 3t se AueduzoD stgl uodn Smpucq se oq Reqs;oeq ut Aaulolly ptes aall Aq puoq gans 3o uopnoaxo pue luaautpalmoulae aq j •uoaltRtlgo abuts Auu 1o3 00,000,000,01S IIOQ uolll N ua,l, paaaxa of lou lunoaue ue ut saautztu20aa1 pue`s5tti ltllapun `spuoq lle pue Auu `jvioua� ul `A;a1nS su 31egaq s;t uo pue 103 1aAgap pue 05palmou310e 'alnoaxa `U21s cq 1ag/tuty uodn paua3uoo Agalaq Alpoglnt put lamod IInj glom`loe,d ut AaauoUd se° ulLu0jtltD 3o altlS ` 0191A uousstw 3o A;t3 aq1 ul Iltlanas 10 lluto. TuvoH atueg ale 315t115W•Z Bunk luauupoW•Ak samep :lutodde pue alnit;suoo`aleau Sgaaaq op lotqumloa3o latalsiQ aEp put salols lle ut ssouusnq op 01 posuaotl pue pazlloylnt gats '(olgoildde se) suotleaodloo stoutlll yaea`AuudmoD aaueansul pug Sulpuog sao;ana;uoD 1o/put;Auudu>toj aaaeansul I'I2I logs 'puoq algearlddt agl ao3 pannbal`Auedtuoa aaueansul Put tulpuog sao;3ea;uo,D pue (uudt uoa aaueansul I-1213o gloq ao aag;ta of uamt pue amlaa33a aq Aeuu Aauao:4V 3o nmod stye;eqd, p311sap3t 1a3t!30 5111nolddu aql Xq pagoelap aq Autu Ing `pa;naaxa saztloylne;!gatgm puoq agl o;pagaullu ssalun laalla ut 10 ptleA IOU st Aauaolld3o samod seal;;egZ :s1u3s31d asayd,Aq ualnl I1'4'mouX 4£0Z-689(6o0:-d I ZObZ-5t,9(008):auogd SIlLsdwoD aaaB.Insul pug uipuog S.[o��Ii.IjIloj 91919-II`epoad I uG RSjagpu!7'hl SZ06 Sundul03 3anvinsuI IqH Xuvowo,317arve f rfR19r16x v'alaq pauistuoo su0ia;pu03 aql pue X01=41uog¢0gddn aqF u�apuut slUrUaA03 aq}of Itimsand{Ipoq;nv jo ateailr k�a,�s�r{t 4n>EOna,f 10l spunofd ag lIT 6 Pp I OL¢o!taaS apaO aauamsuJ j0 uoq¢IorA v ag llfM OS op Ol Will¢V{ ,4uoytnW�n sta0yitaa�srr�t Jn a�uencsE �OIJp�Itdwo�d apo, ;uo�;ar0d�o�¢iwo;qu�aqt Aq pannba.f se pags�;dwo0ne aq FSntu al¢75'io tit:ta�aay agt qLm uo�t¢o�q¢Ra ,Gnd?c fary;J a90H al[laK.103 '1OJ"gS DWIP•A d9 .r�uorrrrfawo�)a.?unlnrtr; Sauop ane(I Sla"'r-tv"f0 filp"Oe sryrpazns- aq o1 Ivas Ivlofffo(Iaw pasnv.a puv puny dw las olunadaq army I'SIOZ 'go.lnyp fo'fvp 10"aye fo'vv aM1?;a"ffa`r1O"32I9M SS''N.L[l� Iii[ papuauev.10 pa8un ya aq datfnadaq,dneu 40'aan Mou spuawa ynbaa puo sMvl Bons so pun'algn,rlddn pun;oaffa ur adv s4inl y3ns sv 3uol sv v7u-100l"J fo MIS a y;fn sawl ay1 fo 4?-lo ylnn.spun apvru sluawad.mbal lnhtvl puv snwl algva;Iddv ayl f0 rfun fo u0?1v10�1M1 u;1011 puv'IIn g1rM aauvlldwoa 11nf ui 3ulaq.dalva,atl pun M0U f0dXIq d0ploy all;uodn pouoe;lpuoo rQssa.rdxa sl gl V3I I[iil 3 SIHi o-0filv,)fo 01vi aq)f0 sMv7 aauv.msul ay1 W pau fip aq aalfva-ay dnw so.Mou a ry sassn;a Bans sv suoaug[[aaM pug°[er4a7'apgomolnV'a[a!1RA pug]neat' `-farnulAS',Gjmjflanq',C.caun[aeW pug aapq `fWVq e['I`sse[J alty',14a.rnS'aul