Loading...
HomeMy WebLinkAboutExcel Paving Co. Palp Inc. 12-18-17 w cV Ln CC > J LAW" a LARI 400 S � .a La OAA d #s5 L '� a: 1 F Inji aq o ajeS a lueiq!A ® euoluod 69ZZ-OZ9(606)xVd'L9ZZ-0Z9(606) 69/-16 N:)`euow0d'099xog`any daIRD 0S'905'[[P14 AI!D luoucgaul1v LIIVUH IIAID.IOTtIaS � d `�'Itd 11ey1j `rCla.Iaauis ,pcq .Ino{ jo uowabi ut llnsax Aw uxnpuappy a p ,Io sldtaoai o2pajmou- aw of a.inite j •Iesodo,ld ag1,Io £I-D aVud uo ldtaow a2ipojmou:I3e pue p!q inoX at uoISlAW aql 91e.rodI00ul ast,ald «9Z6L9-8Z17 'OIC 139fOHd '(LI-9I Ad) WIIAAAID NOI.LVAHHSaud ,Laau LS,, :zoj suotlt,oldloodS put, sluauznaoQ lat,xluo:) aql sasina.1 (sa&d) u.Lnpuappy pagou7ae aq j I 'ON Wn([Nguuv AZ6L9 -8Zb 'ON 1321fOHd '(L 1-91 AA) MIMAID KOILVA113SJHd IHaH LS» :Td �dt Calve otl�Q S.Iappig li v' :01 LIOZ `0E nquraAoN ao LuawazEdaQ sXsoM a![9nd INCXNt��j JO A-.I D A HI IIADJ j :'Xa fly ,�l 14 i 'IvSOd02id S42IAQQIg � .L2I�dd 6 -ON wnpueppy 1-0 (.Adoo alU s,aappiq aul aq tiuus joglo aql=p!q atp su pallimgns pus ui palig Qq iiuus XdOO QUO) VI MOAIrl'VD `VKOWOd vKOWOd 30 ALIO Hod 816L9-8ZV •Ou ,L33rOHJ rIZvD 02I.L3IN 5TOZ-mOI;LVZIrIMVH32I 1:12MIS xOrvlk Hod 2igIIW[IN XVd tl g-6idG( 5 ) HKOHd3l'Al rMa 3iW Ni iT N&wZ �Ii1[`�AI L1[2iI3 MOA rIHSOd02Id z-a -sluaucnooQ laemuoO agl jo suoistnolg jgoiugaajL agl ui utal! p!q paJagiunu amus agl ui pagc.Iasap ilsom aql soj sasuadxa puts slsoa jiguieluoa legs p�q malt aurl gae� 'saoi.zd Buimolloj oLp ig Mgl Xq pap!Aoid jamew pun W.Ioi `awia arp ui oiojaiagl Iog.Iluoa g olui aalua of saa.I2g iogpn3 pug `euowod Io AI!D aql Io .Iaaui9u3 K110 agl jo aaWo agl ui 9i3 uo `„ 816L9-8Z17 'ON 133f02id 'ITdO OtI,I,a” SIOZ-NIOI LV,LI'IIg'VHaU ,L32MZS HOI'VW, se urnou3l suoiluogioods agi uo palguSIsap sg `,,8I6L9'8Zb 'ON[ JJafOHd 'I'IV3 02I.Lgw SIOZ-NOI.LvjLirIISVHaH iaauiS ZIOI'`v w,,jo uoilgllulsui pm, uotionaisuoo aqi jo aausw aqj ui xaom pigs aoI paxuioddg ,{Inp `guowod Io Ajij aga Io Jaaulgug XI!D aql JO uoisinaadns aq aapun put,Io uopogjSTI s alp of pauolauauu uiaaagx sluawanoiduai pun )laom aql uuojA;Dd of saal�g pau�ESlapun aq,L •guowod Io i�4i3 aqj Io inutgug �jio aqj jo aolj3o aqi ui alg uo on goignn ` e9I6L9-8Zt `0N 139f02Id Tlv:) Oldil9 +1i 5IUZ`mOI,Lvllgl9dHg2I 12MIS Hof v wl, sg uMouN O.IoJaaagj suoi;gaijloads oql ql!m aompi000g ui aaoiaaagj fagssaaau aauuinsui ivapiout pug ;uawdinba `slLnIajew pug xoggl llg gsiwn3 of pug `pagi-iosap u13a041 s;uawanoldwl We �aom aqi lle waoliad of saws'o pug sosodoad Xgaaaq pouBisiapun aql `„spig palgaS 2uilinul QoTJQ ,, paxouu-e oqj ql!m aauuildwoo of vKOWOd 140 AID aHs 30 'IIONflOO ALIO CINE'HOAVN g`Ig"ONOH dHI 01 816L9-SZV `ON 13afOUd 'FIVD ONIaN 51OZ-NOIIVLI'IISVHHH 12121HLS Hoff i1i HOA IVSOdOWd 4 'oly wnpuappd E-O S21clyu9d.fl.IlYNOIS DMAVH,L [K2' s s ePeJ!D 01 IGS pue x02 Ilnd 'd3 i 6ully61-1 laaJlS Jo leuBiS o!IIeJ_L aoeldad LZ-V �$ Co L_ $ V3 L apeJO al las pue xoS Aimin 'x3 aoeldad OZ-d SlmaWiSnraV AllZlsn AVAA?xHVJ r_Cn , s 'COO s apeUE) 01 JanoD V] 9 '8 awe1d aAleA seO g JaleM lsnfpy 64-d � d2L $ b3 6 (lsnfpd algno03 apeJO 0l JanoO g oweJ.4 aloqueW lsnfpy 9!-v SiuZnlsSrlrad k LI'II,Lfl AVA.(IVOH = —Wol s V3 dwe� gJnO -x3 le sawop paleounii Ilelsul L4-V s $ b3 9 dwe�f glnO aoeldad g Gnawed 96-V �Ilemap!S dS 000 b OOcd „t,6ulls!x3 aaeldad 19 anawad 9 b-V S2HVdaw OJdIAVm).M '(j I $ NOl 09Z IuauJaned Ob' Bulyoled AeMpeod 176-d A,O 0 Gtr slenauJaa 6u!40led AeAnpeod £4-V $ l SJaq!A 6uiolojulad ql!m I NOl OOP £ AelJanO O-JJ-WH�IH A'Z-Z l nilsuoO ZVV $ $ AS 000`9£Z JaAepolul jNVdV,.81£lona;suoO GVV �- $ �$ saaq!d 6u!oJolu!a�{ pI!M NOi OOP Z (01-b9Od 8) aAed aseg OV ,.g't lonJlsuoO 0 6-H Lb $ NOl 09 C I (fl 4-ir9 Od l(]) asJnoO BU!jana-1 OH„%lonalsuoO 6-V (IuasaJd aJaLIM) aoe�nS IuawaAed dS 000 9EZ OOd of Il!IN ploO gldao a!ge!JeA„9_-V-,,0'b E-V HjVdaX .I NIMHAVd 00 000'oz s 00 o00`oz Is!-1 t!ound L-V $ CXWI l L-dS le AAIB uo!ssiW $ S- ti -6u!ll!wJad lugwgoeoJou3 suegeO 9-V $ COT Sl b IoJluoO uoilnllod J8leM/S3©dN 5-V $ ! $ M3 Z SUDS Ioafold tr-d • $ $"$ s-! 4 10Jlu00 o!}IeJl £-d uo4eAJas9Ad $ S- b luawnuoVl pue AaAJnS uo!lon.JlsuoO Z-d 0000`00F $ 00'000`00F $ Sl 6 uo!lez!l!gow VV aarHa 'IVILOJ. A. INVII0 KO1.LdINDS30 Hall 8I6L9-SZV 'ON LD3fOUd rl'IVD OZIIHW slot-NIOI LVslrlff[VH3H J Aa'HLS HOfIN .LS V LSIA VNla.ElS OZ ILUS :QArlff NOISSIN-V d'IIlQaHOS (IM 3SVEI � •oil wnpuappd b-� *Scrdom NI INflOwy v alf ffaHas Qrs USYR rivio L j oA s©� :.L fIOWV V 3'[fla3H3s ars 9Svg IVJ,01 °? $ h papnfoui suoiloauuoo pue Al 009'L s6uilig Ile 'Buippaq 'adid AOd 9Z(18S pajeaojjad „-,Io wa;sAs uie1p qns Ilelsul LZ-V if)vfgIvIQ fes_ s --CMM s Si i BuidpjS 'S Buiu6iS pJLAelno& uoissiW 9Z-V 9MIdIH,LS V ONINDIS s r b�] Z dool o!geJl p adA_L IleISul 9Z-V S — Mr., s d3 8 doai oi}}ejl 3 ad/(1 IleIsul bZ-H SHOLLia.L21Q d007 JTAAVlf L S $ d-:3 9 xo8 Ilnd 9#IleisuI EZ-'d �- s �s asn isuft Z11 06Z ogsal ajn}nd jol ppuoo oAd «ti fle;sul ZZ-V 3.31md 2DI'dd IIbso.L inn AII.Ludnb r OULdINDsau wall 816L9-sit, 'ON .LDgfOUd ZZdJ OHEA AI SIOZ-,IgOI LV.LI'118NHgU JLJU'H LS HOfVW 6 'oN wnpuappy S-0 —OR9b3 apejO oI 19S pue xo8 11n.1g 6ully6l-j IaajlS jo Ieu6lS ol,4ej1 aaeld921 6L-8 cool, - 7LJ$ d3 U apej0 0l In pue xo8 AIIIIIn -x3 aoeldab 81.-9 SIN13wLSfir(ty A1I1I1fI AVMNHVd apejO of j9no0 V3 61, IR 8wej3 aAIeA seO y jaleM IsnfPV L 6-8 -Dn (Isnfpd elgno(i) V3 66 epejO of J9n0012 9ujej3 eloyueVV Isnfpy 96-8 S.LrIHNJLsfLf(IV A11,11 fi Ab'MGVOH OohL- $ �(' S dl 006 jallnO pue gjn0 aoelda�j 'R anowe�l 96-g VMS-$ owl $ V3 9dwell gjn0 6ullslx3 le sawoQ paleounj_L Ilelsul tq-8 yMo 0� $ I � $ 'd3 9 dwey gjn0 aoelda�j '8 anowa�l €6-8 '�r �- 'O� �llennaplg $ $ dS 009'06 O0d ,t7 6ullslx3 aael&8 V anowa�I Z 6-8 sldlvdaH O3d1AdA xwvd sjag1j 6upolulad $ NOl 00Z`Z yllM AeljaA0 0-JJ-1NHdV ,T6 Ionjlsuo0 $ $ 3S 009`9ZZ jaAepejul INV/ IV«81€IonjlsuoO 06-8 SIMNOl 096'Z sjag13 6utwop@H yllM (06-tV9 0d-8) aped 9se8 OV,,9'6 Ilelsul 6-8 $ �$ Noy. Q0L`6 (oVW Jd 6Q)asino0 6upAel OV„/£Ionjlsuo0 818 �C)gTouS `"u 0 $ is 009'9ZZeoepnS IuauaaAed OOd oI WIN P100 4ldaa elga1JeA,.9'tr-,,0't, L-8 2IIdd3I.Ltr 2[WHA.Yd oo•000`oz $ oa•000'oz$ sl 6 lsll young 9-9 $ '�Q©1 $ Sl 6 'IS aloruasaa to Ise3 •pAlg uoEssiVY le 6ulss010 88dfl -Ilwjad peo�l Iled 5-8 Sl 6 lojluo0 uo!ln1lod 'GleM/S30dN V-8 $ $ d3 Z su6IS loafoid £-8 IojluoO olllejl Z-8 $ Sl 6 uollen oseld lueujnuolnl pue AanjnS uollonjlsuo0 6`9 ��I2�d ��tZCd 'EV.LQL .LCMR A LI.Ludfla NoUcItHasga 916L9-SZP 'ON.LO3.f0Hd J IV3 OZI.LAN 5102-N1OI,LV LI'I1RVHdH 192MIS dOfv 1i IS H1OAHaSJH 01,LIWF1 ALIO ISV21 :(IA'IS NOISSILII 11 aVlaGaMS CIIS HSVS 'oN uanpuappd 9-0 L 7*9 9 6-'.m Clv V Iu r^J :SQIIOM rII. MfIO1V S HrlflG3HDS (1111 HSVII'IVLO,L :.LNfIONV s 211etagHOS atg 3Sva'IVa.O L f Z � $ S`I L 6uidlj}S R 6ulu6iS pJenalnog uoissilq trZ-9 9MIdRI.LS 7Y ONIAIOIS Hd iy dool oigejl a adAj_ IlelSul CZ-9 ✓�� $ $ H9 t, dool oL4eal 9 adAi llelsul ZZ-9 SHO.LO3,I.3Q dOO7 OI33HZI.L $ V10 xo8 Ilnd 9# IlelSU I L Z-9 �. $ �l A ash leu6ig oL4p-j1 ajnlnd jol}inpuoo and „t, ileIsul OZ-9 S2[(IVHOdfl ITVK91S OI33VI.i. rb�or ILBIn AiLli vab NOLUJUDS30 Wall 8160-sZP "OK.LDUfONd 'I'IVO OH.L31Ai SIOZ-NIOI.LbLIrIW dHaH LgH'd LS HOfVW •old wnpuappy L-D V3 Z {IsnEp'd algno�) ape�O oI�anoO awe alotluM Isnfpy 9L-0 S,LN aWlSIlMV Allrll Lfl A VAc1QVOU $ - L dl 00 G jopnO pue gjnO aoeldaa 'g 6nour88 L6-O cr)q I d3 Zdwey glno 6u!Is!x3 le sawop paleounal Ilelsul 9L-0 V3 M dwell gxnO aoelda�j +g aAowaU g!