Loading...
HomeMy WebLinkAboutSequel Contractors, Inc. 12-18-17 { t� l! �u 1y r 2 fl tI� � tn LU LU CE uj rV ry Ir .1n€ag • ajuS . Iut"gTA a Euc ulOd 69ZZ-QZ9(606)xe3`r9ZZ OZ9(646) 69Z16 SIS'2uouaod'pgg xo$'aAV KajuD os soy'llvr-r A;6:) aH:Do juaLugo-ejjV uTOUa IIAID.roluaS Ta 'MIM MIN `�Ia.raaurS plq ino/C jo uoiloafai uI jjnsa.i Sum umpuappV aql jo sldlaaas a�3pajmoMov of a.injpA •I-esodol l aqj 3o £I-D aged uo adma.r @SpaiAw"m pine plq anoX uI uoisw; aDgj aj-oaodboou., asvald JUL9-8Z, 'OSI IDAfOHd `•(LI-91 AA) MIMA113 NOI VVAHdSaud.L3aHZS„ :xoj suojjeoUload8 puv sluawnooO jo-ojjuo3 acp soslnar (so&d)umpuappV pallmIL,oLLL I 'ON T fl([NH(Iav AUL9 -sZP 'ON IDWOU U-9I AA) :IGLk8AJLf3 NOUVAHaSaUd laaHIS,, :T[ srapplS ti`s :ol LI0Z `o£nquzanorl ;uawlrudaCl siaoM-iTlgn l VNOV\40d "gnL,ag o a;eg . jtiv-TgjA • LIunuxod 69ZZ-OZ9(606)XE3'19ZZ-0Z9(606) 69/16 VD'Pugtuod'099 X09"aAV Aa-ILO-OS 90S'1714 X40 OP-4 :o3 ju'aulgopu-V .iaifieul? j loolold 19 ,gurmoH 404 aaauffug J!AID ioluaS `.�Ia.€aout S •plq xnoX jo uolloo fai ui jjnsaj Xt i wnpuapp-V agi 3o sidtaoax o2palmompe of oxn1te,4 •Iusodoxd Dip jo CI-D DStd uo Idpoax aSpaimoupu puL, piq.inoX uc uoisinax Dip ajszodaooul ast'ajd «8T6L9 '8Zf LD3fO'Hd `'IrIV3 OlfLaW ST0Z-MOIIVI:I'IMVH3d 19JUI.S HOI''F w,, :aoj suopnogroodS pu-e sluo=00a j3nx4u0D aqj sastnax (sQgud) uinpuappV papa-ejju aq.L z 'ON IAIIl(iKa(lav ,,816L9-SZP J,DafO?Id'rI'IVO Oldla AI 5T0Z-N0IJV Ll'IIgVH H:LaaHJLS ZIOI'VW,, :M1 ass aaati pda sxappzg lw :oj, LIOZ `ZI aagm333C[ Qd 3° Y luaLmaudaa s�,[,EOM Drlgnd VNONOd JO A113 ]Hi X81 ` lova oo 01jond 6Hlcralrtt Ei-"dIvd 6 •oN wnpuappd 1-0 (,, c a a[!j s,aapprq qj aq 1pgs j�gio ate :plq @Lp se poll! qns pue uj po[[g Qq lleus , dao Duo) vIiIIodlrlVD `vmolnlod VNOWOd JO AID HOA 8I60-Stk *ON l3afOHd rl IV3 OW1211V SIOZ-NIOI,LVJLlrlluvH2[H lade LS Hofvw HOd ` �- Oo (egg) iIaawfix XVJ f s �►-�� UNOHd3'Ia,Z 049G6 'JllV0 '5eNM'dS 3j VINV5 ssauaav ✓�.t PSi� r sr.._ �ti9ti tii �r'�ev WHOA zvsodoxd Z-D •sivarunao(I jaua}uo0 agjjo suaasInoxd juatugaal aqj us uiali pcq paiaqutnu amus aq; ui page, sap )ijom aq} aoj sasuadxa puu s4soa Iju uiu;uoa pugs pq omit auil uaua •saoud SuTmolloj aip ie mel ,Cq pap!noid xouuuLu puu iuioj. `auul MR UT aiopia p jau4uoa ti olut ialua 01 saaAe iaqpn3 puce tuouTo'l jo XI!D oqj jo x02utoug K1i,D aqI Jo a3!U0 aT ul 01l3 uo `=,$160-80, 'ON ID3fOHd ri`I'V:) OUJalV SIOZ-NOI.LVJIrIIflvHaH 13AHIS HOfVli ,i se umou)l su01WOUPOds OLP uo pOPUSISOp se `«8I6L9-8Ztr 'ON.LOafouj ZZda OUIL21N STU-NOT.LVIIIII8VHa2I jaau,LS 2IOfvw,, o uopelleisui pue uopon4suoa a4ljo jour ux oqj ui N.Tom pEes aoj paluloddu kinp `uuoutod jo i�4;o Oqi jo ioaut5ug Xizo aqi jo uotstniOdns aql iopun pus jo u0143spTlas age 01 paudpow uTaiagj SjW) tanoaduzi puu �jiom aq} tusojiad oz saw& pau$psxapun aqy -euouiocl jo ,�;!D aq!3o iaouTBug XC !o aq; jo aogjo oqi ui old uo axe goigm "r816L9-8Zp 'ON ,LOafOUd 'I'TVJ OUIU 1i STOZ-NOILVLIIIBVHdii ,LHaHLS UOfVN.,, s'C un�ouJ °aiojaiarp suoT�,eogtoods aql gjIm aauupaooa-e. ui aioiaiaLp iUssaoau aoueinsut ;uapput pue juauadinba `sluff r2;sur puu iogel lie gsluxnj of pus `pogp=)p ulaiOgl SIUQUJanoxdwi put; Niom oqj lie LuioPd of saaiRe puu sosodoid ,Cgaxaq pOuSisiapun oqj ,,sp!g paluaS 8uIIlnul 33110l ,, poxouut: oq1 gxlm aaueildwoo ui VNOWOd 40 AID allJL ,IO TIOUAOD AID QIT'UOAVW TISWtIMOH allJL 01. 8161.9-8ZP 'OAI BOOM 'I IVO O2I.LaW ST0Z-K0I,LVJU II9VHJU .LaaH LS HOfvw Hod J vTsOd02Id L •o,N wnpueppy £'3 S3Q�2IOdfl Z'F�NOIS�I,�d'�2I,L $ V3 6 apeJO 01 18!3 pue xoS Ilnd 6ui1461-1 IG94S Jo Ieu6]S oL4eJ1 aaelda�j I,Z-H s d3 l apeJO of ies Pue xo8 fi4win x3 aoeldad OZ-V si&awisfirav AZI'II I,fi Avmxuvd aPeJO ai JaAOO 0, aweJd aAIRA seO I? JBieM lsnfpy 6t-V � r $ d3 6 (isnfpy algnoC]) ��� aPME) of JaAoO �R aweJd alogueVV isnfpy 96-V SINaNiSRtQV A111TIA AvmavoN b3 E dwell gJn3 'x3 le saw©© Pale0unJ1 Ilelsuf 2-L-v V3 9 dwell gJnO eoelday '9 anowad 96-'d i � y � � X]ennaprS 00 AS 000 1 OOd st, 6ullsix3 aoeldad W anowad St-b S2TI�'�[�'tI O�d/At'MX2C dd O s NOS 08Z luauJaned OV 6u1goled Aennpeo�j b4-d 9 y �� � �%� �Z7 � slenowad 6ulgoied Aennpeod cl-`d NOl 002'C sJaglj BuioJo�iujad Lll!M 7� a° ACIJanO O-OO-WH�IV.9'Z-,Z ianJisuoO Z1-H $ ' p$ 3s 000,gcz Jalepaiul WH�jb'„8/£ionJlswo 6 L-V sJagl j 6ujoJajula�f glltA Q (O L-t=9Jd 8) aped ese9 OV,,9'I lonJlsuoO 0I,-'d (::�Q s 9� Q®� N01 09�'�16 — sOd L(l)asJnoO 6uilanGI OV,,V,:ionJisuoO 6-V f/Gr I $ As DOq`9EZ (iuesaJd alagM) eoe�inS}uauJaned [� OOd of WIN ploO gida❑ alge]Jen.9't7-«O'tr 8-'d 2II�'d�2i I.N�IAI3A�d 00 aoo`or 9 00,000,0,- S'l L is€g young 1-`d 6L.-dS le PAIS uolsslVV t� $ -6uli41wJad 1uawyoeoJou3 sueJlfeO 9-y T-av $ S1 6 IoJluoO uolln]]od J21eN1/63C1dN s-y S d3 Z suDS ioafoJd t-d $ $ SI I loJluaO owejj- £-b $ _ Sg 6 uoaienJaseld 0,0 ( _ ivawnuoVV pue AaAJnS uo!ionJisuoO Z-H 00 00`00£ S 00'000`00£ $ S-1 I uollezrllgaA I,-b 9aRld 33RId 'iviol J IN11 A,I.I.LNvcld NOLUIUDSM K,311 8I6G9-8Zf 'ON JLDjfOHd TTV3 OU13W STOZ-NOT,LV,LT'IIgVHad jgjHZS 2IO1'"6W IS VISIA VNUIIQ 01 FLUS -QA'Iff NOISSIIAi-V 2['II1QaH3S QIg HSVU L 'ON wnpuappy V'D QA7�,zd C��z� u�'oN �3zIEJy � s�a�}►- meq jrj_j Qaz),U NO 3 CS FFI W A -,NO :SGUOM NII.L&TrlONV V arina3HDS (IM 3S''g 'IV LO L $ �� $ papnloul suollaauuoo pue ? ,,r d1 009`6 sbu!ll!l lle `Oulppaq 'adld AOd 9ZGHS palejopad „l,to walsAs uleup qns llelsul LZ-y M a9vNIvId(I vs —Owe S'1 6 butdpjS V 6up6jS paenalnoa uolsslw 9Z-V 09 ONIdI2I.I.S T ONINDIS $ V-_� Z dool oll}eii C7 adAi lielsul gZ-d $ s V3 8 dool alllejl D adhl llelsuI tiZ_v Q SHO.LOU,LAl dOO I DIAAVH L V3 9 xe8 Ilnd 9*Ile}sul EZ-V d� 06Z ash leuSiS 00 ageal a�nlnd jol llnpuoo Ond „b llelsul ZZ-H a3Rid a3RId 'IV,LO.L .LINn A.LIIkyflo N©I.Ld1'd3s3Q waL[ 81:6L9-szt 'ON LO9.