mpi`ae[g :aounrnsuifosassvla$uingollofay;"alvalr;rad 571IJ fO,S'L10151M1OJlIlIp OJ l�alq>25'a;vIS styl-wg1 m 10muvsl of pais to pnn dga.ray st'stuawn aop lvuotlnztuv8.ra In;uaumpunf.laylo.10 uorlvdod roiul fo of l.)afgns'srnugllff0 sntvl ayl.qpun paz.1UvXfa'stourllf,io Suedtuoa aaueansul prig`luipuog sro$aeuuuoa 'nru.lo01;n)fo 01015 NIP apo,)aauvin.sul aq1 of lunns.lnd`1vy1 AJ1,1IdJ,3 01 SI SIH-. Si!.togjnV jo ;ajva ij.jaa papuotuv 0:)SIDNIVH9 uVS R3udxnsNI 3o su:IW HVJU(l L-000C 'ON s a(l(ll ,qo (ajHlflogH Nolj vmo,4NI I-,-q �_.._ :aaqutnN auogda[o.I. diZ 31elS 1!� ssaappV 10a11S uotlea!j!ssejD pue aaq=N asuooi-1 21e1S IN3WDCIR IMO,N'ADV a.tinlEu$aS ,IO Alvil.41Id33 (INV-.V3S X1,42V 01,AWVLOK uo alels IClunoo pue i�4I3 d� :le paq►xasgnS Waaaoo pue anal st $uronaaoj agl legl uivaojilE:)Jo a1Q1S rill Jo sMpl oy aopun S.tnflod jo Xlleuod aapun Xj!laaa I ole[I uoil.eazdx3 asuoo€-1 8 E OZ/0£/i70 uopvo!j!ssel3 pue aagtunN asuaoi-1 alels spiowwoO - Z[O / 80 ZZ99L8 •euousod JO Sj!o aqj Xq paloofaa aq Ilegs pue anTsuodsaa-uou paaaplsLtaa aq llrgs `aslej.oq of uanoad Xiluanliasgns sr uotleu;aujui snpj! jo `uopuwiojui sigl 2luicauluoo lou paq pue leyl spu€lsiopun pue `prq aqi ip!m pap pm oq liugs nxolaq umogs uoilmu.topi atll ]em11 spuelsaapttn oqs .to Qq legl put uoIleaodao:) a se asuaoil e sploci ganlm uotle_todaoo 'e,40 anslelu2saadaa ao/pue aldMrlid pazt.coglnif CInp e s: ao `digsaaulaed a se asuaail e sploq t{a.gm a.znluOA lu'or e jo aaupud paziaoglne �lnp u ao `.Goloealuo,) pasuaotl e sr `piq 9uio�aaoJ atll 2u.�eW Y1 aid :IO FIWVN Clued sill ° -OU] `6uined 919aOu00 1'810 �j" 3'I.LI.I_ jueplSa.id sl ags ao oq letll s.Ces put? 3Y�IH[�I sasodop`worts,Clnp lsa!j'3utaq ` le.enaeO 8SOr ss ( 8918 130v so-1 210 X.LKfIOD ( eluaopleo f0 .LVis (pzq zllTA1 Iaolliuzgn8 pue aappIg �q p2lnoox- a-9 Q I) ,IIAVQIIAV 3SN3311 U013V2IESIOD L069# wall (LZ89-918-008-�)AHV-LONsn-oo8-L - 6AO'fuelONleu0ilEN'MMM - UOIIL>IDOSSVIuelONleu0lIeNvl()go tuiluesaided sl JE)u5ls :builueseidaH sl jauBiS :AqtAjo L] :jqqjo F joleAjE)suoo jo ueipjLn!D ❑ aajsnA_L F1 joleAjE)suoo jo uL-ipjen!D E] 991snii n JoUA ul AGujojjv L] lenplAIPUl E] joej Ul Aqujojjv El IE!nplAIPUl F-I Pe'Gu,90 El POI!Lul-I D — JGulled Ll IleAaUGO 0 Pal!wn L] — iquPud El :(s),911!