Loading...
HomeMy WebLinkAboutProject No. 208-67906. Landscape Improvements-Mission Blvd./SR-71. 1-25-2018 (2) -r- 7 L v+ F t �4 0 cq ^� O N Q ti 04 o 71 z ;n v cl Z-J (-Xdoo OJU s,.tapprq aq;aq Yp~gs .zagjo aql °prq aqj se paDp!mgns puu ui paj[tq aq tags Xdoo ouo) Z(2) . , 9 OilVINHOdI'IVD 6VNONOd VNoWOd AO A.I.ID HOA 9Z0 1 ioZ=d'b a,g 906L9-80Z 'ON ,I D3fOHcf •IL -US/'QA`IS NOISSIW - SINHWaAOHJWI ddVDSQNVI HOA 2IdSL1�RN 89E6-186-606 xvi 1091-6t6-606 2iaawfiN 3NOHdarTU 98L 16 '-Po `pLTejdn uosuag .N CLE; ss�xaQ� USIsaa v adeaspuuZ PiuiojjpD :IWVK WNI.� moa zvsojoH;f 'saoud 2u.iA ojtoj oq; ju mut,Cq poptnoad xauuutu pun `uuoj `Quip aqj ut atojaiaql }aE.4uoo T! olur za;ua o; sant � zat{�rtq pug `uuowod jo AI!D oql jo raau,Sug aql jo aogjo gill ut 019 uo `(90Z) ITOZ-WI *Ta `906L9-80Z 'olI 139foad `•TL-?IS/'i'Ajq uarssx -s;Uatuaa®-idmi adu3spue-I sl umoux suoilnogloods aqj uo palsu�tsap se `(90Z) TTOZ-°d'Ir 9*3 `9060-80Z 'ON laafoxd 4L-2IS/'PAfS uaissIW-sjuaruaAordm'j advaspuu-I Jo u01011EIsuz pun uorgani suoo oq; Jo .railSul aqP ur )I,zona pies .toJ paluroddE r(Inp `nuourod jo "14!D aqp JO .raaut2u3 AII;D aq; Jo uorsTn.tadns aqj .rapun puE jo uorlonJssx-us aqj of pauopuauz uta.ragl sluourahoidEUI pue -lions, oq# tzuoJtod oa saaa n pau�rs apun ail , --uOulOd Jo SID ZLR Jo iaairl3u3 , j!D ail;Jo ao�Uo aql u! aig uo oila gaigAn -(9Z0) T TOZ-`d'IV*a* `906L9 — 80Z 'a �afard =TL-�Sf `PAJU UoissrW-s*uauaanoxduri adeaspug—I su UMOUN `aroja,xagi suotworgjoads atp gj!m aorz�Up.r000t ur a.roJaJgq) Slussaaau 00MInsur luoprut PUL, ivautdLn.W `sjr�ajLw pu-e iogr31 tit qs!� o; put, `pagtiosap uraaagl s}.uauzano.tduzr puu 31.1om aqj tiu twojsad a; saa.agu pau sasodoad Sgazaq pougisaQpun aqT ,,sprg pafFaS ,5ur;tAUj aa��o paxauu-Raql qi!m oaumIdwoo ul (9Z0) TTOZ-'d' '3`3 `906L9-80Z *oN La9ro*Hd TL-HS/ VA-Iff NOISSIW - S LNIVUHHAOHJKI HaVaSamv-,l 110,E emodOud— Z UMPUQPPV £-O sT suL'd EoumQ s SES s [Itl .�a7 . 9N,t �3 g uolles-I llEksul puE gsTTu Si XIFD Aq pataa.Trp se xa ddad etu1o3FIeo ao urnasnpV uasaQ V9r L -suopeoUpods pue spVlap Tad I se susld uo unnogs Sr Ile;suI pue Z VI gstuxng pjnW sawl xoq„bZ b i -suoTInglo s pus sltelap 0 't;t�, '{ u 7 ' '1d Tad se uetd uo unaogs se I,visa, 57 d3 puE gsivand,I EI Ai `sawl TuiEd £I •suot;eaupa s pug Slip-lap .tad se sueld uo wo ogs se llelsm 6Z VI pure gsTwn j Ia.8 °saa-q Luted ZI -pre St_ OZ'ON tuav 3j pied aq jou [IFm TztaIt stal.I, -sueld uo unnogs [ S-i se Iislsm pae gs!usn3`.uolae& q I i •.TaauTfUH A1IJ al Rq pajaa.np sE pus suownxlsul % v �j 9b6`S I Z dS troTlgllslsuT s,.ram;aepusun.Tad tot st.aTJ W-oaS uanonn-Lou NOhl I-4v—dl i iiEIsul pus ulsilund oa PO f0 1 06 f •sueld uo amogs ss Ilelsus 000`Z 'sph ED puE gsauan3 `saXel „c gain' of a? 000 '�? ()/ -0 suet ua unWogs ss Ilelstq Oo0,O£ 35 pus T{srTTTnd uolleaedald ItoS 6 a saspuwl c3� 9 i Sl ioi(an.mS 9 000` 3q s sg[DAVID s,dWg aliS L `3 ,OQo`ZI 3'I salTIeM s,dWEI alis 9 d3 V91 dLwlg 5 0.1 `000 Fjji . Q 2y l)}I-IOrri 'd'd-d•M-S pus I S'I SAM Vmdamn s lowlS XIreQ b 0.1 v 0 0 Z dd aatnaas uosipa � pt$ sl 61 Tu01t Num-mwm 3t pisd aq .0 J lou llxnn aua;t sill I xoq aunlaol polus OWL"n pule lojolu/m Z vg aaTn.TaS u0rl0auu0D.TaMAA,<,Z 7 N0I10(1N LSNOJ gliS 'j7-dZ W "000 ^� ('� / e �-dl`Z-d.L suotsinoid EoT aa; aaS •suotasagtaads pats i I S-1 sueld.Lad 2uTggnzf) V�fut.TealD l uaT;TI0MIG IS03 dJI?Id "vLb NOi.ICIMS30 Wall 'ON, Wall i0IlNfl TIM OU/AjnUnS .1a;,Um (900 1 I0Z-'dW9'9 `906L9-R0Z `ON 13.DWO-dd US/ *UA-TH NOISSIN - SLK3W3A0HdWj :4dV3S([Nv-j VNIOLiIOd 90 11113 z °01'V WfIGMMGV - HOA salarad d0 9lrlaIx3S Z wnpuappd t?