-o $ '01 S Wmap!s �S OQZ�I OOd j, 6UII51x3 eoeldeH V QAOWa8 tr4-O SNIvdam 03d/AV/i&x IVd y C(D()I I f pieAelnag ll!H uelpul $ i S ds 000`8 pue anuanpJ1014 Jo saue7 6uly�eouddy ;e IuawaAed Dad«8 Iona;suo0 C 6-O pJenalnoe uo!sslW �l $ dS 00G`6 pue anuany f[a.ieO to saue7 6u!yoeojddy le Iuawaned OOd „g Iowlsuoo ZI-O anuany IIoH $ $ S 000,6 pue anuany A9JeO to saue-1 6u!43eoiddy Ie luawaned 00 .9 Ionilsuoa �►1.�,i $ $ NOl 099'6 sjaq!d 6upoluied uI!M rtelaaAO 0-90-NH2JV AI IonilsuoO 0l-O --93TV$ QS Q S dS 000'996 jaAellalul WHdb'„8/€IonalsuoO 6-0 saagld yl!M tEl 1 $ Z L NOl 089 6 (06-799d-8) aped ase8 Oy A 6 Ionalsuoo 8-0 Cr $ NOl 009 (06-79 Jd �Q) asinoO 6ullanal OV,,%lonjIsuoO L-0 Oo�Zlb � (? dS 000'Sst aoepnS Iuauaaned 00(jof II!W ploO Alda(] 9lgL-u8A.,9'tr-,,O-tr 9-0 WFVJa l,LN>•2[W3AVd 00'0001ot g 00,0100,0E S S� 6 Is]-1 young 9-0 Sl 6 loiluoO uo!Inllod JaIeMIS30dN t-0 $ $ y3 Z su6!g Ioafojd C-O $ Ug S� I IoJIuaO o!.04 Z-0 $ $ S7 6 uo!IenJasaad luawnuoW pue �tananS uo!;ongsuoO 6-O gz)RId 43INd 'IVILOI 'LINCI A.LiJ.Kyfia Siolldill3sau "all $I6L9-8ZVON! ,LDaCO Id -1-W3 O2I13W SIOZ-NiOI.Ld,LIZIH'dH3d L'AJH L5 HOfVW aAV H,LIHM OZ,LS VISIA VNIWIERIAZg NIOISSIN -3 aZflGaRDS UM a.LVKNH L'IV 3AI.LIQQV L 'ON uanpuappy S-� :SGUOM NI lMfIO7A V O 3-IflaUMS aI8 211V C2i31rl v'3AI,LIQEIV"IV.LOI •4hb am 1 :iNfIOW'V a 3rIfl4l3 las Qlti 3.cdN-dJJL Iv 2[AI.LtaaV-IVLOI Gl I (;C?QOl s S7 L 6uIdujS )p 6ulu6ls pJenalnoS uolssi" sz-o D IIMI LS I8 DMINOIS s s d9 94 doo-1 olllejL a adAL llalsul qZ-0 —00)90) s —.Co� s VA eZ dool olllejL El adAL llalsul trZ-O SHO.LDHIM doors J114avu L S --$ V3 i, xo8 llnd 9#Ilelsul CZ-0 s 709 s Jl a96 ash leu6is otlleaL aanln� iol Itnpuoo OAd w� Ilelsul ZZ-0 sa(lv2I9dfl 'IVNDIS DI.IJVH L apeaE) of 19S pue xo8 llnd VEE buiNSi-I laajlS jo IaudlS ol}}eaL aoelda�j 6Z-O s r 03 L.- s b96 apoie of las pue xo8 Alllm 6ullslx3 aoelda�j OZ-o SJLN13 I.LSIIr([H A.LI'II.Lfl AVi&MNVd L s — o t- s apeJE) of-lartoo V3 Ob 12 auae)zl amen se0 '8 jalem lsnfpy 6 6-o gORId �Jt2Id IVLO.L L[NIl ALILKVIIa SfolldlliDSM INJi,t 916c9-SZP *ON LDarOZId 'IrTVD OH L31AJ SJ0Z-N0ILV LI'IIadHad 1332IIS HOfVW L -oN wnpuappV 6-O V3 Z opelO of JOS pue x08 Ilnd Buporl IaaalS �o leuBlS al4ejl aoeldaa 9G-a $ V3 9apeaO of Ie8 pue xos l4!I!Ifl Bullsix3 aoelda�j LL-a S,[,.IriM.I.SfIfaV A,I,I'II.LII AVM?Vcl [^ apea0 0;lanoO $ $ d3 £ �R aweJA amen sOO 'q aaleM IsnfpV 9l-q C)" b3 8 (Isnfpd algno©) apeIO oI aanoO 'p aweai aloquelN Isnfpy g -a simaIi1LLSIiPQd AllrH UI Avmavou � $ V3 Z dwa�j gjnO Bwlslx8 Ie sawoq paleounal Ileasul 1+6-a dwell ganO aoelda�j �R anowa�j gy-p $ 01 S is 009'93111@M9p!S 00d .t,BullslxT aoelda�1 �R anowad ZE-o � T $ I b� $ NOl OOL` sjaq!A 6ulojolu!a�{ yj!M delJanO 0-09-WH2W..9-b IonjisuoO -a Q,S0P $ �$ AS 009`£Lb Wepolul VgV8Vn8/SlonilsuoO 06-a NOl 00L'b s�agid Bu!ojo}ula� gllnn (06-t,9 Oct-8) eAed ase8 OVA'b Ilelsul 6-0 $ NOL 098 (o� Od LCI) asanoO Bullana-1 OV„/fi IonilsuoO 9-0 S �$ AS 0000`92IM ploO Iuawaned OOd pue Z)V allsodwoo uwollun ,tr L-0 $ 5~d $ is 009`£L! aoepnS}uawaned Ood oI II!A ploO 4ldea algep8A,.9 b-.0'ti 9 C7 2IIVdaH,LN21WUAVd 00'000`0,- 00'000`0,- $ Is!-1 Bound 9-0 O 11 d I MlSAOdN laaluo uolln o ase b-0 ULM $ �'CI $ dd Z su ft Ioafaid E-a $ )b $ Sl l loaluoO o!I}ell Z-a $ $ Sl G uollenaasaad IuawnuoA pue AarunS uoilonilsuoO I.-a zeiol limn AiLi.LNdnb Nolldmz)s3Q Ka-LI 816L9-8Zt, 'Ori,LO3rOHd TIVJ ON,I,AN SIOZ-NOII Llrll[[ HUI H.L9aHJ.S ZIOPVw Rmol OZ aAV 2IIOA2I:FIS3H -GA'Tff NOISSIN-Q a'lCIQHHOS QI9 aJLV Ha L'IV aALLI(IGV G 'ON tunpueppy 0[-D I-V,Ygfff :S(IMOnn NJ ZurlOKV a aznagHDS WE[ alVtRIdszV 9AIJLIaaV'IV,LO.L -Stio 5 '.LNIIOW +a HT(IagHOS alff aLVNIId.L'FV 3AI.L1aaV-MOL �C400 Qi s , 'ftQD Q1 s S-1 l 6uidu}S R 6u1u61S pJen0lno8 uolssiW SZ-C) ONIdI2I,LS � �KIu0I5 $ )r+ $ V3 9 door a14ejl ❑ ads_L Ilelsul ZZ-a $ —� d3 ZG dool o!4eal �j adAl llelsuI GZ-© SE013313(l d00rl Z)I iYH L s VD 0 Xo8 Ilnd 9#llelsul OZ-0 ash leu6iS $ d-1 0 meal ainlnj job Ilnpuoo OAd «b Ilelsul 6L-a Sg(lViIOdn IIVUOIS 31JAVId L ;3�F?Id �ORId "IV,LO.L .UNCI All LN-vac) NOiIMUSM Nall 8T6L9-8ZIb '0N.LDJf0Wd 'Z IVD 02I,LaW S[0Z-N0I.LV1LI IIHVHa'H Ija'dlS ZIOI'VW 'ON umpuappy Y-V :Sa2IOM NI .LAIflowv(,A-V a'Ifl(IHHaS ao Was)'IvLO,L (INVH0 S � OUT 1�1 :.Lmfiowv(H-V azrlams Ao wns),IV LO L anrvxo oorcrt1-1 :.Lmflowv a 31(lGgHOS 019 31VNH2[L']v UA1.Liaav'IVIOI X103 :,Lurlowv a H'IfiaHHJS aIS 3.LVN-d-ALIv HAI.LIaav'IvLo.L ohI9 Pmo I $:lKfIOWV J g'Ifla3H3S a19 UJLVI H31'[d AALLIQaV"IV L0,L :.Lbtflowv II d'Ir1aaHJS ala a,I.V?4-I3.I.'[i�3 [.LIQat"IV I OL v -INflowv V 3'rna3HOS aIff HIVNIN311Y HAIIIaad'IVIOL Y1* 17" :SaxOM KI sxf101AiV a 2[Zfl(IMIJS 019 asVNMAlrIV"JAGUY'IV.LO.L � $=.L,,qrloHV a 3'IaaaHOS ala a.Lvux9.L'Iv 9AI Liaav-iv.Lo.L ----()CO - 'OC(RS $ BuldlllS ig S� 6UIu61S I L2JS Janp pJenalnoS uolssllN 9-�j OAIIdMIS ?Y OUIKOIs �eaS tianlS II ads_L C 1 S �lS QQL'96 lonalsuoo pue leas joejo `alegd paaM 9-3 2IPdd�2I Zi�[�IAI�t1dd 00'000`01 $ 00,000'01 lslj round tr-�3 $ S1 L loiluoo uollnllod 18leNVSE3OdN S-9 oc $ sl b loalu00 01-4e.1 Z-3 00,000`0s 00.00o'os sl uollszlllgaW �-�l 33R[d HJRId ITV.LOI ltxfl AIIJLNV Ia A(OI LdI2iJS3Q WSJ[ 816L9-8ZV 'OIC ZJ21f0'dd 'I IVJ OH13W S[0Z-M0ILVIIIIgHHaH 13AN I.S HofVW iL":-dS HUAO AOQRIS 0,L SIIWlq QIg 2[SVH '-QA7a NIOISSINi -T arInadHJS ala aZvKHa'LZV HA'LIQaV 6 'oN wnpuappy Z[-3 .yunjq 1 al aq vl sr a n 3�Rj ILraplsejd P10 LIm4Ja1 d swo aaPpig Io axr��pu$ts r z T lafi sk6��pa1uQ sluownooQ 1opquoa oql jo sivauaaxtnbax aqi gitm aouppx00019 uT sauauzanoxdwi pup laom pasodoxd aqz xoj lopxluoo aql uuojxad o} saoxnosax pup `suoijnog!iunb `oouarxadxo `,CI!I!ge xiagl jo 19uomod jo /CIta aqj do pounoD aqj Sjsijps llugs poustsxapun