Loading...
HomeMy WebLinkAboutProject No. 208-67906. Landscape Improvements-Mission Blvd./SR-71. 1-25-2018 Iz Lr% -Ij LIJ > j C) -U Qo L4- CA 4- ._J 1 r I-J If JvsojoHj SMIG(lItt c LIHVJ Z-3 (•,tdoa alg s,.rappGq Qq; aq Iltgs ngjo aqp °prq aq} se pjjuugns puL, ut p0gU aq litgs Xdoa aup} VINN011i v NKOwOd V NOOd 10 ALIO Hod 9Zo TIOZ-'d'w'a'3 906L9-SOZ •ON LO'3rOTd IL -2IS/ -(IA'IH NOISSIIIT- SISI3 JAO'ddTkl JdVDS(fNVJ Hod H3awnN 9ZZ5-b9b-9Z9 X'VA ZZZS-b9b-9Z9 IdaawfIN 3NOW313 L CZL66 VO 'ewno3 ' eny EOueJjee 'N ££9 SSdN(I([V -auk 6uiaaeulBu3 sala6uy so-1 3WVN IAM-4 "Od ivs0doud 'saoud Suimolloj ail; it,mul�q paprno id lauueui pue uuoj `Quip aq; u1 0.10jaixt; ;oe4uoo E o;ui sa;ua o; sQ40z9E mgjlnj puu `euowo�l jo XI!D aqJ jo .laaul2ug a€p jo 2ogjo 4011; ul alb uo `(90Z) Tl0Z-'d'IN'9'9 `906L9-80Z 'ON laafoxd `IL-2I9/'PAIff uotsslN-sluauuaAoxdiul adeaspuuZ sts unmou)l suoiuowoads 4011; uo pa;Eu$tsap su `(gOZ) IIOZ'd*W'9'9 `906L9-80Z -ON ;aafoxd `iL-?dSI'PAig uo,ssxy�-sluatuanoidm'j adeaspueZ Jo uol;Ellulsul puE uOI;Onl;suoa QT JO .19�4uw aq; ul 31-IOM Pius .ioj pa;uloddu Xlnp `euowod JO XID 40111 Jo sa40ul2ug K11Z) PT44 jo uotsm-iadns aq; iapun pus jo not;oejs!;us 4011; o; pauor;uaui alaiatl; s;uauUaAosdwl puu )llonz ar{; uuopad o; saa12e pau�?isiapun atjj •euouzod jo f41D ail; jo J*a )UlEu3 X413 Qqj Jo aa1Jo arp ul 019 uo aiu gall m `(9Z0) ll0Z-'dWT9 `906L9 — 80Z 'ON pafoxd 'TL-IIS/ `PAIR uotssrW-s4uauaaAoxdtul adeaspuuq s1? umo" `aiojasaTl; suotingloads ail; gjtn oouEpa000e ul aiojasar{; kiussaoau aouemsui ;uopiout puE ;uauzdinbo `slepoluux pu-e logel lle 11siujnj oa puu `paquosop uplQ111 S;uauianoadMl puE )llotA Oqi llu uuojlad o; saa.2E pue sasodoad Agaaaq pau8lsaapun alqj „SPM paIEQS Wulluul aai;or ,, poxouue a1ll gjjm aoueildwoo ul ON TT0Z-'d'L1i'T9 `906L9-80Z 'QUI L33roNd �TL-US 1'QArIR NOISSUIV - S.L1rIL121NaA0-dJWl dddoSQly'I UO-4IY soclOud Z wnpuoppV £-Q siq L-sueld uo umogs se sgnzgs 9ZS`I V3 uoltEB-I 1IE1sur puE gsium3 ST ar3 req pa1737Ip se zaddad Eru_Io311uD io uinosnlgl posaQ Qd p�a -00, 1 suoleogroads puE sliinap lad sr sueld uo umogs se IIE�sur ptre Z� VH gsiuind`pjnW sowl xoq ubZ J71``__ •suolzeogroa s puE spelop —Q0 3+�I-{ - lad sg uuld uo umoils se 11e1sul 6Z d3 put,gsiujn3 Ig,0I `sawl Luju' £I suormoidioods pue sireiap GOO bj� iad se suEid uo umogs se Ijulstu 6Z b3 puE gsnln4 J-q,8`saajs urged ZI 'PIE QQD ( f� sIOZ•oNtu;)iijjp!Edagjou Ilpm omit sigl suuld uo umogs I S I se Ilexsui puE gsiulnq`uogu9jul T T caaui�vg��r�aqP Xq polDwip su puE suopon nsui 9h6`SIZ 3S voilellu1sur s,njnmjnuL u rad EOI ST augej-ooR uanom-uov Notj IJVHfvq Ilmsui puE gsiusn3 r O�- sueld uo umogs se IIEisui P00'O{: —S£' 000`Z Spx M put,gsitund`'i4irel ,£Iloln' of PCS its' �' SmI uo umogs se Ile;sui ,I -� '- I 000`0£ 3S pue gsiuind uoiIEaEdaad IroS 6 a gaspUwl _r?q[3 S - 000 I S I .10.4ar InS 8 __crQ -�! 000`£ 3Z S�Eg lanelD S,dlhlq 011S L. 000`-I d I sal]aEM s,d1nIS auS 9 yg b9S,ClWa S _0j©'�1 x 'C( QT' I)3Ilom'd'ddm'SpLM [ S-1 s,,Iwq�uidaams 1aanS Apua b Z V9 aolnuaS u0s!P3 E pied sr 61 urali)Tura a23Em jI p!ed oq lou Ilrm uiali slq.L•xoq 8urjool paaEa agjuil Pur a31aurem Z d'3 I aarnaaS u0rIaauu0D 10;eM ,Z Z NOI.L3IINISNOD a,LIS 'j7-d T,3' £-,II`Z-d L suorsinoid Ieowgaoq oas •suopeogeaads pue S3 suEld lad 8urgglug�8�?uraEalD [ uopllouua(l .LSOO d�Rid A La 32Ii1Srd�L1[ Iolldmisaa all all IS3 1O.d�fOSI )JUIPI OU/AI ns .1aTUnlk algU10 :JZf1Q:IHJS (IIB ISVg (90Z) IZOZ-'d'L1I'�'� `906L9-80Z 'ON 139.roldd TL - US/VA19 NOISSIK - S.LNJWTJAOHdKI 3dV2�SGNV I VNOKOd 3O AM Z *ON WfI(IK3QaV-HOA S33IHd 90 :I IrIQ3HDS z aznpuappy tl-Q •aug s!gl pps pus p!q asuq woa3 (Z#au!l)suorloauuoo JQjPM -suuld uo umogs se llulsui r e PUV gSTuind'.u,Talsls aosuas PUP lanai.Ta1sm 31IM1 aworloala C?00 -10f7/ —(er 7 O•L jooid JepuEn g1Tnn sdwnd Z dg puu Spt,,L aalsm punoa�.x)pun 61 •(alqu;o on/ i ns J -'alum)iuul)Z'old alunxaliv :1-ON 'jiv p!g asva iujoi-gnS sgnnls uolls13 -I jo psalsut�l.iom siga utiojjad i01an.11uoD ag1 anEg o11aa!a YJ — AUM tJ!D•UOT]E9TI3E PUP SaAV'�V £QL b'a uo[[ES-S[[UISUI pus gSTLund $ I ON a#uuaa4fv :Slvg,LI (1IS 3ZVNIHIZZv =rIv.LO L—sns ASvE •pTsd sl l Z oil wali 3!p!ud oq jou [[Tm wali STU'aaIOATXT 113UTJ 1s £/1 pus uopoldwoo%051u £/[ usls 1u £/1 pisd)uo!1uz!llgoTu— ap PUP U01IB711Tgow pus`aAoqu Swa1T soil Tugltm pauTEjUOo IOU suopuoUpads pus vodoi gaol— Oo3'slTuuad`susld nd X13ailua S11 uT mfoid a p 1oruisuoo puu ! auilsixa gsilowap of A.Tsss000u C _ )Qa `� xlom loafoad algslod/p?q asuq.Toyo lis ioj slul.ialsw [ Sl pus`luowdmba`.Togsl`aural 11V L I _U4�1�-• _�rCj [ Sl luaulgsilqulsg AtCl lspualsD 06 91 prd si 8 i -ON waltji pTsd aq lou llTm wall Z uznpuappy S-Q •loafoid srgj jo Iunouap pop9pnq aqa uigllm Xvis of `suota-eogpadS p.�epuelS oql jo I-Z•Z-£ UO[133S ul augap slItull aqI utgltm aanogr smolt piq jo ainpagas aql ui sulolt /Cue jo sarliluunb oqi osva.mui jo aonpoj of lqi?Li aqj sannsai euowo j jo X;!3 aqy :aaoN -� t7 f L 0,7 :z *ON '1R%+ I '0N ')IV+asgg :rlv LO L (INV Iq --goo S :z 'au,jT v .ivlo1, gttS -paimbax aq jI[m sluuiuigns put Sutmalp dogs walsfs alaldmoo`osiv •uzajsis aosuas ©� Ianal JaJem sluuI 31u011331a pasolouo pals Ssojll ms joard-IupuaA alaldmoo Ilunsui i va I pue gsivan3 Ilegs iolotrjuoD £Z •sa;tm, pauurtlool JO asoa Itmot loJ IOU`.saaj ia]aui swam pamitlaa-1 ( Aud Iltgs roIDrjjuo3•(saaum JO;soa 103 rl9aanp Aud 01/,I!D) GAO ( slue)Isa/A 01 !Aiiliat3 -Id uuunD C?DO v loans 'puZ IsaM°'?UOWod JO AID MOIJ JOWAN pauiitloag I V3 £ 3o su011185 000`91 JO/JQAli;)a ZZ 'LI 'ON magi jo3 juauvCad jo peaasui optm aq of magi szga aO3 juamfzd'))roam Iuug;u £/I put uopicluioa%Og 3t £/I `aaeis It £/I pied)marziltgom —op put uopuzillpW •moloq put anogt suraai auil (XIUO)Z w -)IV 'ppb' put pig astg`.uigIlA%pauitIuoo IOU suol mgpads put codas goal— oaS`siTuuod`sutld iad`faalzjuo _Qoo'or- `coo f or sai ui 13afoid agj aomsuoo put $ullsixa gsilouzap 01 kiessooau )Iaom Iaafoid slug algeaod -uou aagjo Ile iO3 slepazauu I SZ I put luamdinba`.rogtl`anvil I1d iZ •'Ilona pajulaz pue`pu'S AaAjns`siaoeds grim �Ufsta ui soutl Ile`.$ulsua lams _CQ00 __40-�Q�j; QQH I LldS gain+ I I -ofd mail Jo pvmsui oslu`suuld uo ua%ogs st Ilmsui put gsiTund:(/ilddns i S-I i mat iO3)NOII'v'D II OZ L-D Ajejaioag 'uaia8,0 uoiey sapplg jo aln;taiS sGaz�SziGo Fale(I -s;uawnooC xoplluoD aq;ja smulaiinbal aq; q;jm ooutpaoaae uT s;uawan.olduti pine 4100 pasodold oq;1oj ;apl;uoo oq; uuoilod o; soolnosal put 'suot;eogpenb 'aouauadxa 'Xllltge noq; jo euouiod jo X113 alt; ;o ljounoD aq; Asi;Es llegs pa0rslapun aq,b W)a fuejaaoas-uaus,0 uoaey ;uapAsaJd-uaiag,Q sn6uy uoijejodao0- ,oul '6uwJa0ui6u3 s9196W so-I :snnolloi se ale sjedlouud se jesodold fui®ga1oj alt; ut pa;sala;rir suot;elodloo pus sung `suosled lls jo sauipu i q' 'uoalaq; pag!oads 311om jsuoll!ppv liv io ;soo alt;sapnloui pjq srg; Ieq;pus ` S 1a uinu E ua E AIQoQi su a S e sai l;1aa ala u$Is1a un a z 4 � ) q F FF Fa q g lag q� g q Pa P qs -a;ep o; ua3ls; pup peq olojo;alag euoiuod jo Aj!D aq;jo laounoD altjo s�ulpaaaold aq;jo lls o;;uensind pup `o;alaq pogoei;e spilt paleaS fui;inul oopON o; esuodsal ui pau!wgns s p!q oqZ •laauj2ug SI?D aqj Aq ponssi paaoold o; aaj;ON ua4"aq}ur pa;ejndj;s a;sp alt; uo '�uiuuz�?aq IsSup ;urxxonn aAgnaasuoa (pg) S}xis urg;cnA pa;aldwoo oq llsgs ;oviluoo stg; lapun auop aq o; 3j1om jjy -;os.z;uoa aq;jo p1eA,�E aq;Jo aot;ou ua;;rinn to a step repuajVa (ST) rtaal}lj u[q;!m 's;uaulanolduil pus 3pom poquosop utgainn oq; 1o3 pallnbal sjsa�rugns flu aprnold pup ;a imo aq; a;naaxa 01 'plenle Jo aspa ut 'saas�?p 1ag;.znj pau2tssapun aqL •spjq flu pue Sue;3a{a.r 03 jg2tJ aqj sanxas U euomod jo 941a aqj jo pauno:) aq.L -utuioJllVD 'suourod jo X113 alta jo X;.tadoid alt;ouzoaaq pus o; paalagioq oq ljggs uralaq; ajgsRsd Aououi aqk pus 3loaga 10 puoq piss 'poijl3ods s;runj auit; aq, ulq;inn 'sjrujt qns pus spuoq klsssaoou alt; q;inn ;os,i;uoo palrnbw aq; fui;noaxa uI ;jnsjap Jo osuo rn ;eq; saalSu 1agalnq paufftslapun aq L •poalslapun oq; o; poplenne Jt '10734u00 alt; o;ut 1a;ua jlEna pau-Wislapun oq; ;sq; aaiutnnV t ss uan12 sr gargM put 'pjq srq;jo (°1oC}j} ;uoolad ua; utgl ssal IOU SI gOIgM `eju-To}rje 'euoruod 3a 13 aq� �a Isao 4;3 aq; o; olgvAu S 10i '31ueg oql j0 nisa�o°ON 3joagD s,latgstD so 31oaga pggIjoo uog slapp Si pagos;;v "AINVaVAD 53233QQIS AZM39S ❑IS IVSWONct $-0 •;anocau ptq pulol ail;3o(%0S) waa.rad 4U pa-am Ion llggs slo#asa;aoagns jig Sq patuxax.tad )pom aq; 3o anelnaaaad Ig;ol aql I on) v� fl�7�t�q f tai R? '�''d '+ � aagtunK asuaa►- aoM aql Jo % 5,01\1 Ifla Aug DMd ad f asaaat :patuao}.