-CI 'gull slgj ppe pue prq aseq uro.t3 {Z#cull)suorlaauuoo-WIVA, -sueld uo uh-,ogs su llulsul Pue r[slumd :urajsks.tosuas I P1e lanai-talenh NueT oluo.rloala ;owd lepuen 1q11m sdEund Pue S)ILM L Jalem PunOJ2?rapun 61 -(algcjo on/ l ns .13jum ijuv;) Z -ON a$gUaa#lv •[-ON IM PES asug 119)01-quS sgn-rls wfluff -T Jo Mimi)!gout srgj uuojiad i a01001)uoD atll anug 0110010 r90 ? c, "M f1I!D Mozau T.ut puu saneSV EOL V9 uOileff-9 TTelsut puu$ls!Lunj S T T •o aajun.15�jv =SWH,,I 71v/T_16__A_ :rldios- U3 gsva ,pied ST l Z 'ON moll j!pied act you ll= utak s,q j •a01onu1 leug 1E £/T Pun u0rjaldut00%og lu £/T llr?ls lu E/1 p!Rd) uopez111gout ap Pug uopuzlllgoru pue `0noge sural!aurl u11P1A1 PaureTuoo lau suorTeogloods puu uo&i gaol— aaS`slluuad`suuld gad A10r1Tua sit ur 10ai'oid mp'lanllsaw pae 2ullslxa gsrlouaap of X.tessaaau , +s Qa, �.iom loafaid alge4od/P1q oseg-impo lie J0j slelialma l S-1 pue`luatudmisa`iogel 13ux11 ITd Ll .1204'71 1 Si 1uau1gs11ge1s3 9CI JupualeD 06 91 ple sr as t 'ON ural!,![!prod aq jou TT1m toad Z rzrnpUQppV S-Q o `suorti;o road a u a o uoE oa ur aur a dos f 6jd aaq}jo }unocu-e palagpnq ark; utgl! r,Avjs S P P ju } I'Zst S p T4} gIIM `anoqu swig;x prq�.o-ainpag;Ds aq u� suzaii AuE �a saair;uetib yup as�0_13u, xo aonpa.r of jq2 i @qj saAJasa.r Buourod jo Xuo agtL ;ajoN �� :z 'obi 'SIV + I 'OIC "IV + aszu :1,V 01 GVVN'0 $ •Z 'OM '3iV .IviajL anS 'paurn 51 act Ipm slerllrugns pue Sums s ip dors walsAs alatdtuoa `osTV -Lual, &Xs Tosuas i t lanai Talmo�lurel aruo riga g s: � e posoloua iasis ssaraims JOOJd-lepuen aratduioo itelsul T vi T pue gSTUJTU i[euis 101oealuoD �Z 'la;ens pouulet30110 Isoo 1ur4oe 10j IOU `SagJ IalauY JQMAh paurretaa-T Aed livgs rojm4uoD•(aalem r ! JO 1500 sod,(poa�1P Aed o]A;1D) VQ �� f 31m'I)sarn oz `AIr[r0e3 '1d ure.unD �y polls 'puz lsam:R11Ouuo,{ Jo A110 Tu04.ra1em paurTetogN 13 3o'U011ef 000`9130 (1anrlaQ - 'Lt '011 wall lo3 juawAed� 3O pe01SUT apeus aq Ol uuall STT l03 IuauuAed -aolOnui[Bug 1e £/T PLM u01101duroo%0g;L,£/i `1.rers Ie €/i pled)uopez.i1lgom -ap pure uO1Tez111gOY11 -moiaq pue anoge suual.i gull (Aiuo) Z?Y i 'Iib' `ppd pU Pa aseg UFEPlm pauteJuoo IOU MORBODiaads pue iaodoT uloa)- oa2? `sliuu od`sueld sad AIajjjua S11 u1 lOafoad ay}otulsuoo pure L5uIlsTxo gSTIOuTap or Azessaoau 1.10m 13gfOrd 3Tuea aigelod -uou 10190 11e 103 slel-101eua i SZ t pure°ruauudrnbo `,rogei `auuq 11b' I Z .)i.TOnn palelat pue°pT.r3 Aan ms `s.raoeds pm Durso uT Sault .seo tools "a W9�� r �. QCIH i L-dS u11rm T 1 'ON uuall .)2't�''v 3o peaasm Osie `sueld uO UmOtIs se i1elaul pue gslu1n_4;(Aiddns i SZ 11ml.103)NoI.Lb omf 07 L-� Joppig jo a_injeuBiS 8 a paat'Q 's1trau noOG IOP14uOD aT io sltraura.rtnbo i aq; tl,rm aounp.rooae ui sIuaruano.rdurr pup 3I.10n.\ posodoid oqj _roj IMITIu03 aclj ur.roj.rad of saaanosa.r pun `suot�ear rlQnb `aor auadxa rgt? aragx 3o nuourod ;o �1r0 atlj ;Io liounoo atla tjsrjns Iings pau�rs 'opun 'tI.L -A-P �o v diouLid sn iesodord f?uro,,�a.roj atlj ur pajsa.iajur suorin.rodaoo punsuu `s os IO Fe Di sauzeu atlZ uoaiatll pogloods Nrom Iguorarppe Ilnjo asoo ail; sopnlaui prq still leg, pun (s).ragamu upuappe paniaoar sntl ags/aq 1q; satlr�raa Xga.ratl pair rsxapun agZ •31ep 01 ua)lm put purl aiojo;a.ratl euourod jo �iiD ogx jo llounoD ogIjo s uipaaao�d ar�l�o IIn o; luunsand pun `ojajr q porlonjjn sprg palnaS �uijrnul aarIoN 01 asuodsar ur pa;�ro3o sr ql If qL '.raaul�lug Xj!D xg Xq ponssi apaaoard o� aai�oN ua��um a aql ui palelndr s ;ep0111110r ruur ag 's,�eP ur I aoh9 anr�ataasaxaa (09) 4xts urgirm paxalduxoo oq lintls Iae.rjuoo 31111 zapun ouop aq of �.rom IIV 'iaumoo aqj jo p.remn a (Sd) uaa�JU#i ur gl.Io aollou u041i_rm xa�.n ssuP .rePualea .gILM `s)tratuanozdurr pun Naom pagl.rosap uigjlm ail; roj poamba.r sled#rrugns U13 aprnard pun PIR41103 aqi ,moaxa 01 `p.reme 3o asno ur `soa.dln raqunj pougisxapun atl,L 'sPiq Hu Pu13 Stile 1;)J fa i of jg2,u aqa san.aasa.z euoMod jo S413 aq;3o r!alfnoD aq.L -erLuoPPO `euouzod jo iCvD agj jo Xuodo.rd aqj aruoaaq puri 01 pa;laj.roj a9 IIntls uiaratl� alqu�tsd Xauotu atl� pue �Iaaga .ro puoq pins `pagroads s;rturl aurll arlj urtlltm `sleWurgns pun spuoq /Citssaoau gill gj!An 13R.1luoo paunbaa ;Dill .2urmaxa ur ;Inejap jo aseo ur verll saat e jagprg paui?tsropan agd, •pou,131s.rapurl ail, 01 pap.re,we;Ii `�aer�uoo art; 0;ui 114rza Ili" pau is.aaptrn gill �eg1 as tznasn se uanr,'4 sr tlolgnl pue `plq will jo (%o 1) luaa.rad ual uegy ssat xou sr gartlrn 'Ltu.zoRILD 'i9u0utod Jo SJ!D aqj 3o Ni� 113 ail; of algeXu $ .roi ueg :�oatlJ oqi Io °�,rig � oaata pa�r�aa Puog sxapprg sr poton� � LNV2IWZJ S+2IgQQIS LLwf ads Ula '1vsoJosd 8-a waaaad � paaaxa you ilegs saolaea�uoa ns ,� awao xad 1anoue ptq plot;)qj jo(%0j) q II q p Iaom 3111 Jo a2naaaaad tujol aq j 991-FSE - 0I0 F 1oa Gaza Ig 'IS paUmoH 'S I OS ou;aai� sausEg %t 90826 'uj uzi iqu y 'IS opurxax � o� `� d£0£ 896926 - tr' uxaog elu.raJlteo ouuog TIOM aWJO % 3,0M 2HIQ PUL, d aMaagtun l asaaat11 (saxou'o'd ON °ssaaplPV#la r s I'adiC L, asuaar-I P aruao a J-t d fetal)ssa€nsnajo uogeao7 :�o�aB yuoagn ag o;IaoM 3taslr uotpod IsgI uugpad hags xr Isqj pus -txoAk Iegl Uu0 jxDd oI paggenb XrIT sr II Iegl paa�s aARq of paumop oq Items .rojap quoo aj rratl; `sena q lq ro slaaags santonur�lroAa a i xa;sa.rS St xanagpigm `000`Q[$.ro aorxd Pl8 Epla s xo 0 Iuaoxad auo jo.�Isq-auo rre proal o ' ojjad I 4 I $ilt�o aqu a (°fgZ/l) p gjoads ST xolopiwoogns auo ulagl arour� aa`)[.ro/ aqI©uxollxod egxo I``ator�acfis srjo ��°d aures ai�# rod A !J I amoogns ou A rrotleuUOJUr pal.sanbu mo[aq aqi QP!Aord oI paiup_r T aq flecls gull, Iptaorlrppp oI xalpaad sl r ti qa.TgFsct 000,0 IS ao aol.rd PI8 IeloI s�.roloexruo3 Qgjjo (%Z/f) Iuao.rad auo 0 yvq-auo uerll a.row Iutcrrure U-a at 3f.10A aLI Inge xa IlegS ur.roppxluo,3 aI aarnxas xapuax xo log ISe, ro 31-10m% ivaolxad [[gym orim.ralasrluaagres naea TI xolot'rllo� aril uagl `sAmg2R pup slaaxls saA.loArrl ipam. aqi p ` ulo�axoj oqI 5u[puEls r q aarxd Ptd le#off . sxolop.rztro a44 o (%Z/I) luaarad auo jo 3f—eq—Quo—jo ssaoxa ur ItmGurp uR uc �Ixom anlJo rxorloatrlslaa aqI Image xau � aloI aorAI2S xa laroxo pIro on uzqg and irm.ogn xoloeauoo ns ora q Paulo-ranaq iof �pom aqi (g) pup xagtunu asrraorl xolopxlrroo ujmrgT!IRj PUR `ssouisnq jo ooeld pill jo u092301 art7 pue arxrsu aqI (s) -op Aord [tells.roppq Pea e uroFNIDJO al.elS ar{I JO apo , Iopxluoa oggnd acllP I'o'n sa RW—fd -11U-4 au?IoegcrooqnS pue aur lla[gnS aqI gl:irA aorrer.ldtuoo uI NUU,LJ"J.NO3fIrIS 10 X0JLVR-9IS-5 6-0 'laq paUi;uapr iCIxadaid s SUUOJ Wr s o ,;03d klOAa .e amsuaun &za pup ouluu s,-,apps@ alql'�[11M Q p.g 1 1 u� INS pp.S 'parrnbax uotluuuojui au1 apuoad �t alenbaps o1 �Szussaaau a�u su shags Xuum se asn pue aledaad rjegs saa�ppzg -suu ' u1eQ gig tnntioIto3 a�i1 o �{aua uo unno s letxuoj aqj ij)ya aounps000e ut LIL-P mi su 1maps tiuils-t,) Ma a,PFd, Put, meN Jo QtuPN aapFTH :sa.trdx�-u'orssiLrtttto,� �y,� UruzoiffuDio awls arty xaj puL, ur oilgnd?xsjoN - OZ ` jo Sup stq j, attr aaajaq tuoms pub, paquosgnS xapPiId al�iZ ax t 'prq iuEt{ so nrsntloo e a��c►�oa�a o��oararl��ua��zo.raquraur�� o�.ro `�'.ro�isadap pig °uai zrutzo `uoi taossu Xuudtuao `dtgsxauped `wguiodxoo Xuu 0; aai guu `/4ud jou IITm pttE `piiRd xo `oJaaar I ant;Eia r L>xj3p xa traqeuuoJur p05Inntp 3o iJoaxagj slualuoo ar{1 jo, `ioaxam umop�asq Xue zo aaud prq .rack zo srq pa#ptu qns `HCl aaatpui ro xIxoazrp fou s za r a `xatl�rrg `put `.an.t; are r a ur ui� uoo s uaura � s pp'g q �Ec{� p`q Pa # II T `#oulmo pasodord aqj ur pa1sasajur atro�rt� a;oE.4uoo arlT err pzenmP,�poq mlgnd atp Isr.rreffE agSJUPApLI Xup atnoas oa ro f ' t za a Auv-Jo WID J4 ro `a3ud prq aql jo juatua a soo zo ` r ord ` �a xa�o &M x o ra `zapp qppTq .raglo Xuv ao .rappiq atp jo aoud pjq aq; xg 01 arxoAav qpm aouaxaPoa .o `uor�uorrznurtuoo ` a uraaz e g ztl rtc s ` l�oaziptri ro l aaxrp `zaurrgrxt XuV ur ;ou sell zapprq aqj I-uql `2' uiMq ruog ui ar lPtls auoAaig ;Llgl zo `pjq mt-gs t, ur ;nd o; asla auo�rr zo xapprg h rl�t paar � so Fpa�tiuuoa `patIdsuao `paprt{}ao ,Cljoa�.rrptt.r .ro 'Cl�aatrp 1011 s r t u-m s jo as� e to nd o ra i xa o .hum paztoilos xo paonpur AlpDuperr xo oari q p `p'q g 13 pp q q� atzEncta sr t a Il p IOU sErl xappiq aqj IstR `.ruur{s JO anisr€Ilao jou pEW P.q rI ��g� .ttor zodxoa zo uouaos `,Cavduoo `dtgsrpsalosipurCuu au d `raszad�Ig4 zo .10 Isaxaxui a1R €tr aperu torr st pGq oqj veg1 `piq tiro oza� alp �uut hid at}; `.tapplq arl# g�i�e molaq pa�sil uoi�isod arl� usFloq arks jo arl jutlz sh.