aqj /dKmzjaSJueis!ssv 4ollnjina'3e1e40l. J8OWOlelaueua 21 +Ge�aa�aS ralllNl'Sa! ® J801 anl�osax a! ue uaplsaJd nag 0 { 4�P l III Umoig d 01pno :SM0110J SL ox19 slpdioutxd sp Ipsodoxd 5uto5woj aqj ut palsaxalut suotlpxodxoa pug suug `suosxad llp jo sa=u oqj •uoaxagl p3g!oads alxom 1vuoijtppu llpdo lsoo oqj sapnlout ptq still wqa put, — (s)aaquznu ppuappp pantaaax suq ags/oq 119gl saUtjrao Rgaxaq pauStsaapun aqy f alnp of wNrl pup puq axojolalaq uuotuod jo /CI!D oqj jo 1!ounoD aqj jo sfutpaaooid aqj jo 11B of iupnsxnd pup `olaxag pogo19lip sp!g p9119aS 5utl!nul ootloX of asuodsax m pau!mgns st ptq oqj •xaauT5ug,(lta oql Xq panssT paaooxd of aonoM uau!xm aqj uT polpindtls awp oql uo ButuuiBaq IsSup Nutj.iann anunaasuoa (pg) s4xls urgltm pololdwoo aq gnis lopxluoo sigl xapun auop aq of 3pom 11H -lopxluoo oql jo pxpmp aql jo aoTlou ualltxm aalp sXpp aepualua (SI) uaa4jg uigltm `sjuauzanoxdwi pup �,xom poq!xasap utgltm oqj xod paxinbax slpll!wgns 1119 apinoxd pup lopxluoo oql alnooxo of `pmmu jo aspo uT `saaxsp xaglm3 poustsxapun 041 -sp!q IIu pue Suu Iaafai oa jq3!j aqj sanaasaal uuouUod jo A!3 aqj JO I!aunoa aqs 19Tuxo tl19a `19uoTxToddo flip oql jo Xjx)doxd aql auz000q pup of pali3jxo3 Qq 1119gs utaxagl ajgvXud.(auoLU oql pup )Ioogo xo puoq pips `pag!oads slturtl aLup aql uigltm `slpll!uzgns pup spuoq raussaoau oql ql!m lo19xluoo paxmbax aql 2utlnoaxa ut 11ngap j0 as190 ur legl scam& iogljnj pau2tsxapun aqj •pou.Sisxapun oql of poplume It `lopxluoo oqj olui njuo ll!m pau�itsxapun aqj 1pgl aalumni? p sp u3nT2 st gaigm pup `ptq sTgldo (°foal) luaoxad ual uugl ssol lou sT gotgm `v!uxoj!1u3 L19uoiuod,Io ,4!3 aqa 3o xaala gj!a aql of 31gvSv $ xoj `ju19g aqj jo 011�Ioaqj s,aaigspa xo Noogo paU!wo `puoq s,xap q sr pago19 V :A.L(`lt�2l�'nJ S,2IHQQIfl x.LRIII3gS (IIS 'IVSOdOHd -tuas kmobZ apre�¢oneT[-tnw'�m7o�dagy'�xni pann pld stq&H 9V-'3¢I'42%u2g STu*-I¢t7oJd 5TOZ'FOOZ D luanmoop pall$19 atp 01 luaumaop snp gaeug,ClamoaS . -(Ama-30S`030`QH3.a'I)apq aq;a;eatpm`=Wo agsiodroo e si i4!mde3 pamtela mp)l -lau3ts otp Aq pam!elo f4taudgo otp ampul e. -app pun sa$ed;o iaqutnu`luamnoop pNXUP 3o od&to ap!I algatpul �at[30 ❑ 'luamnaop luazajl!p a of pagaeu$to posmitu lou s!luawu paln'totnlae (S)M)Sn L ❑ sup amsua oa dlaq pinoo Inq pannbai lou st uongttuglu! leuw;tppy r, log,d-UT-XatuouV ❑ 'Volo Aanoo lip JO ao�Uo agl tpt-ala uo a.misuSts agl golgm Isntu otlgnd cmou aq;jo amlea!S • (s}IaW�d ❑ 'uuo3 luamSpalhtotnlae lualalgtp it alaldtuoa asmoll;o`sI!uuad gars luata!jns (allu) a 3!Inas-aa`sa$pnms uotssatdml leas 31 Saud 10 Kcal ianoo lou Isnuu uotssaadtul 'alq!onp-dai (llea!gdt3>�oloyd pue mala aq Isnm uo!ssazdut! [gas tli4 au J23 Rio 0mod]oz ❑ lutpiooal luaumaop 3o ualaarai al peal dgm u011euu0ju! (s)��npjnlpul step algatput,Cpoauoa oI aml!e3'suuo3 loauoa aql Su!lano io(adel st=,4agljags^ El .a!)wmGj mmoau!jlo 3n!ssoaa Aq stw03 temld-i0 2elT@u!s pouoo aql alga!pul • xaNOIS MU AS Qavjj`d ID ALlDdd D 'uoggzuelou ,lo amtl atp to Jeaddla �Ileuuuad ogen (spaats luaumoop do (s)aumu aql lu!td • ,(a!lgnd kEgou)app moi uagl pug emmoa u Aq pa%ollo;uo!ss!mmoa Jag la sty ttttplm Smadde I! se autsu laq ao stq luud Ism aggnd dislou at{L . (Uo!Itltwo3ut lsuotltppy) pamldmoo st IuaWpalntou)loe atp algp amen mp aq osis wnm gotgM p=--4dg Allguos ad(s)lauff!s agl Iasi app agt aq 1-tu uo!tezumou jo ale(I . 'luauJSpalnnou)las lo;allgnd kmou aql ajojoq pa=dde gJvuosiad(spaa!s a;gQ;uaumooQ sa�rd3o iaqumlj IU'--P ayl alaght�uno0 pug ams agl aq 1-w uo!letuw3u!�SlunoO PUB,211% • alrnbal r'P fwolt! yato;v pup$utPIoMImam-dado/dl0fdllfalaluaun0P (pnuquoo luamaop pagome3o uoIduasap to ajj!j) agl rlaaga asaald -(.raW8 s,ag1 fo eQtjvidna pazuogma ayl$urd 'a;r} arueofrlaa ur Cmlou n tof ,IaSallr n myl$urglaraos op of diviou ass annbad Jou scop a8argaan 211t, sa$uo as uoumoo o ans uo amud a Tara sa a$at la t luaw$ a mo .)o (ivatmtoop pagaellg;o uopduosop to alpL) f 1 P g P 4 .4 P I u1 akrlauralla duo'saaumsur sans ul aruao la0 fo aprslno paproaa.r aq 01 sr luaunaop a fr s! uorldaora quo agl •luaunwop lagl 01 pagamla pua palaldwoa dyadord aq tsnur wmf JuamSpalmouyon alaaadas o jo uqu.?m 1wolou aq, ur aeoga s wadda ZN n�OQ Q�II�t'L I`d 7 Fii,d0 NOI LdIx�S Q sa Cltaara a$argaan urmuo3 lsnu arulofila0 ur pamIduoa 1umapalmouslaa {ud mod SIRL oNlsgidwoo xoj Smolsan- uuSm uoiiVWH0.4NI rivuoliao IVuoisxrav (IeaS AMOK),.,, . of nd,Ltgrol,13o amlgtt�!S 10ZGG'4Z I�Q sa.ld 'urtuoa AIN A QjuaQjjiga-Dilgttd xxt;toly +� ' ,. '[LOS jupwo pug pu94 Xtu SSg-�uIm W zj.T04T4#MINN •1301303 put,Orsi sl 4d9.1S9.md Sulo2atoj a4l Imp LIujojlI9j jo aljS alp jo snn9l a4l japun A2lnfxFjd ,IO A L'IVNjd aapun �pvoo I •Iuaul"Sur 34l pajnaaxa `palon (s)uosaad a4l goigm 3o jlegaq uodn �4Iluo alp as `(s)uos.iad a4l luotumnsul aql uo (s)aanl9uSiS aiQtp/iaq/s!q Xq 1941 pun `(sal),Cllandno pa7uoulnn jiogj/jx fs!q ui aums atll palnaaxa Xagl/agS/3q 1941 aul of paSpalnnou--Jan pue luaMUISUI ulgl!M aql 01 pagiaasgns w9/s! (s}aumu as04m (s)uosaad aql aq 01 aauap!Aa fjoinjsples jo slseq mp uo aul of panwd ogAt f III UMOJ9 'd 's!:pno paiRodd9 X11vuos od (1034jo 3gl3o app pug amu I.tasm 0101{) `otlgnd/C.l9loN opgnd AjBION `sd!II!4d '3 `aul wolaq LIOl t 330 u0 sele6uv sod Io r4unoa 9iu.�ol��9� Io OMSluatunaop Iggl;o A3!P?(sn ao°,(ae.ltuae'ssaujWrLq atp;ou pue'pagaeile s!aleat{rl.taa s!tjl ga!g^s of luaatroop alj;patr$!s ognt jenprn!ptn agl jo dlpuapl aqcryo sa p!iae alsaxdgiaa sap$trgajdutoa aaa>33o iaglo so apgnd Aselou V i . zu3W9a3znA&0NlX3V .40 :4sV31MJLHH3 aS0JU d-rlzV VINHOlrIV3 N-D juapisar III umoig .d SI 01TU puu au q aanleuS!S d aapptg jo auiulti -lunowu p!q le;o;aqj jo (°loos) luaand ,43I3 paaaxa lou Begs saolaealuoagns Iju Sq pamtolaad 3aom ag.I jo afeluaaxad Iulol aqj /r -A 3 `�} '3 CVb g02b -�) vvvn -s %4+ '3 cK)r C a# n u WA�ffa bzb t� I-v) � 09 Q�)V 0 1.0I rh�� "RN °AV q C(6b INN\)J w ��b ON xaoM aqj jo % ssauisug;o uotlsao� uopeals!