_L — jeoillo ajujodxo rL❑] :(s)ell!i — jeoillo al7ejodjoo Ej :GLUBN S,AGub!S :,9weN s,JOuBIS (s)jeuBiS Aq powieIC) (sai)fqloedoo .GAoqV PGLUeN uBqi JGqIO (s)JGub's :sG62d jo jeqwnN -aju,(] ;ugwnoo(] :Iugwnoo(] to edA_L jo 91111 juawn:Do(3 PoLlool4v jo uoildiAose(3 -juawnoop papuajqiun ue ol wjoj s!Lll jo juaLuclopluai juq1npnejj jo juawnoop eqj jo uqlaialle ja4ap ueo uqjjewiojQ1 s�itj) Bqgaldwoo 'leuqildo sr uqqoas sP41 L15notl_L 7VNOI.LdO eAoqV leap iVePN 90eld o!lqncj,OqoN to a-injeuAiS -744 ajnleu6iS912 too o S&013- — Awwo SWAW Wl jMxWo-3OWd AN" Wes P10140 Pue PuLN Aw SS3N-LIAA 0031WH=3 -Ioejjoo pue anal sl L4dei6eied 6uio6ejoj aqj IL,141 elujoldeo 10 9MIS aqj 10 smel aqj japunAH4aid :10),IIVN3d japun Ap7peo I quaLunilsui eqj pg4noaxe 'pajoe (s)uosjsd aql qoiqm jo;jvq9q uodn AI!4u;g aLjj jo '(s)uosiad at4i ju@wnjjsui;9qj uo(s)oAnleu6wAp qtt mt ij��/sly 4/s!q Aq leql pue '(sai)Xj!oudeo pazijoq;n ui awes eq4 palnoexa leql ow of pa6pajmou�{oe pup juawnilsui uiql!m aql of paq!josqns (s)eweu gsoqm (s)uosied oql gq 01 GOU,9p!A9 /UO;0UjSIj6S 10 sisLq at4l UO OLU 01 p9AOjd oqm (s)J,9u5ls 10 WOLMN Vo\ pajeadde Alleuosiad .190NO ay;JO 81I1L Pue OwVN P9sul WaH e;ec7 --1 'aw ajojaq uo 53 1 to Alunoo Blujopleo t0,9;Ljs quawnoop JU41 JO A;!PIIUA JO'AoE!jnooe'ssauqqjnjj ay;jou puL,'pa4oejje sl alinippoo sly;qoiqm 0;;uawnoop oql peu6is oqm junp!AIPUI 9qj 10 A41JUSP! 9qj AJUO S,91J!J9A 9JU01JIVOO siql Ouilaldwoo jeolgo jeqlo jo :)ilqnd fuTalou V 6M § aaoo 'IIAID INMOCIMMON)MV gsodand-IIV VINHOJIIVO z�3 lNHWDClAlM0NNOV d0 21VDlJ111d30 QNV IV-is XiddV 01 A2Vl0N �0z ` jo ,tup srgj,)uz,).iopq of a toms puu pDgposgnS .zap T jo aznjuu2l � - pTq uregs xo antsnjjo:)a alunloajda of joamip juo3e .to aaquzatu ,�uu of.io `/Uojtsodop pTq `uoTpezluu&o `uopm"ssu ,�usdtuoo 4digsiouimcl `uoTjszodaoD Xuu of aaj ,Suu `Xud lou Illm pue `pled i.o `019.1:)gl anTluja.i elup jo uoTluuiioluT pD21nnip ao '.loD.tatjl sivaluoD 011110 `loaioiji unwprD.iq Are .zo oopd pTq .zaul ao sTl pajj!uzgns `X110-3.I1puT zo A[j3a_TTp `lou SPij lapprq agj jell `x�gjxgj. `pue `.aril oxe piq Dill ui pauTsluo3 sluouialuls I[e jugj `.loealuoo pasodo.Id Dgj ui polsa.talut ouo Wu jo 13uiluoo agj ',3uTp.zeme ,{poq oulgnd aqj isui0t, 02pluenpe Cue aun32s of io `.tappTq aat[lo Xuu j o legi jo.zo `Dopd piq oqi jo itmwo a iso3 .to 1go.id `punt{.Dano i(tiu xIT of io `aapplq satljo �uu jo j3ppTq Dill jo aoud ptq aql xu of ouoXuu giTm a3 onjuoa .io 'uoulsoTunwum `juDu.taa.t'otti ,Cq jg2nos `A[jooiTpui 10 , 11:X)JTp 'xDuuuui .(ue ui lou suit .tappTq all jegl `Suipprq uzog upe.gaz llugs auoAuu 'jugj .zo `pTq uzegs s ui ind of Oslo auoXn _to aappTq Xue g)Tm po;m2u io panTuuoo `paiidsuoo `papnjjoo XjlDazipuT io ,SjjooiTp jou sutl :piq uiegs .io Ds[Kl L, ui ind of xapp!q iatllo due polpilos zo poonput Spaaipui jo �jjxuip jou sett .iopp!q agj lute. `.tuugs to anisnlloo jou puri autnua2 sT pTq aql jet[j `uoijuzod.zoD jo `uoijuziuu2.to `uotiulDossE `Auedwoo `duijssaulmd `uos.iad