[a j (saxog•,p d ON ssaappv;aaa;So;aur uoa n� au 01)(som Ieta7} ssaaisng jo uot;uao-I a q S 'posit uoTlxod lugl uuo�xad reqs IT legl pau `�l.tom legl uuoJ'ad o1 pa jjrgenb Fiinj st 1T legs paar2e aneq of pautaDP aq Itegs roloE.r;uo� agl uaTll scpmq !q .to slaar;s sanponUI )p.tonn agl3T ralearE sI sanagoignl `000`01$Jo ooTtd pig polo I s,loloe.tluo�aql jo(o/Z/1) luao.tad auo jo jleg-auo uegl crow 1Dsrlu03 a p rapun patutopad aq of tpiom jo uoTlrod awes agl roj pagtoads sT roloerluoogns auo uEgl arotu 3T ro `Nlom aql jo uotlrod e aoj `pogpads si Jolozaluoogns ou 3I •uorleuuojut pa;sanboi mopaq agl opTnord of polueA aq Ilet{s Durr; peuatlrppe oN '.ia;uat2 sr 1an0g3rgnn `000`0I$ ro aDT.id p!g Ielo.L s'aoloerluoD agl Jo (%Z/I) )uao.rad Duo jo jpeq-alto uugl wotu lunowe ue uT NioAN oql 1noqu ro ut roloesluoD of aDTn.tas tapuar 3o togel ro 3pJonn twojtad Ip!M ogA tolou.r;uoDgns goea 1Stl Begs 1013LJIUOD agl uagl `SKPA-kgBcg puE slaa.ris sanponut �jom ag1 jI 2uiofaroj agl stttpuElsgl!Mlotq .aolld pig NMI sI.toloe.rluoD agl jo (%Z/[) luaD.tad auo jo , peg-auo jo ssaoxo u lunowu ue ur-4rom agl jo uotlonrlsuoo aql lnoge.to ui rolourluoD ag; of aoTnras.tapuar.to iogpl ao prom uuoyad Ip1M oqm .toloealuoogns goea 4q pouugjrad aq o= 31iom Dgl (q) pue iQgwnu asuaDtp .tolael;uoa eTul03tpeD pue `ssaursnq jo aoepd aql jo uotleool ag; puu aweu ag; (e) :aptnosd Begs lapppqgDea `eraro,�rpUD,lo alelS aql jo apo lars;uoa Dtpgnd agl jo loV saopurd rTeA 2uTlorrluoognS puu duTllapgnS Dill pm aDuutlduzoo ul Sx0j.3Vx.z,. 03gas do NOIIVKDISHG 6-3 •saqutnu afed pue aumu s,.rapprg a1{;gjjm poUpuapt �tjodojd s1 suuo3 e1sQ p1g s1T jo afed f aA2 1eg1 aJnsua TTEus lappig •par!nboi uorlerzJOJUT 041 apTnotd X+Talenbape 01 krsssa3au ass ss s19214s Xuecu se 9sn pue ojudoid TTegs sjopp!g -suuod e1eQ pig - uMAWtTo3 aq1 Jo g3sa uo unmogs leuuOJ 3141 Trot aauepJ000e as mup ptg s1T inups TTugs xippTg 8GOZISZI�D �1eQ fue;aJoa uaia OTU pus S ' 9.0 uoJey 31xreN a.�1;suSTS '3ul `6uljaaul6uD seje6uy so-I -rapprg 3o a11reN OI-D :salydxg uoissivauoD Xy l Eru10JrILD jo alu;S aq J 1oj puu CII oggnd S1ulolq ;uauaa6p9jnnouMoV tieloN payae}W aag Oros) OZ ` jo hep slq L aur alojaq uzoms put, paquosgnS lappig auo '6wJ9aui6u3 s9la6uy sod al1r,L /ueTa�oag uau8,0 uOJey aln�uu$is 'prq UIL'4s 10 an.rsnlloo s a nrT}aajj2 Olioalaq;luafu so laquiaul SSL, Olio `Xiolisodap piq `UOljVZTUu9JO `uorwroossu Suudwoo `dtgsjaujmd `uor;ulodzoo ,puu of oaj Suu `Cud fou it?m puu `prud 10 `o alaga anr;ulal ujup 10 uorjuualOJur p02?InnTp 10 `JOa1agl sJuaJuoo aq; 10 `Joa.iaq; umop3lualq duu jo aoud prq 1aq 10 siq pallrulgns `dlloalrpul 10 x1loalrp `IOU suq iapplq aqj lugs `1agalnj `puE `_omit ars prq oqa ut pauiujuoo sluowoluls flu juTd3 ;oelluoo pasodold a111 ur palsalalul QUOXEu jo 13miuoo aqj '3utpiuMu�Cpoq os2 rlgnd aqa IsurV a&uJuunpe Sur 2lnoos of 10 `lapplq.iaTpo !uu jo ;uq;jo 10 `aoud piq aql jo luauiala lsoo io `Igo1d `p>;aglanO SUR Xg o4 10 'iopprq ioglo XUV so lapprq Q41 JO aoud ptq 041 XU 01 aUOSUu ql!M 03UDIOJUOO 10 `UOTjU3runuuuioo `jU;3wQal2L, Xq jg2nos `X11o2)mpul 10 404 Slp `louurw Xuu ur iou suq rapp!q aq} just; `.gurpprq uto1j uTugal hugs auOSuu ;uqa 10 `piq uuu�s u ui 4nd o; asla auoXuu 1a jopprq Sur gllm paa1�37e aO `panruuoo `poiidsuoo `popnlloa XljaalTpuT 10 , 14=ilp ;au suzl puu `prq tuugs 10 asluj u ur 4nd of lappjq 'aTpo puu paTrorlos 10 paanpur f lloairpur 10 Apoalrp lou seq lapptq aqj jugj `urugs 10 anzsnlloo jou puE ournuoS sT piq aql Imp `uorausodboo 10 uojjpzjuaa.T0 u0 puToosse `Ruudwoo `dalslaupped 'uoslad pasolosipun Suu `jo jjugt)q uo 10 `Jo lsalalul aqP uT apvw iou si prq arta vuq; `prq 2ulo2aloj aq; 'SUITRIU X3-Md aql `lapprq aqi Rjjm Aw[oq paisrl uorlrsod aqj sploq oqs ro act Iugj srtus put, sasodop `Monis Sinp isrg guraq `pou$islapun oqj `90IL uo'poas opoD joul4uo3 oilgnd gjim ooul�pr000e uj :JLIAV(HJAV NOISfnzzoa-NOR (leaS) !`�. � A71ainleu6ls �j._� 0=',t TddV MWK3,wwoo All Atmnoo S3l3JNV Sol s" VINVOgIIVD_3119fld A8VION �r �E Z£fMZ'oN uo!"Wt woo .leas lelol,40 pue puey Aw SS3N_LIM GW0,AVH Hd39Or -Ioajaoo pue anal sl ydei6eied 6uio5ajoj ay}1eqj elu-iogeo jo ajelS aye 10 snnel aye aapun AjnriDcl AO AiIVN3d aapun Alpao }uawn.Ijsul ayj painoexe 'Palo e;S)uosaad ay} yoigm jo}leyaq uodn Aplua ayj jo ($Iuosjad ay}juawnaasul aye uo { )ajn}eu6ls a I/ y/sly �Lq leyl pue '(�al)Al!oedeo pozl.roy}ne jpgl/a�y/siy ui awes ayj pajnoaxa Aptg/"s/ay jey}-aw 01 pa6palmou�loe pue juawnllsui uipm ayj of pagiaosgns 94b1si�,$)aweu asoynn osaad ayj aq 01 aouapina /Gojaejsljes 10 siseq ay} uo aw o} pano.id oynn uala8,O uoaey pa,eadde fklleuoslad (ieoijjo ayj jo alpi pue eweu :pasui) :)Ilgnd AAe4ON `poobA2H gdasop 'aw a,olaq 8TOZ/SZ/TO u0 sa196uy sol jo Ajuno0 eluaojile0 jo a#eaS -juawnoop}eyj jo Allpllen ao 'Amnooe `ssaulnjyjna}ayj jou pue `payoelle sl aaeol;pao sly} yoigN\ o}}uawnoop eqj pau6ls oyM lenpinlpul ayl Jo A;!Iuap! ayj/(luo saijuan ajeoljljjao slyi 6upIdwoo aaogo aay}o jo oilgnd fuejou V 1N3WO031MONNOV I-CI (-IVHS) laid-ut-�aurola�r `t,uad errt,l�i P � :gig :rtg !Clams. _ _� Iudrauud iut,duio7 aauensul lt,nlnl�I ragrZ •cul ` uuaaut ug saga uv sort 8IOZ `Annuel jo kep Pr£Z srgl spas pun spueq rno las olunaraq anuq am `30a2IgHM SSdN.LIM NI •lrnoo aql ,Cq paxg aq of oaj s,Xautoltu ojgnuosLol e �?uEpnioui `lrns eons ut aa3tlgp 0741 Xq parrnoui slsoo Ilu Xud Ilt,gs Xlarns pres `paranoaar st luowQ5pnf put, ooBilgp ogl,Cq puoq sigl uodn lqi?norg sr fins Juana aql UI •loalja pue aaroj IIn3 ui uirwoi put, og hugs Ir `asrmratllo `.pion pun lino aq Ilegs uotle2?rlgo stgl uogl `sleualt,tu put, rogel roj luauttud aalurmla of raglo aql put, aouuuuojrad Injglrt,j aa4uurun8 of ouo `XJID prus glrm spuoq (Z) wAl oql solt3 puu `slullttugns parrnbar jo Ienorddu X113 suielgo put, s;iuzgns `prq oqI gllm aauuproaae ui `uraraq punoq luauraarft,jo uuoj oql ui `loerluoa uallum a olut sraluo `arnluugrs roj turq of paluasaad on suuoj poquosard aril ra}}n `„saapptg of suotlanalsul„ 2?utpeaq aql spun parrnbar .Muuutu puu aturl all utglrm pue `loetluoo aql paprumt, sr Iedrouud pius jr `,Ag0,4gHgH.L `AAON '81OZ`SZ )LNdvfllNdl' uo MV 00:11 It, AID plus 3o IIeH XPD `aogjo s,raauriiud ilio agl ui pouado aq oI aru sprq goigm xoj ` WO ITOZ — 'd'W'd':l `906L9-80Z 'oN Wfoad !IL-HS / 'PMTI uorsstW - SIuaMho.iduil aduaspue-1 uorlt,atdroods s,Alrj aql spun )Isom jo uot;orulsuoo .toj `Allo pres of prq pauoiluaut autos oql pallrutgns suq ludiouud pres `sua.tagm legs VMS HHV KOI.LVOI'lgO SIH.L 30 SIIIOILIGN00 9HIL S Jo tuns oql paaoxo rapunaraq /Clams aril 3o /�Illrqurl oqI bugs asea ou ul •sluaso.id asagl Xq.