�a� -ONI asuaalZ :pautao;aad pue aolatuluoagnS ag oy IlaoAA, 3AW :hast!uo!laod Iugl uuo3aad hugs I! Ieg1 puu `*10Ak Iugl uuojaad of pag![rnb XIIn3 st I!Iegl paaa2u anuq of pamaap aq Ileus aolaealuoD aqj uagl `sXtmg2Iq io slaaals saAlonut JJOM aql J! a9luaa9 s[ aanag0lg1A `000`0I$ao ao?a(i P!8 [ulo.L s,a01oealu03 aqj 30 (%Z/I) Iuaosad auo jo jluq-auo 3o ssaoxo u! IourluoZ) atll aapun pauuojaad aq o; `31joM jo uotaaod auzss aqj aoj paU!aods si aopealuoagns auo uegl glom;! ao 13Iaom agI jo uo[Iaod u aoj `pagtoads st aolat,aluoagns ou,II •uoquuuojui palsonbaa molaq aqI aprnoad of palutB aq Ileus anvil luuoq!ppn oN •aalsaB s!aanagg!gm `000`01$ jo, aaitd P!g Ieloj s,iolaualuoD agI jo (%Z/i) Iuaoiad auo jo jlEu-auo jo ssaoxa ut lunowe ue u! 3Iaom aqj Inogt:.to ul.tolao.iluoD of ootAaas aapuaa ao jog-el ao-Iaom uuojjad [I!m ogm aolaealuoagns qoua Is![ I[ugs loloe.auoa agI uagl `sxumgRtg PUL, sl2aals sanlonut AJOM agI J! '2ut0Jaa0J aql 2utpuulsgIjM40N •aotad P!8 P101 s4aoljealuo:) aqI jo (%Z/I) Iuaaaad auo jo jfuq-ouo jo ssaaxa ui lunou-m uu ut 3[aom ggz jo uotlonalsuoo aql Inoqu ao ut .tolae.tluoD aqj of ao!Aaas aapuaa ao lout;[ ao :IaotA maojaad [I!Ati ogM aoloealuoagns goua Xq pauuojaad aq oI Isom agI(q) puia ssauisnq jo aoeld agIjo uotltsoo[aqj pue amt?u agI(u) :ap!noad IIt'gs aapptq goea `Bivaoj!reD jo alt,Is aql jo apo lot?aluoD otlgnd agl jo lod saopot'ad aml 2iu!Ioe.4uoognS put,$u[Ilalgn5 agI ul!M aout?!ldutoo ul SH01W2L N00f as-40 K0I.LVK9IS3Q 4 d DIUQ juapowd 011!1 pun auiuN III L1moJo 'd S CIS alnluOiS Y 131 Nj' aapp!g JO aureK MIN FAW, 'junouin plq lnjol Pill 3o (%oS) luaaxad ,,4jg paaaxa jou llugs sxojanxluoagns lit, Sci patwojaad Njom aqI 3o aSeluaaxad lnjol aqy .ON 31xo,�aql;o % ssauisng Jo uoilnaorl uolleajslgag 'ol�l asuaar� .pauxxfllxad pun xolanxjuoagnS ag oy 31xoAk 3Md jlosll uotpod Iugl uuodzad I1ngs 1►Iegl pup `N1oM 1egl uuojlad of paljilenb ,(Ilni si it legl pawl'Se anuq of pazuaap aq Anus loloulluoD agl uagl `s,(nmg2iq 10 slaalls sanlonui JJOM aql,l! 10ln015 sr x0nag01gM `000`01 S 10 0311,1 Pig 1n1o.L s,l013elluo:) aqi do (%Z/1) luaolad auo jo jlnq-auo jo ssaaxa ui IowluoD aql lapun pauuojlad aq of `-11oM jo uoi�iod owus aql 1oj pagjiaads si loloelluoagns auo mIj alouz di 10 `)I1om agl jo uolllod u 1oj `pag!oods si 1olomquo3gns ou.11 •uoiluuuojui palsonbal molaq aqI apinold of palu-eB oq Reqs awn Ieuoilippu ON •131e312 sl.tanag3lgm `000`01$ 10 03p pIg lelo 1, s,lojonlluoD agI jo (%Z/I) Iuo3lad auo jo dIeq-auo jo ssaoxa ui Iunouae UL, U! Niom ail Inoqu 10 ui 1oI3u1luoD of ooinlas aapual 10 logel 10 3pom uuodlad Illm oum 1o13u1luoogns qm,?lsil Iings 1o13uguo:) aq) uagl SXLMgotq pun 5133115 sanlonul 3110m agldl 12ulo2aloj oql SuipuelsgllmjoN -ao11d PIg IL'joL s,1o13u1luoo Pill jo (%Z/1) Iuaolad auo jo j[nq-auo jo ssaoxo ul junom uv ui Niom auj jo uoilonllsuoo aqI Inogn 10 ui lolonlluoD aqI of aopuas ,iopual 10 loge) 10 N1om uuojtod flim oqm lolouiluoogns qmo Xq pouuojlad aq oI j1om aqI(q) puu ssauisnq jo could ag1,10 uoglnaol ails pile aWnu aqI(u) :apinold Reqs lapplq gong ` tLugjiluo jo 3lu1S agj jo apoD I3nlluoo oilgnd agl jo toy' saoilauld lqud 2uilo7aaluo3gnS pine guivalgnS aql glim P3ueildwoo ul sulaunt 3a Qminblu NoliLVMOINI G Ory wnpueppV [' (qNdS) pea ul fi9ujoaay`ddea selBnoa juapIS@J mII umoa8 'd si�tn ' 8 4s led!ourJd luedwoo a0ueinsul IeJaPa3 AueduioZ)binned 190x3 eqp'0u1 dlb'd -L4 0z` aagw90ap Jo Cep Ussyl slaws purr spuey Jna las olUnaJay angq ann`.�O FHM SSaN.Lim Ni •aJno,D ayl,(q paxq aq 01 aaj s,/CauJolle ajquu0sgoi a Sucpn[oui `lrtss Bans uc aaSijg0 ayl Xq paJJnous s;soa Ile Xvd [rgys YC10JnS pjes `poronoaaJ sr luo ua8pnf pue oaSijgO atp Aq puog siyl uodn lgsnoiq si sins luaAa aqa u[ Wajja pug 2WOJ Ijn3 ui uleuiaJ pug oq [rays 1! `ostnnraylo `psora pue Ilnu aq [reqs uopi6?ijgo Sip uarp `srsajralew pug roger Joj luow,(vd aaluerenS of -mgo a41 pue aaumuopad [njga!uj w1ugsenS of auo `Q!D pn:s yl{Ai spuoq (Z) onu ayl sari} pyre 'sjel rwgns paJrnbaJ jo renoJddg Xi!D suie#qo psi sljwgns °psq aql yawn&aaueproaas u[ 'uraraq punoq luawooAs jo wr03 ayl us `laeJluoa uallFJAi s OJUJ sJaluo 'wnleuSls Joj tuiq of paluoswd aJg ,wioj pagpasard 2y1 Jaog '„srappig of suo�ari.rasaX„ Suipeay aga Japan parmbaJ rauuew pug Mull ayl u,yl►ne pug 'laelluoo 041 popren&e s[ jed[au[Jd p[gs j! 'HHOd jujHy MON L IMP"I uo Nd 00:t le Alii p!gs,#o IIeH X110 `aogjo s,Jaau'Su3,44!D ayl uj pauado aq of on spEq yaiyn&Jo3 ,,816,L9 -8Zb 'ON 133foud 117V3 OHL77N 91or-NOI,LV.L171fivM [ ,LaaI.LS NO",, paWlua uopwUpods s,,raiZ) ayl Japun 3pomp uoslonnsuoo Joj `rC1[o p!ns of p!q pouozluaw awes aql powwgns seq judsoupd ppos `seamy&& leyl `HOI1Sau1P' NOI.LvOI-190 SIH.L do SNOLLIQNOO allil plq;unowe leaoa aq1;o %ol }uaoaa uei jo urns ail paaoxa JapunaJaq Awns atp jo,C1![sgeij ayl [Isys area ou ur -sluasaJd asayl dq,(fain`,CjjBJaABS purr/,[luiof`sJossaaans PUB sromns[u[tupe 'srolnoaxa `sJsay Jno `sanrasrno puiq am 'apLw oq of S[nJl pue [[a^& 's;a Jasut{ jo saimS paliun aEp jo Xouotu MWAVI ul suns 4014&&JO yuawSud roj `moraq pogposop 7jJOM ayl J0j 'Ia p!es of [srdiou[Jd prss Aq pallswgns 'patUVU anage jediaujJd oqj jo psq ayl jo lunowiR psrloi ayl jo (%0[) waorad ual jo urns aql u[ ` C}�, aqt se Ql p=3jai Ja};gusaJaq `yIN2IOdIT�'O `yNON[Od d0 Aj13 ayl olun punoq ,C[uug pus: pray a.ie `, la-dnS se Fuedwoo aomnsul Ieaapa3 pus °ZddIONrad SV Auedwoo binned Iaox3 eqp.0ul d-iHd aM .L''H,L`S LKaSaHd 3S3H.L AU NgIN -ITV MONX [INOg QIfE ffZDZ'DdAON'en NnooANZ�;.. � (less) -d ^clams cru) A1NnoO 3JNvbo l V1NNOinb`O'01lend AMON M 6520L�z# 'VVWOo � t" NOSNb'MS"q](] -leas le!oi4o pue puey lbw SS3NIIM -loajloo pue anal s! ydei6eied 6u!06aaoJ ayl 12(41 e!wopleo;o alelS ayl;o smel ay}japun A8nrH3d 30 AIWN3d japun 41100 I quawnilsui ayl palnoexe `page (Q,)uosjad ayl yoigm jo jlegeq uodn AIgua ayl ao `(*�uosaad ay; luawnjlsui ayl uo Aq fey; pue '(row)Ajpedeo paz!joyine� �rs!y ui awes ay} palnoaxe L ay leyl aw of pabpolMou�oe pue luawnilsui u!yl!m ay}o} paquosgns ams! (n}aweu asogm (*uosied ay#aq of aouap!Aa AGoloels!les 40 s!seq ayl uo aw of panoid oLlm ` cloejj -V sel noQ paaeadde Alleuos.ied (ae0140 ayl to all!l pue aweu pasu!) oilgnd AMON uosuemS eagaa 'aw ajo}aq u0 ( a ue.ip jo Ajunoo e!ulol!Ie0 p alelS •luawnoop leyl to l!p!leA ao `Aoeanooe `ssouln}ylnal ayl lou pue `payoelle si aleogpeo s!yl yo!ynn of luawnoop ayl pau6is oynn lenp!A!pu! ayl10 AI!luap! ayl Aluo sa4uaA aleo!j!�ao s!y} 6u!laldwoo aeo!go jaylo jo o!Ignd Auelou y 1NMOMIMONMOV 1N3SNOO (£0-9"P3) O-85ZZ0-m-S! two3 woo•ggnqu lajns :I!etu-a 953£-£O6(806)xe-4 E64£-£06(806)auoydalal A9�jO'3AOSV Q3131-1 SS3,d(Mv 1'd sn iOV1N00 9SV3ld '2131LHW Z13H1O ANV JO Sn A3110N i40 dNOS SIH..JO A11011N3Hinv 3H1 Ad1a3A`myio d 30 sn A311ON 01 HSIM no k iN3A3 3H1 NI Afe3w-S luelslssV'la aM.O glauuaN R� Mph* visdf aMtl10�. 