pasolosTpun Ruse jo_lptlaq uo ,io jo lso.zojui Dtlj ui Dpeut jou sT paq ,)ill jelj `pTq 2uzo2a.toj ,)lj vul�jl ua 4ted aijl 1OUOO _L'R_Lo jo sl als .to Dq jvgj s.tts pus sasodop `tuoms , jnp lszg SuTaq ` asor - aluls (p!g pAk pojj?usgnS puu aoppTB XQ palmoxZ1 og o I.) .LIAVCIIAJV KOISCI IMOD ON 0G69# wa;l (IZ99-9ZS-009-L)),HViON sn-0o8-L • 6JO'AAEIONIEUOIIEN'MMM. uolleloOssV IGe;O» leuallEN t7WM :anogd paweN ueq j,j9gl0(s)jau6!g :sa6ed;o aagwnN :ale❑ luawnao❑ :luawnaoQ }o adlfl io 911!1 ;uae.unooa pagaej4V jo uolld!jasa© •juawnoop pepuajurun ue o; wloj sryj jo.juawgoeneei jualnpnerj .ao juawnoop aq4 jo uggeja�le iajap ueo uotjewipiur s qj 6ur�ajdwoo 'jeuQ jdo sl uQ140OS SIgj tj5noq_L 7VNOIldO opgnd AJOJON 10 alnjeuBrs anogV leas AiejoN eoeld leas 2,J?� aanjeu61S •ew aao;aq paJeadde oqM (e)uosied aql aq of aouap!Aa rGolaels!las to s!seq aql uo aw o! pano.idti .z•poswldx3'WWOOAN Aw� W1 V1wojrW,19413 JO{s}aweN Iu� `( W pue) 003180a M3 run) l W J88A q;uoW a;ea Aq L u ` _>~'} ��� ;o Asap � .... s!ql uo �� ;o Aluno0 aw aaolaq (pawJllye ao) of uaoAAs pue pagljosgns e!wo;IleO;a alels •luawnoop leul;o A.I!PIIeA Jo'AoeJnooe'ssaulnlgln)j agl lou pue'pagoel4e sl a;,=Ppao s!gl go!gm o;luawnoop aql pau6ls oqM IenplAlpu! agl;o A;!Iuapl agl AJUO sall!JaA aleoll!pao slgl 6u!laldwoo Jaog4o Jaglo Jo o!lgnd rGelou d (/iue p)0 oN jauBlS juewnoo(j jo arnjeu5IS I •oN iouAiS juaLunooQ�o ajnjeuBrS . . . . . .. . . .. . VUL4oN jou'[s]Jauf!s;uawnoop Aq Aluo palaldwoo aq of 9—l. saul-1) MolaB luawalels aa5 I] (Molaq 9--� sau!l Ino ssojo of JGEION) ;uewnaop pagoel}y aag 0 'luawnoop legl;o AI!P!IUA Jo'Iloujnooe'ssaulnlglnJl eql lou pue'pagoelle si aluo!l!pao s!gl golgM oI Iuawnoop aql pou6ls ogM lenp!Alpul aqa;o A;!luapl eql dluo sa!IIJOA aIE01}Ipao s!ql 6u!1191dwoo Jao!lyo aaglo Jo 3llgnd Ajujou V zoz8§30001N3WNa3AOJ 1NSW31VLS 1NVIJzIV HIM 1Vunp VINHOMWO £-3 polt,Cl —,-k7 (.iappi o,a.mlu is •suoilaas apoD 0111 PamaiAW SMI atls/Pq rJ!JOA of po.nnbw si a.mluu2is s,iappjg atld, •opoo 1aunuoD ozltlnj oq1 jo to I OZ uoilaas ut pauUap s-e SIUTP13 10'T suoil3u Itnia puu suiiula 2mly jo asodxnd a l ,roj Xlddu llutls suorlaas apoD MIS Slddu 11afs `anlsniauI `8•tOI OZ g2noxill to IOZ suoilaas `apoJ las.uo:) adlgnd etuaaPuD jo slua=.uttibai aL(1 `(OOO'SL£$) saullop puxnnoill anti-Xluanas patpunq aonll jo tuns oq1 poaaxa lou op tlo qm uuouiod Jo All) X11 puu -TolauzluaJ aul uaamlaq osuxu Xutu goigm suiielo s�. .loA� orlgnd IIu ul (p?