['O?dd TIdO O'dJLJ 1i 5I4Z-NOI.LV LI'IIEIVH:fH .I 99HIS HOI'M L -oN wnpuappy S-0 00 � $ 0� � d9 L Iy61� aper0 fll IaS pue xoe [Ind Ou! Iaa�IS io 1eu618 3i:4 eii aoeldaa 6 L-S � dg 4L apea0 0l IaS pue xoS Allillfl -xq a3elda�l 8L-8 00 $ 00 S LkjatVsSnrQV A111111.1 AdAALxxVd n apes 0 01 aano0 �v H�3 u� 6 L Ig aeJd amen 'S en seJGWA l lsn(pb L L-8 (IsnrpVO b'2 61 GlOgUe aignfpV ape�0 0l�ano0 �ewe�d aloyueW Isnfp� 9L-q $ $ d7 00L jallno pue gjnO aoelda�j �R anowa�j S L-9 ��j $ $ V3 S dule_l gln0 0 �— 6uilslx3 le sauaop paleaun�l llel5ul bL-8 j `$ —00e $ d�l 9 dwe�j gjnO aoelda�4 �R anouJa�:j 8L-9 $ Q dS OOg'OL 30d 1, 0ullslx-3 aoelda�tl �R anowa�4 ZL-8 ®2 cc S21It/d�2i ��d/rLF�M�i73�d 0p�� saagld Ouloao}ula J $ bC�. $ NOi OOZ'Z yll,ti AgIJGn0 0-00-WH�J'd.9 L lanilsuo0 L L-e 'QZ $ is 009'gZZ jafepalul NVfjd <<8i8IonjjsuoO 0L-S - � sjagld 6ulojojule�J ql!m o as 0 5 $ $ NOl 09 L`Z (OL-ti9 Jd-H) aned ase 6-8 p`q 8 OVAJ O L 11esuI C��7"7 $ NOi 00 L' , 0d LCI) asino0 6ullanal OV rs/£lonilsua0 8-S $ Y# 0 a3e�lnS IuauJened 7 $ dS 009`9ZZ OOd oI 111A plo0 q;da❑ alge!Je% ,9't,-.O't, L-8 -dlvda2I.Lig aWAAVd oct 0001or 9 00,000`6Z S S- L lsll young 9-0 'IS J10Masa�1 �O 4SEE -pn18 uolss[W $ Ov $ S L le 6uISSOJO 8Hdn —Ilwjad peo�A Ileo 4-8 S-1 L loj;uoo uollnllod JaleA/VSdOdN t-9 $ $ H3 Z su618loafoid £-8 00O 0/7 $ tX'a gh $ S- L lojIuoO 31 eat Z-8 $ '� $ S1 L uofleniasaod IuawnuolAl pue r(an�nS ucall3nilsuo0 L-9 �JI2ld ��121d liv.Loi iron AJLII VfIO slolldlaosWl w�s1 816L9-BZIb 'ON IDWOHdJ'"Id0 OHI'dW SIOZ-NOfIVll'llGVHaH LJaHIS'HO!'Vliill IS HIOAHaS21H Os 11MIz AIIJ JLSVa =aAFIg NOISSIN_g a'lfl(13HDS Gla HSVH 7" b 'ON wnpuappd 9-D 3N, 9 J-. :sauoAk NI JKfIoViV S 3'IRQ3HOS [II9 3SVEI rIV LOI :J.iaaoKv a ar'naaHos ala Asys'lda,ol sl 6uld»IS 'R 6u1u61S plenalnog uolssiA tZ-9 ONIdIU LS 7y !)KINOIS �r $ b3 v doo-I aged Q @dA_L 1lelsul EZ-8 y / S — �j+ S d-3 t7 dool oL4ejl �i adA_L IIelsul ZZ-9 SHOlDral3Q doo'I OI,ldv2ls �--- d3 0 xoe Ilnd 9#11e1sul 2-9 ash Ieu618 �l 0 oWejl ajnln j jol I1nPuoo OAd ,,tv llelsul OZ-9 SaaV'dDd117VNOIS OI I3V-d,L ��12Id ��I?ld �d.LO.X. .LI<'�fI JtJ.1.1.IVCIa i�OI.I,d12T�S�a I��.(.[ s16L9-8Zt *ON 139fOZId'ITV:) OHJ,3W 9TOZ-NOIIVJ,I'IiffVH32i 13aldIS HOfVw "A "'R 4 4 VVI 0 T f X40 6 'oN wnpuappy L�O $ ,09)/ s Z (Isnfpy algna©) �� apea0 0l aano0 V awead aloqueA lsnfpy 9L-0 02 SI.NIW.Lsar(uv )LI lzl.Ln AVM(IVOH �� " :41 DOL aalln0 pue gan0 aoeldad ,g anowad LL-O l — $ dined gan0 6ulls!x� le sawo❑ paleouna y3 Z l llalsul 96-o ��-$ H,] 0L dwell gjn0 aoelded V anoWad 9l-O MWS O0Z`E 00d ,�, 6u!ls!x� aae!dad 13aAOnowad �,�-O S2IIydaH JD&AVMNUVd L pjena;noa IPH ue'Puf } J c) s zfS 000'8 pue anuand;1oH jo saue-7 Furriaeoiddy ►�' �J9 ;e;uaLu6Aed 00d ,S;onj;suo j E VO paenalno9 uo!ss!W $ $ :4s oog`6 pue anuany haae0 to soue� 6u!goeoaddy pa le luawaned OOd «8 lonllsuo0 Zl-O --�� anuany lIOH QOQ L 1 $ coo s AS 000`6 pueanuany haae0 10 saus-1 6ulgoeoaddy le luawaned 00d «S lonalsuo0 L VO �� � NOl OSS'$ --- �L. f� s.�aq!,� 6u!o.ao�u!ay ql!M�CelaanCj 0-00-AHdV„9l lon4suo0 01.-0 + } $ r s A 000`S9 L aal(elaalul INV6V «8!£loni;suo0 5-0 6u€oaa}u! $ NOl 089'L (� (01.-tr9Jd-8) aped asee Oy „S'), lonitsuooo0 8-0 (0 b-b9 cw, s oo / $ NOl 008 Jd LC]) asanoO 6uilanaj OV„/e lonalsuo0 L-3 � �S 000'S9L aoelans luauaaned 00d 0l ll!W plo0 gldap algeuen ,9'tr-,A'ti 8-3 2IIHd�i.LRI�IAIdA�d oo•000'oz s oo*000`oz s Sl lsl-1 gound 9-0 s Sl L Ioaluo0 uo!lnllod aaleNVS3adN ',-O $ �— s Vf l Z su6sS loefoad E-0 COO Q $_ 'OQ'D gh $ Sloaluo0 Or ej-L Z-O uoilenaasaad $472 $ S-1l luawnuoA pue AananS uoilonalsuo0 Vo I-K3IIld I�LOI J.Iun ALI-LKTVIIO XOJ.Ldtd:)S3a 8311 816L9-SZP `oto.LDaroxd zoo o?ilAN SIOZ-NOIZV.LI'IIg`dHau l3au Ls dofvw aA V:I LIHM 01 IS VJLSIAVNIT194TA'Ig NOISSIK;D a'IIIQAHOS QI$ ULVNH21,L'IV aAI.LI(IGV G ON wnpuappy 8-� :S(IHO,AA KI INIfloWv D d'II1Q3HDS IJr$ 9J V KH:IJL'IV 3AI LIQQV'IVIO L - 0L � Z LNaO NV 3 3lflG3HDS(119 31VN'd3.LIV 3AIlIU(IV'IVIOI Q� s S-3 1 6ufdIJIS 12 6ufu61S paenafno8 uolsslW 9Z-3 �� � Ol�tIdI2I.LS gib' o1�tIKJIs $ 1?c $ d9 9L doo-I oigeil Cl adAl ffelSUl 9Z-3 00// s VD £Z doof o!}ea_L A adA_L IIE}sul �Z-o �v sldojDaiaQ doo l Didivul �_ d3 t, xo8 llnd 9#iielsul £Z-3 2sn leo6 s $ ogjeji ajn}n j jo;;Inpuoo OAd J7 lielsul ZZ-3 S2[QYH`Jd11 WSIOIS DIA3VH L X9 $ VE 6 opejE) o}}ag pue xo8 Ifnd 8 6ul IwailS.ao leu6ig oll}aq aoelda�l 6Z-3 Cep S - V3 LapejE) O® o}}aS pue xog A}lll;n Bul}slxd aoejda�j OZ-0 SJIN2[ IJ.sAf(lV 15.J.IrII.LR AVM Hdd Vd l Ol seaPe�J o} �enn� � su.tea� amen d q as;ems}sn(py 6 6-3 33IHd 3oRId rIV,L01 ILIMI UIJ Nvnb kloI.I.dRID530 143.LI 8I6L9-8ZP 'OAI J Daf0Hd JIVD OU13W Sl0Z-AI0LLV.LI'IISVH3N J a3-ZllS H0fVW Z•old uunpuappV 6-O 00 d=] z apejO of laS pue xog Ilnd - Bullg611 laaJ7S Jo leuBlg o[pui aoelde;j 8L-CI V3 9 apejo 07 of las pue xo8 Allllln 6ullslx3 aoelda�j IL-C3 SINANISfIRIv AlllllII AVAIMvd $ V3 apeJ0 01 JanOO l'�4— j , awe d anlEA SEE) 1919MA]sn(pd 9L#C7 $ $ Y3 8 (]sn(p'd alolno(]) apeJO W of Jeno0 12 owejd aloque ;sn[pb gL-C7 S,LNTaWJ Sflf(IV AJ I'IIZI1 AVMaVOU J < �� d� dwe�j q.�n0 r - 6ullsixD}e sawn© pe;eouni -c] $ V 3 6 dune �n CL-C] N O aoe da q 1 8 � anowa �llenhaplS l � dS OOS S OOd ,.176ullslxg aoe �l ldaly anoway ZL-q 7 ) SUIVdaH Z)Dd/AVM>MVcl s�agld Bulojolula�l NUl OOL`1 — _ gl!MAelsan0O-JJ-WH?j 9'IlonjlsuoO Lva 02-5 s Z s is 009'aL 1 JeAellalul VIVjV,.8fir lonilsuoo 0 L-ci $ NOl OOZsiagld 6uloaolul98 ql!m (01--179 Jd-8) OAed 9sel8 Ob k 9'L Ilelsul 6-0 (0 b-�h9 $ NOl 098 Od LD) as�noO 6ullana-1 Ob %s lon�7suaO l3-Cl r o IPIN PIoO luawaned cv $ $ As 000 SZ OOd pue Ob allsodwoO wlollun <,t, L-Q $ is 009'€L 6 aaepnS luaWaned X10 1'i` OOd o311!W ploO gjdaa alge'Jen.9't-«01, 9-0 2IIvdaI.LN9lVaAvd 00,000,0Z $ 00,000,0E ]s!l young -C7 � / $ C„lW7 $ Sl L loiluoO uollnllod JaMA/S�DCIdN V-0 $ d�l z Su61s loa(ord E-a Z 000 z Is Sl L 10jlu00 oq}ei� Z-060uollenaasaad $ $ S�I L luawnuol/1l pue�(anmS uoilon�7suoO L-C] ��RId ��I2Id IIdi©s ILINfl AiLusivna NOLUIUDS30 Hall 816L9-szr -au IDafoxd'I'IVD odsaw sTaz-NoisysijisvHaH L2jaHjS uofvw NMos as AAV HIOAHaSAH -([Alff»OISSIN -a arinQaxoS Ma H,LVNrda L lv aAlslaav �rW..., 4 �� '3' ' area N b "aN wnpuappV =SQHoM.All INIf101kV Q 3zflclax3S (IIU asVNlUazzV 2[ALLIQQd 'Id LOs ('S1 Li fl©LUQ LI 3 I[ladHDS QIO d,(VX,- 3J.