0 tl�9- L 60Z'-iagwa:)ap ;a Aep y�b) slgl rN'uaueM le saluedwo0 pies;o sleas pue pue4 Aw iepun uanl9 -laa4a pue aao;qn;w pue laauoo'erul sl AawollV to Jamad 5ulO5aJO;a41 41) Pue!Puefsl plemP3 aaulJd ldmxa epeue0;o saou!AoJd a41;o yoea pue'weng'Bowes ueouawV ul PasuaO,l sl lelapa3 pue'spuelsi u16J1A.S.N aql Pue 001�1 olsand ul Pasuaag aye 1ue116!A pue lesapad'sagyn;1uatuupdaq AmsVw-L.s'n a41 Aq pazuoglnp we pue a!gwnloo to lolnsi❑aql pue eoilawV;o salejS pal!ufl ayl;o o5 lie w ssaulsnq Iuajns loesuejl of pazuogane pue pasuaoll Alnp we s2!uedwo0 aql (n) 'loasjoo pue ens;sl sa!uedwo0 aqi;o smel-A8 o4110 1oeAxa 6u!o6alol agl (l) 1041 A1!u90 Agwau op(,sa!uedwo0.NJ) ANVdW00 ALINV430NI OldlOVd Pu0'ANVd1N00 3ONVdnSN11N'd1l91A'J.NVdWG3 39NvunsNl ivU303d)0/uelaoag luelslssV'lapuaM.O glauuaN'I n*pa4oe11e st 1!golgm o;Bul>lelsapun to puoq Aue of loadsw 44tm Auedwo0 aql uodn 6ulpulq Pue PWA aq Ife4s leas allw!soe;pue wrijeu6!s allwlsoe;gars Aq pag4joo.pue palnoaxa os jamod tions Ave pue Auedwo0 a41 uodn 6u!purq pue Pt1en aq pegs leas al1w!sael Jo amleu6!s alfwlsoe;tions 6ulfeag aleO;oaa jo Aawolle 10 samod Bons due pue';oa,a41 ainleu a41 ul kole6!lgo sou! im jaglo pue 96ulNeuapun pue spuoq 6tulsaue pue 6unnoaxa;o Aluo sasodmd so; loej-u1-sAawollV 10 sai)Eawoas luelslssV 6uqulodde olajagl 6ull2jw ale04wa0 Aue o;ao Aawoue;o jamod Aue o1 allwlsoe;Aq paxXe eq Am Auedwo0 aql;o leas aq;pue AMwooS luelslssV Aue 'Ajejwl aS Aue'luaplseJd ac!A luelslssV hue'luaPISWd a01A Au0 luaNswd'uewnetl0 Maolgo bulumollo;aul;o thea;o ain1eu61s ag1-paudei&o4111 so paluud'panes6ua aq Aew saaaglo 4ons to asnleu6rs a41 svogeu6lsap anlloadsw nagl sapun 'AlelasoaS luelslssV Lie so Aspjw3e?S aql glum Agu!of 'luaP!swd 001A 1ue1s1ssV ue sa luapisasd ao!A a so luaP!eaJd a4l)o uew!eg0 241 Aq segl!a'Auedwo0 44l;o11egeq uo pue aweu agl ul palnoaxa eq llegs pue Am Auedwo0 a4l;o;legeq uo pue so;AawoUe;o ssamod iIV, -ANVdW00 AlINW30Nl 0111Z)Vd Pue'ANVdlN00 30NV8f1SNl 1NV11JIA'ANVdW00 30NVLlf1SNl 1"3031;O s-1-A8 a4;wou lozjyxa N011'd013f1�30 o9gnd Are;oN a I'i0Z'9t AInf mldx3 vom 9099iEZ')N ✓/ 1dS)ldf M3N 90:)ngrtd ANION ilbbl3ab''l 3NI83FIlb�i '^�� C leas leueloN zouesaid s,luauodap u!pue smel -A8 pies jo A1!imare Aq poq nsgns o1wag1 sem Pue"Jr'SI1JoN'8 pine(l;o 6u111Jmpueg auinua6 agl u1 s1 AauloUV;o jamod p!es o1 paquosgns"Jr'siLoN 'e P!AeQ;o wnleu6ls agl 1e41 pue'saluedwo0 pies;o luap!swd aolA aq of wlq smou�l pue`.Jr SWON"8 Prep gl!m Palulenboe sl a4 legl Put,'Aluo4lne av Aq saluedwoD pies;o Ajelajoas luelslssV se AawollV;a samod Ales Pau6ls ag 1041 pue:sa!uedwo0 pies;o sme-1-A8 atli jo A4!jo4lne Aq paxge olas94l wom pve sleas alesodioo 4ons we Aawo)AV;o lamod 6u!060101 a41 01 paxge sleas a4;1041 ';owagl sleas elm0cL00 atq smouN Pue ANVdW00 A11NW30NI 3131OVd Pue 'ANVdWOO BON!"nSNf iNV1191A 'ANVdW00 30NVNnSNI -IV9303.10 AlelWaag luelslssV si aq leyl Aes pue asodap pip 'moms Alnp aw Aq 6u!eq 'lapuaM '0 glauuaN PT's a41 pue 'AawoUV to samod 6ulo6wN alai Pelroexa go!um samedwoo a41 ',kNVdW00 Al1NW34Nl aI�IOVd Pue 'ANVdW03 30NvdnSN1 1NV1191A 'ANVdW00 30NvdngNl '11Y83(13-4 10 Alelasoas luelslssV aq of umou4 aw of'lapuaM 0 glauvaN eweo Alleuo%jad'Aasiar maN;o ollgnd AJe;oN a'aw alo;aq 6 I.oZ °jagwaoaa 10 1(ep u391 g1q)UQ 1mawoS;o A4un00 ss A3S851'MEIN d0 31VIS luaPlsWd aolA'Jr's1uoN AielaJoas juels!ssV'aPuaM'0 4lauuaN '4�oZ`aagwooaQ ;0 Aep 1419� slgl uo s!eas elejodjoo jiata pare pue sluasald aseL4 palseUe pue palnaaxa 402.2 ane4 ANVdW09 A1fNINWNl 0141OV4 Pue'ANVdW09 30N"nSN11NVl19lA'ANVdW00 30NitungNI 3Va303d Pips';owow ssoum u! 'sugjF61lgo jo spuoq pies ul of paija;w luawrulsw Aue;o uogeialle jo uolleogpow agl of sluesuoo pue'awes ayl 6uualle ao 6ulpuewe sluawrulsul Aue pue'ssaulsnq;o asinoo a41 vi palnoaxa so vaAi6(spuoq 1!eq uegl saglo);omoq;osnleu oql ul Ajole6ggo s6uqum saglo pue sHui4e4aapun Pue spuoq 'as?Nu9410 Jo uoaragl Alams se;legaq jlaW uo pue jN lam ep pup of sleas alejodioo haul xL4g of pue saweu j*qj ul uolleu6lsep 4ons aapun alnoaxa of 10ed-u!-AauaoUV InW�el pus aril Aa4Ise goes .................----------------------------------------s1ujo;ileo 'of81A OSIIV jo ddaa •a A4jowil pue ddBN -d se(5noa jufodde pue ainlilsuoo�(gaaa�{ 14.20.2 op 'uoilelodaoo ufsuoosfM a 'ANVdW00 A11NW3QN1 01,31C)Vd Pue 'uoflelodaoa �f lob,MON a 'ANVdW00 30NvNnSNI 1NY1101A 'uofjejodioo euelpul ue 'ANVdW03 30NvNnSNI "Ib' Mad legs 'Sluasaad asayl Aq [IV nnouyl 69OLo f N `UOJJIRM Auedwo:)A:I!uwapuI Dgiaed A3NUO11b' A49ing peoN motA welunoW SL Auedwo:)aouemsuI;uel!BiA 30 © S AUedwo�a,ue.ansui jeaa a� ggnu� �uaw�eda �a�n :uta P 213MOd »wag AMON apnAaoueN-wo3-m7oidagy-,N,M,w p—asay s)q&H l[V-'anl,xwn 9cgaiS�n7oid Sloz-6o0Z D luaumaop pau8ls ato o;iu--p stq;gaeue r(lamozg . '(.Cs wi-S`Oda`Offs-a,l)app agi aleaipul'aa3gjo%modroa e si f4pudea pauumla aq;3I -laud[s agi Aq pawm[a rfj!amdma agi a;eolpul .;. .alep Pum salted jo-tN—';uoumoop pagauue;o od r4 w al;t;a;eatpul •�. 301po ❑ luawnoop;ua3gg►p a o;payamue io pasnstw jou s.,;uawspolmo-lae (s)aalsnll, ❑ sEg; amsuo of d[atl pinoa inq pannboi ;ou si uorimwl03uc leuotl!ppd eti 10g -w-�COua011d ❑ '711a13,iiunoa am jo aa!Uo oqi gi!m alg uo am;mu$.ls aqi gmutu Isnut aTlgnd Apqou atp 3o amNuOIS • (s).iau)nd ❑ -uuo3 luawSpalmouDlae lua.Tapp a aialdwoo as!euagjo'sj!uuad eam;umigns (olvi) e jr leas-ai`saSpnws uotssaidwt lugs 3I saull to ixa;3anoo jou Mtu uo�ssajduq -alq!anposdw Slleo!gdmi9oiogd pum .reals aq isnw uotssatdun leas fm;au atl,I . iaar �aIEIOCLiO� ❑ ,dulploaaa luaumoop;o uogaafat of peal,feu uorleuuo3tu slgi ai$a�put dryaauoa o;amised suuo;;aauao atg Swlana io(a-ml st-` /aqs/{ (s)[Bnp!Alpul ❑ 'a'!)suuo3 1aauoaur go 2U.1nola Aq suuo3 femld jo aeln2ais joon a alt;a;molpul . ITL AH Q3IIH to A LIDVJVD 'uw;ezclulou jo awij agi le naddm fff--ad oqm (s),auS}s ivaunaaop 3o (s)aweu agj Mud - '(ailgnd rfm;ou)allp mor(uaq;pum eunuoo a r(q pamolloj uolsslwwoa iag ao sty ulgjtm sieadde 1! se atueu lag xo siy jupd isnui a,iignd .(ieiou ayy . (uogeuuo;u![euo!j!ppy) 'polaldum sl;uaut$palmomom ITa;ep groes ay;aq osle;snw go!"pateaddm AI[euosiad(s)sau�is agi imp app ay;aq isnw uoijezp¢;ou jo,IRU . lum2polmomlae Jo3 o.ilgnd fMou agl aao;aq paieaddm r(llmuoszad(s)t ug!s luaumao a aaa m ale(I IuawnooCl sased Jo aagwnH P y1 y r(iuno�pue aimiS alta aq uolleuuo�ur rijuno�pue aim;S . aunbas 1f .