-2 qltA� polllct pS pLm.uapplg 4g polnoaxg aS ol) SWI` II3 NOI XIII.I.SMOD 30 AIOI.Lfnosau :,j.Toy.trollinTIsuoD uI 1010BJIUOD t SU ooT ii3dxo .s-moxjo.zoquTnN Q) • �a�nseaal ` �eten�e� aiai�anb�ep ja6eueW ' /GelaaoeS ' luapisasd ' lefenaeo asop �uopvjodaoo atlj,lo szaatj3o JIB jo solt!l Pula soul-au Jo LLljg 2T 1jo sxoqurauz Itu3o sassa:IppU Pu-e sou3Eu 041 )slZ (9) (Xjl:)adS) •Tagio `() aILILUOd 'N Truuds'H u-eisV `( ) mpul ueauatuv :Xq paurno ssouisnq z)ql jo a-Toiu.To eruaolileo :jo ;)IVIS aT,lj jo sml?l 3T41 lopim paztuOio uoijalodxoD (Ir) uoiTtuodioD io`digsiauLmd `ienpinipuj uoileaodaoo :LTT<«,,l JO ad,�l (�) 0008-629 (606) :auogdaloL (Z) 99ZG6 VO 'peg Puouaei❑ 9LZ 9Wd 'PAIR ae8 PUOL el(l S VZB :ssazppv (I) ( �TT?ssaaau T p tIoullt,aq k uI sjaogs leuoclzppV) .uo,j,g t.jojuj 2urhtolloj aq; Siddns of paarnba i si .japp!q aq j, SwRiala 30 aaulfloau NoljLv1i1IdOANl no 0 .,, � r a . e 0 c� tv d ° • 4 c CL eD fC > CD LITI � y Q O � rF h"ti 0 rte, cn to eD - � � F. �J � n of a 3 i 0 0 x n �b (D CD > d ro 0 � � n c I � E N � O �- Q CD �-i f4 i a {3. (q CD � \ ƒ / \ 2. � 2 73 �2 § 7 f � E fD n, \ � 7 ¥ . � S ! 7 < Itzi n / ƒ § W Q \ cr ® 3 � S / ƒ � � k CD 3 =TQ R a q O R� � ] \ .e � 2 cm, ) ; !® \ C) w o . . � � \ 2 / 8-21 :sjuau.Tuioo IpuoTITPPV (a) :sjuo.np jo ainluN (P) :(alqumjddu jT) paAlonuT qof (a) :dnoB xo uosxad jo auveN (q) :slipup�3uimollo3 aq1 uieldxa aspald `„sad„ sl 17 'ON oa zamsuu OTJ1 s (X oN ( ) so), j sopoixsodap pig azouz jo ouo 3o soln.i aqj Xq apigp ao saaTn.Tas aql osn of noX aouTnuoo 01 Idtua;lu 01 suoTJaups iaglo .To siiooj(oq uoiun `suooXoq aolou:TluoognS grim noX pouajuoigT dnoag To uosaad Am suH 't K ON ( ) SOA �sai.Tojisodop piq uegl-iaglo spiq ,sxmujjuoognS jo ao_Tnos dup anucl noA piQ E •Iesodo.rd sigi jo uoil-exeda.Td aTlj ui pasn noX �aojjsodap piq gaua jo salni aqj jo Xdoa p p.T Augj `„sad„ sT 1 -ON 03 -TamsuP aTll A Z X) ON ( ) saA piq jnoX aInduToo of.Tapao ui soin2g piq xol;)patuoognS 5uiuiolgo ui osn somios kaisr5a.T to k1olisodap piq aTa 1 •Axess000u 3i paclolme act Am swils 1uuoTjipp-V •Ipsodold sigl .zoj saxnOg piq xoaouzjuoignS 2uiuiejgo ui pasn saain.ras k4sToa.T 10 XIojiso&p piq 'ouiunouoo uoeuuuoluT Ouimolloj aqj qsiLmij I[ugs zo�auT�uo� a.c11 (OI) L I oz/o�/z I, :uoiloodsul jo oiuCl �Tzfe,ve� 2sop OLU"N aT1 �sT� (�) :uuTj.inoX loj )pom posodo_Td aql jo olTs aq.j palaadsui oqm (s)uos.zad aq� o auTuu 6_q oN X sad �jot?.zluoo t3 uo linupp aoj „mumo„ ppvs Bujansut Xuuduzoo Ruipuoq lo `(Joumo oilgnd e 2uipnjout) jounmo, W-e /tq pans uaaq Jana `aappjq aql ui lsaaolul Aaupudoad e sell oqm zapplq atll jo ooXojdiuo Xue .to `_iopplq aql Jo aaDUJO Sue `aappjq aql seH -uojlnjosoa slj ptre uajpp prz)jo oanleu aql agjaosap`sai l oN X sa,k �ao[lddns ao iolmiluoogns `,Wudwoo�?uipuoq `(aaumo