-IV 3AI1IG(IV-IVIOL IO $ 14 �� S 1 ! 6uldpjS � 6uIu61S pJenalnog uolss!A €z-t7 0117 OJ�IIdI2I,LS 'N O�II!\I�IS 0 $ $ d 8 doo-1 or,4eai CI adA-L Ilelsul ZZ-© �✓ $ A� $ HE3 ZI dool oL4ejl z:l adfl lielsul 4Z-C] Sx0132113cl doaz D IdJVHi V3 0 xog Ilnd 9#Ilelsul OZ-(] dl 0 asn mels of eii ain;nd joj#lnpuoo OA J ,,-o 1101sul 6�-C] SUGV'd9dfl'IVN9IS D1,49VUl ��I?Id d�Rld 'IVILO,L 'Llmrl AJIJ-NVfIa NoUdINDSM IA JI ST6L9-8Zt, 'ON La3ro2Id j jva OHIaW SIOZ-MOI.LVJI'IIHVH2[H LjaH.LS HofV V L 'ON wnpuappd car I N -SG- 80M KI JNf10NV(a-V a'IflQ3HOS 3O Ir fIS)'IVJ,01(INVHO ' lj I Z Lv :.LNrlowd(H-v arlaaallz)s SIO Wns),Ivj O.L(IN`b2I0 Q? D.TnOWV 9 3'InQ3xOS QI9 3.LVN2I3.L"IV 3AI.LIQVIO.L _ © C ,UK(I0WV Q 3'InQHHOS QIg 3,LVNIHa L`IV aAIlIQQV'IV,LO,L ©W C• Q/ h $=.LNfIOWV O a'ICIQ3HOS QI9 HIVMHgJ IV 3A[LICIQF'IV LOJ, S :INfIOWV 9 3InQ3HOS(1183.J.bNH3JL''IV 3.A.I.LIQQt'`Id3.O.L L,\'IOWV d 3'InQ3HOS QI9 aIVNH3.L'IV 3AIJ IQtIV'IVLOL d4 I�. :S(MOA4i ILII sunOIATV 3 a Ifl(IaHOS QIU 3,LVNMa.L'IV 3.AI;LIQQV'IV.I.O1 �7 :.LNIIOWV 3 3'InQ3HOS QI9 3,L't'le HHI'I'd 3AIII(laV'IVIOI Bula �als � la 6uIo6IS {L8S JaAO pJeAalnog uoISSIN 9-� O.�IIdIHI.S � OULl�IOIS $ JAS O�L'96 leaS �f.s.�nlS II adA-L lonilsuo� pue IeaS NoejO 'alegd peaM 9-3 HIVdaH,LXaWaAVd 00'000`07 00'000,07 � $ � S 6 I'sil yOun�{ �b-3 i s � s sl PIWOO u011nl.lod lGIeMISE30dN E-9 I0alu00 31011 Z-:1 00'000'05 00"00`os $ S- l uoile.zijigoA l.-9 331'dd 30IHd gVio L liNfl NOIIAIHDS3Q h3.LI 8160-M 'ON 13H0Hd 'I'IVD ON13N SI0Z-N0IIVII'IIgVHaH 13ffHIS HOrVW IL-HS HaAO 39QIUB 01 S11WI'I QI9 aSVII :(QArM NOISSIN-a 3'Il1QaHOS QI9 aJ VNNMg L'IV aAI.LIQCIV 6 'ON wnpuappV ZI-D -yuvlq 151 aq ol q—oTv-;7 s 1 £I-3 � Pd o, raPPi"3o aan,n `iS LL Llo� w T r�Q Pa�nQ uau nooQ 13nzluoD agado sxuauzaxrtlb;)J aq1 gJIM aounpx000n juisxuaLUOAoa pun �IxoAX -IS aql .rod laeiluoo ag, uuodrad of snmosaa pup `suoi�no ilnnb `aouarradxa `C�rlign stag nuourod da XIID a41 do Iiounoo aqj Xdsr}ns Iings paufisxr pun aqL '< YMMOM uyl 104V •XNJ "WO-10 �+0 Brwoaa :SA�ollod Sl?aaF slndrauiad sn lssodord �urapaaod age ur Msaaalul suopL.Todaoo pun sutra `suosrad Undo sauzeu aqZ _ 'uoaaar l pay!o;)ds�.roA-� Ituoilippu Undo Tsoa 391 sapnloui prq srgl ILgl pun{S n wnu PuaPP-e PAraoaa Sr�[ a S ag jqj sadrIrao fgaxag pat dS-Topun ;)q T. •a'np 01 ua3Iel pun peq aaadoIasag'euourod JO 4410 agido IiounoD aTdo s'ouipaaoo.rd aqj 3o lir of iunnsind puu `oia.raq pogonu-e sprg paleag ouiIrAui aZ)11'O I of asuodsa.z ur paulurgns si piq oql raaurou�XilD agi,�q panssi paaaoid 01 13TION uOlj!j , aql ui powIndtls olvp aq; uo OU ImurAaq IsSup gull.10A4 aAr�n3aSQO3 (pg) }IVIS urgllnn popidwoo aq IMS Ionrluoa sigi aapun aaop aq of jsom IIV 'ionaiuoa oql jo p.znAve agldo aoiaou ualliaAt xa�u SSL'p inpualua (91) uaaI,Ird urglim `sIuau;)AOJduu pun 3IaoAt pogyosop uigiim aql zad parinba.r sl u!wgns lln aprAoid pun lonsluoo aqi alnooxo of `pxeA'in do asn3 ut `saaa�n xaq�.rnd paUIISrapun aqZ 'sPiq Ilt, puu dnn 13afal o4 jg9zi aql sa uasaa UuOItod}o f r,3 aqj 3o IraunoD aqt 'niuroJUSO `nuouroddo Xl!:) agido rrradoid oql aw000q pun of pai!;agxod oq hugs uia.raq} olqu ed ouoLu Qq) pun �loago .ro puoq pins `pagi3ads sliuzil autrl aqj uiq,rAk `slnllruzgns pun spuoq krnssaoau aql q}iM lourwoa paainbat age nuijnoaxa ur Ilnndapdo asno ur lr ql Soolge .ragvnd pauprsiopun aqj •paugrsaapun aqj 01 papammE di `137a.rIuao aql oIur .raIua If!M pau2?1313pun aql 173gI amnauni to sn uaA10 sr goT' pun `pig sigldo (%OI) 1uaalad ual ueql ssal fou si gargAk `ulJOJll193 `uuomod jo�i�ag43o 3ixaiD ,141j aqa oa algn Cn $-10d `dung 2gI do 'PILI)IoagD 9,1014seD io Noago pogpioa puoq s,i3pprq si pagovuV :ALI�d2Ib -10 SXTQQIg A:>cmfl3as QM ivsoaoxd 4TT " . MVINCOQ1 ;•Jtmiols �'ioloa.TiQ -1-I lAk, Y lat, ilk :un a zoaS�u sissy=V luapisa-ld aoTA =.1010911Q #uopiswd '-Y JooWICJ sau,eu uW Ioq- ar -S se Oq' LIN fi udy :pad.-oQ urauag�Tlaxoz Ias uoi�au aq�prr�uoTlulosai auToBarod QIP JO=suoo iql jo uoildopn srTl a1narpur o uasuoo ua�rr 1 snouTnr un sm pa�jnoox ae g sro arTQ pau3Tsmpun ;Dql TaT� ss--u'La ug suor uzixoTpnu uioikmo arpjo sasodznd age ono_ mo OT oitudojddu.ro.lzussaoau oq .isuz s"a swolunoop -raqlo Bans 2jnoox3 pu-e suorion joq o Bons IIu puu . uv a�e� ol pa?aa=lp pue pazuoT�jrrt, aTB :igaraq _tags pue `aq TaI I _V IaVgoltV Pgn' Io d 'S sr-urogl `saunllu-'o-eIV IagV zb'gl `21M ,I.2MA (IIA-TOSJU aha `spuoq =sprq o lTroo o;uorjnrodroo sTTII puiq o}ivaurn3op.sue uo sa.TTllEuaTs olds mip.,q pozuoTpnT3 on :-.gajaq.kag1 pTa-e coq.oMPI/I -V lavgail l pu'c 3Iat'd -S sau oqL `sauriluReW IagV I-egP `Uj�U I IJ C19XIOSJI .uoTJ,aIDSTp alos mill uT algsr_npu MOP.Nagl su suogrpuoo suzraa gins uo=,�4?IvdraiunuT so.�u-eduroJ `uosrad `Aowft Xuu gltkk sJuauraaf'v paJulol PUB Spailuoo lu3wra-w.Tdurr 13oils i3_1Tlap puT a1noxo oI p313a.rTp pun pazuoTpne oxe .ralgjN _V IoLgorW puu Xaud 'S suuiogl `SourllnAuIi IagV jugT ?,d3HI. jflj Q3X-JOSU `.XjiludTarunur so<lunduToo `uos-iad iouao -�u-e rpr_ki oiui paaaluo aq of s#onzjuoa qji.�� uoT_Io2uuoo ui spuoq aousurTo�Tad Ir q i�3 pT `l�ua qui `roq�l alnoaaa ol pazTTogln aa-e ialclul�{ €aurloTl r pug�ioud S sT uTogZ `souejjtSgk lagd;uql-,djF I.2gq Qah-IOSa-d Tilvdiormam io.3uvdwoa `uosiad_-ouo&ATu`E LPM uor odToj oLp so jlegaq uo spuoq prq ajnoaxa o1 .1JOAipa)dsaa =iofquW 'V laugor - Pg- `IoEd -S sturagd =s2uT ll��uyll lagV `uoilniodToD aqj jo ssaogjo arp azuoglnn of algvsup-e II suunp szopaarQ jo poa aqj =SVa'djffYL -apoD uouuaodToD uiu.rojquD arp pur uopuodioj oql jo smtjXg arll gjzAi aaunpi000p ur LIOZ `t, IgdV uo plaq volo; .nCj Jo p-Tuog aqj Jo FuTJaaul t, It- Juasuoo u--up-m. sT :iq uoT�on Suuiiollo3 aqj oVj kgaraq op `uorlT zodroD eTuiojrluD t, •DNj =�,QZ� 03 -1. 