�Iuuq `,�Ilt,.ranas pun,Cllurof`siossaoans puu s.rolt:rlsrututpu 'siolnooxo `srraq rno `sanlasano purq am `opt,ut aq of Xlrul put, Ilam `eouautV io soleis poliufl aql jo AOuotu Injmel ui tuns gaigm jo luautkud roj `moiaq poquasop �rom oql roi `xltj pius of It,diouud prt,s Xq pallrtugns `patueu anoqu ludiouud aql JO ptq oql Io lunotuu Inlol oql jo (%0i) luaorad ual jo tuns at[I ui `„�3t�1a aql se of `VlNMo,dIZVa vNOWOd 30 AnD aql olun punoq ,Chug pue ploq are `Aj3Xf1S su ue tuoj aaut,nsul IpnlnInl l.zagt-1 puu `-PddI3A jHd se •ouI ` urraaur ug Sala W Wl 21M ,LVH L `S LN:IS:lHd NS3141 Ag Nam '1'lv MONK (INOg QIg (leas)p- ain}eu6!g OWE'OS llsd+e$4003 wuw3 AW A.LNnOO S3130W SOI MINNOMWO-011Bnd AUVION ZE MZVN UO!"ItuU103 .leas leio!}}o pue pueq Aw SSDN11M GOODAW 14d3svr }aaaaoo pue ani} s! gdea6e�ed 6u!o>?aja; ay}}eg} e!uao}!Ie0}o a}e}S ay}}o smu-I ay}aapun x�j(>p�j3d AO AiIVN�Id aapun Apliao I }uawn.gsui ay} pa}noaxa 'pa}oe,(s)uosaad au} goILlm}o jlegaq uodn Ajqua aq}ao;(S)uosJad eq} }uawni}sui eq} uo,(s}aan}eu6is Jiati}�q/s!y Aq }eg} pue '(5ai)rc}!oedeo paz!aoq}ne any}� u�siq ul awes ag} pa}noaxa fat{}��q �aq }eq}aw o} pa6palmou�loe pue }uawna}su! u!q}!nn au}o} paq!josgns Pies! (S)Gweu esogm,kG)uosjad aq}aq o} aauap!AG AJOIDe}s!}es}o slseq ay} uo ew a} panoid ogAA oala8,0 uoaey paaeadde Alleuosiad 0801mo ay}}o al}!} pue aweu }aasu!) DIfgnd AJe4ON 'poObAeH gdaso[ 'ow aao}aq 8TOZISZIT4 u0 ( saja6uy sol }o Ajuno0 elujoj!le0 10 a}e}S -}uawnoop}eq}}o }lp!len ao 'Aoeinooe 'ssaulnjq}na} ag}jou pue 'pagoe}}e s! a}eo!APGO s!q} go!gnn o}}uawnoop aq} pau61s oqm lenp!n!pui ')[4110 Aj!}uap! aq}dluo sa!}!aan a}eo!}!Pao sly} 6ui}aldwoo aao!}}o aaq}o ao oilgnd Aje}ou d 1N31MJ031MONNOV G"Q (103 JO Jag10 jo o3prnr `orlgnd,tiuloN) •pauotJdaui mata[l;sasodmd put, sosn otfl.to3 pus Alivjunlon PUL, �TaoJJ luoutruisuz plus 3111 pa}naaxa awittodtoo plus ate; auy put, 'saxnjuul3rs pigs xa�u pa�t,orpui st, uotjt,,zodtoo plus jo saaatjjo Xq opum atom ivaurnx;sue prt,s of sasnjpu�ts oqj juiq} `.uot�uaodjoa plus'o atsas �sxodtoa aq sr �uatuttsu plus o} paxt, t,as atj� pus u01u_lodroo ptt,so leas 3113€�t � pa�utt,nbas ss ate lugs `paluuVisop anogt, st, u0priodtoo prt,s jo .taatjjo 211; s! azo IugT asodap pip 'qwo uodn 'put, luauutujsut 5utoZ1a.toj aqi palnaaxa jugj uopuiodioo ot.11 jo aqi aq 01 out 01 umou� Jo aatilS 1,�11110,) xoj put, ut 0a0gi0 amipo.to o3pnr`oiign(I X-MIoN) t, 'oui otojaq pomaddu �jIt,uostad `'O*V `�Oz ` Jo At,p slgl uO •ss { _ 40 Ai.h.rDO") AO a.[_d.f s ,LNaW9C19'I.MOXMDV PIPulxu aag h. MIS do .LN3jk79G3 Iy"o&Tm3 GN(Oq Ulu :)Ilgnd AJeION 'euea epi ed (leas) V :aanieuOlS RZOZ'Snp�Sd�idx3'wu:n�RYJ rim. LiL± ' leas IeplJ}o pue pueLl Aw SS3NlIM waaam pue an.ij sl gdei2eied oulosaaoj aq} jegj elujoplez)Jo ajejS aqj jo smel aqj aapun mnRl3d d0 All'dN3d aapun Ajl3aaa I -juawnalsui aq} palmaxa 'page Huosiad aqT 43lgm jo llegaq uodn Ajqua aqj ao 'Huosiad aqj juawnalsui aqj uo H@jnjeuOls +a faaq fs+� Aq jegj pue 'fs. + jpedea pazljoglne j,agi aq fs+q ui awes aqj paimaxa AaWagsfa+t IegI aw o} paSpalmoq:)e pue juawn.ilsui u!q}!m aqj of paq!a:)sgns a.+efs! Haweu asoym Huosjad aqj aq 01 aDuap!na Aaopelslles jo slseq aqj uo aw 01 panoid oqm euad elaeA pajeadde Alleuos.iad 'j!lgnd AjeION eueAV epl.r1ed 'aw aaojaq u0 ( salaSuy sol jo Ajunoa ss ( elujopleJ 10 a}els •juawnaop 1egj 10 AI!p!Ien ao A:)ejnaae 'ssauln jglnal aql lou pue 'pagaejje s! DIealDAD s141 q:)lgm 01 juawnaop aql paugls oqm lenp!nlpu! a4; 10 Alquap! 041 Aluo salJ!Aan slgj 9uilaIdLuoa aa:)lJjo aayjo ao allgnd Aaejou y 68 L L § apo I!A!:) 1N3W J031MONN,b► 3SOdund-IIV VINUOJII :) SHWIQIR AO [INHlfl JH Noliv"OANI I-g zzz9-17917-9Z9 :joquxnN auogdaja L diZ alrls Alto £ZL 66 yo euIno0 ssawppd;acus any BOueJje8 "N££9 v uozlL'a9zssej;D PuE zaqumN asuaOI-j alz:;s Z'dH'LZ�`Q6�`8'y-9L6669 ,I.I�IgI/1I�JQ��IlYtOI�I�I�V .tiejajoaS `uaiag,o uojey a rgvuszs 30 aIV3I-4 L dRD (INVIVES XI I3d OZ,UNION ` uo 860Zf9Z/6Q alrls Alutnoo pu-u,tlta yo ri}unoo saje6uy sol 'euinoO :;r pagpsgns .;aa.uoo pur azul st ffu'OSQ.ioj OLll legl etuuojzir3 Jo QmS atjl jo smrj aul sapun Ainfiod jo Aijruod aapun /3tjjao I a;rQ uorlrxtdxg osuaot-1 8 60Z/6£1£o uotlEotjtssrj3 puu xaqumN asuaatZ alr;S s,aolou4uoD ZVH'LZO'Q 6 0'9'V-9L 6 669 •ruowod jo RltD oql,(q pal-n fol oq imus pur anisuodsai-uou paaaptsuoo oq 11egs `osirj oq of nanoid Apuonbosgns st not;uuuojuz siq;je Yo `uoi;uuuojuz slgl 2ututrluoo ;ou pzq Aur lEu; spuelsmpun pLL `pjq aqj Ljl?m papniout oq jlrtis moiaq umoLjs u011ruu0juz atjl lnq; spur;s.tapun 011S.10 aq;uIp pur uotlraodIOD r se asuaozl r spjoLi tio!gta uotlrloclioD r jo antl�uosoidoi xo/pur ojdtouud paztuotilnr Xjnp r si so `digsmuljrd r S-0asu2atj r spjati 1g3jgm a.zMuOA lutO f r jo saulied pozuotim, AInp L, jo `iopi�.z;uoD pasuooij r st `ptq auto&asOJ :Dqj Supfew WUI3 30 gviv[q ,{iird aLjl �o 'ou0 '6uuaauiBu3 saI96uy sod si aqs so;)q lL i; s,�Es pay �(ae�a�oag 3U�IdN sasod2p `Looms AInp ;sig 5upq uaug,o uojey 5s sela6uy so-I Ao A.LITf o:) eiwo;ileo Ao 3iv.ls (Prg ultM pol;tuzgnS pur jaPPtg Se polnoaxa og oZ) .LLAVQI3AV 3SN33II 2I013VHLNOJ (leas} einleu6!S OZOZ`Os IIUdv$$Adx3 wwo*An A1Nn0o s3l3JNv sal 6� vlN110:11 O-0118nd ANVIO l ZEIPMZ'aN uaisskuwvo leas PIONO pue puey Aw SS3N-LIM QOOJAHH Hd3SOP -loaJJoo pue anJl sI ydeJ6eJed 6uio6aJOI ay}leyl eluJollleo Jo alelS ayl jo smu-I all Japun kJflf dad -�O AilVN3d aapun Ajll+ao -luawnJlsul ay} palnoaxa 'paloeSA uosaad ayl yoigm to jleyaq uodn Alllua ayl Jo 'MuosJad ayl luawnJlsul ayl uo�s)aJnleu6is J.!oyy4jY�/sly !q leyl pue '(sat)IClloedeo paziaoylne J jpyl/a4y/sly ul aures ayl palnoaxa Aagj/gs/ay leyl aw of pa6pojmou�oe pue luauanJlsul ulyllnn all o pagiJosgns � rr/sl (s)auaeu asoynn uosJad ayl aq of aouapina A.roloelslles}o slseq ayl uo aW of panoJd oqm uaiag,p uoaey paueadde Alleuosied (gaol-40 ayl Jo allll pue Gweu lJasul) Difgnd IUe40N `poobAeH gdasor `aw aJolaq 8TOZ/SZ/TO u0 ( Sapabuy Sol to AlunoO eluJol!leC)to alelS -luawnoop leyl Jo Al!p!len Jo 'fbeJnooe 'sseulnJylnal ayl lou pue 'payoelle sl aleoilllJao slyl yolynn of lueLunoop ayl pau6ls oqm lenpinipu! ayl 10 Allluap! ayi ICluo S8I1IJan alealllaJa3 slyl 6ullaldwoo Jaol}}o Jaylo Jo ollgnd �Jelou y 1N3WJ031MONNOV G-� .L.�I3Y1I J43'IM©NSI��v' HO HIVOI3I. NED CIm6 was XI3jv 01 AI&V I.ON lu9wa6p91mou�ay+Je;ON PaU0e11d aaS �oz ` jo Atp stT j ow azojaq of rooms puu pagTxosgnS �ejs�oas 'uau8,p uo�ey IaPP?S 3o aatTjeu�Ts •ptq LUUgS io aA?snlIoo r a;Enjoajja of joa mll 3ua2u ao iQquiaua Xue olio `Axoj?sodap pTq uoj4tziuu2ao uoijuioossu Auuduuoo `ditls.Taupud `uoTjviocLoo Auu of aej Aue Xtd jou firm puu `ptud zo `ojamll anTjt,lai ulup.To uoTjuuuOJUI paVInAlp.To `Joasaqj sjueluoo aql 10 `3oata141 u,nnopxeaiq Au e io a3ud ptq -i;)q so sTu poplwgns `AljoaitpuT io Aljoatlp `Iou sRq iapp!q oqj junIl `iagjst>j puu `arid a.tu ptq q3 uT pauTtjuoo sjuaTztajt,ls Ilu Iaq; :loualuoo posodoid aTlj uT polsaiajul auoAue jo joexluoo DTII 2utplurn? Apoq aTlgnd atll jsuTO, a'2t,juunpu Auu a.tnaas of To `x)pptq latljo Aut,jo jgj3o To `aoud p!q Q41 jo luamaja Isoo io I?jo.id `puaT{.tano Aue xg olio `.Tapp?q aatljo Aus .to tappTq oTj jo oo ud ptq atlj xg of ouoAue gjTm aoua.zajuoo so `uopeoTunwwoo `juouua2i2t, Aq jgsnos `AljoalTpm .to Aljoali' `sauu72tu AUL ut jou sell .tapp!q atl; I-egj `.5uipplq tion uterjai I[qs auoAm 1L,II so `ptq utt,tls E uT jad of asla auoAue so .iopp?q Auu tljtm paas2u.to panTuuoo pas?dsuoo `paPniloa AljoaaTpuT .ao Allaaa?p jou sell `.p?q LULgs to aslej t ui jnd of joppTq i:;glo Aut, pajto?los so pDonpuT Aljoa.npm .To Apoogp jou sutl 3app!q oqj jtgj :uugs 3o anTsnlloo jou put, autnua� st pTq aqj jugj 4uollu.tod.Too ao `uoTltzTut,2io `uotlt,Toossu `Xuudwoo `dTgsaaujmd `uostad pasolostpun Aue jo jjgoq uo so jo Imnlut oqj uTapeut jou sl pTq aT{j jEqj `pTq �?u?o aioj atTj fuuluw AUud Dill oubuua IBU ga�a6u snq ase}al.