oua2?u atlgnd e Ouipnl-)uj) :,a7uAko,, Xue Xq tuo[ j lsuju0e pajU slUTUIO due putt .iana `aappjq agl cat lsonjul daelajadoJd e seq oqm Japplq aql jo aoXojdwo Xuu ao laapptq Jill jo aoogdo Xut? FJopprq ai{l seH uoilu jljrj pup stuiui7 •moloq uoiluaujdxo llnl u linsnnel goua aoj -)uioolno atli pine JagLuriu ospo `uopuoo) linoo .ql `osuo otp jo uocldjaasap t? aptnoid `&oX jj ONX sad;— �,aoofoid luauauaono'F It3aol Jo `alejS `Iviopa,j e fujlaldu.ioo ao `uo Suippiq woaj paluaAoad asim-ia po ao `panouiaa `paj gimbsjp `poaaegap uaaq Jana `aappjq ail} ui isanjuj nremaiido.id a seq oqm aappjq atll_jo oafCojduaa Am ao `.tappiq oql jo aao jjdo Xuu `aappjq oijl suH luauuuga(l 4a.ia14An pue uaqm`SQX JI ot, so k— �,',,3ujpaaooid,CojdnaNui,,q XaFlunlonzij .io Xaulunjon Auu uc 1dna;Iutq p 2pnfpe uooq Jana `aappjq Jill ui lsaaalui kimop-do.id e si3q oqm .uappjq ocll,lo ookiduaa ,due .io `aappjq agl,jo aao!jjo Are `.tappiq gill seH ,C).l n.tsjurg 3HIVNNOIisAfi •aauuisuanaajo jaq Jo sill um[dxa of XJessooau suiaop aappjq se jesodoJd otp of patloelle aq (au uoilsanb iad o2ud luuolljppL, aup -ajgjsuodsaZj -uoN a ao aappjq ajgtsuodsa l u sl aappjq aql aaglotlm jo uoilLujtuaalop atp uj posn oq ljjm uojluuiaojul sitl_L -kinfhd jo Alleuad aapun `aansolasjp ljnj gjIm moloq suot sono mp Flo qno aomsue Ilugs aappjq ocj L (rivs0 [Oud Alti VaNODDV 03) 01-E �101FJJuoa T. LuoJ3 2uIstxe ajndstp e anlosaJ of uoijuiligit, '(?ucpuiq of vuTgns of peq.Zana `Japptq oLp uT lsoxoluT Am pudoxd.e srq oqm xoppjq oLp jo aaD foldma r(uu xo `.zappiq all jo Jaogjo We `xmppiq IqI seH uoTIeJjIgJv u!pulg -j!nsmej goeo xoj ou.Toolno all pue mglUnu oseo `uoTjeoo1 pnoo aqj `asea aqJ Jo uffladi.iasap p ap€noxd `soy{ 3Z of-x sah— L �Joanuoo WL'xapun huts Je sajndsrp Aue xql ,13TImo„ uv 2uTJnsuT Xuedwoo OuTpuoq e xo (.mumo �zw& oTYgnd .due �uipnpui) ,,.Ioumo,, ue IsuTeOe jtnsmej R pajU Jana `.Tappaq aqj uT Isaxalul Xnj,,) JdoJd e seq oqm xapptq atll:jo ooXo,dLuo Xu-em `zapp!q Qqj 3o xaogjo XTxe Japp!q a)qj seH 'Lutelo Vans r uedo uofjnlosax pue 01ep `axnJeu Qqj 01 sr sltMap apinoxd `sa�CjI 0saA-- G orxjuoo Xue xapun iluisi e sLutelo Cue Joj „Jaumo„ up StiunsuT Auedmoo Ouapuoq e xo {Jaumo Xoua2e )Tlgnd Xue 2uTpnpui) „mumo,, ue isute&e uipelo e paIU .Tana .tapp!q OLID LIT isoxajuT ica mpdoxd e suq ogm.Topplq oLp jo aaXoldtum Xur m `xappTq aDgj jo .Emogjo roue -xapplq OLD srH 3JT;utetd xo ju-PWIPID se xojorxjuoa -}rnsmel q;Teo xoj amoolno at11 pu-c Jaquunu oseo `uoTleool jrnoo aqj `aseo ogi jo uolldiJosop e mpinoxd `sax JI oN'X SOA­ Lanoge sgdeJgexed ogj u; pagraosap 2sogj Sap!smq Ansi eg pmujaJ Ieuoissmjoxd