24S 3o s10 o21TQ aTl o llt fuioq pauiNlopun oql -a.TI `Sxolw�jl&w zan3s to suoj-Dm r JO U'JVog alU 30 IMUSNOD XJI,.IMI SfIOIIVLNZV Tn Xg NOI,I DV az)l!JJO LZZL-ZOR (Z%) 66fL-ZOS (Z99) XUA OL906 VD SONMS Id V,LKVS AJAH rivrxadikl 9tllSfT V0090I9#Drz'IS *�)Nl `suol�) INOD rI:4flO'lS liDZ � T 0�Q aIECI ST ( a111.L pus autuN aanlEuD15 lid g � LL C d' aapple jo aWEN ;unouiu plq Iu;o; aq; jo (%oc) ;uaajad ,44JJ�paam ;ou llugs sao;asa;uoagns [f uigX uopad -zoAt au;jo atuluxuad Iu;o aq1, l��s OOQWO +� r -Z viWv+�� Y X0)10) 1 l-hh bS ,4 f� .ON -ON asuaayj :pau jo;zad 31JOA1 aq;30% ssaulsng jo uor;uao� rsoprITSsflag puu joj3uj4uoaqnS ag 01 VOM DAkd Tas11 uopiod lsgl uzaojaad llugs;i Iug1 Pus `lao/A ;uql uzaojaad o;paljIlsnb Xlln3 si 11 lEgl paaaDu aAEq o;paMaap aq llugs aoloelluoD aql uogl `sXEmgDiq ao slaaals sanlonul )laoA�, aq;jt aalsaaD sa aaAagolgM `000`0iS ao aoiad pig IM01 s,aolosa;uoD aq1 jo (%Z/1) luazuod auo jo jluq-auo jo ssaaxa ut lasaluoD oqj iopun pauuojjad aq of jo uowod auris aq1 ao3 pagloads st zoloualuoogns auo uug; aaoua jT ao �Iaom ag;jo uollood u aoj `pagloods si iolasaluoogns ou j1 -uoilEumpi polsonbaz molaq 041 apaAoad o;palusaD aq Ilugs auicl IEuomppu otq •aaluaaD sI aanagorgm `000`01$ ao aolad ptg lulo,L s,aolosa;uoD aqI 3o (%Z/1) ;uooaad auo jo jlsg-auo jo ssaaxa ui lunowu us ui �aom aqI Inogs ao ui so;oualuoD 01 aoiAaas aapuaa ao aoqul ao �,Iaom uuo3aad Ilam oqm aoloualuoogns goua Isil 11Egs aolasaluoD oq1 uagl `s CumgDig pus Shea;s sanlonut 3110m ag1 JI `DuioaaaoJ ag1 DuipuElsq;Imlolsi 'ao�ad P1fl IEIo L s,aolasaluoD aq;jo (%Z/I) ;uaoaad auo do jluq-auo jo ssaaxa ul lunouau ue ul '�laom agl 3o uoilonalsuoo aq1 Inoqu ao ul aoloualuoD aqI of aoinaas a2puas io joqul ao )Ijom ulaopod lllm oqm aolosaluoogns Masa �q paumopad aq of vom aq;(q)Pus ssouisnq jo Dodd aq;do uo?Iuool ag;puE auMu aqI(E) :ap!Aoad llugs npptq goua `EluaoJilsa JO olds ogldo opoo;osaluoD oggnd aql jo IoV saoilosad IIL j DullosaluopS pus Dual;algnS aqI ql!m aouulldwoo ul sxoj,jvH X0JRfls 3o NollvNDISM suawlIS Jo Qj2IIf bju Io oliLVMOJNI .�.Wsw [-3 Lfr�l'��� X95 :aagwnN auogdala dlZ alulS i4?D 'JIIVO SE)Nl ddS 3J ViNVS 'AMH Wd3dVT MCL ssaappv halls OL906 'jnvo 'SJNIddS 32 V NVS 'MAH I v'1�EM 9t79E L uolluotllssulD puu aaquinN asuaai'I aluls a.�i�uuais JO '3.Ld�I3I.L2I�� iPBP}old 3 71P-j 'S SRwDU QNd Ilv9s XIIJV OJ.ANVION a1uQ uo Llflb � � alms j�lunoD puu X1iD :lu pagla3sgnS •laa.uoo puu anal sl 'Oulopaao3 agl l-egl uzuaojlluD3o alulS agldo smol agl npun knfaad jo flluuad aapun /3llaao I alu uo�e.ai x�asuaoll uopuog!ssslj puu.iigwnN osuao17 omS s,aolalmuoD •uuouzod Jo 6113 agl Xq paloofal aq IILgs puu aAlsuodsaa-uou paaaplsuoo aq hugs `asluj oq ox uanoad�Ijuanbosgns sl uoiluuuojul slgl3l ao `uoll-euuojul sill loulululuoa lou plq Xus lugl spumsaapun pLM 'plq agl qj!m papnloul aq hugs molaq unnogs uoaluuuoju[ agl lugl spuulsaapun ails ao al lugl pur uolluaodaoD u su asuaoll V splag galynk uolluaodxoO u Jo aAllulaasaid aa ao/pu-a oldloulad paztaoglnu Xlnp u sI ao `dlgsaaul-md u su asuaoll e splog goigiA aaiuuOA lulof u jo aaulaud pozlaoglnu Clnp u ao `aoloualuoD pasuooil u sl `plq u�o�aao agl Ausquu MId 10 9INVN Maud agl � .. 3 3 I I id 1 ' OVW.LNOO�13iA4 a� W8PISSld sl ags jo ag lugl SXus puu 'dIN`dN sosodop `usoms Xlnp 1sall f3uiaq` "d •S v-C-wOgi { 9�1F � 3�f71d'fl 30 :11'V LS (pill ql!M pa4l!tu€InS puu .japp!g Xg palnaaxg ag ol) ,LIAVQ133V aSNta3Il 2IOZJVHJL TOD L065#wall (LZ89-9L8-008-1) ),HViON Sn-008-1 - bJO'fueloNleun!leN'MMM . uo!le!oossd fUelaN Ieuo!lEN 9I OZO :6u!luesaidad sl aau6!S :6u!luesaidoU sl aau6!S :Iag10 :aagl0 aoleAaasuo0 Jo ue!paen0 J aalsrna-L— J012AAGSUOO io uepanO❑ aalsnal❑ loud u! Iauaol;V ';J lenp!Alpul loej u! hawolly[Ji !enp!A!puI ❑ 1e19ua0 ❑ Pal!uall I--] — aaup-OCI leaauaE) E. PaIPI-I ❑ — aauIJUd l :(s)a11!1 — .taogo aleaodjoO . :(s)all!1 - jao!4o ale.todjo0 ❑ :OweN s,.tau6!S :a�ueN s au6!S (s)aauBrs Aq pawrel0 (m))4pudeO :aAogy Pat.ueN LIEU a9410 (s).€au61S :sa6ed to aagwnN :aleCl luewnooq quawnooa ;o adA_L ao all!I ;ueuinooa patlae:4V jo uolldposaq ';uawnoop papua;u!un ue o; cuaoj sly;,to;uawijoe;;ear;ualnpneaj .jo;uawnoop ay;jo not;era;je 1a4ap ueo uo!;ew.rojul s!cl;Bur;aldwoa `jeua!;do sr uor;oas sry; t45nocl_L 7VNOIldO anogV leap tie;oN aoeld otjgnd AJ04ON Jo arn;euB!s •♦!l00PO4P4404P044!♦1►►►lP040♦ffN4f04!♦®►i y alnle€J IS IZUc'4E RF1oo S sa39 uoissiawo0 dY� A1Nn0�S3l3JNV SOI VINHO911Vo-onsnd AaV10N ' -Zeas luizx}o pue pueq Aw SS�]N1lM L9VU8 Z# ANOO 31NHWvisne IIINVCOI -loaaaoo pue anal s! •f!!f!!♦►P4044PP44PP4000PO4P4♦i♦♦!1l1fiN1! ydea6ejed 6u!o6aAoj aql legl e!uaol!!e0 10 alelS aql to smel Gull iapun lkdnPH3d JO hiIVN3d japun l4!pao l -luawnilsui aql palnoaxa 'paloe(@�uosjad aql go!gm#o}!egaq uodn Li;!lua aql jo '�.Juosjad ayl Itiewnalsui aql uo Majnleu6!s. {lua ys!y t(q legl Pue`(odt)Apoedeo Paz!aoylne�/s!y u! awes aql palnoaxa / S/ag legl aw of pa6Pa!mou>loe pue luawna;sui u!gl!m aql of pagposgns a.or./s! (�aweu asoqm (s}uosaad aql sq of aouap!Ae fGoloels!les �o s!seq ayl uo aua of PaAoad oqm (s).tau5!s JO (s)aw2N WeI �^V� paaeadde Al!uumad laorL}p ay;JO al#!1 pue auJRN Pasul ataN 33Q a;eQ OUC,Ird 1O `c J�'i [ 5�1 IJiUVCj aw aaolaq Llild Z up ( .-)313O-NV CO1 J la Alunoo ( eluaol!!e0 to alelS -luawnoop 1pgl 3o L+l!p!l2A Jo'Aamooe`sseu!n;glnal aql lou pue'payoelle si ales!1!laao s!ql goigm of luawnoop aql pau6!s oyrA !enp!A!pu! aql to Aj!luap! ayl ,Sluo sa!}IxaA aleo!;!ltaa sqj 6u!la!dLuoo m!llo aaglo jo o!lgnd fuelou d 6$I.L § 3000 ' 1AIO 1N311IM0031MONNOV 3SOdund-'17V VINUOdI"IVO _ na6 e� glsc nv" 6lOZ/l£M ONI S2101OVZ2 -LNOO 73nC)-3S d�ioo = 009U9 .:.� .. 3SN30P 3A[iO'd m+.,ervrrs.c-n�r.:na� MIVO8 31t11S EE!