�sag ails so aTT It,ul sAts put, sasodap `uto,,ns Aitip Isxg 'ula ues g,0 uoiey ss 3o lrgUaoJ e ,le��`jo alt,iS (Pig u1?M Pal1?utgnS put ioppIg Ag pajnoaxg 2g od,) .IIAVQIAAV AIOISfY'T"IO3NON (leas) ainleu6lS OZOZ'OC'fladV 8eadx3 WWOO Ayr uNnoa 183'199NV 5o, VINao:111VO-01,end ANVION Z9IPMZ'oN U01"+wu,o3 'leas leloIJJo pue puey Aw SS3NiIM aooJjlvM Hd3sor 6ui06aio a -loaiioo pue ani;sl ydei6eied ENI leial eluio}ileo}o GMS ayl to snnel ayl iapun x� jn��iDd AO Ai]VN]d iapun A4llJao -luawnilsul ayl palnoexe 'paloi js)uosiad ayl yolynn jo jleyaq uodn Alqua ayl io sIuosied ayl luawnilsul ayl uo Aq leyl pue '(sel)AIpedeo peziaoy;ne iiatal� y/sly ul awes ayl palnoaxa ICypt l/ shay leta aui of pa6palnnoupe pue luawnilsul ulyl!m ayl ol'pagliosgns e/sr ks)eweu asoynn(s)uosiad ayl aq o; aouapina dioloelsiles jo siseq ayl uo aw of panoid oynn uaij&O uoapy paieadde AIleuosisd (iaoljjo ay}10 aIlll pue aweu pasul) :)rlgnd rUeION `poo6AeH ydasol: 'aw wolaq STOZ/SZ/TO u0 ( sala6uv sol jo Ajuno0 eluioplez)10 alelS -luawnoop leyl 10 l!p!len io 'Aoeinooe 'ssaulnpylnil ayl lou pue 'payoelle sl aleol}l}iao siyl yolynn o}luawnoop ayl pau6ls oqm lenpinlpul ayl#o AI!luapl ayl Aluo saljuan aleolllaJao siyl 5upjdwoo iaol}lo iaylo io ollgnd /Gelou y 1N3WJ03IMONNOV C-9 pamcl 84DZISZ14o fue;ajoas ugligo uojey (lapplg jo aIntieusls) 'suol;oa5 apoD aq; panlalnaa seq ogs/aq /tllxan o; paalnbai si axn;euVis s,.iapprq oq L 'apoD;onl;uoD ollgnd aq;jo tb0I0Z UoT;oaS ut paugap sle sanelo loJ suoa;ae Ilnia pue SUITfO 2UI[g Jo asodind aq; lo3 4ldde llEgs suolloa5 apoo plus •Xldde I[egs `anisnl3ui `8'VOIOZ ggnoxq; tOIOZ suopooS `apoD ;aei;uoo ollgnd unuojllpo jo s;uauioiinbol aq; `(000`SLE$) si-ollop puesnogl aniJ-f;uanas paspunq aaxgl jo ums aq; paaaxa jou Op golgnn euourod jo 1�110 ag; PUB xo;oelauoD oq; uaam;oq asutnu golgm swu2jo s)lioAA, oilgnd Ile ul (pig gilAA. pa-glwgn5 pun ioppl$ i�g pa;noaxj as ol) SKI`d'I3� NOIZDIH I,SROD 40 i`IOIZa'IOSj2i b-� ZZZ9-79b-M jau.6uaej@@uojee fuejajaas 'uaug,0 uoJey -oul '5uuaauI6u3 sala6uy sol sxo aux�uoa-qns jju puu xolauxluoo ouiud judiauud .xoj ssaxppu jiuuz-o Xuvdwoo iou) iuuosxad pur sxaquznu auogd Iapj j, `judtaurtd Jo a=N' (s) Zs xa,� uoijan4suoo ui 101073slaoZ) u su oouayadxa �sxeo�jo xagwnN (Z) 0-40-piellue 4198 keJejoes-uau8,0 uojey . uoijuxodzoa a o sxao o e o sa lia uu sowuu xo uu a o sxa uiaua Ile s ssa)Jpp°Sup saureu a Isi g�� '� lie,� j P � ua.� q jj .I PP P � -I (9) ®N (fgjopdS)xDg1C) `() opuia3 `()oiuLdsiH `())jaEjg `() uuisV °() uurpuj uuauauid :req paumo ssauisnq agj jo axom xo %15 sI {S) eluwople0 .jo aluIs agRJo snnuj agi xapun paziu73210 uopuxod.zoD (j,) uoiwxodioD xo `dtgsxau-zud`Ionptnipuj uoileaodao ZZZ9-179b- Z :auotjda[as {G) CZ/[6 y3 `eulno0 '.any eauL-Jie8 .N ££9 ssaxppd (i) ( �.xEssaoau�i papellu eq O ul sjaags juuar41ppv) -uo?jcw. 0juI 2UTM0110i ami S[ddns of pa.r nNm si xapplq aq,L J� r. w w a •*, opo o 0 o I� a £S. O S CL C7 v, -0 co 'h rb O o m m v m ►Ot t CD � cD3v =. 4 C� CD co cL] W �p —cC] (:a' Ste�v+ �' CD o n O � o sn to ^ n m ur r - o � w m a _ a m p n from ° �. v, m �, uu 3 © ca m ... Co � En o � � rtrn n• �� v m F* O �y' O m m 0 pOL w rn m r. N al c !-S a 0 Co CD x n y Z o a d 0 CD o M t3 Q- c p x z CD CD O •� .�• Ui O C (10 In r`n O W h C z MD rn a o �a :+ Co C7 n ' p � CL --3 CD c� �s a t' � n 0 G rn orcown co [n (oCl) `. 0 3 0 s cn v, ocn 8t * � � � ft o m ft o r 4DSD a PI) zr (D to � a J 0 0 0 :3c7o 0o Ca CD D CA Lo v (DO O L6 a n O CL = W .� 00 00 p o w CD 6 / / / n O \ E faL � & < cCL zr 0kms \ n k \ ƒ ƒ J - � R - m . ¢ fE/ 7 // & Go(0 3 a § e E0) % . $ a9 = .£ wo k 25E \ a = & 0o = E a 2 n & 0 e tg � 2sf :3< \ § 7 w 0 9 = = a a 2 ;Cn = m m £� 0tn \ \ 0 « q / % 3myE 5@ o a-Ra R! � \ CD k & \ � a 5' . @- 90 = @9 & 7 \ o 0 ® \ / - E e § $ ® 2 j b 7 § \ & CL 0 0 f > U \ 9 m ° ° 2 7 ], 7 q n � e ) ƒ / \ 7 0. 0 f 7 0 $ C § a CD / O K � ¥ Q m % N) Wr- « o » eo0 « Hr- mwp GtGG > 0) C)C: S7R » g7 'w ° ° DG { & B ƒ �f § k'o - o . \ 22 . = > £ cro � -4 =Fm0 n / $ § a cr / n9 - 2 & \;aw- 0 o q & \ R ( � EQ � C) co 0 } \ o - co �/ i S < S ? 2S o § 0 (D @ ° ° © � ° " m k 2o § ®\ a .?E » n a \ G f e ® \ » t o � � 0 / O .» » � ƒ 3 � ] \ 0 CD �. < x � o - x ) « & GQ3 £ ^ D ,:, 2 1 o CD CL w e � coCL # x $/ § 2 _ 7 0 > w(D ° ¥ 3 CL (D ® JE :3 \ o n � R� o � pCL 0 � £ 0 0 2 \ / o � @ � c � . 0 R » O S g::, 8- S ° ) \ CD q 7 � \. _ ^ � \ � � � § n _ CD22 . 0 k � CD � 2` 7 \a c o . � C) CD -4=C) y / mac) CL 5 \ a R § k ° ° 3 (D 0 R R. () 0 (D C: O / � 2 « tea \ moo § 6 k G ,,Auaduro3 paump-aaAardw3 uy„ 'llegdse aoeld'apeu;$gns ajedaid'sgano alamw'aVeuleup Ilelsul'3ae)l OLJIUUnJ D13a141e 9ullslxa anoway :)180M d0 3dO3S woay�ieoi� �usin�q 91-noN :a4e0 UeIS leul8Lj0 lueJlyl DTOJ :13V1NO3 A0 :iunawv lDejluo3 lenlaV 9LZ9-V99 6S6) :XV3 A3 :ale(]uollaiduaoa lent-jV t99"29{656) :3NOHd A3 :371 Ag juoM I0% IOSZ6 V3'9RSv8Ala'WAS 4wa1 SLL£ :SS38(](]V A3 :alaldwo3 aie(]o4-A a1aei3 neuyn8 neugng :3AVN A3 :NOIiVVY'dOdNI W3 ww 4�aeau iueJi473 sn Uz LN'Psn�gs pueys A JuE11410101 :10V1N031031lH3W Apue4S A0al :13V1NO3-83 NMO 9LZ9-tr89 696 :XV317311HDW :XVJ'83NMO tr99tr-tr89 696 :3NOHd J0311HMV ETEOVO OOT9-88£)606) :3NOHd 83NMO TOSZEjVD'aplSIanlg'aaaa;S4JU81G14g :SS38(](IVJ>31IHDHV TTtz6V]'ouipieuiagueS'leaj4sg46'M956 :SS3a00'd83NMO aNiel3 neuyn8 neu4n8 :3AVN i3311H38V (]Sn A313 oulpueuaag ue5 :3AVN 83NMO :NOI1dWIIOJNI J3311H:)UV :N011W 210ANI H3NPAO LT-uef :31V(]dWOD TVNIDNO sA epuale309 :NOI1V8n0 56LO-065-9Z9-IeuaagopuewuV :3NOHd/iN3(]N31N183dnS wnS dwn3 :3dA113V81NO3 Jet'sJV weapad :3NOHd/89A.L03f08d LO-91J :VHNnN13V2JiNO3 TTbz6V7'ou1pjewague5'iaailsaullaseg'MTUU :SS380(}Vi:)3rO8d 00'OS6'66S$ =1NnOAV 1]V81NO3 plal3 pue s{0eJ1-SH aIIEA 0 OJJV :3AVN 133f021d :NO11bW7d03Nl1 VHIN03 :NOI1t/WNOJNI1.33fONd MPT :Mgimm 133fO)ld 3 spy?�JN`i�'O ,,Auodwo,)pau,vro-aaAojdw3 uy„ .1:)Op gu!peoI alanum a}o uor4mi4suoo pue 2uIPeiO ;XHOM JO 3dOOS woo'4o,i pqs sway 9E-2nV :ale(]lje3S Ieu!g!jo SuaeH w!f :17V1NO0 WO :lunowV peAuaD lenlaV 90ib-Z8E(606) :XV3 WO :ale(]uopaldwoD lenloV OOLb-Z8E(606) :3NOHd AD 3Vl Ag�joM3o% 804Z6 V]'owpJewag ueS';aa„S PJE'31091 :SSTKIOV Na :ala)dwoD ale(]of% Aluo4lnV l.iodj!V leuo{leuaalul oulpiewag ueS :31NVN NO :NOIIVW'dO3NI INa wo,'po iepgs suJey, �1OV1NO01J311HOdV suJeH waf :iDV1NO0-H3NMO :XV310311H38V 901V-Z8E(636) :XV3 83NM0 3NOHd 1J311H38V OOLb-ZSE(6fl6} :3NOHd 83NMO :SS3lIOOV 13311HObV 80bZ6 VJ'OwPJewag ueS'laaAIS P,E'3 1091 :SS18GOV IO NMO 3WVN J3311HObV Aluo4lnVlaodalV leuu!lewalul ou!pJeuaag ueS �31NVN 113NMO NO11VW21O3NI 10311HJIIV :NOIIVVYUO3N1 83NMO 9S-loO :31VG dIMO0 1VNIDWO sAe(]aepuale008 :N011V!]f]O 961S-06S-9Z9-ejal!nBVla!jge9 :3NOHd/1N3ON31NFd3df1S wnS dwnl :3dA113V8iN00 S6RO-06S-9Z9 4os!U u4of :3NOHd/�DVY 133fOad :NRONM iDVl11N0J 804Z6VD'ouipaeuJagueS'4aaJgSPJE'31091 :SS31JO(]Vi33fO21d OO'100`O1FZ$ :1Nf]OWV 10VUiNO0 IOa,wd shag 6wpeo3 N3nj1969 je ueH 3WVN iDNOW :NOI1t/WbO3Nl i7tl211NO7 :NOIIVWUO3Ni DMO2Id TI ;839WnN_LmroId s ��`JN'd Ste^ "Auodwo,)paumo-aaAofdw3 uy,, •q�naaalleN'aseq algeawjad'u011OW;'walsAs a8eufejplo uopellelsuI Ipnlssea82ullsixd;o Ienowaa :)IaOM JO 3dOJS 9I-Inf :ale(]lielS leutl2u0 Ined ualiV :1]V1NOJ WO :lunowV 17eiluo01enuV 1?tr98-s6S-Z95 :XVj AD :ale(]uollaldwOD lenlaV OSSL-L66-M :3NOHd WD :3V1 A9 IaoM 3o% 01806 V7'43ea8 8uoI'anV JaasgaM SZVZ :SSIVOOV WJ %GOT :alaldwoO ale(]of% lalilsq]loops pal}lun 43ea8 guoi :3AVN AD :NOI.LVWUOJNI W7 tau 510ogoS Ine tl uosPaeyuly!!f :1DV1NO]1D311H38VIned ueIV :1JV1NO0 a3NM0 :XVd iDUIHDaV "98-S6S-Z95 :XVd 83NMO 6L66-868-606 :3NOHd 1031IHDdV O5SL-L66-ZM :3NOHd N3NMO VT9Z6 VD'olaeluO'laajlSsino:)uoOgIZSE :SS3H(](]V1331iH]aV 01206V7'4�eag8uol'anVjaIsgafNSZ17Z :SS32IO(]Vd3NM0 sl:)all4oJV DAH :3WVN 1J31IHDW 1oljls!a looyaS pay!un yuea9 8uol :3MN 2I3NMO :NOIIVUYHOAN11:)31]H:)HV :NOIIVVYHOJNl N3NMO 9I-DaO ;31V0 NO]13ldVVOD sAe(].fepualeD OSI :NOI1Vilna leuwa8 opuewiv :3NOHd/1N3QN31NW3dn5 wnS dwnj :3dA117VdiNOD P1eM LPM :MOHd/a DA 1J3FONd :u3uvm iJVll1NOO 50806 VD'4oeag 8uol'anuanV AsIeQ SLOS :SSRIOC1V 1a3fMjd 00'89T'bST`I$ :1NnOWV Z"iNOJ plalj JayleaM IlV-AwapnV Aaspu!j :3AVN 1D3ro8d :NOIlt/WaO3NI-OVSIN03 :NOIIVVYUOJNI i33rOHd 89VT :a39vynN 1,33fOUd „Aundwol paump-aaAojdw3 UV. upual pue uolle wi tuilue(d •aBpJq AempeoJ a Jaglo aql{ue!Jls!pad)5a10 alaJauoa uo auo'saVpuq poom Z Jo uo!linJlsuaD le!Jalew aseq paalAaaJ nano AempeOJ 9(] pue gJna mau 11elsu!'SaaJl wled Oups!xa 2u!nowaj'JallnS pue peoJ 8u!4s!xo ue 9u!AowaJ'uoosej opeJoloD aql su!BpaJO :NNOM jO 3dO35 9T-das :ale(]lJels leu!g!JO (nos'yueag2uoyy]DansSue'aualJe4o)03ns2uV au@IAPgD :iOViNOD Wa :lunOwVlaeJluoDfemov Ob9s-OLs-Z9S :Xtl3IND (palewllsa)910Z Jagwaoa(] :ale(]uo!paldwcD lenlaV 0919-015-195 :3NOHd WJ :3V1 A8 NJ OM 30% Z0805 V7'43eaq quol'lanal ezeld'PAIS uew0'M£££ :S WICIV WD %T :a4aldwo0 ale(]of% gaeag 2u01 Jo Al!D :3WVN WJ :NOIIVWadiNl VY3 :1JVINOO 1J311HO'dv (no8,4z�eagSuolOn o3ns2ue aual)e4�)l o3ns2uy aualAeU :13b'1NOO-a3 NMO :XVJ iD311HJNV Oti9S-OLS-Z9S :XV3'd3NMO OSLZ-LVE-6176 :3NOHd JO311H721V 0919-04S-Z9S :3NOHd 113NAAO T69Z6 VD ofa!A u0!ss!lry'OSE al!nS leaf elJand SOZLZ :SS3N(](]V-031fHOdV 40906 VD'4oea8 quol'lanaI ezeld'Pnle uM0-M EEE :SS3V(JGV LI3NMO V3b JOgauV :3WVN i:)31IHDW gaeag 2uo-1 10/Q!D :3WVN}13NM0 :NOI1tlWaO3NI13311H3MV :NOUVVYUOJNI'd3NMO 91-0a(] :31V(]MOD 1VNIDIUO SAe(]06 :Nouvino zaJJa!lnE)opJenp3 :3NOHd/1N30N31NN3dns aalJd 4!un :Ida 1;VHiNOJ pJeM 4al!W :3NOHd/1d9W 10YOUd VSOL-2J :d3ovgnNiDV211NO0 V:)'4DeagBuol'anuaAvofa!N+B;aaJa$gzglse3 :SS3aOOV1,73fONd OO'SZ9`1L1'Z$ :1Nf10WV i)VdiNO:) laafosd R asegd uo!leJolsaa uooOel opeuolo:) :3WVN 1a3FOVd :NOIIVWHOdNI 13t1/M1NOJ 'NOI1VWNOjN1133fOEld L9i+T :8301WAN 1J3fONd �133NI��� �3'�J NV S0� „Auodwo3 paump-aaAoddw3 a y„ slleM supejay .uo!leouJl$adeaspuel'uolInippoW leu8!S3lfPJl'slol SU!IJed;o uo!lanJlsuoo'Jaauan auO;S'2u!lg2!l al!S'su2!S 4uaiunu0!N'a1aAauo3 al!S 'siluel a2eJolS JaleM punwlapun la2p!Jg lJanlnO gDJV laalS'sau!l JaleM u!eJd WJolS'2u!peJg'uo!l!dowa0 :))aOM dO 3d03S 9T-Mr :aleO lJelS deu121aO !pnogzel/3 pe!Z :iDV1NOD V40 :lu nowt'l3eJluoD lenlav SBEb-Z9£-6176 :XVd N7 LT-JagwaldaS :alep uo!laldwoO lenloV LObL-LSZ-6b6 :3NOHd W3 :3Vl A8 YJOM to% LL9Z6 va'lan&N eun2el'AeM!Jed AalleA umoJ:)TTTO£ :SS38(1f]V NO 5 :alaldwo]ale(]of% lan2!N eun2el;6X3!3 :3NVN Wa :NOIl`d MINI W3 allOIIEJJ P!Ae0 :1DVINO:)iD311H:)W dpnogzLVV pe!Z :-0V1N0]-23NM0 6SLO-£8S(6V6) :XVd 1)31iHDW S8Eb-Z9E-6t,6 :XV3 l33NM0 0TDT-£85(6b6) :3NOHd 1331IHDW LOtrL-LSZ-6b6 :3NOHd a3NMO 819Z6 V3'au!AJl's42nH aaJq L :SS32100V 1]311H:)HV LL9Z6 V7'lan2!N eun2el`Aena4Jed AadleA umoJ:)TTTOS :SSIKOV LI3NM0 sale!aossV 79 JDA esunH :3NVN J.031lHD” lan2!N eun2el}o Al!:) :3WVN Ld3NMO :NOIlVWHOdNI1J311H:))]V :N0llVVYldWNI BMW LT-unf :31V0 dNOD lVNIONO sgluoua ZT :NOI1Vaf(3 llassoN l EPM :3N0Hd/1N3(3Nl1NIN3dns a:)!Jd l!un :3dA1JaVld1N07 waaaan0 o!Inf :3NOHd/LION D3FOild tOOST OJ :Ld38NnN iD"iNOJ M76 da'IanB!N eun2el'AMIJed AalleA u—J.)TSL6Z :SS3800V J-73FOUd 00'69T'9EL'8$ :1NfIONV 1aV81NOJ JJed AalleA umoJJ IV-dwl AJlu3 Z ALL :3 AVN iD3[0'6d :N0UVYYV0ANl l)V7dlNO3 :N0llVVY'd0jNl n3fOad 99bT :N3siNnN 133f0bd �3>36Nd SQ 1,Aunduro,9 paumo-aazlofdug uy„ ,plaq 11eq anjln}a jol walsAs aSeu!eip Ilelsu!pue sllem 8u!u!e3aa leJanas Su!pl!nq'pla!;jaaaos ajnlnl e joi walAs aSeue!ap Sull!elsu!pue sllem Su!ulelaa leaanaS Su!l!nq Su!pnpu!uo!suedxa jol�aed Allunwwoa 8u!ls!xa aiedaJd :)ISOAA 30 3dO3S :iDV1NOO W3 SL'E6I'90£'I :lunowv 13eiluoD lenlaV T6ET-90L-8T8 :Xvj W7 9T-daS :ale(]uo!laldwo(]lenlaV MT-90L-8T8 :3NOHd WJ :3V7 A9 jaoM do% VD'a2ell!A 3zlel4saM'aA!a0lsaj9 me0 oOZiE :SSIHOOV W3 %001 :alaldwo3 ale(]of% aSell!A aMellsaM 4o A4!3 :3WVN WJ :NOIIVYYHO3Nl W3 waruep��un m�, uosdwogl neae :nVINOJ 13311H:MV adluA ugof :iDVAOD-2BNMO T6L0-Eb9-SOS :XV31J311H]i4V TGEI-90L(8i8) :XV3 213NMO Z179L-b08-S08 :3NOHd 1'3lIH0aV E191-90L(STS) :3NOHd 6]NMO :5S38(0V1>311H78V V:)'a2ell!AeIE!1490M'aA!JO1Saa0Ie000ZIE :SS3W1C1VH3NMO uepll!M :3WVN 1J311H(]aV a8ell!A alellsaM JO Al10 :3WVN 83NMO :NO11VVgUO3N113311H:)HV :NO11VWMOAN1 H3NMO 9T-unf :31V0 N0113ldWO0 SgluovyJnoj :NOI1vuno :3NOHd/1N30N31NI83df15 a:)ud 4!un :3dAl1JV8iN00 :3NOHd/a9W ZNOU :t438WfiN 1JVKNOD 'pn+g sIe0 puesnogivS uohue(]ojepull :SS3a0aVZ3fOad SCEW90E'IS :1Nf my id VN1NO3 a:eyeIIRe Alfunwwa3-N-11!A"lISOM :3 WVN J.33fOdd :NO[iVVYHO:INI-udaiNO:) :NO11dwaOANI IMFOHd "IFT :N3otNnN 133fO8d �a331V1<j� ��JTI14 50 „Aunduiq)paunnp-aaifojdw3 Uy” uoile9pn pue'adeaspuel'alanuoD awls-os!w'9u!ped8'uoil!lowaO :NMOM 30 3dO:)S sauewioj yea3 :17V1N07 WO 00-991'8811 unowvmiluoD lenpv 90SE-Z9S-BTL :Xvj WJ :ale(]uo!TaldwoO lenTad OSLE-Z9S-BTL :3NOHd W0 LT-qaj :3VI A8 MuoM jo% ZZ906 V:)'Nsed euang'pn1e peag OS99 :SSRI(RIV W0 %00T :ajaldwo0 aW0 oT% jJed euan8 Jo Aa!J :3AVN WJ :NOIIVL NO3Nl W3 wos�y�e eu®nq sauewio�� JJd1NODiD311H0ad sauewJoj yeal :1Jb'1NOD-d3NMO 90SE-Z9S-BTL :Xdj 1J3ill-ID 'd 90S£-Z95(t7u) :XVj a3NMO OSLf-Z9S-1?TL :3NOHd-0111HDUV OSL£-Z9S 071L) :3NOHd d3NMO ZZ906 VD'v-!ed euang'pnlg yaeag OS99 :SS3d(](]V J-7311HDNV ZZ906 d0`Maed euang'PAJO gaeag OS99 :SS321U4V U3NMO Ted euang,lo AIID :31NVN 1]311HDW Ted euang jo Al!7 :3WdN a3NMO :NOIIVINMOAN113311H321V :NOIIVWMOANI M3NMO 9T-unf :31tl0 NOl131dWOO sAeO 9u!�daM S9 :NOI1V21f10 saaolj alwef :3NOHd/1N3©N31NP33df1S aaud i!un :3dA11JVi11NOD ua!ag,O uouey :3NOHd/a9W 173fOW :'d313Af1N IDV'd1NOD dMj T6 aqj jo gjnoS pAle 4oea8 :SSRlGCl -LD3fO8d 00'99T'88T'T$ :1Nnowv J.JVdiNQ0 A,3aafcId Pue„y xaafcJd sluewanojdwj edeaslaajjS P^i6 pea8 :3 VYVN J 03TMId :NOIIVWMO3N113VII1NO3 :NOIIVVYHOIN1133fONd £910T :M mftjnN 133fO2id �N�t3�NI�N EiNv ,,Auodwoj paumo-aadotdtu3 uv,, 'pnlollaq4uAS'walsASaaldno03oinb'asegalgeawJad'aSeu!ej0'slleMBu!u!elaaaaaaouo°8u!pejg'owad :NHOM 10 3dO:)S se!so asaJlAog :i0V1N07 WO OO'6E8'TTS'Z :lunowV PEJluoD lenpV ZSSS-ZTb-OT£ :XVd AO 9T-AON :ale®uo!laldwo0lenlov EELS-ZTb-OTE :3NOHd WO :31dl A8 vJoPA 90% T0Y06 VJ'Poomal8ul'PAIS Jaleay:)ueyy aup :SS380(]V WO %001 :alaldwo0 ale(]of% poomalguI jo Al!0 :3WVN W7 :NOIIVWHOJNI WC o'p.w ugo selsaq :i7V1N0]133ifHD8V se!s0 asaJlAog :iDV1NOD-H3NM0 12KE-L66-Z09 :XV3i73ilHD8V ZSSS-ZTti-OTE :XVdH3NMO 9ZZn-SE9-Z()9 :3NOHd iD3ilHDHV HES-ZIV-OTE :3NOHd 83NMO ZV'alePsl3ooS'17U-STS al!S'JnS fa(]oased e1A'N 617EL :SS38(](]V iJ3ilH78V 10b06 VD'Poomal uI'PAIg Jalsayoueyy au0 :Mx0(]V 83NMO Vuuaaw8u3 s1JodS'g I!A!0 pAoll :3WVN iJ311HJ8V poomal2uI joAl!D :AAVN 83NMO :N011bW2lOINI 13311H:MV 'N011t/I+ 80ANI N3NM0 91-AON :31V(l NOli3ldWOJ sAe(]guf3JoM OZ :NOIiVBfI(] zaJJa!llno ale3 :3N0Hd/iN30N3iN183dns ao!Jd 1!ufl :3 d Al 1-)"iN OD Jaao e3!ssaf :3NOHd/UDA iD3fOHd :838AnN 1?VSiNOJ anuanV aauaJof3.3 i�'pnl8 opuopa8-3 :SS3H0(]V IDNONd 00'6E8'TTS"ZS :iNf10WV1-?VH1NO3 Ilel5ulpn1JIJedluaou!A :3WVN-03M0 fd :NOIIVVYVO3Nl 1:)VHIN0] :NOIIVVYUO3N113!3fOUd T9bS :mvmN 1J3fOHd ���L�33N/eJh3 „Auadwo3 paumo-aaAojdwg uV„ -a8euleapaadoid a nsu!oa seam snauenio 8u!peJ2aJ pue sauawanojdwi a8eu!eJpMau aanaTsuoa'waashs Jajj!jdsmau IleasuI :)21OM JO 3d03S 3111a4a9!nJaaad :1DVINODND 00'000'S8E :aunowV 13eJIUOJ lena3V L80L-ZUZ-8TS :XVj ND (paaewsas3)9104 aunt• :aae0 uopaldwoD lenaaV SPH-Sts-8T8 :3NOHd IND 001 :3V1 AS li()M;u% 90ZT6 VD'alePual9'Sor w8'Aennpeoji;,3££9 :M8GGV IND %06 :aaaldwoD ma oa% @Iepualg;o OD :3NVN ND :NOIIVVIIaOdAll W3 ilaseuoN p!AeO :J'V1NOD1D3jMDUV 2!1!a4Ja!A Jaaad :1DVINOD-WNMO STSZ-£LE-606 :XVJ 1D311HD)JV L8OL-ZbZ-8T8 :XVJ 213NMO 80SZ-ELE-606 :3NOHd 1')311H)” S46E-SbS-8T8 :3NOHd MMO OEL16 VD We oweonD o43uea'anV 4aIwS salae4D E8E6 :SS3d(ICIV iD31IH)?!V 90ZT6 VD'alePual9'SOZ wa'Aeaepeo,0'3 E£9 :SSR(RIV a3NMO saaau!8u3 SDS :3WVN 13311HD?JV alepual5)Jo Aa!D :3NVN U3NMO :NOIIVWUOdNI13311H))JV :NO[-LVVY 3O3N1 83NMO 9T-unf :31VON0}13ldWOD sAeOIepualeDS6 :NOIlVHn(i sajolja!wef :3N0Hd/1N30N31NW3dns wnS dwnl :3d1.11DVHiNOD aaa}eo!ssaf :3NOHdADN 1D3fONd LLSE :U38Nf1NJDV211NOD 9OZT6VD'alepualO'PAIS sNeoua0'3OOZE :SS32100V1D3N08d 00.000'S8ES :1Nf10NV-LDV81NOD JaedapJ a olS 11(peel uoAueD POPS :3NJVN 1DWOUd :NOIiV IIIIOJNI 1DV'dIN03 :NOIIVWHOdNI MfOHd iiiPT :U313NnN 133folid ��� 0 N'd�o ,,Auodwoj paump-aa fafdtug uv, .uo!leBuJl)8 adeaspuel'uorleluawnJlsul 'lea!Jlaal3'Pu!pl!ng AJuoseVy'alaJouo71eJnlonJlS'ua!lelSdwnd'lulueyaaLN Tu!dld IaalS'NJomgjje3 :)IHOM JO 3d0JS yl!wSuiwefuag :10V1NO0AD OE'£9S'17£T'L :lunotuV peJluo:)lenpV ELEE-SLE-PTL :XV3 AO LT-4oJeA :ale0 uo!laldwo0 lenhV OOZE-8LE-VU :3NOHd A0 :3V1 Ag MJoM;o% 80LZ6 V3'Aa!leA u!eluno3'"15 PJeM OOLST :SS38OOV AO %OOT :alaldwo0 ale0 of% 131Jls!