Sue uT juepuajap e ummq `xapptq og1 ul ;saJ91ul X.ria)udoid e sT;g oLIAx xappiq aui do a,iSoldwo Xue xo -iapp!q ;)qj do xao33o Xu-e Jappjq aqx spq lsJemrf S ised aL1l. Surxn(j -lmsmel ppo .tqj auToolno ;)qj pu-e xogLunu oseo `uoTkeool Lino,) -ill. `osea jqj jo uolldposop T? aplAoxd `s,)X iI ON X sQA— �.ou.iluoo e uo ljnejap xo; iotiddns pei-Tole u Jo xolol?Jluoogns e Xq pans uaoq Janm `-Tapplq aqi uT Isamlim fixT?lapdoJd e seg oqm Japp!q mpjo, ooXojduua .due Jo `.TappTq alpio J93Udo Am `xopp!q NI suH •mopq umji3uejdxm IIn3 e jinsmel goea xoj owoolno aTj pu-e xogwriu aseo `uoTleoo1 pnoa agj `ose) atp jo uoildrJosap E apinoxd `so,� ji (aIIII) juapisaid - (auzuu polupd) JeFEAtao esor �L10Oocluu luaulaaptuaopl�D ` sfgl�eql pue QOpalmuj xujo Isaq oLp oI Ioaitoo pue an.zl ;)It 6-Ea�ud uo 2ulu . no s1gl ui poumluoo uorluuuolur aql Iugl Eluloj!,LD Fo aje,S ag1,Io smvl Dql jo IcInChd X11imod Iopun wvjoap I Z,soomeisLunoIp all axons Iuilm'saX jI oNR Sok �siojousjuoogns Ruipnloul joaijuoo t xDpun �aom oumiopod suosmd Xur of sa&m ftlj!Unaad Fud oI axnllu.I Joj xj!jUQ xeplms ao Koulau X.Ioluln&s ` anoo Cup dq pazlleuad (q xo `zoj. pans (u uaoq Jana `zapplq oqI ue IS-Injul �Jpjalxdwd u suq oqm.zapplq aql jo aoXolduia Am xo `aopplq aql jo nagja Xue aapp!q agi sqj STW—A� uillUnQ-fd LsaouulsLuna.na oqj auam Iugm'soXji otq-x S;)A j,Iauzluoa u loj zapplq aqI ul Isa.zaiul Simapdoid v suq oqm.zapplq aql jo aaAolduua Xuu 10 `zoppiq aqI jo xaogjo fLuu `.zapplq aqI oI panssl puoq u uo Cud oI paalnba.z uaoq _Zana iWladwoo Euzpuoq ,Cuu SLH saaL�ulsu�na�la otp axann mom'sa if Ot j- sah— 6pt.zxuo,)r .ia;.zapplq aqp ul lsonjui kmjI pdoxd-e seq oqm japplq oLp jo aa,�olduza xuu io `zapplq aLp jo notlio Xue `zapplq aqI puoq oI posnpi zona XuuciLuoo 2uipuoq Xve sul I ulpuog 6uojj,ejjlq.zu Lions jo ouzoolno puu saouulsamo.zla OT a.zam Iugm `sad,II o�K 5a S-� #20-8 211Q -- WOO 1ieiU6ipouijj0asof ssaaPPV 1113LLt3 0008-6Z9 (606)— togwnN Ouotid L LOZ1V 61Z L ale(l --- ✓ _IUapisaad 12!eMeo asor 31111 Pus autsN e/va.inou5ts .OUB `BUTAe jou b ivio aapptS3o aureN •;unoum p!q Islo1 aill Jo (%OS) juaaaad f13g pa-,ma jou [Ings saojat,ajuoagns 11B �q patnaopad 31aom aql jo Avju aaad tu;ol agjL i •OIC 'ON asuaarl T IluIu3 put, 3i-fo.4k (ssaappV alaldmoa) :Patu.10pad all)Io % 'ssoulsnff jo Uo(;eao'l uo?