=p S2i013VdiNO Z-3 .I.N�oa�IrnoNx�d d0 91voIdil-daD(INV'Ivgs XIIAV OZ X2dvlotq oz ` jo ftp siql aur ajojaq of uaon^.s put pagposgns U3 SI?WC t �a i o oinitugi 5. pd d 'S �J_ pp.s s W. •piq mugs 10 anisnllo3 t oltnjoipa of jo2aagi luant ao iogLuow ,hut of ao 'Xiolisodop ptq `uoiltziutSro `uoilti3ossu Xuuduio3 'digsaaul.itd `uoiluiodzo3 Xuu of aaj Xuu 'dud IOU Ilim put `pttd .io `olaaagl anilula.i ulup .Io uotluu uoJut paalnnip ioaaaua `jogl siluo3 aql io `jooiagi umop�uaaq ,tuu io aoi3d piq nq .io siq pauruigns `Xll3a.iiput .io X1133.iip `lou sug loppiq oqi iugl `aaglanj `put `.ansl on ptq aql ut pauntluoo sluauiaiuis llu lugl `laawoo pasodoid oqj ui paisaaalui auo,�ut jo muluoo aqi louipatmt ,�poq 3ilgnd 3gl Isuiu'ou aDulutnpt ,(ut axnoas of xo `.iappiq.zaglo ,�uu jo lugl jo to `aatid piq agi 3o luauiala Isoo ao Igoid `ptagIQAO rout Xg of.io `aoppiq iaglo Xut io aapp!q aql jo anpd ptq alp xg of ouoXuu lliM aoualajuoo io `uoi munuiuioa `luaui2azft req IgSnos `iCli3anpui io Xpoaatp `aauutui Xuu ui jou suq aapprq aqi iuli `.Auippiq uio.ij uiu-Tjoi 11-eqs ouoXuu jvgj.to `piq wuils u ui Ind of asia ouo,�uB so .iappiq tut glink paaaAt Jo p3niuuo3 'po.zidsuoo 'popnlloo i(JIDOatput ao �lioaaip IOU stg 'piq mugs io osltj u ui Ind oI -iappiq aatllo Xuu paltorlos io p33npui /rloaaipui .io Xpoasip lou s-eq aappiq all Imp `uregs io 3nisnllo3 IOU put auinuaB si piq agl ltgl '.uoiluaodao3 io 'uoiluziutl io `uollupossu `,Cuudwoo `digs.iaulsud `uosaad posolostpun , uu jo jItgaq uo ao jo lsaaalut agl ui aptua IOU st piq aqi itgi `•ptq nuiooaioj agl Su.Nuui f p7ad 3ql "°� ' .� 3o api si aqs io aq ltgi skis put sosod3p `moms Xlnp is-ig nuiaq ` �¢�?? ' s P w 0 q J- SE-11-JEUNV ss S� J SU I jo)lunoa vl do-4i-1 10 alluls fplS q4!M Pap u qnS puu xappig SE[ palnaoxj ag o.L) sLnVQIA,IV NOzsnTT03NOu 1069#wall (LZ89-918-008-€) AHVION sn-o08-l • 6JO'rJeIONleuol;eN-Mmm, uollelaossd(ae;oN IeuolleN 910Z0 :6uljuesaadad sl aau6is :6ul;uasajdad sl �au6ls :Jaq�O :Jay30 jolenuasuoO ao uelpaen0 as snrLL l- aoIenaasuoO ao uelpien0❑ ealsnal Lj joed ul Aeuaolqy IenplA!Pui _ joed ul Aauao;4y❑ lenplA$pul IeaauaO 0 paIlwl-1 aauVed _T lejauGE) C pa}l€,ul-1 7 :(s)awl — aaol}40 ajeaodJoO _ :(s)all! aaoy40 9�ejodao0 :aweN sAu6lS :aweN sfJau6lS (s)aau ft Aq powlel0 (sal)f4pede0 :anogy paweN uegl aay;0 (s)aaub'S :sa6ed jo JagwnN :a;eC] }uawnoop :Iuawnooq }o adA_L Ao allll juawnooa pagoL-:Rv 10 uolldposap •juawnaop popualWun ue o� w.roj sryp;o juawgoejjear�uajnpner� !o�uawnoop aqj)o uorje)a;)e l94ap ueo uar;Pw)ojur s qj 5ugoldwoo `Ieuogdo sr uorlaas sfy} y6no yj 7VNO/ldO anogV Ie93 kleMN aoeld orfgnd IdeJON Jo ajn�eO!s aanleu6aS 44114111►i1t4444tIt11111111titltt11it1iiit♦ t IZdZ`lE At�Yf1NVf satidx�uassi�.�,oa�yy . ^• � AlNnoo s1139NV SOI •leas lelal,40 Pulepueq Aw SSdN-LIM v�Nao�nv� �i rens AkiV10N w, �ani L9p8LlZ# 'WWOO oa,uoo ue P }si i 31NdNldiSns l3lNt10 `•�y.;,,.s' udei6exed 6ulobaaol 0141 legl elujolVO }o ale}S aql}o Ottti90itt4♦i44t1ii1N0it14Ii1t411ttt11t4it smEl aqj Aepun ,kHn ddd d0 ki-IVN3d aapun /C!peo I ;uawnj;sul ayl pajnaaxa `pa;oe k@juosiad eqj goigm jo }Iugaq uodn A;lIua aqj Jo '�'ssJuosjad aqj juawn.i;sul aq1 uo 4e aan}Eu6ls. f{iµa /siW�(q le�li PuE ' !3A loedsa pazl oylns /sly ul awes all pajnoaxa. pa �/N IEL4 aw off. peopolrnou)loe pue juawnalsui ulgl!m ay} of pagposgns a w/sl Wweu asognn (*uosjad sqj aq o; eouaplAa boloelslles p ssseq aqj uo aw 04 paAo.id oi4m (s),lauds jo (s)@WE?N � � paaEadde hlleuosaad ,�joej -,- j � 1aor��p aye�o a!�!1 pue auieN pasul la f{ a;ad `aw aJolaq u0 LM V I 03a S-::-1313 DNV SOI }o A;unoO eluaoBe0 �o OWIS '}uawnoop Jegj;a fiJIplleA as'Aosanoae`ssaulnjgjnjj aqj jou pue'pagoelle sl 01e31jspao slgj golgm of juawnoop aqj pau6is oqm lenp!A!Pul aq;10 Al!;uapl aql Aluo SOIJ!JeA 01eolApa0 s3.gl 6ullaldwoo jao140 laglo ao ollgnd luelau V 6814 §MOO -IIAIO J.N3Wt)®zjjjAoN)(3 / 3S©dund-I IV VINa0:11"1Vo w £-3 pa#uQ IIAZ � oppoicl nd s-ewogi(, ppT gillIvuAt `suaTIoaS apOD aqJ panAaInaa spg ags/ag rJ!J3A 01 p3a111bw sT aanjuui3Ts sr.zappiq oqj •opoD jouiluoD oTignd agj jo toIOZ u01131S ui pauljop su swilalo JOj suorJoT? I!AIO puu suTIeio auTi!j Jo osocLind agi .To3 �jdd-e Imus suopoaS apoD plus ,�Iddr 1p 3qs `anisnlouT `8'tOIOZ ggno.Tgl toloz suoiloas opoD I iluoD otignd VivaojrinD 3o sluauzaainbzu agi °(000`gLES) sitilop pupsnogl aA jj-hJuanas paapung aaagj jo inns aga paaoxa iou op gz)iq n uuowod Jo MTD agl pup ammiuOD agl uaompq osi.in XuLu goigAk swielo s3I.ToA� oTlgnd lip uI (plff gllA1 pallruzgns puu -iapplg Sg palnaaxj ag ol) siva v rij NOI.LDAHISK03 10 Nolla'IOS32I ju Sauelleljun fsgtl - 3i.ionk uotlonllsuoo uT ao;o7aaluo:D-e su aouaiaadxo sxeo,�jo.iaquinN (L) •uoiji?aod.ioo oqj 3o s.iaogjo IIa jo sopp puB souui;u jo uLig aqj jo saoquiaui iii jo sossoippu pug sou uu oqj IST-1 (9) ?yaN (grads)aaillp `() aJnuia3 `( } atuudSlH `{) loi?ig`() utisV`() uuipul u>;otaauiV .Xq poumo ssauisnq affil jo oioui jo %i s sl (S) � &Od� �� jo a1,31s oy�o smut out jopun paziurSjo uoijuaod�oD (t) uoijejod]oD io`dtgsaauvnd`ELnp!nEpuj :uui j jo od/Cl (£) a :auoiidoiay (Z) 0L906 'J1IV-O 'SE)NlddS 3� VINVS :ssaappv (i) ')l Al� `VJd OdWl 9KCL (•, .iuss000u jI patio-elln aq nua swgs pi;uoiiippV) •uoijl a .iojui 2u>atoljoj aqI ,�iddns oI puinbai si xapplq aq j SHaaalff AO (law baa Nolly RIO3NI � rt Ss � �• rte„ -Q G n c C Tu = � rail• � rr C CD Q z CD { CL P+ CD T C} C y J tp .. Q �' J ri t (i O 1\f T rI Ei "' ♦ C9 h ,.I (:) a r WCL 0 INS .� `� r� `� o CL 0 65 CD ro VS y t� J Ch LA J I,� CID 14g rD CL N o o o W - � P � o O O � J U b V_ � C/7 f9 b b rF =• n 0 rt °F C r D c z ir,• b_ n n � a rt y � O J a C) 0 _ ° J o CD o � z s CL CD o W 0 CL V C is 91()Z 292010 3.LVQ NOII I&LiOJ OI �TZ`Z£Z$ LNf101nIV IDaf02Id SINHINHA02IdWT HDNti 2IS INI`IO L 07�d 9A IOM RIOT 'IJV.INOD £L£Z-Z06(Z90 ON 3NOHd 8£906 VD -VQV2M VI HAV agHOHd S T 9 9 1 -SKINGCIV vavdlw V'I d0 A1I0 ".NANMO S 9TOZ A:'Iflf HILVQ NOI.LH'IdINOD :1-NnOwV 10iff02Id IIVHHU laaH LS VNVIQNI I�3f07Id CXVA10H HAHIS -,LOV.LNOO t,06<-ZIL(L6) �'ON H1IIOHd ZZSZ6 VD HciiS2IaAra IHH'&LS NMN 006£ SS32IQQV HUIS2IHA M.IO AID :dH-"O 910Z'JMN3AON alvcl N0I13"&IiOD 9C9t,E�6Lf4B :JJZI-I0Z'LTV L03T02Id S.LN3WHA02IdM YTVA0(HS T, .L3ITMS `IVIINN`d I Hf02Id NVf AQQH dDVIN00 LSI£-£LS(tIL) :'ON aKOHd OSLZ6 V3-MISfU AVX ZVINI�HINHD 00£ SSH2IQQV NI.LSIu 40 XIID :2daNAAO .9 91 0z A'I(If RLVU NOI.13-idwoD 00'OZ94S6L`I$ !J-NCIOATTV L:)HfO`dd SJNH N2-N0UJM NOI'dM.I.V W I9gHLS SOI :ID9.foud `cIHHDing H, JA2 i.LDV1NOD M£t,-ZLZ(09L) :'ON HNOHd 20806 VD `HDVH�g7 DNO'I GAgR NVH00 £££ 'SSTd(IG HDV39 JNO 140 AID �2IHI`MO Z LIOZ HD-aVW