�s pug sasadap ` zonns d}:np srr� uraq `�aau rs�raapun ;)T `901L rrotIoaS; apaD IoLI.TluoD or lgnd tl zm aouUpz000p u1 4L6 -€9L X8881 IOU 'ouI`n.[e;oN 31V15 uaP[oD 41:?Z6?: 1 I S@10N :Safed JO# �1,1s'I:71_ VQR ;�� ",l -i,dl(�y af��Lauau�naa� a*r'mg[o![gnd./uplou MIS MUCoJ![UI,DxePun Palinbaj Tom sr rnalaq luawnaaP paipVllu ayl lnoge uopeuuc�}ui 3P[na.rd noxi leyi pipuou[wooa.r si 1!`Pn6.r3 tU-Aoid d[at[oL u04uWaoJuJ leuoildp F7?Kj?`84 gjdysa�[dx?-wwoI AAV b9S1 HOJilvo-Drilan 4 AklbION _ qR qR Z9Q.(M *'tAjiNC�: arn� u S 3[[gnd XiMok (1a5 r 1 i l -ew ajo}aq pa1:eadde OLIM (S)uosJad E)ql aq o} aouapina Aaoloelsiles jo siseq aq; uo aua 01 panoid , t} a 7z ` +Ut jo Rep sigl ar.0 a}olaq (pau tyle jo) 04 uioms pue paq!aosgaS 'SS V �iunoD L"WoMeDio 4nvis jttautnaop�pq}oto.lrpz.1p,A JO`,aptnaae`ssau[njq;rul aqJ;tau PUP. °pagaplrp s�aipar;1�raa siq�t[azgns olxuatunaop at�x paints ttr[ne renprnapuI aag;u Spr�uapr at[1.tjua sarrrran alpa�}raraa sryutga�dwoa r31410.12gloao airgnd,�reu y [-Q Xwns It?dtautzd 3o Dnp slqlseas tru s uu .rno as a unaxa anE a)m ` �OZ ` I F P tI ; a g dO idllM SS3NLIm 'Nil sill Xq PaX aq o;aaj s,�tauro#; algt,uaseat u fur n aur ` '9no0 IEegs �la.rn rus ° P I fins vans ut aa8rlg0 aq��q paxraatrr slsaa �4t,d S P. paranoaar r ;uaura�pnf Pun as-RrIgO atp /,q puoq srrtl uodn lql ?norq st Jms Juana aril uI S ;oajja pun a3_10J IIUJ ur uteuzax put' oq IIVgS Il `asrnn.raq;o :Pton pun Itnu 4)q IIvr[s not egrlgo will uaLp ` luua;nur pun .roqul xoj JuouIXed aaMxeng of.rQgjo atll put, aaunurro3xad I tIltE3 aaluexun al auo `xItD plus rl0Ul!m sFuoq (�) onlj aql salq PuE `sIE;Jtrugns parrnb;v jo I�enoxddu Xjr0 surnJgo Fut, s;turgns `ptq a j q;tm aatrnprvaan ut `uraxart puitoq Juavrraa.2t'Jo ruroJ 9T ur `JanrJuoa ua rm t, a rrt sxa ua °a q U114 01 Pajuasa.rd art, suuo a r.rosazd a Ja t, s ; xttjeu is gad 3 P g, rl; „s.rapprg rr L ganilsul„ �'utpeatl aql .rapun paijnbax .rauuuur pun arutl aul utrtjrnn porn `jaExluoa arp Faprt,nan sr It,draurxd pins Jr `HH093II3111 `AAOI1I ua >ull� 00rI Ii 1t, XID plus Jo IIuH 41D `039i© &,.raauzRug XJlj atlj ur auado a '810Z n`�z Awv1lmvf (9Z0) ITUZ -- 'd'YII'3'd `906L9-80Z 'ON pafol P g � P.g ti lq j notleor mads s,�fll0 all; Igpun ao o uor a 'I L-�S f '(Pn�S uorss��I - s;uauuano.1 tul adgaspan-I P 3 I rulsuoa roj `XI!D Ftes of Ptq pauor;uauz acuus ar{j paljtrztgns st,zI IEdtautxd pres `sua.rarlk jeq; `HafIS 2W IlIOI.LVg,rTffO SIH..L AO SNOLLIGN103 BILI. jo turfs attl paaaxa .tapunalr q AP-Ins aql jo i4!j!quit aril Items asua oir uI -SIuasa Put? s.rolta,rjsrurrtrPe is.rojnaaxa `s.tatl arto `san asxnoxpu gq;Xq Mp g vtu �Itu�a�s put?�IJut°f`srossaoats ,.lo saluJS Falttr� arlJ o �Cauotu e ut tans it nt o uamArd jo ono a I I pUe IIa `uarraur� I� I q g I ` I g Faglxasap �Irahc atll .to3 �rj ptns of Iudrautr�I pies �q pal;turgns `paurnu anoge Iedinud Qqj jo r a o unorue fuof a o ;uaorad ual jo tjrns a uz ; p g 3 I I I glal00 I) tIl arll st, of pa ra ar as:U UF;)-Ioq `�?II�modl`iva `VNOKOJ 101�,.L13 aql olun Punoq XIruxg put, plait a.re `A.LgHf S se st, pu, `-IvdI3.NaHj 3M IV14L `SLAI--1S3Hd 5'SgH,L ha N9W rIrIV AO III®9 llI Q9[tS•59� swat 7 °AlDl rdlFsy�tn4 ''I�4'�*d "?AV WN SEtt '3J.73k13!? � jc] 3anJiJs�a9 9a 3��3e�ry 7Ni a)*csc tY1t D9d�• ees�a Qs�l3�a3lS•o`> t� rrn]ae�van FTO Sao Oas ffe SY + 4} �GNMc 40:0) 3 SNS AS1'%3OT,� f x 311NI 1"plSOM iD21A J P006U nD1.la13OU (f� ��_. lJgrt�s3�riv�} iFlau) °t} ` A.ieF'lUel' 5143 papas PdJe pauslar �rfr+uat of aw4uast!