�nalst a� autsl�i lcdtau�ag 4aeue�i ag 01 11.10M Dma AxtdtuoDaojlpaluo:)gnS s •lash uopIod lsyl utaopod [Isgs It Isu1 pus `IaoA}, ls41 €wofaad of POU!lIenb X11111 st It Isg1 paaJgU aAsg o1 pamoop ag tlstis.tolos.quoj agl uagl `sXumg2tq ao slaasls sanlonUI N.tom ag13t .topv& st .tuna€[otgm `000`01$ Io oopj p!q pIol s,aolou.1luoD aqI jo (%Zll) luaoaad auO jo Jtsti-auo jo ssaoxa UI las.tlttO7 otp .spun pauuopod aq of `jaoM jo uoq�od amiss ag1 aoi patjtoads st aoloualuoogns auo ttmll aaotu p .Io `)pom oqj jo uotlaod s aoj `pgljpads st .tolosaluoogns ou jI -ttoputwopt polsanbaa molaq ag1 optno-td of pa1uia5 oq 1[sgs otup luuotpppe oK •aolsaa2 st aanatioigM `000`01$ -to aatad Pig [slo.1_ s,.tolo>raluoZ) oqj 3o (%Z/1) ItumiDd auo jo .1Ivq-ouo jo ssaoxo ut lunouts uE ut �aom aqj Inogs ao (it aolosaltloZ) of ootn-tas aapuaa ao aogsi .to-1.tom twopod 1pm oqm aoloe.quoogns €lana Istl I[egs .10JOsaluOD 0q) uat11 `SXPMgStt.1 pus slaa.Ils sanloAUI �JOM *41,{.1 '211101,010J agl5UIPUslsgl.1ml.otq 'aotad P?g [slo.€. S'.1070-RaluOD 041 jo (%Z/I) luooaad auo jo jlsq-auo jo ssaaxo ut Iunoux Liu ut JIOM 3€Il10 uo.1lonalsuoo atll hogs .10 uI .tOlou.nUOJ ag1 01 aotn.tas IPPuaa ao aogvj ao yaom ttuo;aad Ipm oilm -tolos.Lruoagns €logia Aq pauaao sad oq oI jaom a€II(q) pus ssoussnq jo aosid oqj jO uotlsool aria PUB atusu atll (s) :aptno.id Ilstls aopptq goua `stuaojileo jo als1S ogip apoo 1os.rl€toD otjgnd at11lo Iota' saotlorad'tuj Vut -mwoogns pus Outllalgns mg gltnl oout;tldu.too ul SHO.LDVN INIODEMS 30 i\tOTIVNIDISM LroTjeoTl.ra� srt;jlo a.rnjuu21s ajnlijsuoa ]{uqs 10JO10111 LrollTod a.rnj1euA3r5 at{l uo {esodord Still guTuV'S •{asodoid OLIj Io li-ed sr uorjeOU!voo anoge atjj, -suollaues OAtje.rjSMILLLpu .To uorjnx)so.Td louitur.to ur 1{nsa.r Xew uorlmiojur asjul aucprno.rd :sajoN .uorjou jo sojup pule 'AouaSv BupoptuT `sa{{dde l! urogm of mo{aq aluoipur `anoqu polou uotjdaOxo Cue aoA -Xj!{tq{suodsa.c .iepp!q �uiutwTajop ui pa.Tapisuoo aq Ipm Inq `paeme Io futuap uT j{nsa.r C{{aussaaau lou firm suopdaaxa -03eds',iI1I io{[oj aql Lir suoijdaOxa xll posui `uopuojjpipa siLp of suopdaaxa Sten,o-w a.cac{lI{ •s.rea,{ £jsed OLll uTgj€m janpuoas:Lu per;s!J:{o Jo pne.Td SuEn[oaur .1013Eur rCuu ui u01101psunr luoladwon jo Lmoo e dq tir IsuTef8 pO.rOpua.i juaLuoWpnf{}niO e pr?y .To `palaInuoa `pajOapUt u:Laq jou seq e pue `OuGpuad juauuegap pasodoid e aneq lou Sapp * `s.TeoX £jsed aqj us gjzm Xoua2e ftmapaq /Cue,tq a{q!O aur pousuuajap jo papnjnxa C.{uejun{on `po.Tiugap 'papuadsns uaaq lou seg `.buafr={unpad Rue Xq 4j[pq!OE{ou€jo uo{leuitu.ralap jo 'uoisn{oxa Xrelun{on `juouuvgap`uojsuadsns.Tapun SlItioaano sj `.xa2uueur `aaogjo `.rojoa.trp 'mixed`numo jo Xjpuduo atp ur yjpmaaagj pojesoosse uos.rad.raglo Cue jo ags/ag`naoloq palou se jdaoxa`jugj sai.}cuao `,Lrnfaad x;)pun `.rapp!q at{j, 6Z.L?IW `SNOJJ,V TfjD2'Id'IV2dg(h 1A AO 9QOO `6t,9'q1I1 NFOI.LV31JI.LZIH3 NOISXradSf1S (IMV L JIAIHVJaU