H.LVQ NOI.LH' culg00 0Z,8fZ`999`Z$ :INfI0fiV. DM'dd SJNHI HA0?IdWI NOI.LJHSUI J i NT NOIIVLNV W RNMVIN '.I DHfO'dd IH?IONVd�WgXV -.LOV.INOO L66Z-61-£(0I£) :'ON HNOHd OSZ06 V0 'HN'dOHLAkVH .LJMUS UgZT Aa cgtt, :SSMIQQV 9N`dOHJAIVH HO ALIO :IdaI IMO I 9DN3J IddX3 AO INAIN11VIS aa!JJO LZZL-ZOS (Z90 66tL-ZOR (Z95) xHA OL906 V) `SDSJIHdS HA V LNIVS ,kAXH 'IVI'H2IdKI 9V5£i V009019#all 'IS S10Z 2IgaO.IDO 31VQ NOIIL I ICMOD 8L'9Lt'17S0`ZS :INOOWV 13af'02Id t 3SVHd V9-dV NdVd 2ia.I.SOd :.L3af02Id IIINVS Aldvo :.I3VJNOj £LEZ-Z06{Z99) :"ON HNOHd 8£906 VO 'VQV UEKT VI 21AV aSaOHd 91 SSI :ss-qXQQy VCFV,dIIN VZ d0 I'Lii3 :2I9Nj"O .0I Si OZ 2lammaa 3LVcf NOI.I.aaCTINOD 08'LZ9`tt9$ :IXnOWV LDaf0'dd 9 Ha`d.LId2I.LS 'TVILNH(1IS32i :I33f02id WUNNOS Acca" :13VINOD 6ZZI-916(Z99) :'ON HNOHd £OL06 V3 `SO.I.fUU93 9AV QaaIa1I00 IS Szm :SS32IQQV SO,LMa3.IO-UID :ua"o '6 S10Z isfi9fIV 3LVQ NOUTIdl OD Z9 ZSt`8cS`IS :LXnOWV.LDafOUd S.LN4A3A02IdM IaH�ILS 71QIA1 fUID :103 oNd NV2u VSaUMU :IDVIN03 t9t�-8tS(tIL) :'ON aKOHd 489Z6 d0 ?NaLSNIIALLSaA� QATa U31SNIIUSaM OOZE :SSMICIQV 2ia.LSNHnI LSHM.40 AID :IiaNAkO 8 91OZ 2I39Na.I,daS ILLVQ NOUTI&NOD I 1,988`8Z0`clS :J-Kn0INv.I Xrf Owd 91OZ-tIOZ M SlNaWFIAOW&/II.Laa2LLS ',LDHfO'dd NRAMN 2I21-Nf1H :.LDVINOD 4£CIS-ZIt(0I0 :'ON 9NOHd I0406 V3 'QOOMI-IONI CIA-19)19 USEHDNVIN aN0 :SsMdG IV QOOMiIJONI d0 AID :2I3NAkO 'L 91 OZ.LsfIDf1V a.L'v'Q NOI.LaICIN03 9L'696'8994t$ :.I.NClOINTV loaf02Id I aSVHd 2VH92I 1932LLS '1VIlNaQISMf :.L33f02Id i11NVS ADVO :.I.3V LN03 c,LcZ-Z06(Z90 :'ON aNOHd 84906 VD VCN-E I VI aAV 9EIROHd Si SSI :Ss32iQQV vcrym vi.IO.,UID :2I3NANO .9 2[3N312Hdxj 30 .LNJIAVJ.LVILS aawo LZZL-zas (Z9s) 66fL-Z0S (Z9S) xPA OL906 V 3 `S'9NIHdS :4d V INVS A,AH 'IVIHAdIVI 9fS£I V0090 19#jrT '.LS r r 1-IOZ AVIV aLvG NOI.LHICUNOD 8L"t06`9EZ$ :jNnOIAZ .LOICoUd -3VH9U IN3WHAVd 'Q2t A3'IC[rND ;LJHfoNct H,LH'dDaN 3ON IISO-898(Egg) :'ON gMOHcI OL906 VO `SDI dUciS H.J INvS 'CfH HdVaDTT9-L OILI I :Ssa-daQV SON-ddS HH V LX-VS H0 A.LIJ :23HNA�O Si SIOZ AUV I'dRad H,LVCI NOI.IHICMOJ 66'tZF08Z`I$ :J-N0OWV JDHfMdd WV'dDONd AVTNgA3.LggH,LS TVII.NHCIISHZI =-DafoHd NHINTVISVJ (I32LdTV :.LDV LNOD ti EE-tt9(6t6) :'ON 3NOHd 09926 VD `HDV3H IUOd. aN 'UG NHMaD DIA10 001 :Ss3ZIQQV H3V99.LUodAkaN HO AIIJ :2IHNM0 ti tI OZ A2IVfINVf H,I V Q NOI.LH'Id,T00 E9'Z81`9ZL`Z$ jNIIOI'dV lDafO'dd I`IOIIVDIDIJJIR,a 3Iq'I 3SVEI :13aroUd ONV Z SO R V0 :IDVJNOO 1989-t98(606) :'ON 3NOHd 9f,E6 V3 C[NVTHOIH aNYT HSVH 91ZLZ :SS32I(ICIV CINVTHJIH 30 A:LID 2i3NA10 E i tIOZ isfi0fIV 31VG N0119-IdIN03 00'8I8`8tS,I$ :.IMOINV lDgfOad RVH9-d HAV J.NOINHUA :L�3f02Id XI I3d NHOf :,IDV LNOD 00S6-L I Z(0I E) :-ON 3NOHd Lt'Z06 V3 `VNH( dVD 1932I.LS P�Z9I MOOLI :SS32ICI(fv VNHCRIVJ HO ALIO :2HUXA1O Zi ti OZ UaUgHldHs diva NOI.I.3ICENOD 00,ti8`EZ8-i$ -INnOIAIV 1319fMid EI-ZIOZ AA SJ.NaWaAO'ddPU.LHH?US :J.JHfOWd NazUDN'd LNfLH :13VINOD EEES-ZIt(0I E) :'ON HNOHd IOE06 d0'000,MH I9NI CIA'IS HUSJHDNE W 3`i0 :SsH2iQQV (IOOAIT'IJNI.JO ALIO 'WgNAW 'If JDN21lHjdxj Jo .LhIJK2[LVIS aJUJO LZZL"ZQS (Z9S) 66bL-ZO$ (Z9S) Y-ul OL906 V�) `SDNIMS ad VJLNVS AMH riviHadi1II 9tIM V009019#DPI 'ZS gam `SHQ,L�wH LNO) ) Z:lIl(-):IB 8-3 :sluoulwoo It;uotJ!pp-v (a) :slt;aaga Jo a1111-eN (p) :(algt;atlddvjr) panlonut qof (a) :dnoillo xo uosaad jo awuN (q) :ajnQ (8) V/ (Iq :slitxap Dulmollai aq; uluIdxa asvatd`„saR„ si t, -ON of jomsuL, au;3I •S 11oN ( ) sak Gsauo;tsodap ptq wowio ouo jo smut atlj /Cq oplgt? io saolnxas atlJ as oz nor( aoutnuoo o1;duzaIJn 01 suot}our✓s I;Dglo .io suo3Xoq uolun `suo3Xoq aojoutjuoaq S ql!m nod pauoluz ql dnoig io uosaad Xuu snfl t ON ( ) saA �sai roxrsodap ptg uetl}aatllo splq ,sao}aLa1uoognS Jo -13.11-LosuR DABLI nor pl(I £ -lusodord sigljo uoumudatd aqj ul pasn no,( Xjol!sodap prq gz)uo jo salnz a)q jo doa BM PJOJ `„sati„ St I •oN 01 aanNsu> agl3I Z ON { ) sad Lplq.inoX indutoo o;japio ut saangg prq .toj3vjjuoognS aututt?igo ur asn saatnJas �j;si'oj io Kaollsodap plq a o AA I •�aessaoaup papunu aq Xuuz sjaa�s juuoplppd •lusodo.td sigl aoj swn$?g plq jojowjuoognS Sulumjgo ut pasn saatnzas �t�st at io dao}lsodap plq uluraouoo uot;t?uuojul Fulmollod Qqj gslulni lugs to autluoD at1Z {pI) _) L.Q I :uor;oadsul jo 3juCja r w0g1 auavN :uttg jnoX lqj laom pasodoid aql jo a;ls atli popodsul ogAk(s)uosiad aqj jo OLUEu atll;si'l (6) 6-� 'ANolaq uoijeueldxa lln3 e iinsAmel qma xoj ouioajno oqi put, aaqulnu aseo viloo aqi `osvo aql jo uotldinsop e apiAoad `sad ;II o SQA Zioexjuoo e uo ilnejap xo „aauA,,o„ pies SwinsuT ,cuedwoo 'OuTpuoq xo `(xaumo Coua,5e o qnd e oluipnlmi) „xaumo„ du , e fq pans uaaq xana °xappiq aqj 2Td uT Isaa2lui �4xe Taxd e seg Dorn xappT oqi jo aa,�oldwo tue xo `xappiq aql jo To3ljjo fue `.iappiq aql seH V1 �4 •u0111110sai sil puu uTTelo goua jo axmeu oqj agiaosap `saX ji ON SQA Z13TIMns xo ioloexluoogns `,�uedwoo Auipuoq `(daumo , ouaDe oTlgnd e SuTpnlouT) „xau o„ {uu Xq Tuaga isuaeoe palg swielo SUV peq xaAa `xappiq aqj UT lsax nui ,�lwijdoxd e seq oqm xappiq aql jo aa,�oldwo ,Cue xo `xappiq aql jo xaogjo fur `1appTq 141 seH uoTIeE!I!-1pue suuelD -molaq uoijeueidxa lin3 e jinsrnel gaea xoj auiooino aqj pue xaquznu 2seo `uoT eool lino:) aq; `aseo aqj jo uoixdixosap e apTAosd 's.)X 3I ON aluopAid xo `uo puTpp!q WOlj paIuana asimaagjo ao `paAouaax `pa>jalenbsip 'paxxegap uaaq xaAa °xappiq oqj uT Isaxmut ,jme )Exdwd e seg oqm xappiq oqj jo aa,�olduza Xue xo xappiq oqj jo xaogjo Cue `xappiq agl seH 1uauuegaQ 41qM PUB uagAv `SIX JJ o sat L0uTpaaaoxd,Cojdnxjueq hxejunjOAUT xo CxeTunloA �uv uT idn.nlueq paSpn fpe uta xaAa `xappiq aql uT isaxaiuT CJvpijdoid e seg oqm xappiq aq}jo o3Xoldwr Sue xo `aapp!q aqi jo xaogjo Cue `xappiq aqa SBH A31c nnfueg JHIVNN0lls2ln `oouejswnoxio xaq xo stq uieidxa of fxessaoau swaap nppTq se lesodoxd aql of pogoeue aq ,dew uoTlsonb xad afed leuoilIppe auo •algrsuodsg-d -uoN e xo xappig alq►suodso-d e si xappTg aqa xaglagrn jo u011eulLwo op aq} ui posn aq 11!m uoiaeuriojui sigl •,(xnfxad jo tIjeuod npun `aansojosip llnj giiAk moloq suoilsonb