° 'p!OA pi+=llnu aq 11e4tr uclleyel4®sret6 vay8 l�eulv*3 411 puag u!Aew as a ,��o urtawt aa�� °I�iq�I u 4 lsaranera��mA9 a Oala lzu�moo} IMS ! kjruad 441 pan a sal tins aaa mane aqi 41 � }I ff � � ptq pin us '{i uue}raai as��paglaur e{ila� raiva cl lrctawoj aqi}o ar€►L�g a jo luynaltgO aql ®i Aed ll ; I?dpulsj lip}!"ipe"°q�Zpta da'Un atO Waaal:9lWfaij I 6 n qO 2n; Puy PtnUCO 43na Idrs+aid at{t fa}peri �2rivo ae¢I u ,es °eal� uaiin�.74tate$ ayi ul pat{s;wnJ Br�7srur tri J a L9u,pPiq acli u Paul) a jo a3ucu"Iaad AnNipl aqs JO) dla,na SW,3, ns put p � t !a JuauMed ! P 1l llew sr spuoq so pvoq q:pnv agSf put•p; hs a s�aF F aPr rtuawmocj 13edifiao3 jo 17�Iwa r ols+l ,alu5 lleys led, w�,4 ael; Pug ledisuu aqt jo p!g. aq)tdJ35r fjrq% aaStt40aaq��3�Jul Qkl o a4i qj A! U'QI�LoI}P�R�a� V uoelexllquIS odolS 'PA18 UO!sSll 1 I.L-dS J01 SjUawaAOade.ul adeospue-1 eUOUJOd}O 40 ja; pick is8lltaa�o5 �tl I¢ds'ueJ� atg �5 ��I Aq AIW.J!j 'A{pP-laAZS OULI,ApUlof°jUatsg? PUe S1a35a.,�:)nS �a4qg�p7�uerz 1,0 kaasl '�Ot�Ja��iaaap� °`��It193A� °la Js�te�[ 'sJAdlaassarays�l apeuaq b �IIJ pi�t � �1,9m wng pjgM}O juatuh-d ayl J€, 4130(f�®�D ua_L,�, has ways a' u 'aqki 99LL6 VO `e LIOwod jqO at(,plip aa><jvulaj�,q '�a alq s: OAV Aa.leO S S{)9 L'Iu"MeO 'OL OuiOd}o AVO 0"M09 Af LuJU PuR pl@q ane'AlainS atp palle3 jgeuWaq. Ax1gaQT-2 ` ' OIZWM1 H2xm1 puv lmpupd alp pa11w J;4e a=aaay 3S3I AS M /AON), P� q (leas) ollgnd R.re}oN --JOHN aijellV es xia as�1 11o.50" 'nNo.s...60'4 `leas) stirs€4Y6001011'JVISN aC)daaoa�o Avis V Sl Oand x&o_LoN �12i'dW'dS5n3W leas Ierol}}o pue q AW SS3N11M 6u1o60aoba # l Waii0o pue anij sl gdei6aed e !a �o a#e#Sag#�o smelaq#aapuo n A2:inPHE!d JO AI IVN3d Japun Appeo I #uawni#suI aq# pa#noaxa pa#oe (s)uos-iad aq# golgnn 10 jlegaq uodn A#I#ua aq#ja '(s)uosiad aq# #u9wna#sui aq# uo (s)ajn#eu6ls #aq#Iraq/sIq �fq #eq# pue `(sai)Ajpedeo pazlaoq#ne alaq#/lag/slq ui awes agj pa#noaxa �(aq#/ags/ay #eq# aw of Pa6palmou�oe pue #uawni#sur ui inn ag# of pagl�osgns aae/sl (s)aweu asogm (s)uos.rad eqj aq of aouapina �fao#oejsl#es 10 slseg aq# uo aur of panoad oqm ja6ul:RaH Aao6a.IE) Paaeadde Alleuosied 080WO aq#10 al#►# pue aweu Ijasul) a!l4nd tireION `JalllW alaew essilaW 'aw aaolaq $TOZ `5Z Alenuel u0 ( aoqedejV jo Ajunoo ope.1oloc>keluaojileo 10 a#e#S #uawnoop#eq#10 #rprlen ao `Aoeanooe 'ssaulnlg#na# 9141 #ou Pie 'papepe sl a#eDIPPao sIq# golgm of #uawnoop aq# pau6ls oqm lenpinlpur aq#;o�f#I#uapl aq# Aluo S;9!J!ran a#eollpao srq# 6ugaldwoo aaol}}o Jag#o ao ollgnd Aje#ou y ke;ala.aS}uEds!$sb'.'()oWt> 18' .tZjV 1 $TO.Z lL� xl>~i�'L' }a dep, �.� s!>aI PL, hw.las P#ilnala€# ons° l 3032i3HM hNOWf1Ss3J !VE }oa a poly aoaol llp;in NZLI S_: P240naa uaaq ' . ' ! r!61 ,p, tas auy ##ooa[oyn ayeopue ;oaaayaoayy#dypalypgtuple4v2gLqo a 'Aoux3#lb:;ple :u yd1o1}as se sa!aeduo0 pies}o sme7 >Gg ay; ;os olpag aodei4ytJ llBa #.y# n1o;atdpo ian Ujg ` � e O.Wol� ;v pModaqj p �doo6u6awed p aney B'#e4# 1l+ap rfgalay`oR hNvdtNOO hiivnsvo AN3HJ3lltl pue ANVdW.00Nv nSN!h1.I�t3Qt=1-I 'q 6:1.02 U;!1d-V sarydx�uorss!u1u1o0 r( ,�* � 3�1 © '. ARS831'M3N J# #ttl(JN d G��,_g}nc01 yn,• 6' �. .' �uyS - G AU d� r 'watt;an'M64Js:r�JW PULP step e41rtaS18r MaN'i11eMON;ti 6110 a+{i le `teas]er�i�0 dui pax#}}e posy.: ur;as o ragaiay anr2y I d031 FIHhlti ANOWl1931 NI -sapedwo0 pies;a s ;bm!�;o SP�eog la 1ap1o:�14.pax ! dlnp' aTann alnleilB!s sltf pus 51ea8 a#elcrdto0 pleS'ay; ley#'saluedwoo ph s o slea5`adeaodjob aid ale 1u n11su1 plena} lsaxi};a s[ 8y1 ;eq# 'hNHdW00 A;LldflS�l� h#�B31#J3l"B ;Aua hNbdW00: 33NaG (f1SNl 411 OId "1VNOIiVNU3_NI ,101apr190 pazlloipite pus pagllpsapulalayl ay1 sl ay pies `Mons Alnp aur�q fuut2q"pi z-a (1009JO -10TO to a4n f 'atlgnd KieloN) •pauoIluata uraxagI sasodrnd pu-e sasn aql.xoj Poe X[yt2mnjon pugFa_gtratun-qsrx pits aq� pa�naaxa uotaaooa Ess at uor;WO(Loo pies 3o sjaagjo Xq apitu atom Iuaurn.r�sapfes 01 sax�n�u rs al PUP rn� a rs p��s to i pamolpur se qi