—O (panupwo uaumoop pagammjo uoi;duasap.to ap l) 'p ,(' se ql yavlTv puv Su�pso,a lbunlou.sadold.sof rCllnfa.suo luautraop aqj pap asnald paug, aq,fo gtjudvo pazuogmv aql Susdfl sag a r} asusofilno ul d--lou v.soflvSalls s'lvgl 8ulglawos op Ol tinlou asst a znbas Jou saop a8vegwet OW sn Suol os luaumOOp v clans uo patuud aq rfnsa sv a8nlgla4 luawSpalMouslon (ivawnoop payamue do uogdposap io ap j) artumually rum'saouvlsus dans uj rnu.sofJln:)fo aplsmo papsoaar aq o;ss suawwop D fs ss uouda>xa dluo ash Juaumaop lvgl of paganuv pun palaldmoo Xyadwd aq lsnus uuofluaue8palatouyao alnsndas n eo uouoas efjolou atg ur atogv smaddn y� ��Q Q�I��ILLd L 3®NOILdI2I S Q sn fllanxa aSvtgsaA ulnluOO lsnus nlulof!IVD ul palaldwoo ma-9pal—upn Cuy WHOd sIH.L ONu.LEFIdWOD X00 SMOI.LYIRLSM -KOI.LVMOJNI rlvmOI,LdO rlvNoLLI(IQv OZoZ'6ZjaosatEdU-LULUo3hW y,a (luos AMOK) ollRnd Uesol�I3o am;mt��S e AiNnoo S3130NV SO e A eivaolllm;}-atl4nd+(aoi4N �_ ; °:��' zaxo� wwaa ^' it,is ie,ogjo put, put,q Xtu SSHN.LIM •Ioaaaoo put,anal sl gduBr.md Ru!oRaaol aqj jugl uivaoj!lRo jo a;inS aql jo smul aqa aapun AWflf-d9d dO As'IVXad"Pun XJPJ03 I •juaum.4sul aqa pa;naaxa`palot, (s)uosaad aqa galgm jolit,gaq uodn c4Iluo aqa ao `(s)uosaad aqj Iuaulnalsuj agl uo (s)aanit,uBis mote/aaq/siq Aq jugl put, (soi)xj!3uduo paziloglnE atagp/aaq/srq ui owes aq[ pagnaaxa kxp/3gs/oq jt,gj aua of paRpa!nno"ot, put, ;uauuulsul tntp! A alt, of pagiaosgns o-m/s! (s)aumu asogAn (s)uosaad oq} aq oI aauaprna /aojat,3slRt,s Io slseq aqp uo = o;paAoaci Dunn III UM0JG •d •s!IIno Paaeaddt,X!it,uosiod (saat�o 0yj3o 9119 Pug aun:u POW'mall) `o!ignd ON o!Ignd fUU10N `sd!If!4d .0 'au aaolaq lU J u0 salafud so-, Io ,14unoD t,Iuaol!Iuo Io alinS 'ivawnoop;exp jo Allp!IuA jo',UeAnaoe`ssauMjglnxi at[;jou pum'pggaEne sl aleogwoo su t tt{m 01 ivatunaop aqi pauSrs oqm[mnpiniptn atlilo Auapt aip�KTuo saT can axEoyglao slgi Supajdww laoglo.tagio ao oRgnd jou y JLKa]N9Q3'IAc,0"aV 90 'a.LVXA1JLWa3 3SOdH a-'I'IV VINHOM IVa I-3 :aaquunN auogdala I diZ a1u1S X113 ssaappd laaals 909906 YM `NOYIO 1-N3°O1 TWAY NOi+11r' OCZZ uotluogisselD puu aagwnN asuaor•I ajujS '01113-1 VIS LN3Y1IJQ3IMON?I�� aanluu'BtS -4O 91VDI.gi.INT) ��Ia�?ISs ld QNH ldgS 000 umoig •d spno XHAV 01 AldviON aluQ uo NUTS rjunoD pue ,�jtD l;e 3:1I3ONv Sol 19mol qu pagfaosgnS 'jaoauoo put,anal si Suto2woj oqj lugl uivaojtlu33o aju1S aql jo smul aql aapun/Unfiad Io Xliuuod aapun Y(jtvao I o1p(I uoiluatdxg asuoorl IcIt ItI uoijt,ogrsst,l0 put,aaqumN asuaotg a1721S s,aolaualuoD .y. StOWSSI) 'vi 1 3.zvis •uuouzod jo Xj!D agl r(q palaafaa og Bugs puu anisuodsaa-uou paaaptsuoo aq hugs `asluj aq of uanoad Xlluonbasgns sw uotluuuojut sigj jt ao `uotluuuojut siLp Sumiuluoa jou plq Xuu lugl spuulsaapun puu `ptq a p glrm popnloui oq llugs nnolaq umogs uogUuuojut aql jugj spuulsaapun oqs ao aq jugl puu uotluaodao0 a su asuaail L, sploq goigm uotjuiodaoD u Jo antluluosaadaa io/puu oldtoutad paztaogjnu , Jnp u sl ao `d1gsaaWaud u su asuaotl U SPIN gatgm aanluOA luto f u jo aaulaud portaoglnu Xjnp u ao `aoi-mmuoD pasuaasl u st `pig 2utoa3aoj aqj'3upIvW NEId AO 3WVN iWud aqj` Afw 74�; v%va 0.1431.2 jo 1#Ja# d st aqs to aq jt,gj sees puu awym sasodap `uaoms Xjnp Isag Ouiaq II9 tjmoici 'A si.]ino *ss 8313VNV I:t1l AO AINIfIO3 ( YjI OJ{ly3 AO a. vis (plg gj!Ah paU!tugns pue japp!g Xg palwaxg ag oZ) s1AV(11J.4V HSN5131 I HOzJVx LNOD aowas LmoN appauopeN-w0,-4ugojdaw.eayan pauasau Slg914I ny sq.tra!s onwd SI OZ-YOOZ 0 luaumoop pau8ls aq)of luatunaop scgl gasps Xpinoas . Opp atp aluo!pui`ioogjo alwodroa Ta sr -4!mdeD pounela oql 3t -.latd.is aql Aq paurlala f4pudea ay;apatptq -jup pue sagud jo iaqumu�uaumoop pogmuo jo ad,Cl-to opq aleatpq a lotpo ❑ -)uawnaop lglarapp a of pagaeue to posns!wjou s!lumwopolmo"' m WwlstltJ, ❑ sup amsua of dlaq pinoo ;nq pa3Fnba] lou sr uoilegul p! lsuoll!ppy r �l9ala f4unoa atg Jou j-ul-xDtuouv ❑ jo aoWo otg tgtm a113 uo amleta[s atg galeul lsnw 3ilgnd kmou atg;o am4mi2tS . {SPOWZud ❑ •uuo3)traluffpalmouilae luaaajj[p a alaldtuoo aslm.tatgo`sltuuad sam)uopgns (all[L) s p leas-ay`sagpntus uoissaadun leas JI-scull Jo lXal ranoa lau land uoIssardml -alq?anpoJdoA (lleo!gdRa(nogd pne mala aq lsnur uo[ssaidun leas kmou agl]L . Jac viod.to -Sgnploaai luaumooP jo uopiafw o)peal Aw uotleuuo}gn O ❑ sag aleolpul Apo—a of amlted,stu-toj)aauoa agg 8ugano-(om/sl�[etl;/ags/ett {s)liRnp!A!pul ❑ .a.l)suuoj loamoul jjo sulssola A suu03[mid to minguts)wawa aql amiptq . )IaNf)IS MU AS QalAffV'I3.A.LIOddVD uo[�zuelou ;o 3-0 atP It madds l(lle—ad oqm (s)gatgts luawtnaoP 30 (s)attwu aql luud • -(otlgnd kmou)allp mob ump pus emtuoo a Cq pamolloj uotssiutmoo -qio s!q wgl!n smadde g se a— laq jo sr luud isnot oilgnd CMou at{I, . *1113uuojut leuoilmpy) -palaldwoo s!luouiSpalmotnlae aql alep agues aql aq osle lsnug go!gm pa.teaddeXlleuosiod(s)aauffis aql)mp algP alp aq Isnut uogezlieloudo algia . wouApalmoupe lo;3[lgnd Kmou otg alojaq pamadde,(lleuoslad(s)jaugis luaumaop otg—qm f4-03 pus a)e)S oql aq lsnut uollguuojut AlunoZ)pus.1)14S . owa luxanooQ Sa$ed Jo iaglurlN aitnba-1 t ttuo ser ommv o Sur song neinrou iadoidio aiva mamnao (panutluoo luoumoop pagaeue jo not;duasop io 4gj!.L) "P ,� .f-K N ,� P 1 . ,� iln,C P atp pay-7 award (jaugts atp fo dJtavdva paztiogrnv aqJ Burd fruao -a i) nturofgnD ue 4viou n 1of ln8apll V Imil$utgJawoS op of tivJou atp allnb-rot[Saop,,gMgjaet uaumoo a o e o uo duasa Jo a t aqJ sv 8uol os Juaumoop n vans uo pamud aq dfaw sv aSvtgian)uaU&palmoutlav (l P P 4 ell 3 4 . P D.L) aml—alpn dun•saat[mw[tans uj`vtuiofipno fo aptsrno paptoaai aq of st tuawnaop o ft st uogdao- Xluo atlL waurnaop imp or parlavnv pun paraldwoa (piadoid aq Jsnur uuof Jua-gralmoualap mundas v io uouaas dimou aqJ ut aeogv simaddv .Lm3MDOQ QaffDd LLH MU AO Nor.Ldm:)S$(I sv Ciravra a8vtgia4 ulmuoa I-- vtuiofmD ut mapdwoo rua-mapalAotvliv (UV WHOA S,IRL ONI.LTUNOa Wd SNOL XIRLSM NOI.LVNHO14 jI rivNiOLLdO rlvNoLLI(I(iv (lsas froom) Xwd ilglol�i3o amisuSlS )(i)rO f 1:,,o vwdxj'uawoDAV K J�-INnOO S11 ?NV SOI 7 EquAopl o-olltlnd faeaory -Inas Intotujo pun pang Au SSgN lm W UT01—c wlnlua Sdll'IlHd.0 •Joauoo pus ansa si gdvjSv.nd RutoWaaoj atp Imp niutojquD jo axujS 3gp3o smnj ag} tapun kUC fU9d 30 k L-IVN'Jd aapun j!:Poo I •juamnilsui o p p 1nooxa °palon (s)uosiad aqj go!gm jo jIngaq uodn f4pw aip.to `(s)uosrad aqj luautnnsul alp uo(s)attntlugxs.tlagl/aaq/s!q Xq Imp puu (sat) tondno pazlaogjnu 1plR/.taq/siq ut aums aqa pagnooxa Xotp/ags/aq pagj aux of pagpajmouqon pus auatumnsui utga!m aqp of pagiaosgns air/s! (s)outnu asognm (s)uosaad aqj aq of aouop!Aa tiolonpiles 3o sisLq aqp uo atu of panoid oqm Ill Unna'@ 'd -s!ljn0 pojuaddE ,(jlnuosaad (iaagjo atp jo aflq pug aueu ltasuc 0.1014) `otlgnd`MON o!Ignd fUBION `Shcil!L!d -0 `auu aaopq L[OZ � I J30 uO SGIG6Uy So-1 J �4una0 n!u.to3!Ieo jo 31161S •lualunoop lvgl jo Alipllen io libeinaae`ssauln rixi atp)ou pug'pagaelle sl aleogpiaa stq;galgre of luauannop ay;pou2is ogm Ienptniptq aipjo JlpaapT alp Aiuo satJTaan aleaggiaa sggp$upaldtuoa iatl;o so arlgnd dis;ou v JLN3W9(12FrlAkO"3V 3O :liV31tliUH3 ISOdUfld-rlrlV VINHOMrIVa . Z-� OZOZ'6Z 100 smidU'WW00 41M A1Nf103 6313JN'd S01 r• , M e1UA0jqe0-o!Mnd AJE10N n w LLT0LT64'1AJN03 .I.u�v��Q�-I�nonlx�d 30 givDidIi'daD(IRR IV3s XIJJV 01 AC I`d.I.Oi i oz ` 1101 ' :J3G J0 St'p stgl ow aaojaq of uaoms a pagtaosgnS lug 1904a aapptg jo aanleu S I umoie •d sijino 104-710:1,7 p!q Lungs ao 3A1snjjoo u olonloQg� of_joaaagl luaus ao aagmut Sus of ao 1kiolisodop p!q `uotlurtu>,5ao `uojlejoosse Xur dutoo `dtgsaaulatid `uojlsaodaoo Sue of aaj rout; `Xud IOU Ipm puts `pjsd ao `olaaagl aAilUjaa elnp ao uo1l8u.u03u1 pagjnAjp ao `jowogj slualuoo oql ao `3oaaagi umop)juaaq ,Cuv ao aotad p!q aaq ao s[q pau!wgns x1loaa1pul ao Xpoomp Iou ssq .tapptq aqI Imp `aaglanj `pue `.anal we p!q aqI ui pauTeiuoo sluautaliels j ju at'gl `•Iovaluoa posodoad aqI ui paisaaalut auo,(uta jo iot aluoa aqI jimpaemn Xpoq a[jgnd oql Isuw&, aRelusApu: Xue aanaas of ao aappiq aaglo ,due 3o Isgi jo ao `aajad p!q aql jo ivauaaja Isoo ao Igoad `psagaano SUL' Xy of ao `aapp!q aaglo Sub, ao aapp!q aqi jo aatad pig aqI xg oI ouoXuL, qI►m oouaaajuoo ao `uotlsajunututoo luauaaaAl;, Xq IgBnos `Xpoaaxpuj ao rtjloallp `aauusut Ruts ut lou s11q aappiq aqi Ingl : uTpp►q LU oaj uiBajaa Iltygs auoXuu IEgI ao `pjq wLgs v uT Ind of asja ouoSw ao aappiq Xuv glrm paaaS>;ao paAiuuoa `paatdsuoa `papnjloa Xpoaaipui ao Xllaaajp jou stat{ :p!q u.tngs ao osjuj s ui ind oI aappjq iaglo Sue poi!ojlos ao paanpui Spaaatpul ao Sjlaaaip jou svq aappjq aqI Isgi :uutgs ao 3Axsn1joo lou pup autnuoB st p!q oql Iugi :uopvjodaoo.10 `uo,pezjusiiao `uoTlt taosse hut dutoa `dtgsaaulasd `uosaad aso ost un �uu o s a uo a u w jou sj p!q agl Isgl :p!q 2wo&moi oql p I p 3 #1 g q , , t 'guil-ew XUrd aqi y Ti; jo Al s� oqs ao aq it;gl sr{es puts sasodop `uaoms XInp Isgj LT I11 uMpJ9 'd sgino •ss 4 s jo X4nnoa (-Y,.-,. iLa�� 30 alglS (pj8 uljAA palljuxgnS pus aappiq rig palmaxg ag ol) ,LIAV(II33d NOISII'I'103NON I I ,�479,ryjLT (aapp!gj.o aanzuuSi luapsaid 'If umOJG •d s!;ano •suoi;oaS apoD aq;panna!naa sgq aqs/aq XJ!10n 01 p unboi st o.znivuRis s,lapp!q oq j Woo jovaluoo o?[gnd agl3o tVO I UZ u0113as ut pau!jap sn sunuto .zoj suo!lor I!n!o puV scu11813 Su!Ig Jo asod.znd aq} ioj njddv Ilrgs suopoS apoo p!vS -XiddL, I[egs `anisnlou! `8'toloZ g2nojgj b0I0Z suo!loas `apoD jouajuoj ollgnd Mu.rUM jo sjumaunN)i aqj `(000`gLE$) SH1110p puesnogl ang-XIuanas paapunq aaxgl jo urns aqi paaoxo IOU op go!gn� nuoLuod jo Xl!j aqj put aoptuluoD aqj ua3mpq ospe Xeua gotgm sLuirp s3poM o!Ignd Ile uI (p!g AalM paUimgnS puu japp!g Xg pa4noaxg ag oZ) SIAIIVID KOIJLjflHLSNO:) 30NoTiLfi'IOSg2I V-H rLela"sag luelslssy 43!!a�lBaQ' ®�O �lyy Yo� �, „ o! tielejoss ��!llF4'���®ar t{ �C�, -)laom uopotuisuoo ui iopealuoD v su aouaiaadxa saua,(jo aagwnl�l (G} d! 43 Pus lum'soid oars URIA'3 g,mo JOOWO en4naax3 PMO Pue luap+s$Jd III uMc)®d§Wno •uoilleaodaoa aqj jo saaagjo flu jo saljp PUB sauUL'u ao uug agX jo saaquuaux Ilia jo sossaippn pu-e sauiuu aq; }sib (9) • (�C��aads)aa�l�p `�^} alu�dsif-1 `( }�latlg `(}uLlsV`() u ipul uuaiaauid :Xq paumo ssaui q aq1 jo 2aow io%t� sl (S) ViRuNtlyD:jo albIS aqj jo snlnl aqj aapun paziudio uopajodaoD W uocluiodao3 ao`du{sxauvucl`1enp!nlpul IllVVOMO:uut jjo adXj (£) 11x85- ES (Z95) .ouogdoloj (Z) 9080611 `'Hly3G "')l :ssaappd (l) 3nN3AV NbIN21 OCZZ (-,Ciussaaauy pagaullu aq /Cuw shags luuoilippV) •uoputujojut �Iuimoiioj aq; Clddns ox puinbaa si iapp!q aqs SHHUGIg AO UaHMOUH NOIJLVWHOINi S-3 iaumajo ouOtIC10101 s#[nsaa pup Pula ssaappy s tap.i� #unou r-s#[nstAeI jo uo[#e.t#[gad pa#al� #unowV#oe4uoD #an#uo3 a 3o o i pug#unouid uor#e!p5W sunplD uP ayzasaQ 51u(l xaoM J0 2 I sselD PMU[ •uwnloa alal aq;ui 15510.1axau aql asps pus saxoq jo Moa a apis ;aa,oa a aoj uopmEtolu[pe q;l a pagsluU uagM -pajo[clwozi sl uusn[oo;eg;ul uopemaolm lie Ilaun xoq aamol;xau aq;oa wnow aa�l xoq vuiwincls q nova angq jou op no ,11 sN�Y11Y :saea,i owtIl#sul u[g#[m pa#a[dtuoo s#oaCoad Ile 3o#svj (8) 9-3 joumo jo auoq alaZ s;insoi pue PUB ssa.1ppy siapio a ur—u junoure s}►nsmel io uoa;zij!gjV p3pidwoo lunowy Iaguoo o-u uOD aumaumN jo @dXj puz}unowv uo!ju!paWsunujD,uv agzaasaQ a}�Q xioM 3o o ;Z ssuj D piggy •uoljea!jjjen slp jjUtuognr. ui j[nsa-j ljF.M)sil ajar woa B apjnoa 01 aanIiej s,Jojasajuoa aaump JO auou a[OL sj�nsac pug pue ssaappd s.[apxp awuq3 junoum sj►nsmu[ao uo!Inaa!qty pajN — junoLuV jauajuoD 3MoD aumx ,jo MAJ pue junouuv uopuyaw suypjo AUR aquasou ajaQ vomioa I ssejD pjg jest 8-A :sluauauzoo Jt,uotlrppv (a) :slt,aagl jo aanjuM (p) :(ajgt,oilddu j!) panlonut qo f (o) 1 :dnolB jo uos.Tad jo muX (q) S1 :sl!ulop 5uimolloj aqj upej&3 ast,ald `„sar(„ sT t, -ON of Tomsut, aiIIjI .9 ) ON ( ) soA Zs3polrsodap piq wom.ro mo jo soln.i oql,{q apign.To soatnaas xp as l noX aouTnuoo of ldwollu of suotlout,s j;Dglo so s:Roo,Coq uoiun `suooXoq aolot,aluoognS glim noi( paualt,oigl dnoit? jo uosnd ,Cue st,H t { ) ON ( -) SOA �soraolisodap p!q uugl ja[Ilo spiq ,siolat,uuoagnS jo aoanos Gut, anuq, OX piQ 'E •jusodoid sTgl3o uoutjudard aql ut pasn no/C XiolTsodap piq poo jo salna aql jo Moo t, pat,m.roj `„sa�C„ sT J •oN of x)msut, aul.II z ON ( ) saA ON ano9 ndwoo of iapao uT saanBU piq .Tojat,TluoognS Bututt,lgo ut osn saaTn.Tas 'Cxlsifar ao Xjolrsodap piq aiaM I -Sjvssaoau jt popially aq Xvw slaags luuotlrppd •ILsodoad stip .roj soinSU piq aolot,.TluoognS gututt,lgo ut pasn saain.Tas hjst3aa .To Xiolisodap piq Suiwxmoo uoTlt,u.uojut i?utmolfoj aril gstu n llegs iolmuluoD oqL {fl[) C:1 loz TV :uoTloodsul jo alt,❑ QWuN :uu!j.moX.Toj Niom pasodold oql jo alts aql poloadsui oqm(s)uos.rad agl jo oLuuu aul lst l (b) 5-a •molaq uotWlueldxa lln.I E Itnsmel goea Jo3 3uto31no NI pus Jaquanu aseo `uotleooi lrnoa NI `ase3 age jo uotjdtJasap e aptnoid `so,C ji 0tq /k SOA Llauiluoa u uo llnupp Joj ,mumo„ pps gutinsut Xuudmoo Butpuoq Jo `(.sumo Xouaot, ail d e Suipnlout) „Jaumo„ Cue Xq pans uaaq Jaha `Japptq agI ut Isasjut X.upudoid a st,g ogm Japptq aqj jo a)oXoldwo Xut,Jo Iaapptq agj3o mUjo Sue `Jappq 0qj st,H •uotlnlosaJ s}t pue iutelo gaea jo 3an4t,u ail; agia3sap lsaX jl ON sad &ioilddns Jo Joloinjuoogns `Xuedutoa Suipuoq `(Jaumo hua2e atlgnd a gutpni3ur) ,,.ioumo, Cue Xq utaga jsuiu& poig suJtt,l3 Aw pug Jana 'Japptq agz ut isaJalut �jvjopdojd e srq ogm Japptq Pqj jo 3o;Coldut3 Xut, Jo `npptq agl jo Jaatjjo butt `.topptq agj st;H uotjt, pt'I pue suttelJ •moloq uotjt,ut,ldxo lln3 e atnsmul qmn Joj auaoolno agz pue iogwnu ose3 °uoijeaol lrnoo agl `osvo ag} 3o uotlduasap e aptAoid 'soX 3I ON/' S3A Zj3af0Jd Iuautuaano5 le3ol Jo`aJRJS `p mopo j u Supolduto3 Jo `uo �iutpptq