(3 JaleAA AlunoD a8ueJ0 :3AVN A3 :NOIIVVY)30JNI W] W 0]'PAl]4 1{dl W SQ 1pueJg u!ADN :lOV1NOO 1031IH:WV yl!wS u!wefuag :10V1NOO-U3NMO :XV3 1031IHMV FLEE-8LE-VTL :XVJ 113NMO 0009-EZ6-6b6 :3NOHd 10311H38V OOZE-SLE-IFIL :3NOHd b3NM0 8T9Z6 V0'au!rul'OOT alS'aAIJO ASolouyoal8E :SS38OOV 1031IHD8V 8OLZ6 V0'AalleA u!elunod''1S PAM OOL8T :SSMOOV 113NMO oalJelS :3AVN iD31IHD V loins!(]JaleAA AlunoO aeueJO :3AVN 83NMO :NOI1t/WbO3NI J3311H:)HV :NOIIVWIIO3Nl MMO 9T-8ny :31VO NOI13ldA00 syluovy OT :NOIlVdn(I Ae)j uyof :3NOHd/1IV30N3iM1 13clns ao!Jd 1!un :3dUiDV3l1N00 yos!a uyof :3NOHd/VDIN-1031`0lId T-STOZ-ONdl :MHAnN 17VUN00 V0'w!94euV"PAlg JawaeJll)SanuaAV ewled el :SS380OV 103F0dd OE'E95'bEE'L$ :1NflOAVl0VUiNO0 u!Se8 aBJeyoaa ewled el :3AVN LD31OHd :NOIIVYYUOJNI 17tla1N0:) :NOI1tlWNOJNI J33rOHd 65117L :H38Wf1N 1 KOUd �N b33NI,5 ���36Nv 5�^ .Auodwol paumo-aaAoldw3 uy„ .Bullueld pup uolleOuJl pue BulpaasoJpAy'lauueyo Alpuau;leluawuomua deJdu e'Aemllem 9O a pup I!eJIVQV luawanpd l;eydse e'aBpljq gaols ge)aJd mau e'llem SululelaJ auolsAaj a}o}aajaeaull OLE;o uollellelsul'pejpueq/m AemJlpls E)JEWUOD e 10 uollellelsul 241 ggnJB*B Jeal:)`Ilempeay loll,.99 Bu!lslxa'lauueyo dell alanuoa Sullslxa}o lenowaa :N210M 30 3dOJ5 aid walpAS :iDV1NOa Wa 00'SE4'LOb'T :lunowvpeJluo3lenhV £ZbZ-9£Z-OTS :XV3 Wa 91-JagwaldaS :ale(I uo!laldwoa lenljV V119-9EZ-OT5 :3NOHd Wa :3V1 Ag�aoM}o% L08b6 VD'Puow4:)W ulod'peon janoa pieA43ug OZZT :ss3i1a0V W7 %001 :aTaldwo0 alep of% elsanp :3WVN W7 :NOIiVVY80JNl INJ swvD sll!4-emo e7ia4sgj aldwal PAS :latllNOa 1a311HaaV Jays!j AIIDA :latllNOa-U3NMO U17Z-9EZ-OTS :XV3ID311HDHV ZSEL-L6S-818 :XV3 23NMO bTT9-9EZ-OTS :3NOHdJD31lHDHV REEL-L6S-818 :3NOHd213NMO LO8176yD'puowyola lul.od'peoy Janoa pJeAja!J9 OZZT :SS3N(RIV 10311HaaV TOET6 VD SIKH eJonBV'linoa aoejApel LO()0E :3331300V 113NMO e4san0 :3WVN 1a31IHaMV splH eJnoBV jo Alla :31NVN 113NMO :NOI-LVWMOjNI 1.3311H:)MV :NOIIVL UOINI 83NMO SI-noN :31V4 NOU11MOa shed Sup jcM()OT :NOI1VNflc7 leuJall opuewJV �3NOHd/1N3aN31NI63dns uolleaolsaa 19aJa :3&i-LDVUiNOa pJlB liar :3NOHd/dE)N ID3fOad EO-ST 91N :U39Wf1N OVKNOa sIl!H eJnoBV'anlJO AalleA eBP;)A lg anl)O aaJ-L iDO d :SS3a00V 1a3rMjd OO'SEV,LOb,T$ :1Nf10WV1aV8iNO3 uopeJols,3HJDaJaelpaN :I AVN iDYmid :NORWNHOM DVHIN07 NOI1vvy'a03N1 immd 85bi :M39iNnN 1:)3roHd ���1r]33INIj�3 kP�7�ONd SO „fuodufoj paum©-aaAofdw3 vy„ 'leoljloal3 joui,W'SuldlllS'IeaS AajnlS'48iH,C IIeM OOd'2u!aua j'Aemanu(]JJd'sqjn0'Pla!3 aaoaOS ao3 apejSgnS aseg l3nj;sua0'aseg�g llegdsV-lol Sunl.ied lonjlsuoaaa :)I210N1 3O 3dOL'S uaspeW aau!A :1DV1NOD WD 00'000'SZ17'T $ :lunowVlaejluo:)lenlaV 6S9L-E49(OTC) :XVj W3 :ale(]uoilaldwo0 lenlaV ZOTS-TEE(OTC) :3NOHd W3 98 :3V1 A8 JJOM;o% OSZO6 VJ'aw04lMeH'pnlg uo!le!AV OS£T :SS3aO(]V W0 %OOT :a4aldwo3 ale(]of% lauls!(]looga5 p spun ujngas!M :3WVN W3 'NOIIVWa03NI W7 F,-,Z p'wngasw(ouespewn SaJ%u!nIV :1DV1NO]1)31WMIV uaspeWaaulA :1OVINOJ-b3NMO 9LZ9-489(T56) :XV31O311H2WV GSW-Eb9(OTE} :XVS WNMO b99b-b89(ISO :3NOHd 1O311H0aH ZOTS-TEC(OTC) :3NOHd 213NMO TOSZ6 to'aP!sJan!a'laaJlS glual SLL£ :SS32100V iD311H3dV 0SZ06 VO'auJOglMeH'P^I9 uolledAV OSCI :SS3aO0V U3NMo jje1J neugn}d neuyna :3WVN 1J31IHD'dV la!1ls!O loops pa!j!un uangas!M :31NVN d3NMO :NOIIVWH03NI33311H:)UV NOIZtlwaOdNi H3NMO ST SnV :31V(]NOIAIMOO sAep jepuale7 09 :NOI1V2dnO zajja!;ng opienp3 :3NOHd/1N30N31NI43dns uo!lenouaa Pla!3 :3dA117V2d1NOJ aaag ea!ssaf :3NOHd/2d!JW 1J3ro8d :2139WnN1OVUNOO OSZ06V3'auaoglmeH'anVAalpu!H-SOTTZT :SSIACIC1V103fOidd 00.000'SZ17'T$ ;iNnOWV 17VaNO7 laafoad pla!1Aeld loogoS Aaeluaw813 ezuV :3WVN iDNONd :NOIIVWMOJNI1?b'211NO] :NOIIVVY'd03NI D3[ONd LOFT :H39AnN 133fOHd ( Is333W -!5 mlo 50 ,,AuoduioD paump-aaAotdw3 uy„ 'sleu91S3!};eJi'ulej0 wjo1S,�jom4el3 alaaouo0'9urned aV'9ulpej9'awa(] :}Ibp f0 3dOJ5 sPJeH w!f :iDViNOO WO 00'000'68L :lunowVl3eAluo3len;)V 90Th--ZSZ(606) :XV3 WO {ssaa9oad ul lIRS�joM)9TOZ aunt :ale(]uorlaldwa0 len13V ZST'x OOTb-ZSE(606) :3NOHd WJ :3V1 tib maoM bo% 801?Z6 VD'Ou!WuJag ueS'15 PA£'3 T09T :SS3t#(](]V WO %S6 :alaldwoD ale(]of% Aoua9V luawdolana(]AalleA PUeiul :3WVN WO :NOIIVWMOM W7 :13V1NOJ1331lH9bV SPAH w!f :iDV1N07-M3NMO :XV3133i1HDW 9OTt7-Z8€(606} :XV3 i13NMO VZZO-S68(£TZ) :3NOHd 1031NDW ZST'x OOTV-ZSE(606) :3NOHd 83NM0 ZT006 VO'sala9uV sol'AennpeoJ9'N TObT :SS31:I40V 1]31IHDIIV 8Ot7Z6 Vo'oulpaeuiag ueS'4S PJE-3 TO9T :SS38(]OV'83NM0 'dso0 egopio} :3WVN iJ3ilHDUV Aoua9V luawdolana(]AalleA PUe1ul :31NVN 83NMO 'NOIIVINHOAN110311H:)HV :NOIIVI/YHO:IN1 H3NMO ST day :31V0 N0113ldW00 she(]jepuale�OEi :NOliV8nQ uaslalad PPol :3NOHd/1N3(]N31NI83dl15 SluaWaA3 dwl uol;oasaalul :3dAi-LD"1NOO yosim ugof :3NOHd/MSW iDYOMd :Miuvm iDVdiNO0 V]'ou!PJeuaag ueS'elJolosA puelS PJ£ :SS3l100V1a3f08d 00'000'68L$ :1N(10WV 17Vt11N00 syuaulanojdwl uollxasaalu$IS euojoIA Pue pJE :3WVN 103(Oad :NOIIVVYHOjN11:)VHINOJ :NOIIVINHOINI 133FOHd 9SVT :U39vynN IDWOMd ���tii33N)��3 kp ��36 NVl 0� „Auodwoj paum0-aaAojdur3 ud„ -uo!lela8an pue sa!l!uawe al!s se l!am se sadrd u0!leJl!!1u!pue s!am Aip'saaned a!geawjad 2u!pnpu!(saws)sa:)!hejd luawa8euew 1%aq JalemwJOls!eJanas apnpu!ll!mluawanoadwi AemAa!!e lookajen6s OOS'7T alew!xoadde s!41 '3aaj1s q;VS lse3 o18u!laauuco'pua Apalsam sl!uo 41n0s/41JOu pue OA Pad ueS 1O}10 isam/lsea sum ap!s Alia}sea sl!uo Aalle s!ql 'laailS aJpad ueS 10 lsam pue laaj1S u!ew 10 lsea'4aajjS g17S 1se310 y1J0u'laaAS u!e!N 10 lsea'1aaj15 4lbS 1se310 41sou' leads MS M3 10 glnos paleOo!Aem-to-149!a a!!e 3!lgnd a41 '41n0S Aa11V uaaJg u0!enV-T ase4d 'L£006 V3'salaguV sol 10 Al!:)a41 u!sasegd aaigl JanO sluawanoadw!AemAalle om11o$u!ls!suoo'loafWd u0!1eJ4su0w3a 1JOmlaN sha!JV uaaj9 uo!enV 10 uo!lonalsuoJ 4q1 :)IHOM 30 3dO3S Aaa1Poq yagoy :13V1NO3 N3 00718'S66 $ :iunowv peiluo9!enpv :XVd N3 STOZ/I/OL :ilea uopa!dwo3!enpV 56L8-078-9Z9 :3NOHd N3 11sm1 a41 :3Vl A8 TOM 10% TS9Z6 V]'43eag eun8el'laaj1S puo3aS SSE :SS311a0V N3 %ODI :ala!dw03 alea of% oul sainpwis ualpiq :31NVN N3 :N011WRIOINI W3 uoldwoa ue1V :13VlN0Di:)311H3gV ue!iae0 er!eleN :17V1NO7-a3NM0 8Ob8-797(OTE) :XV3-MAHAV 0£T7-S67-ST7 :XVAV3NMO VOVS-17917(OT£) :3NOHd 1331.IH3MV ZTx T770-£ZZ-£Z£ :3NOHd 83NMO 70506 V3'a5ueaaol'OOZ'a1S"1S 41061'M£86T :SS32Jo0V 13311H313V SOTT6 V3'euapesed'J!j puZ'1S uaaJg'M SET :S53gQOV 83NMO 8uuaau!8u3 ueasg :3NVN 13311H323V puel D!!gndJ011sm1 a41 :3NVN MMO :NOI1tlWa03N11331IH321V :NOI1tlWJiOdNI 7d3NMO ST-Inf :31Va NOU31MOJ sAea 2uiljoM Og :Noiinfla !ewag opuewaV :3N0Hd/1N3aN31Nld3dns sloawanoadw!a1!S :3dA113VUiNO3 pieM 4)1!N =3N0HdMDN 133fO8d �t 38vm 17Vll1NOJ V3'salaVuV sol laaJ1S 4175'3'81aa,1S apad ueS'S :SS3HadV133108d LT°106"656$ :1NITONV