t-eql `uogwodxoa prps jo 1gas aln.todroa QT sl luaturU;sut ptL's 01 paxUJLI peas oq4 put, uorje.sodxoo pt1Us Jo jeas aql qj;/A paluwnbn sl all T `paNrr rsap anogR SL7 uor} xodroa presto .zaaUjo aql s, aq �'41 asodap prp `qmo uodn `pue 4uauar sur �uio2a_roj aqj pajnoaxa ILq, uotjt,aodroa ark}jo 01 Ow oa umou [ aql Qq ja a4viS °�j[tnoa Joj pue ur (taagjp-ragj0.ro a3pn f `orlgnd /,MOX) �4t��uosaad t' `atu aMojaq poiroddu jo kep siq� aO •SS l JO AILVIOD -40 31 ILS AlImfiS dO lt 3llv9U3ll-AWKXDV log/ _ , _ 4 D :taqutriN auogdalaZ dtZ ssa-'ppv 10als not;Eouissn[a pts.tagmnX asuoatZ a#gjS L �S a.tn�Eu�ts St�I��IIJQ�'I1�1,01`I�Iab' JO HIVOIJIBUD (INV lib9s XIJJV 01 AXVION UO a;E;s �4junoj put,A;ia �� paquasgns pu'e aiu; sI auloiia.ro a I.t a 3 is I I rl; oaxzoa ;E ETLIIO t E O a E O Q sh11' a spun �tnCradjoIEuad r2pun hjt;raa j a;VQ uOlve adxg osuaatZ uOYM39tssejD puR wqumN asuaot"I ap;S s,.,o;aEj4uoa •Euouzod jo AiID ar41 xq pooafaa aq IIugs puE onisuodsaz-rxou Pasaplsuoa oq IIEgs `oslsj oq of uaAaad X-pwnbasgns sF uogvu.�to ut sirl;,It ao `rzor; tuxo ut srtl; AIutulL OO lou p!q Xue I�q} spuE;saapun put t a uC►r�t'wGxa u2 p Q Ip g4IM paprtlaut Qq' [IEgs nnQla.q uA&,Dgs 3 u� I? q; spuE}szapun arts xo ail IES pug uoY�zodioa se asuaall E sptOu gore uol;�todio ;Io a�tuVjuasoxdo.� xo�pUg ajd!ouud pazr�Orl nt; �Inp g s; xo `dista att4uaA IaPf v 3O zaulmd zyO n , p } u d t''sE asuaa.1 E sploq goulnn pa ; n t to io aEJuoa pasuO3il v, sI piq 2utO ago u r N Xpud oql.` yalq 3 0 ST aqs io arq ie,-gl sirs puV I �Y�Pd'i�i irons XInP sr Vumq sasodap l ";7 'S 140 AIM103 (A!q TTA, poi4IutgnS pue.tappig XS polnoaxa ag o,.L) ! JLIAYUIddsldaI'I�TOI;a LI �a LL61 E9Z ERR81 tau':velo � auk`:ueloN a1t:1S t€apfor)b[I)ZOO SGION :sal?do ,>CT-7 auauxnaoQ ar[gnl:uulou aje15 e€tuollln7 sapun pa.nnba�Itru s€ xo12g luatunaa�pa{aellt>.aql lr€agp uutletuloJuc aPtnoad no.41eg1 pp(Iauiu[oX).t IN 11'pnraj luanald drat[o.L u011eWi0jul jeuaildp 6 t OZ`8l lady saJ#dx3-wwo7 AW A1NnUU bNItlM7N2l.9J Nkfs ION Jo ainIeuft NWMIS AiIN181 AISM -leas lelol,4o pue pueq 461.6SEINAAA Et?ag .loaiioo pue ani}si gdei6eied 6u106910i aql legl e1ui0ll1e3 Jo alelS aql to smel aql iapun ), fjn JDd d0 )U1 lVN3d iapun �4€liao I -luawnilsul eql palnoaxe `pape (s-}uosied 914; golgm to}legaq uodn �[lilua aql io '.(a)uosiad aql luawnilsul aql uo(4)ainleubis aAlj^/s[q Aq legl pue `(�44loedeo pezfiogl -ne uatll/--f/slq ur awes aL{l pajnoaxa AatljjpCs/aq jegj aw 01 p96109EmouNoe pue luawnilsui ulyjjnn aql of pagliosgns pie/sl(.$)eweu asogm(2juosiad aql aq o;aouapina�tioloelslles jo srseq eql uo aw al panoid ognn paieadde Alleuosiad y� ( (A93140 aq1}o 21111 Pue awecu�u Sul aJay) — �rt.4LAI 11 !_i a'1. 'aw ajolaq 7 1 'SS X4unoj, PlarioJUID Jo alviS 'luaufn�c�p lYyl�a ti]rp[�sn .to ' 7t?Itl�;l�:•ssau(njgln_n a�{11r�u�u>; `pat{7el�e sr al>'nr�r2,raa s(t{y yairam tea ltrauin�o(� atll�lau�ts nt{r>1 �l�npintput at-Ca_Eo nll�uaEx at�l ,C(tlo sa�.t.la,�al��agz�.la;�srrl��tirla(duina.ta��Jo aar€1n sn atit�nd<<zrlc�u d �� 0Uj;)V VjUjoppa Z'9 d©3-LVDlJ1,LW3D CINV`TV s xl-4jV of A'dVsaN oZ ... .. srt l aur atv� 01 Moms pue p3g4asgnS x g 0 a u5!s prq Eut?rjS.t0 9ATsn11Oa B oleta;oa��a of joarag, lua2e 10.ragruau.t J(U Ol JO `�Cral�sodap ptq `uoi;ezrut'510 `uorlt;taosse XTrudruoo `drgs.rau;.tgd `uor;uoaroo hue of aaj Xue r(ect ;ou Iflm prte `pzt7d ja `alaaauil anrlerar e;ep to u0t;t?rur0ur paCnAt_p .to `�aarar{; slua;uoo au; ro ` aazagl rintiapearq hut, s0 aaud p q xat{ zo s p u!tugns `,q;aartPuf •ro � flaa.rrp `;ou se .ra r a `atul We r a ut • � r[ pp.q rid lett; .rar�lrrt3 p� p.q r[� pouie;u00 sluauralels [je iugl' .loel;uoo posodo.rd ark; ui pa;sata;rrt auo,�uE jo lae4uoo aq; guipzt=nne i�pog orlgrrd oq;;sur>;5e '4313JUV rpe (ue wwas of ro .zapp!q rare;a XUeJo IMP JO.zo `aarrd prq agl jo ;uauraIa ;soo ro ;mord `peartaaAo Xu>? xg o; JO "apprq 1ar{l0 hue .10 .rapplq oto;jo aaud p!q