moJj paJuan0ICV aS[Ml;) ljo Jo `pan,ot,uaJ `p3U!Iunbsip `paJJt;gap uaaq Jana tJapptq oy ue iswowi XmiatidoJd e seg ogm Japp!q agl jo aai�olduta Cue Jo `Japptq all jo JaoUjo Sue `Japptq agj st,H juau.utga(l Gatagm put,uaum 'SOX JI o ;7 SOA LOutp0000Jd X3adnnlueq,CjMunlonut Jo f aejunlon Cue ut ldnqueq pagpnfpe uaaq Jana `Japptq ag; ur isaJalut Sivj;)tJdo.td t, sq ogm Jappiq agj jo ooXolduta Rut,Jo `Japp!q agj jo Jaogjo Cue `Japptq age seH a axlvuuol.LS:4n •oouejsulnoJta Jag Jo stg uteldxo of Xiessaaau suJaap Japptq se jusodoJd agj of pagaeue oq Sau uotlsanb Jad aged lt;uo1pppt, au0 •algtsuodsa-I -uol i a Jo Jappq] algtsuodsa-1 e st Japptg ag} Jaglagm jo uotlt,uiLunlop agi ut posn aq lltm uotit,uuojul siq,,L -Xinftad jo Xiluuad Japun �itnsol3stp lln3 tlltm molaq suoi}sanb agl3o gaea Jamsut, llegs Japp!q ag i, ('IvSOdoud Al ViNO33V OJL) OI-H GuoijpJj!gju gans jo owoo;no puu saauPzsuunaara all aaann jvgm 'sox jj ON SOA LJOU.IJuoa t; woaj gu!silt aandszp u anlosaa of uopual!gan 5u!puiq of i!uzgns o�pig a na raapp!q agj ui �saaa�u! .tavlaladoad e snq oqm iopp!q azla jo ooXolduza Cine ao `aappiq ag�3o aaa!�o Xu aapp!q ag} suH uoi;,axj!gaV u!pu!g -1!nsmvI gang aoj auaoa}no agi pup aaquznu os-ca `uoilmol lznoo agl `osna agj jo uolad!aasop R apznoad `sox 3I ON soA 4 Giouaiuoo Xu,aapun 5uzszau saindszp Cue ioj ,,joumo,, up Oupnsuz Xuuduzoo uzpuog rd(�aumo {aua � aggnd �Cu� uipnlau!) ,,�aumo„ uI Isu!VOU I!nsmul e paI!� .zany `.�app!q agj ut Isaanjui Xaula!adoad u stg oqm aapp!q ag; o oQXolduza Cuu ao °aapp!q aql jo aao!Uo xuv `.rapp!q aql seH •tuirlo gans xuu jo uo!lnlosa.z pup alup `aaniuu oql of se SI!UIOp op!noad`sa,�jI ONsaN Llawwo Xuu aapun 5u!s!an sLupalo Xuu ao3 „aaumo,, up guransuz Xuuduroa guzpuoq u ao (aa mo Xmoft, ozlgnd xun Ouzpnlaui) ,,.zaumo„ Up Isu!uft uzzela V paI!j Jana '.zapp!q agl ut isoxnui Xamaiadoad e svq oqm aapp!q oyjo a3Soldwo Xun ao `xapp!q a qjo aaagjo Cuu `zapp!q ag; sr" j3!ju!vld ao}utwitlo su ao#auajuoD �msm�I gouo aoj auzoalno agp pun .zaquJnu asvo `uoiluaol pnoa agj `osuo agl jo uoildiaasop u ap!noad `sox jI osaA— �anoqu sgdw2lwnd aqj ui poq!aosap osog} sop!soq l!nsmul polulaa leuo!ssajoad Xuu uj ju�puajap u uaaq `aapp!q agj ut lsaanju! xjuaaiadoad L, sug ogm.zapp!q agj jo aoXoldwo Fuu ao `aapp!q ag;jo aaagjo Xuu `aapp!q agj suq `sauaX S jsud agl 2uianQ 140 •Irnsmel gaua ao3 owoolno aq} pup aaquznu asua `uoilmol lanoo 3qj `asuo agj jo uopd!aasap e ap!noad `sox 3I ON saA �iauzauoo a uo ilnujop aoj aailddns jupolm ao aowiluoagns u Xq pans uaaq .zany `aapp!q 41 ui Isaaa;u! Xi-epiadoad v s-eg ogm aapp!g agj jo 3oXolduza Sup ao `.xapp!q agl jo aao!jjo Xuu `aapp!q agl sVH (omm paju!Jd) I llMOJB 'd SI (aan�uu�rs) 't,!uJomnD ` HJV911 JN0 I f, T jjd uo polnaaxa st'm u011uauloap stgl Wql put, `aSpajmowl Rux jo Isaq ay of jo=oo puu 3nij alt, b-H 92ud uo �u!uut.Saq aa!uuuopsano slgJ ui p3u!E3uo3 u011t,uxa0jut aqa Iegj muaojlluD do aims aql jo smiel oqi jo /UnWd Xilt,uad Japun wuloap I 6saaut,jsu:moJlo aqj woo lvgm `sa�C jj ON saA� � ojou nuoagns dutpnlou! `mijuoo u Japun Isom 2ututaojaad suosJad Cue o; s05eM Bu1ltenaad Ld of wnpvj Joh `Xj!jua Jul!uals Jo `dow t, Xioat,1n3w `pnoo Xuu Xq poz!luuad (q Jo `Joj pans (t, uaaq Jana °Japp!q aqj ut zsaaalut ,CJt,IalJdoad t, suq oqm Japp!q aql jo o;)Xolduxa xuE Jo `aapp!q aql jo Jaagjo Xuu `aapp!q aqz suH sa t,M utltenaJJ ZsaouejswnaJ!a ailj wamjvgm °sa,C jI ON saA �,immoo t,Joj Japp!q aqi u!isaaaju! Xat,�apdoad t, sqoqm.Japp!q otli jo a3folduut,Jo `Japp!q aq}jo Jaogjo Xuv `Japptq aqj of panssi puoq t, uo Xed of patinbaJ uaaq Jana Wedwoo Si puoq Cue sull �saaut,jsw alio oqi aaam ILgm `soXjl ON saN Llaualuoo e Joj Japp!q aqj u! Isaac;u! �ULja!Jdoad u st,q oqm Japp!q aqi jo 3oXoldwo Cut,.toXopp!q oql jo Jaogjo Cut, `aapp!q aql puoq 01 pasnjaJ.tang Suedwoo 5utpuoq Suu suH utp ou g . t wog°apenpssaaae&selpseaj T£6L-LS£-9Z9 se!llseo lae}ea LLZ'09Z$/£60'LOZ$ 0TOT6 VO,`a:wenq'aa uol8u!lunH 0091 d8 9TOZ/Lo-9TUZ/ST/EO pa sewol sel a:penp O/O. SEES w0a•0au0sl!m@wll-A44 bOS6-ZL£-90 will A4N S66'L06'I$/186'6TT'Z$ 0IbZ6 VD lourpeuwag ueS'AeM aj elueS S89T M3 9T0Z/60-9T0Z/ZZ/b0 uorsuedx3 alae ri paeA olny 8S JsN8 £SES ao-jan peun e:}O jp sa togj SZEb-Z9E-6b6 Jueaj 8bS`T6£`Z$/000`E98'Z$ langlN eun8e'l`AmIdAa!leA umOJJ 17EIOE Dl 91OZ/10/60-9TOZ/OT/SD luawaned ap!mAl!J lang'N eun2el 0/0 65ES 8.ro•aluawala-ues@34Sa0g0A ZET9-19E-676 Ajs.i0g0A Aaeq 9b9'EZE$/ZS£'TTb$ ZL9Z6 V:)'aluawa10 ueS'orp!SaJd ep!uaAV 00T U 9IOZ/ZT-9TOZ/EZ/S aaueualu!evy.js-+ofevq aluawal3 ueS jo Al!:) S9E5 EM0*Ja!:4!4N4QAll?On uoseD4 TTS&M-M uose:)alAN £ZZ'E60'1$/b£b'£90'T$ Z0906 tl0 -ia!:1!gm'IS uuad OEM (3Q/Wf 9T0Z/ZI-9TOZ/8T/ZO DAV wled aaRll4M O/J TEES A09'V:)a:)ueuu0I@alllapf 066%-819-OTE ajllad u40f bE0`b91`Z$ (AidwlEOS06VD'aaueau0J_'pn!ga:)ue9uolT£OE ON Jazem ar;sawo jalem papka)j) ssaa$oud ul L10Z/60-9T0Z/ZT/b0 mdwl play slla/Vl aaueaaol 0% Eb£S Ao8malepualueAsaueBos Sb6E-8b58T8 usAsauee0 sr�l�eeS -S86'EZZ'Z$ 90Z16 tlJ'a!epualE Aempeo-ja-3 E19 X ssal8oud ul -LT0Z/S0 slaajlS uaaag b8 doad alepua19;0 A1!D LSES 130toid¢o junowv/saiep :uoe}e�o-�JaweN 4 uoi eaolJA3uasd # uo� UTOZ W:).eW) sa:)uaaajaH-sgof juaun:) -no;l!•eaalepuai;��318!zff-: SSZB-LE6-8T8! n��!?ewwser� 0LT`Ti£'b$/0L8`9tr0'0$ 90Z16 V3`alepualg`Aernpeoig-3 E19 Wf STOZ/0E/90-biOZ/EO/00 any alepualg alepualg0/J GETS 8jo-eue-elues@)lauesa4o; S00S-L09-0T L jauesa40;)UOIA 988'.60L'E$/SS0'6LT'E$ TOLZ6 ezeld Ja#ua3 a!n!J OZ d0 STOZ/80-biOZ/90 any pueJg euy elueS 0/a ti9i5 Sjo A�!�el[711agdwerp!eyol! STLO-LbB-ETZ 1lagdu!e3 pleyo!g ES8'ZSZ'T$/EZ8'88Z'T$ ST006 d3 'b'l'Aempeo.ig'S 6011 Wf ST0Z/80-bT0Z/50 aoua!as;o AjanooSlO sala8uy sol 0/J ESTS I m wo:)•Igpejrwol@Aone:)w'w OiiL-SZE=OT£ AantJW JJeW Z69'LTL`T$/Z89`LZL'T$ LTL06 V:)'e}lwol `and auuogaeN 002VZ de uawane ue}lwol 0/0 88ZS 9TOZ/ZT/ZO-ST0Z/S0/OT � d/ !ew1@19AA-IS M. 2.jQ'eJaAu-oold n@oll!pe8lapa 09E17-T08-Z9S o!peglaa tjagoy STS'EOE$/ETZ'L9Z$ 09906 V:)'2-Janla bald'PA18 suossed 5199 d9 9I0Z/E0/90-9T0Z/E0/Z0 Indwl Aennpeog ap!mAv:) euanlV 031d 04) 9ZES woo•no8:)o-mdoo@ewod•a0naq bTZO-SS6-bTL Mod ainiq (leul;)Sb9`TSL'T$/LO00Z17$ EOL Z6 VJ`euy elueS'IS aannoli 'N OOE dM 910Z/L0-9T0Z/E0/90 uewdegJ'S apeuelds3 aguejp;o ATunoJ ZLES ;io•.!aMol;llaq@9uemd bZbT=VO -nS $ueM dll!yd L8'L6Z'TLZ'1$I Lti8179T`T$ 90L06 V:)'jaMOljllag'j0.!alua0 a!A!J 0099T Q0 9I0Z/LO-S10Z/ZZ/ZT PAIS A6M0lill9e .!amogliag 0/J OTES 8�0�annbl;Raq��looasF bZO1108-Z95 4004S A!!af SLS'STZ$/Z96'ZZZ$ 90LOG W)'JamOl;llag'a0.!a;ua,31AI,00991 OO 9T0Z/L0-9T0Z/6Z/Z0 T ON lsM Swed aamolplag 0/J EEES