LWHINOJ loafaJd uO!leilsuawa0ljomlaN sA911V uaaag uolenV :31NVN 133fOdd :NOUMIJO3Nl 13tla1NO3t :NOIIVWZ103NI 133fOHd bsbT :d3gAnN 1D3f08d =�N ti33JV/rJ� 3 s ��ON ISO „duodwoD pauaap-aahojdw3 uy„ '2u!lueld pue uo!1e8un pue sSul4s!uanl a11s'8u!oual poom'sajnlnnals luawnuow nWO 41!m a8eu8!s1ua Mau'uieep waols 101 8u!Nied slleM 2u!u!e1aj adolS exeJ35'saenn41ern uelllsapad alanuoa'sl!ej1 paaelins pos anrleu pue al!uej8 pasodwooap'2u!pea2 Dull Tu!pea8 y8nou'(•as!w pue a4aaauoo'lleydse'anl1e1a8an)uo!1!1Owap al!s :01 pa1!w!l jou s!4nq'sapnpu!NJoM :kMOM d0 3dD3S aapoA au!elg :iWiNOO WO 00'T8T'ESt,'T :]unowV 1-jejluoD lenpV TT76-T7S-7TL :XV3 NO 9T-qa3 :a1ea uo!laldwoO lenjoV 06EZ-17S-VTL :3NOHd WO :3V-1 L9�ioM io% 898M VO'Oue-10"1DWIS}404103'N 709 :SS3aQaV WO %00T :a;aldwoD ale()of% ;uawave-A uorlonflsuoO nDV131 :3WVN WO :NO11VW1dO3N1 W3 V1SV'VIU'Ja4eW$aJ9 :lOV1NOJ1J311HDUV uio0-roelal[]japoRq aapo/,au!el9 :LOV1NOD-83NMO 177L-687-ETZ :XV310311HMV 7€66-TZZ-£Z£ :XV3213NMO £771-687-£TZ :3NOHd1a311HAV 7766-TZZ-€Z€ :3NOHdd3NMO £T006 VO'SalaBuV sol T0S 1!nS'1aaa1S 11!H'S 877 :SS3KGV iD311HONV S9006 VO'Sala uV Sol OOT a1!nS'gZ anuanV•M OLS :SS3UGGV ii3NMO (10al(40iV ad"Spuel)-oul'Aisaa pue 8u!uueld e11V :3WVN 1O311H38V VOiIW :3WVN213NMO :NOUVAHOMI 13311H311tl :NOIIVVYUOINI H3NMO 91-uef :RVQ NOU31MOD sAeQaepualeOOST :NOI vdna aalaolaaglV :3NOHd/1N3ON31N183dnS sluawanojdwj a1!S :3d)L13V81N0a p1!9}}af :3NOHd/a`�W L73f02ld ST/OST :H39WnNJOV81N00 sa1aSvVso1 '1SJBN:)D;S'8'JQll!4aanOloJawoOlseay;nos :SS3aQQV1O3f08d 00'TSVES7'1$ :1NnOWV lOVtl1NOO 1Dafwd JopuJoO 1DTJo1S-I1eJl eAeld o1 Ted :3WVN 103ro8d :NOI1tlWaOANI 1WHIN03 :NOIIHWMOJN1133roMd ESbi :830AnN IDNOUd �,�7rl3�Nf tj�Ir `�a�7�C;Nv 5� ,,AundLuoO paum.p-aa,foddw3 ub„ 'anoge aql laoddns of I-IOmglJaa'heM!xel mau}o uo!1pnJlsuoD'uoponJlsuoa laaJls'Jalem'JaM@S'su!eJp wJols 2u!pnpu!s'13u!pl!nq le0-;awwou aJnlnj Jo}aJnpnjlswju!}o uo!lonJlsuOD :NVOM JO 3d03S :iDV1NOD WD OS'9b6'Zb6'1 :3unawV l:)ealuoD lenvV b88T-688-606 :XV3 WD (ssaJBoJd ul ll!1S j»M)9TOZ aunt :ale0 uonaldwoD len3jV 9011-888-606 :3NOHd WD :3Vi Ag jJoM do% SOVZ6 ou!pJewag ueS'OOZ alS'AeM ll!gjapuen'3 TSV :SS3a0QV WD %06 :alaldwoD alep ol% ;jogj@pu!Jg suosJed :3WVN IND :NOIiVVY80JNl VO :iDV1NOD 1031IHDZfV u u9 o nepgs su,e.s!JJeH w!f :-LDV1NOD-113NMO :XVJ 10311HD8V 901t7-Z8E-606 :XV3 113NMO :3NOHd 1D311HMV 001b-ZSE-606 :3NOHd 83NMO :SS3ifO4V1031IH0UV VD'ou!pJeuJag ueS'001 al!nS'leeilS pjE'31091 :SS3aadV 83NMO 3WVN 1D311HDHV dl!JoglnV lJodJ!V leuollewalul ou!pJeuJag ueS :3WVN 213NM0 :NOUVVY110MI 1:)311H:)HV 'NOIIVVYUOANI M3NMO ST-yo :31Vp NOli3ldINOD s,Vec7 JepualeD obZ :NOiiv8 ld uaSJalad PPol :3NOHd/IN3(JN31NI83df1S SluawanoJdwj al!S :3d)LLiDVa1NOD gDs!a ugof :3NOHd/k19W J.03fOlId :a39VYnN JDniNOD SOVZ6 VD'Ou!PJeuJag ueS'laaJ1S PSE-3 T091 :SS32144V 133FOHd OS'9V6'Zb6'T$ :1Nnovyv i:)VNINOD eqd'laafoJd S3U@WanOJdwl aJnlanJlseJ;ul uo!lelnV leJ8ua9 :3WVN 1D3FOHd :NOIiVVYU03N113VHIN0:) :NOI1VLNUOdNI 1.73fOHd ZS17T :U39VJf)N 133fOHd „Auadwo7 paumo-aaAojdw3 uy„ -suaylV;saAA 4o A3lunwwo7 puleaodioauiun ayl ul pue poam912ul}o Alli ayl ul IV ll';aas1S g180T'ZSSbT003O8'oN d1 Pafosd japun 3lsom;ueualsndde saylo}o aouewsopad ay;pue'sOullsew luawahed pue 8u1digs#o uollellelsul'so;aaaap dool pue suolleolilpow leu2ls ogjesl'wals s ulesp wsols e10 uollonj1suoo'sdwej ganu pue ssalln8 Ssosa'SAennanup'sllemapls'sa;4n8 pue qsm}0 uotlanjlsumaj:;uawaned Aempeos}o 8uloe}snsaa pue uola:nalsuooaa :NaOM 30 WX Sua(]sa;!uuar :12)V1NOJ WJ S£'L617'T9T'V :lunowVloeiluoJ1enoV L6TZ-8Sti-9Z9 :XL'3 WJ 9T-ga9 :ale(]uollaldwoD lenloV SL617-SSb-9Z9 :3NOHd WJ :3V1 Ag jsoM;o% EOST6 V]'eJgwe41V'anV luowaJd'S 006 :SS38(](]V Wa :@laldwoD ale0 of% sMsoMollgnd 10luawljeda(]VI jo AlunoJ :3WVN W3 :NOIiVW803NI W7 -guaOla}Iuuar :J-)VINOJ-LDUIH08V 9uaOsa;luuar :17V1NO3-83NM0 L6TZ-8Sb-9Z9 :XVd 1J311HMV L6TZ-85P-9Z9 :XVd 83NMO SL6b-17S"Z9 :3NOHd 10311H78V SL6b-Sgt?-9Z9 :3NOHd 83NMO £08T6 VD'eJgweylV WV luowasd'S 006 :SS38OOV 1J311HJ8V £0816 VJ`esgweylV'anV;uowasd*S 006 :553800V 83NMO sjsoM allgnd}o luawlsedaq Vl}o AlunOD :3WVN 10311H08V SJJOM allgnd 10luawlieda O Vl to hlunoD :3WVN 83NMO :N011WAIMO3NI t,7311H')8'd :NOUMHOiNI N3NMO ST noN :31VO NOLUIMOJ sAeaBui�;oM08 :Notivuf10 pau8olsloer :3NOHd/iN30N31NIN3dllS sluawanosdwl al!S :3dAl13V81NOD sawlOH pe.i® :3NOHd/85W 1.33r08d ZSShTOOD(]8 :HOMN 1OV81NOJ pooma{Sul jo Al!J ul ssaN ueA pue laaJ1S 41801 :SS38(](]V 173rC)dd S£'L6b'T9T'b$ :1Nr10WV 19V81N00 IV 13'';5 4180T :3lNVN 1J3rO8d :NOI111'WUO3Ni IDVH1NOJ :NOIIVWSO3NI i73rOad TSt'T :830NnN 1J3rO8d ��b33N1j� � �3JNV 5�^ „AuodwoD paumo-aaAo)dw3 uy„ 'anoge ayl l.ioddns o1 jjomyljea'AemTxel Mau;o uo?l:)nslsuoo'uoilonilsuoo laaals'Jalem'jamas'su!ejp waols 8ulpnlau!sOu!pl!nq leloaawwoa ainln3 jol wnlon.ilsea}ul}o uo!lonjlsuo0 :AHOM 30 3dODS :J.OVINW WO 00'$96'STT`S :lunowq veauoo lenpv b$8T 688 606 :XV3 WD ST day :aleQ uollaldwoD lenl3V 90TT-888-606 :3NOHd VYD :3V1 A9 IJoM 10°/a 80VZG ou!pjeujag crus'0(iZ aTs'AeM l!!gaaPueA"3 TSB :SS380QV W0 :alaldwo3 aleQ Ol% ;3oyJarloula9 suosaed :3WVN W] :NOIIVWNO3NI W] aDV1NODiD311HaliVware �3epgs swey_s!�aeHw!f :iDViNO0-3i3NMO :XVd 10311HD8V 90Tb-Z8£-606 :XVd 113NMO 3NOHd 1')311HJ8V 0011?-Z8£-606 3NOHd 83NMO :SS38GQV1]3ilHDUV vD'ou!pueuaaO ueS'00T al!nS'laa.rlS Pa£'3 T09T :SS3210QV a3NMO 3WVN iD31IH08V Al!joglnV laodj!V leuo!lewalul oulpjewa8 ueS 3VVVN H3NMO :NOIIVWMOAN113311H:)UV :NOIIVWHO3N1 H3NMO ST JdV 31VQ NOI13ldWo0 sAeQlepuale70ZZ :Noiivd 3C3 uavalad PPol :3NOHd/1N30N31NIM3dns sluawanadwl al!S :3dAl i)VHIN00 gos!ll ugof :3NOHd/230W 133FOUd TOS9'ON 1:)OIOJd :d3l]NnN iDVdiNO7 80bZ6 V3'ou!paeuaaO ues'TaaJ3S PJ£'3109T :SMCY]ViDWONd 00'896'SLT'S$ :1Nnoimv1OVUNOJ laa[oad sluawanowdwl aanlonalsejjul�g uo!le!AV leJauag :3lAlVN1J3FOid :NO11VWaO3N11WHINOa :NO[iVWUOANIOWOad fibbT :U39iNnN 133fOHd ,�rraN� �fl „(uodwo,7 paump-aaAajdLu3 uy,, (surseq Z)wa}sAs 8uualemap a8pnls pagsluJn;Jaumo}o ulawaoeld'@dld Jamas„b jl OOT'ureJp„8 JI OST�O uol}elletsul :NMOM 10 3d0?S :iOVINOJ WO OTZ91'176Z $ :iunowyi9ejwo]lenaay :XVj W7 VTOZ/TE/ZT :alea uololdwoD IenlDV :3NOHd W7 %001 :3V1 A8�JoM 4o% :SS3litlaV WJ %00T :a4aldwoO ale(]of% al-ION :3WVN WJ :NOIiVVVHOJN1 W3 :17V1NOD i�)UIHAV esogJee essllaIN :1DV1NOD-83NMO :XVI1D311HDW E9TE-VU-9Z9 :XV3 U3NMO :3NOHd 1J311H38V ELTS-ZT8-9Z9 :3NOHd lANMO :SS38d(3V J-)31lHDUV ZOLT6 VD'esnzV'-anV esnzy"N 6ZL :353l 00V 83NMO :3WVN 103ilHDHV TuawliedaO JaaeM�q tgEll-esnzy 4oTl—!:) :3WVN 83NMO :NOI1dW8OJNl 13311H:)a11 :NOIIVVV OAN1 H3NMO t71-AON 31.V0 NOI131dW0D sAeQJepuale0001 :NOI1V8na o3lao3aaglV :3NOHd/1N34N31NI83dnS aueld Ja3eM :3dAiiDVaNW sawloH peJ9 :3NOHd/2l9W 103fOad TSZ-M :838Wf1N1?Vi}1N00 ZOLT6V0'esnzV'pa4auea0L8T :SS3800ViD3f08d 00'0S'9'SLZ5 :1Nd1OWV 17V81N00 a3pnlS aueld TuawaeaJl Ja4EM uoAueO-nSH :3WVN 1J3FOW :NOIltlWNOJNI1WHINO3 :NOI11/W21OjNI03roUd Bt+bT :839Wf1N 1:)3fOMd qp�?3E NV`��n „Auodwoj paump-aaAojdw3 up„ ulouaj pue Item 8ululelaa poorn llelsul pue lleudse pue aseq Ilelsul pue uoileneox3-Z al!S -lleydse pue aseq pelul pue uollene3x3-T aIIS :NHOM AO 3d03S :13V1NO3 A3 OO'Sb6'86T $ .lunowV 13eiluo01enlap :XV3 W3 17T0Z/I/ii :ale(]uoilaldwo7lenlay -3NOHd N3 %E6 :3V1 A8 lioM jo% :MWXIV W3 MOT -alaldwo3 ale(]Ol% auoN :3WVN IND :N0ILMHO Nl WJ :13V1N0313311HDb V :13 V1NO0-'d3 N MO :XV313311H3uV �XV3 b3NMO !3NOHd 13311H3uV 001S-8Sb-9Z9 :3NOHd b3NM0 :SS3b00V 1331IH3uV E08T6 VJ'eagweylV'anV luowaJ3'S 006 :S53b(]0V)J3NMO :3WVN 1331IH3NV sala?uV SOI 30 Aluno3 :3WVN d3NMO :N011VWM0iN117311H:)HV :N0I1MIJ0dNI 83NM0 SI SnV !31V(]NOI131MM sAe(]aulAaoMOZ :NOuvunO oala oljaglV :3NOHd/1N3ON31NIl13dns liom peau :3dAl13V81NO3 SawloH peig :3N0Hd/1J9W 133fObd bbZT00033j :839vdnN13VViNOJ V3'AlunoDVlulsuopeoo3aldlllnW :SSMOGV133FObd 00'Sb6'861$ :1NF10WV 1.3Vu1NO3 Pu ssauaV 6991 ON idea(]an'-(d lonjlsuon'd :3"N 133FObd :N0I1t/lANOM 1WHIN03 :N011VW1J01NI133f0Md LbbT :M %YnN 1:Mf0Md ��1�33N1;�plr �3'�6N`d�Qn 8-3 :sluarztucon Ieuollzppy (a) :sjeasgj jo 0inj-6N (P) :(3lgporlddv j!) paAIonur qo f (0) :dno,r2 so uoszad}o au iRR (q) :aleQ M :sltelap 2urM.0ll0j aqj ulEldxa as�ald`„sa�C„ sl I, 'ON of.zannsu?aqI JI •9 (y) ON { ) saA Lsauolrsodap pxq axoui io auo jo soltu aqi Aq aprgL,so soot uos ala asn of noX aou7nuoo of Idutalle of suorlaUU5 aaglo jo sllooXoq uoun `sjlooXoq joloe.luoognS glrm noX poua;eaJtll dnoA io uostad Rue SPH •I, esegejed jopuan jeuaap ( ) ON (X) sak souollsodap plq uegl ragjo splq ,sioloesluoognS ju ooinos Xu-eaneq nox piQ £ -Iesodwd stglp uoi;eiedazd all ur pasn not kiolrsodap plq tinea jo saltu aqj jo Xdoo e pxeAuoj „sari, sl I oN of tannsuE all JI z ()() ON ( ) sad ,prq inoX alndwoo o}npio ui sainlig plq soloex;uoogns ^aulumigo ur pasn saai,uas KjIsr2?oi Io X-Iolrsodap prq a.ram 'I -Alussooau jr pagnelle oq ,Geta slaals Ieuollrppv 'iesodosd sit41 ioj soirt2g plq aoloe.4uoagns 2uuT3jgo ur pasn saotAios fuls[Bas 10 rCrollsodap prq nuruxaouoo uoijeursopi �?uimolloj aql lsiuxrg IIEgs xoloe.rluoD agZ {pl) :uorloadsuljo aleQ arueN $4oZIZZl60 �aa�eaissaT U-ug Ino�C soj 1100 posodoid ogjjo alis oql paloodsui oqm (s)uosxad all jo ouieu all I317 (6) S-g •molaq uopuueldxo lIrg u ltnsmej rlaea ioj omoo}no arta put, .raqurnu aseo `uoaluool lino alp `asua aLp 3o uorlduosap e oprnoid `sa.� JI ON x saA 6}oe.riuoo u uo;In jop roj ,,.zaumo„ plus guunsu[ rWedwoo 2urpuoq ro `(saumo Xouagu orlgnd u !?urpnloul} „aaumo,, Are Xq pans uaaq -Iana `.rapp!q arll ur Jsaiajut Sitgaudo.rd u seq oqm sapplq aq;jo aadolduu Auu xo `.rappiq a jo raorgjo,Cuu `.rapptq aqj sle14 'uorInlosar sil pm, uitela rloea jo a.rn4eu arta aquosap `sok jj ON X SQA Gxat€ddns so ioloe.3uoogns `,Cuuduroo Surpuoq `(iaumo Xoua2E orlgnd e Surpnlout} ,iou w,, Xuu Xq ruarlI IsumBu Pig sWtela ,Cuu peq .rang `aapptq arlj ur lsarajul , lepudo.rd u surf oelm.rapptq aql jo oQXo€duza ,due so `aapptq oqj jo raar o XuL, `3appiq orlj suH uopu q!-j puu srumlo 'molaq uopsuuldxa llrg u ltnsmul gaea roj auroolno arta prra ragLunu asua `uorauool I-rnoo ar11 `asua aqi jo uollduosap u apinoad `sQX jI ON X sa�� L;oofoad JuaururaAOR Iuaol a0 `a}ens `Ieaapa3 u�?utjaldmoa .ro `uo Surpplq EU04 paauaAaad asrm.rarljo ao Epanor ;)l `pautjunbstp `po,uugap uaaq xana `aapptq aril ur lsaaa#ur Xaeialadoad u serl oelm aapptq ail;jo aadoldura Xuu ao `aapptq ogjjo aooUjo nu-e `aapptq aril suH juauuegaQ Lazarlm pule uaelm`sax JI ON x saw L2utpaaooid Xo;dnraluuq Aivjunlonur 10 X.MlUnlonXuu ur ldn-queq pa2pnfps uaaq.xana `aapptq arta ur}saaalur kmlaudoad u suet oqm aapptq oql jo a;)Xolduia ,Cure ao `.zapp!q arta jo-iaatjo Xuu `aapptq aq1 selg Aa� n.rc TalvNmOLLSafi •aouujsrunaalo aaxl ao stu utu€dxa of faussaaau suzaap sapprq su €esodoid zip oa par{oe;je oq ,tuuu uor;sanb .rad a2lud leuotltppe oup 'algtsuodsad -uoN z ao 1;;ppYg olgrsuodsp-d e sr aapplg aell toLpQgm jo uol}uuruualap aq, ur posh aq €llrn uotauru.roJut srq,L -kinfaad jo,Cjluuod aapun `arnsolosrp IIrq gjIm molaq suotlsanb aela jo rlasa .ramsue llegs rapptq aq j, 01-9 Luoilu-iltgxe goes jo auuo3ino pure sa3UVISI MITo 011 axam 1egm`SQXJI ON X SDA LlOt,xluo3 e tuoxj 2?uisue aindsip e anlasax of uopexjtgxu 2uipuiq of liuugns of puq xana `xapptq oql UT Isaxa4ut Xxelalidoxd e seq oqm xapptq oql jo oo,�oJdwo Kut,xo `xapptq atll,Io xaogjo roue `xapptq aql st,H uotlex;igxy utputg ltnsnnel got,o xoj auxoolno aql puu .ioquznu ase3 `uoquaol unoo aull `asro aqj jo uoijdu3sap e apunoxd `sar4 JI Orj X so,& L LJ3u13u03 Xu13 xapun 2uisut! solndsip,Cut,xoj „xaumo„ uu 2uunsui Xurduxioo $uipuoq u xo (xaumo XouoSp oilgnd Citi; 2uipnJouT} jaumo,, ure isuit, E Iinsmel e paJt} xana `xappig at;l ui Isaxalut Axuiaudoxd a suit oqm xapptq oql jo aaAolduia Xue xo `xapptq aq; o xa3 jo roue `xapptq aqj seH LiiiuJO tJ3ns Auu jo uopnlosax pup olsp `axn;eu oql of se sJtelap apinoxd `SOX ON X saA LlOt,xluo3 Xue xapun fuiSTxe suutt,lo rout,-l0J „xaumo„ up 2uunsui Auedwoo uiprxOq e xo (xaumo Xoua t, oSJgnd ,{ut? uipnJ3ut) „xaumo„ uu Isuly e uumlo t, pale xana `xapptq atIl ui}sax2;ui Xxulaudoxd a seq oqm xapptq oql jo oo 4olduxo Aue.io `xapptq aql jo xaogjo route `xappTq aip st,H 33tluteld lo- IueuxiulD se xol0uxluoD •;tnsmt,J goea xoj auioolno aqa pue xagLunu oseo `uoiluool Ixno3 aql `asuo aql jo uoildta3sap e apTnoxd `sof .II ON X SOA Lanoq>e sgdua2uxt,d aq;ui poquosop asogl sapisaq Iinsmt,l poluJax Ieuoissajoxd Xue ui lut,puajap u uaoq `xapptq aup ui lsaxalui Xiulaudoxd e suq ogm xappTq oql jo aaXoJduua Xue xo `xapptq oql jo xaogjo guu `xapptq aql seal `sxeaX S Ised atp guunQ •Iinsmt,J goua xoj auuoolno aql put, xaquunu aseo `uOiluool lxno3 aql `ostia aril jo uot;duosap e ap!AOid `sa)X 3I ON sa.A �13exauoo e uo linuJop xoj xoilddns Juualt?tu xo xolot,x4uoogns t, �4q pans uaaq xana `xapptq aql ui Isaxajui X ivppdoxd a sirtl oqm xapptq oql jo eaAolduua .due xo `xapptq aq;jo xaojUo Xuu `xapptq atll seH (a11?1) rGe�a�oa5 (amu pa;uud) ualia'o uojey t?ILLIOPIED ` euin00 �� $�oz z�G© uo pa;naaxa s uol eltloop sTq;;eq;pue a�Ipalmou� xwjo;saq aq; of ;aaxxoa Pu'e anal axe 6_g a ed uo Vuiuul29q aneuuotlsan() slq; uT paule;uoa not;eUUOJUT aq;Ieq;eluxoJTleD Jo a;e;S o pio smut atp jo fanfxad C;leuad aapun olg3ap 1 6sootre;sutnoip oqj axam ;uqm `saX 3I ON sak� LsxYloux;uoogns gutpnlout `;oex;uoo e aapun Ixom guluuopod suosxad due o; sa�?t?nN VUII!unaxd Xed o; omltej JOJ sX;T;ua xeliuTls xo ` =;V-e r jo;t?1n2o-i 41znoo Cue ,Cq pozipeuad (q xo `xoj pans (u uaaq xana `xapptq aq; uT ;saxa;ul ,Cxuaaudoxd u sey ogrn xapptq Qq)jo oa,Coldwo,Cue xo `xapptq at4;jo xaoijjo Xut; `xapplq aq; seH sa�e� uiltEnaxd �saouu;stunoxT3 oq}axam;egne`saX jI ON saA� G;oexauoo e xoj xapplq oq; ui ;saxa;ul XxEaaudoxd e seq oq, xapptq atp jo aa4olduaa AB.Io xapptq aq;jo xaoUjo ,Cue `xapplq aq; o} ponsst puoq u uo ,Ced o; paiinbax uaaq xana Xuudutoo 'Butpuoq Xue sEH �saoueasuxnoxlo aq;axam;ugni `saX 3I ONX saA` z}oe T;uoo e xoj xapp?q aqa ul;saxa;ul/arloudoid E suq oqm xapptq oq; 3o aa/�oldtuo,Cue xo `xapptq aq;jo xaoijjo Rue `xapplq oq;puoq o; pasnjax lana ,Cu-eduxoo Vutpuoq,Cue sEH u.Puog KmIaiaas `uarrg,p uo.r� uap T SGI SIOZ ` ,�.�? jo Amp 1 paui?is � } 'aOjaj ur si uorjnjosag n�alElod�o�sL pGu1_Il0 Lp? H � ' � T -� O;aT�_G !���it0'.uTt.T-_uP. pug papuO:�uS „p'.21! QT1p uDTIO'uI LiGC-ii1 Pul 5TIMM syq Gacgaq a',i;:GO GT SsauTSnq Ou- buTi 1 aOO L9?O IP DU. TI 7O L' ^ � �.i M UT T uE 449E 10MME a .7� Tu2 u .�OTL Q!o "ia;DPTS;D7(H u7-OT.7g,O sTibtuv paT?TTLP.� puL GG�;Ga"[G ua= S.:�GSsa00LtS JTaL? 1jan &TOMD pTes zTa-;q uT Dnp Dip sm pOujTjuOo Glu suosiod bup,,,oTTo; O�� _ CtH.fi';OS ;O uOT�i7OanG pue suOT"T iObau inn A"" 04 FT�z vgdo_d pu-e 1i.Aes5a0au sbuTgq TT-:? Op Off. paZTaO-L!q?I1P ST pub 10-2-z1uOO al{7 Oi <lOTg-e-7o=` ;.-O0 aLi7 puTq Agata j put SSauynq uOT4 C.TGQ.aoi Gq buTLua0uOO sqOc.t uOD pue s uuanOCp pT=+ 115TS OT pGzT,70-qq-2 G.T? SaaOT°„0 L;_.,` Pile U..Tagra uo1_sy uaT-7Elo E3=�.D-u-, - cL,�71os~ NO" p�d2 T UT�ua T b S '1 a u�''�-aT �� o !ham 2r a1� a'4 so pG Ue N T,�t'.`' ,O' IS101Oaaja I?uT AOTTO? OWbuT"?NIT NTES qe �J 5L: q&a ',u ul�q 9.70saq :Iqb G.-iq aq YUb i-z qOTqm 33aDuTsnL q due uO bi-ITSSed o aso a d aqq aog -—d 00 : E o ano aqq Te ' lerT uO ` TTI i 'r--T. ,- _ti b Js _.10Y , � , LIt Z �� TT40 uLa;aO u � � y ,-aT- ;O KPOST GV- X 00?ali Te T=:aO'S Gjq PTaI4 'i�O i T2300�i0 } ?Tua0T'T?^ y ''O��T '=�NIOMMISM SH1N`. ^c� ,SO7 40SJ_010GZTSI T a _ uOT3sg 0d•a00 �TuaO 9 L T-20 L 0 S'Eoi E�HQ u0 jTfC'E