aq; xg o; auoXue 41'm 00ua103uao .10 `U0gumunuuutoo `;uaruaaar�?is �q lqSnosartpur ao Xlair p `taurteQr etre uY lau seri.tappjq ate; ;>;g ` utpp!q uo4 urex�o.r Ite1[s auo/Cue jugj .ro `plq ureas e ur ;tad o; asta ouo�uu ro .rapprq ,due ql!m poar�e as paAruuoo `partdsuoo `popnlloo xj;0artput ro�C loartp lou ser; °piq urt?c s .ro as fed e ur ;nd o; rappzg tats;o �Cue pa;Fotlos 'to paanpur �t�;oaatpul -10 X[;oa.rrp ;.ort ser la r a anEsn��oa lou pare aurrauag sr r a l � 4 t pp.q � lei .rrrer�s _ro p.q gl leg) .uoilerodzoo ro uarlezIuegxo Aar;utaosse `Xuuduroo `d, spu;. d `uos.rad posolosrpun � 3o 3[Pgaq uo �o lsaxa;ur 0qj u� apetu lou sr r a �ulft?ur�tmcl at{l r.r ,2 -� p.g qi leg} `p furogajaj oql aqs xo aq;eq4 sXes pue sasadap �uron�s :p�lszjuEaq o Jk �` ST (PSR T!AA,pauicti ns pue raPPTg xg paln3axg ag 0,L) LL6 (888) xau,iieto�l n�n�:a� �u Melo 31eiS ua o ' blOZO s2ION :op!j ;uaurnooQ e..*Mel D!Ignd nxjou aieig ezusq}ileo lepun pa.ambal Jou si stgL s�� ,t,kopg auouui3op pagJeixti atli longe uoileuuo,lut aPinoid no.,C ie93 poPuaucix,00 v.[s,ii`pne.t[ixianejd dlag o L u01jewi0jul jewildp 5Loz'BEl;adyWWOO4py AiNnoo ONIGUVN8313 NVS HINw.Ai1 o-Onand JlVVION ; ®w z Z99LOlZ #'WWOO NVY4SSIS AdIN181 AlSIVI aanjpq !j or[gnd naejot,[ leas 1 'aw aaolaq pa.aeadde ognn (S)uosaad aqj aq 01 aouapina Aao}ogsiles jo siseq aq; uo aur o} pano.id 1�vuvwqj `"` Aq 10 Aep ,,4 J;/- sfgl aw aaojaq (pawil;}e 10) 01 uaoms pue pagijosgnS u1u.to itt-Dio 31-elS 4—a Lnaop It,Lj�,u, IIp�[rn SQ` �r,injoE`ssan[njylrul aq1 fou pur `pagorjlr sI ajrog!uao sagj gxgm o11Uautn�op 3 4 1 p'OTS oyrn [rnpanipuI 0141.10�Iiju.opr ay}X[uo sari€aa,� a1034Pa03 stye t11a[duioa sacr o aaylo ao az[gnd tae c>u V asoo L'jn_r RJUJOIJIM Pa}�Q 1 Y { ap 'suo'103S apoD arp pannaiAax SUq ags/au SJixan o;paxrnbax sr axn;uuSis szaapprq aq 'apo,D 11Ex;u03 orlclnd ala jo �O I OZ uoi;oaS ur pauPp sle suzlL3la xoJ suot;ole IrnIo puR SLUIVIo �atl o osodznd atl; xoj Xld& Ilvgs suoi;ooS apo DmPPIai :) Il�gs `aAisnloux `"70IOZ gdnoxg# 1'OIOZ suor;oaS `aPOD ;oLx;uoj orlgnd unLIO IUD Oo s;uaqu3.�lnbax age `(000`SLW s•�IIoP puEsnog; anti-Xjuanas pazpuni{ aoxq; jo uins ag; paaoxo jou Op gotr� euc�uxod JO SID agl pur xo;an.z;uoD alI; uoamloq asln? X uz yojgm suilnlo s)lxoAA, oiignd IIE ul (PIg qlIAk pall!uigng pue.zapptg xg pa;naaxg ag os) SINIV— ) NOIJL3fl LsNLuLj jo b-� IG£S-££8-Z9S sauluq you - 3rzIDald sauzeg 965I-Z£9-fu zaz.raring quzuS - 9urz0g u[uzoJtjUD ZIT:V-ZZ£-606luapisazd a)in - p002uino7 z32od z03 ssazppu iiuuz-a {a�zuj`Ir' Suudruoo lou} puuouod puu ; ggwnulauoud 6QUE tluoo-edY uLrmud odiauucf Q= g il.p!.L f d � N (g) SZ '4100 uollonzlsu03 ur zolouzluOD u se a3uouzadx3 �sruas jo zaquinN (�) A-Maz3aS - EtlguiD oiuugdalS luaprsazd - •z f UOUID -w gdaso j agl jo sza3 o e o sa � ua�lera�dzoa lI , SOUR PLR souruu.zo uu!j agljo sroquuauz itu jo sassazppu puL7 sautuu ar{I Ise (g) ( raadS}�aglp °{ }atuuua3 `( }oruvds,H utrsy °( } ustPuI uuarrauuV :,Cq poumo ssaursnq ar{I jo azouu zo %I S sl (S} uu.rojjpD Ja 01ulS age jo smt?f agi zapun paziu?.ro uOT4.e o (t7) rrorluzodro�zo `drgsjaulxud IVP p!AipuI to rz3o uorluzod.roD ad -L (f) T091-9'V6-606 :auoqdalaj, {Z} 98216 'u:) `purjdn •anV uosuag 'N £LZ .ssazpp-v (I (' x�ssaaau pau€apue aq,tiam sloogs ruor}TppV) 'uo!llglulGJUT 2UTM9II0J aq) Siddns of pa.l!nbaj sl xapp!q agjL c+ � "Cf •.s d G � .r cr 4i 42 0 cn C4a� o y d y ca en CU u � tt y �aa 64 f o rA o `� vj dL, .� o ; v � v DO 0 Cc) U r Vo i H a� o o � V2 U =� 0 Go Q � � Q .