aql jo goea xamsue llegs xappiq aql ('IvSoioud AIS vdL1io�L)v O.I.) 01-3 -)�1 Guot sajigas goes JO autoolno pus saausjsutnaaio aq1 aaam wqm `sad jj o sa,� `aappiq aq� �,1auaIuoa s uzoai Ouisias aindsip s anjosaa 01 uotual[gae fuipuiq of Ittugns of puq na ur 19011lui �asoiadoad e ssq oqm aappiq aql jo aaXojduua Xue ao `aappiq aql jo.Ta3gJ0 bus `a2pptq atp suH UOtIealtgJV outputg -}tnsmsj gasa aoi auaoo}no aqj pus aaquinu asuo `uoimnoj pnoo aq; asua aq, jo uoizdtaasap e aprnoad `sad JI F,�jvjoildwd saA G1asaluoo due aapun guistas saindsip Xus ao3 ,,.sumo„ us louaxnsui Xusduzoo Dutpuoq saumo Xmoi?u ojjgnd Xus Empnjout) „aaumo„ uu isutuns linsmuj B paji� aana `aappiq oqj ut saa2y u ssq oqm aappiq ag do as Cojdtua Xus ao aappiq OLP Jo aa:)gJo Xuu =.tapptq aqI ssH •uatsjo qons ,Sus jo uoilnjosaa puu aiup `aanjsu aqj 01 ss 31is13p apinoad `sa,K jj o saN GToealuoo bus.zapun fuistas suatsja bus aoj „aaumo,, ue auunsut �uvduloo autpuoq u ao ( umo Souanu otjgnd Xuu futpnjout) „aaumo„ uu }suts�s uttsja s paj aana `aappiq aqj ut Isoniut AD-el udoad s ssq oqm aapplq aql jo Po,Sojduaa Xue ao `aappiq aql jo Toogjo Sue `aappiq OT ssH iiPuTid ao lusurtsja su aolowTUOD '�rnsmuj goua aoi atuoo;no aqi puu aaquanu asua `uoilsooj lanoa aqj `assn aq1 jo uotidiaasap e apinoad soX .II ON sah Zanogs sgdu.iasaed aqj ui pogiaasap osogj sopisaq linsmuj palsjaa juuoissajoad flus ui lu uajap u uaaq `aappiq aql ui Isaaalut X.Tu'p adoad e ssq ogrn aappiq aql jo oiXojdwz ,(uu ao `aappiq oq jo aaogjo Sus `aappiq oqa ssq `sasa� S Isud aql suratacl vi 'ainsmsj gosa aoi autooino aqj pus aagwnu asuo `uotluooj ytnoo aqi `oseo oqj jo uoildraosap s apinoad sax 3I 0 saN Zlosaluoa s uo ijnudap aoj aatjddns lei-ioww ao ao}osaluoogns e Xq pans uoaq aana `aappi aql ut isaaajui ,4aulaiadoad u ssq oqm aapplq oql jo aoXojduaa Xus jo `aappiq aql jo aaa jo Xuu `aapplq aq seH (aii?i) p uspt (auiuu paiu?ad) �4p?d ,s s- oqj (aanisuo uo painaaxa } + auloap sigi iuul pine `a�paihko" nua jo isaq aql of ioaaaoo pus anal aau 6-3 Dud do nuiuuto aiuuuoiisa110 sigi ul pauiuiuoo uo?iuuuoJu? aqi iugi sivaoJ?iuD Jo aims` agi jo snwl agi jo kan fhd uad mpun aauloap I 's,mmsuin3ai� a i a.iah� s m `saX � g � g 3I ON sa�� aoiouaiuoogns au?pnioui `iauaiuoo u aapun laom ouiuuojaad suosaad �uu of saaum suilisnaad Cud of aanlisj aoj `Xiiiva asr?ui?s ao `Xoua'ou taoiulnfoi `ianoo Xuu ,q pozilmad (q ao `aoj pans (u uaaq aana `aappiq aqi ui isaaaiu? /a-mudoad u suq oqm aappiq oqi jo oar ojduia �Cus as `aapp?q agido aao jo bus `aapp?q at{} suH sanuAA, Auij?sacrad •saous swnaaio a aaam s m c, � qi � �{ saXjI o sad ziouaiuoo s aoj aappiq oqi ui isom1ut kiploudoad u sq oq.nA aapp?q aqi jo aa,Cojdua �uu ao `aappiq agi jo aaz)gjo �uu `aappiq ;)qi of pansst puoq u uo ,fud of paainbaa uaaq aana Xuudwoo Suipuoq /uu ssH � I (I A (i _ zsaouuiswnoaia agi aaam iegm `saX 3I o sad— �iauaiuoo s aoj aapp?q oqj ui isaaaiui /�asia?adoad s suq ogah aappiq aqi jo aaXolduia Xus x sappiq agi•}o aaogjo /{uu `aappiq aqi puoq of pasnpa aana �uvdwoo 'ouipuoq Xuu suH Duipuog I. 'aN wnpueppV ['Q ;oe-4ai jqjjojjV'ddea s 16naa Paid Pd eo)pawy;o Auedwoo A4ajng pue Apenseo SJ@IeAell sjoioea;uoo iartbag L44 Ot c aagwaoa(330 dep g1tq s!tll slags pug spuoq ano las oiunaaatl aneq aht`dOaU3IM,SS3N LIM AII •lano0 otp dq paxtl ag of aaj s,Aauaou8 ageuoseai g Su!pnlout ps tIons ui aall!lgp aql Aq pa unout slsoo Ilia dad llugs 4aanS p!eaan s `paooaa si luatuaSpnf pus aaStlgo atll ,{q puoq s!tll uodn ltl2noaq s! l!ns Juana otp ul •laaga ptte aatol in ui u!etuas pus aq lliags 11 `aslnumpo`.pion pue Ilnu Q1 Ileus uotieStlgo stili uatp `splaalim pus aogel ao3 luautded aaitm.=2 of- po aqi pus aouetu,t pad lrgtll!B.I aalueaett2 of auo `k!:) p!ss tli[m spuoq (z) onnl atli solg pue °slea!wgns paainbai jo lenoadde Alto sup4go pue sltuagns `piq atp iplm aauspa000e u! °utaaaq punoq lumoaBia jo uuo3 aql u1 yogtluoo uall!xm a oluT sioluo `aanieu$!s aoi uitq m paluasatd on suuo j pagitosatd aql aaip `„stappjV of suopruisul„ Sulpeaq aql aapun paunbaa aauugtu Pug aunl atp utgitnn pug `logaluoo atp papiumn si ladlouiad p!s j! `aUoaaUHH.L MON 'LXOZ/dT/Zt u4 Wd OO-Z ig 4!0 p!es J0 pt:H Al!0 °a09Jo s,taautgug Alta otg ui pauado aq of ami sp!q tlo!gnt JOJ`,8i6L9 -Szt "ox jDaroua 'I'Id0 ou.LaW sm-moli�v'.LI'IISymu .LaaHLS 'doryw" pall!luo uo!laagloods s,d110 atp.tapun �laomjo uorlotunsuoo to3 `,4!� p!es of p!q pauo!luatu awes otp poli!wgns seq lgd!oupad ppas `ssajatlm Imp `HODS Hav R ouvoI'Iu0 SIHI do SmoLLIux0a aRi piq aqi jo iunowe ie;oi aqi;o ivaojad ual S 3o wns atp paaoxa aapunaaaq dlaans atpjo dl!l!ge!l aqi Ilggs oseo ou ul •sluasaid osagl dq dluug tdllgJanas pus dllupf'saossaaons pug saolulstumple `saolnom `stlaq ano `sanlasano pulq anti `opm aq of dlttai pug lime leopatuy JO salins pal!url aql jo Aouotu lnlnngl ui tuns go!gmjo ivatuhd aoj `anolaq pagposop ilaonn aqi.toj `fa!0 piss of led!outid plus ,(q pau!tugns `patueu anoqu I-edtou!ad ag140 p1q agl,lo lunoum.pnol 043 jo(%01) luaoaad ual jo wins mp u! `„ t0„ atp se of pauap.t aaljgu!aaaq `VjmUOdI'Td0 `VNOWOd do)L LL0 atp olun puuoq Aluuq pug pian oae A,LaMS ss eoijawy;o ;a,n wpU �tlense�sag ansa pug `'IddIOl�Trd-a ss M.L 'aul `sioioeiluoo janbaS aVHZ`S.Lt1T�-idd -- L X9 kxw 'I'I'I MORN auou(au 2069# we;l (M9-9t8-008-C)AHViON sn-008-1 • 6JO-GeloN!euo!IeN-MMM. uoile!aossd reelON Esuo!IEN%No :SuqueseAdad sl aau6!S :5u!lu9saadak{ s1 aau6!S :aayl0 :Jeglo 71 aolenuasuo0 jo ue!pAen0 aalsn.€j, ao}en.€asuo0 ao ue!pien0 E] ealsnal J loe3 u! Aaujolly`r] !enp!nlPul -, loe3 u! hauaolly F_-,, !enp!n!pu! !eaau90 Ci Pal!w!l 17 — .mulled - Ie�aua0 C pal!w!-1 [ — Jauped 71 :(s)oll!1 -- jao!gO aleaodao0 �! :(s)all!_L — j;a* o alesodao0 :aweN s,aau6!S :eweN sAu6!S (s)jau6!S Aq paunel0 (soi)f4pede0 :anogd PaweN ueyl AeglO (s)Jau6!S :sa6ed ;o aagwnN :aleq luewnooQ :luawnooa to adl1 ao 911!1 luawnoo(] payoel4b#o uo!ld!aosap -;uawnoop papualurun ue o; uuoj styl jo.luawyoe.112ar luainpnerj !o luawnOop ayl jo uotlejalte jalap ueo uorlewiojur s!ql ELugatdwoo `leuotldo s! uo!.loas sryl y6noy_L 7VN011dO anagb leag AreloN GO% O11gnd fuelON Jo slnleu6rg 0010i019N00910000010N09#110100♦ ♦11HN+ aanleu6lg lY✓ r .U N(100vSr35l81E Nvo901 SIV ° y1y i� tlINEEOjiltl3'3116nd AaVlON •!eas 100140 pue Puey Am SS3NilM g t5178t LZ# 'WW03 loajjoo pue anal sl ♦00N090040490@90911H1N19190099094101001♦ ydei5eied 5u!obajo; ayl leyl e!uaol!le0 to alelg ayl jo s.Mel ayl aapun A.anNEld -10 )%iIVN3d Japun ,tl!Pao ! -luawnilsui ayl palnoexa 'paloe{e)uosAad ayl yogm p ;leyaq uodn Al!lua aql ao 'fsrjuosJad ayl luawnilsui ayl uo Aq leyl pue '(")Ajpedeo pazlaoylne hecr�acl/s!y ut awes ayl polnoexa.40ta/.-�t/ay leyl am of pa6palmou�oe pue luawnilsui u!yl!M ayl of paq!aosgns a.w/s! (9)aweu asoynn O�uosAed ayl aq of aauap!na ,GOloe;s!les to s!seq ayl uo aw of panoad oynn (s).rau.6rS 10 (s)GLuEN paaeodde Apeuosied .raar,Yp ayl to 9l11 pue awON Pasul a-Jay ale® 'am ago;aq asi v 11 33a u0 x ( GMDONSM ;o A,uno0 ( e_wo;I!e0 to alelS •luawnoop leyl;o AI!P!Ien 10'Aaeanaae`ssauj,`1glnal ayl lou pue'paq3elle si alea!l pao s!yl uo!um of luawnoop ayl pau6!s oyM !enplA!pu! ayl;o Ajquap! ayl (!uo a!;!aan aleoippao sq 6u!la!dwoo.azgo laylo ao o!!gnd luelou y 68Li § 3000 IIA10 1NMOG31MONNOV 3SOdund-IIV VINUOdIlVD r aC�m3 �Ect0�f+0N'dY3 WVNO0AA 'rte (lees) aanleu5iS ,u�,noo 30N�0 r � U? �� as 1Fl"WY3'DI19fld AVlON p�69LOLLZ#(+'MO„O NOSNVM -leas leloi4o pue pueq Aw SSANDM -loaaaoo pue anal s! gdea6eaed 6u!obaaol ay}legl e!uaol!leo}o alelS aql to smel agl aapun k�jnrNDcI JO AIWN�Id aapun fi4llaao I -luawnalsur eql palnoexe 'paloe (Quosaad aql go!gm}o 41egaq uodn Aplua aq;ao `*uosaad aql luawnalsui agl uo (-%)aanleuOiso!r *4/siq Aq legl pue '*a** I!oedeo peziaoglne.ya4*im ys!q ui awes aql polnoaxe ie"rMe)aq leg; aw of pabpalmouNoe pue luawnalsui u!gl!m agl of pagpOsgns QiWs! (*aweu asogm (*uosaad eql eq of aouap!Aa I(aoloEJS!les to s!seq aql ua aw of panotd oqm dcle� .v siel no(i paaeadde Alleuosaad (aao!-4o 6gl10 ell!l pue aweu laasui) ollgnd AMON uasuvm eaga❑ `ow aaojaq uO ( 913000 to Alunoo eluaople0 to alelS -luawnoop legl to l!p!leA ao `Aoeanooe `ssouln}glnal aql lou pue `pagoelle si aleo!lilaao s!ql go!gm of luewmop aql pau5is oqm lenp!Alpui aql to Aliluap! aql Aluo sayuaA aleo!}!laao s!ql 6u!laldwoo aaogo aaglo ao o!Ignd ICaelou y 1N3W903—IMONNDV 83aaO8 a31i 3HI70H1IM aI1VANI Sl A3NHOJ.JV=10 U3NIOd 9IH[:9NINHVM .d.S.n u!paluud 91-9-0bb84 a?lgnd XjnjoN'llneejlal army G IZOZ`ounf jo Atp qlO�;)q)sandxa uo[sszwwo0 ASN . ..nnIan 'Zeas le!aiiUo put pueq Au las olunaiaq I°joaaagM ssau)!Al ul -aaa!jjo pazpoLpnt Alnp t sr 31aswiq Aq suone.lodioa a p,Io;Iegaq uo.,Wfls Aq pou!eluoo u!aIagl sasodind aql joJ luamnalsu¢ 2uio;;aioJ agl palnaaxa`op of os pazuoglne Su!aq`gons se`oq ltgl put`Auedwo0 AlueaenO put.Algap!3 salelS pal!ufl put`umawV;o AuedwoD A)alnS put AlltnsLD sialaneis•AutdwoD.{lajnS pup Ajp msvD saalantay`AuedwoD aaueansul Alnaialnl Inti•)S'Autdwo,oowinsul ut!pmiq[mei•)S`.{uedwoD aauelnsul oupLIN pun ani lnei'1S"aul`siaulhvapu fl aaueansul AlueiunO put Ai!lap!i`Auedwo:)aoue.[nsul Alupitng put Alzlopl3 'Autdu[o3 A)Iense3 uoli?uiuued Jo luop!sa.[d 2arA ao!uas aql aq o)Jlasw!q pa2pa[moulap ogm'APmpj--I uagog pweodde Alleuos.[ad ow aiojaq`LIOZ Inf 3d Atp 9;61 aql SNIup lu-MsaM aa!A.zo!ws'dauea uagod 'ss paoJlJell 3o Al!j :Ag lna!laauuoO3o olds �q►M9(d�,. y o� r r`'� q� �a�....,....S> �Y.^S1 ai�i y��y, ,Yyl F,y�„ �� "� '- 9681 � 'd�y77Nd3�8 U •N�a m >�O: YY�di,f 7V� 1��5 � � �� Y7 /� 1 •� � J Z a:3lyd nc.... .a �'i?t✓yaauo?a tie.. '•.......: 'Tr�� mn�a '�Y A}� ',.,•n5,�`.." 3`/!i K� Wnn3�x � ��� k,�9Y`, Auedwo�)aaueansul ue!panng Ined•1S Auedwo� Clurmeng pun Al!Iap!3 salelS pal!ufl Auedwo:)aaueansul au!aeyu pun ai!,d Ined-IS ealaawVlo Auedwoa AlamS putt A)jnnseD saalane.�L aul`sxaaunaaapurl aaueansul Alueaen!)pup Al!Iap!d Auedwo3 AlamS pue Allense:)saaiaeea,l, AuedwoJ aaueansul Aluuaeng pue Al!Iap!d Auedwo�)aaueansul (.maxajN Ined•lS Auedwo0 Allense3 uol3u!waeA L I OZ Inf Jo Aep gl61 s!gl'pax[}}e olasaq aq o7 sfoas alwod_ioa nage pue poua!s oq of luawnalsu!srgl posnto aneq sa!undwo,aqa`30�?IdHM SS�AILIM All -mel Aq pamog s9u!paaaoid io suo!pe Ave u[pau!wlad to pannho3 s�ui jrwopun put spuoq Va!aaluumO.ao ftlnaaxa put SIOUJIU03 ;o aaueuuojjad aql$u!aalutn:nd`suosaad;o Al!foplj aql'uraalunlrnW Jo ssaulsnq nags ui sazupdwoO oql jo llpgoq ao;oacag)aan)pu aql n! 0olea!lg0 sou[l!JA%.[aq)o put sffulileuapun ltuoll!puoo'saoutz!u2ooa[`spuoq llt put Aue aifpalmoujou pup 1pas'aznooxa'ullis ol'anogr pawpu si auo mp aaow J!Aiiwdpa aleatdas a[agl u!gate `laed-u!-(s)Aamolld Inlmtl put anzl.xragl` L'IUdo�IIL'� Jo a)e)s` h lI ;o ApD aril;o dde-1•V sq?no(]put`dduM.Q ALpow!,l, lwodde pup alnlgsuoa`o3lew Agauaq op sa[utdwoj aq)ltgl pue`(„sa!utdwo j„'agl pallea AIaA!laalloa u!aaaq)u!suoaslAk 3o alels aq)JO sane[ aqi japan poz[up$ao Alnp uolppiodioa u s["aul'sia)!lmiapu fl aauelnsul,limitnO pue Aulap[i wql put'tmol}o alel5 oql 3o smtl aq)lapun poz!utBio Alnp uorleiodaoa e s[ WudmoD aauejnsul SluemnO pup Apjop!_q)pql `lnailoauuoO jo ;mnS aq)jo smtl aq)lapun poz!utdlo Alnp suo!ptaodaoa gat AuvdwoD Alutaenrj pug Al![apri salelS pa)lufl put 'eo[xamd to Auedtuoj AlaanS put AllpnseO sa0lanp1•1,`AupdwoD AlainS put A)lenwD sialaneiy'AutdwoO aaue.msul Aanaaalnl lntd'as'AuedwoD aa[[tanst[I ut!p.[pnq lntd 'is `AuedwoO aaueansul ou!.[ W put aa!3 [tied •1S 1Autdwo3 Allpnsr..D uol$u!wjeq ►pql :SLNaS2jild HSdHL All NHW-I'IV MON)[ C,.O 6 9 H L 0 V -ON alealf!laa3 tZS-vZZ 'ON lae,d ul-AauaollV Auedwoa aaueansul ue!paeng Ined•is AuedwoD Alueaeng pun Al!lap!d salelS pal!ufl AuedwoD aaueansul au!aulV pun aalg lnpd•iS ea!aawVlo Auedwo3 dlaanS pup,please;)s.ralanp.,l, •aul'saal!.jmiapufl aaueansul Alueaenf)pup AlIiml Auedwoa Slams pup A;Iense3 saalaee.>tl, Aundwo3 aaueansul Alupaen f)pup AlPMA Auedwoj aaueansul.RanaaaIN Ined IS AuedwoD AllenseD uol8u!wae3 S9313AVH-L aauxosiv 40,93mod i, 83aHO8 438 3Hl inoHim OIIVANI SI A3NIiOJ1V dO U3MOd SIH[:9NINHVM _