•Vi _4 1 Al V C3 7 •42 Ilk Uul ell Coll 7T � a o � o � U � a R -�s w a C,0 cl tl � s 0 Q {(1 S ON 4 � a CqQ a � ul cd� O m u O as Q � � a a h � � � z w 0 a� ° H � v ° U a � a� U � ro o R U � � k 0 Q 4., a � a � Ucc ti En0 o *� Q � 3 e� a� 14 0 o Q C C� CD C m o n • � n v� C: ri Io to � � M• c � n c D o no IM C CD • Co > CD CD o 0 Ck a CL P co S`9 :s)uouiuuoo IBuoIITPPV (a) :slr;alquo (P) :(olgoildd-ep) Panlonul clot (o) :dnoif? .ro uos.rad jo QwLM (q) :ajnQ M :slrn ap uimallo age uruldxo asnld 4„sa,C„ ST t, 'ON 01.10nnsti-9 3gijI 9 ) ON SOA pjq Il © oauoJo salru aql ga i , Io saoiuos Qqj -osn ofnoAaQCTruoo o; IduauTio1suilomsi �o .ro sliooXoq uolun `SI1OoSoq .roj3.pnuoognS Lplm nor pougivo-up dnOjS so uossad Xut, seH , M ON Z'Ouol!sodap plq uT?gl liDgio sprq ,s.zolot,xiuoognS jo oo.rnos XuL? A6IoX sC1 � Pja •� noiC imisodop pIq gouo jo soln.i at[i jo /Cdoo n pjeAu mor+ o so - apasn • I oN o; lan�sWe a qj jI 'Z (X) ON ( ) S; ,A ui s3rn2?9 piq aoao,exatToognS fuiuivigo til pasn sooin"iasQCT}sl�a.izgo �.Toizsoda 000l�azo P Pr.g A� I aq kew szao s ,euol I A.1vSsQoau jF patlorpu g I } PPS' "Iesodold stgl ioj sa.TnRTU plq .io;ot,.iiuoognS 5uluiejgo ui pasn saar,�Tas �i�sl ai io r�zo�rsodap prg ` LT.U1'_`3uoo uoTILetusolul 2ulAwiloi aul gsiwn Imus ,ojovjjuOD atll. (0I) MUM :uorlaadsul jo ajeQ ejanzuatBA xatFT aTZT-i?N :utag rno,�ioj glom pasodwd aqj jo ails gill pamdsur Oqm (s)uosaad acll jo aumu atlj Is17 (6) 6-R qo>?a .€oJ auroolno aql pun xagmnu asno `tzormao molaq uoipaupgdxa [in t;Irnsmul 1 Ixnoa aql `as�a atlI jo uo;lduosap L aplAoid `saX jI oNX saA� LlaB.zltro0 8 uo Ilnupp ro.I rauhto„ plgs 2uullstsr huudtttoa err€pnoq acs `(Yaumo {oua E or[gnd u 5urpnlaur) ,"umo,, AuE Aq pans uaat[ .eana `.rapprq aql u€ Isa.ralur Xxt?laudo.td n sLq aqm _Iapp!q aq;jo:Doxoldtuo Xue xo `iapptq agl3o io3g jo Aug `.tapp q all st'I •uotlnlosa.r sli pun turElo tlat?a Jo 3,n;Lu aql aq!tosap `soXjI ol�x SJA— G.toTjddns.ro xolotmuoogns `Autduroo furpuog `(€aunno �aua � ot[gnd utpttlour} „xaumo„ Cut; Xq tuogl Isu€E2n p019 surre[o Xur p-eq IDAO `.rapprq agI ur Isa.ralu€ fumaudoid e sLq oqm _tapptq atll,Io QoXo[duuo /tuts xo `-Iapp!q oql Jo 19o9io Sutr `.tapprq aril s7aH uotlt? € TI pun surlLIID gatra .toJ atuoalno a gl Pug, Faqznu as�o 'moaq uoppuudxa [lnj L, ltnsmiul' lPnoo9T41mo agl ,Io uopduosap t? apino.€d `sant 31 oN-x saA �,laaford luau€tzrano'S e lt'aol.ro 'Ole; `[Pxapad E Vurla[duloo zo `uo aurppzq uzor paluana�d asrm.raglo .to pan,ouj 'pgpnbszp `pompgop uaaq J6AO `.rapprq oqx u€ Isalalur X.tnlaudo.€d e svq oqm.rappiq aril jo aaXaldwo Au,zo sapprq aql jo rooqp tut; `.rapprq aqI sgH IttaturegaCI Ga.ragl4L put uagm `sax ON x saA� 4gutpaaoozd Xoldnt*mq X.rt?Iunlon,ut.ro A lun on XUU ut dtu rzr Isa;€alrrt�laudoad v sErl orlm.rapplq oqj J0 aa�4oldu€a Aug.ro `.za �oq P o xu�pEo Xu-e�xa uaOq a `l a apts Pgl pp.q ql� � pp.9 t[I H a �2I1vNN0ITS3tl B suzaap .za Pp,� i stx lusodord aqI of pago-ellL, aq Xgul trorlsanb'3-3nUlsTun3-TM, la-If-lo srq od aa-e ' d [ �xorlrpp>v atuOxa`aiq�suadsa�l t�l ro zappt9 alq suodsa sr rapprg atll -rag1`4m Jo uatltuutttualap aql ui pasn aq Ilam aollieturojur s€qj- X.inf od,Io Alt;uad.tapan `om'solaszp lln3 ql€m molaq suollsan6 aqlj o gataa.ta sup 11>3gs .Tapp q atlZ 01-9 l,uorlexliq a Bons jo autoo}no puts saouujsruno.rjo ,)III a.xarn,;egAm `Sa,CJ, aN� 4IoE.t}txoa e LU09 2alsue a;ndsip E anJosax of uaUexIIYU ilurpulq o; I!urgns o; pi-q xana `.tapprq aqj ut #saxa�ut�xe�astdotd seq oqm.toppiq ;)q;jo aa,�ojdmo iue xo xappTq aq4 jo xaoUjo,�u-e `zapprq a,qj st?H uo';ex;rgxV urpujg does xoJ an oo;no OT pue .ta tunu oseo `uor 'goo InsmEl -x- q .� � unoo aq� `asea aq; �o uor�d�osap e apjnaxd `sa�4 �I oN sah— �10E.t;uoo StlE .'spun �'uispxe saindsrp Sue xoj =,xa.1 . up�uixnsu'gut'duxaa furprxoq t= xa ('; uUmO Aoua2e orfgnd XuE �urpnlau') „x-QUA 0,, aE Isurt;2V j'nsAXEj t; palg Jana `.tapprq aqj u' IMINul X'Epudoxd e st?q oq xappzq at{; o =X'ldura Xiae xo `xappFq aq� o.raa o hut; `.tapp!q oq4 SPH tu'efo Mons Cue o uoE nlosar pr't? a1ep `a'TVWU QT a} SU sjreMap aprnoxd `sa,(jI oNx- sa�� JDalluoo,Cut'.tapun Su'srxt; su'relo hut?xoj ,F.'aunrsa„ zm �urxrtsu', ctedutoo u'pt'og e xo (xaunno /Coua�s oilgnd Cue 2?mpnjou') xau�no„ ut ISUTB& 'u'Ulo e pig Iaha `zapp!q atp ur ISWx)Tut faupudo.td a st q o€m xappjq aq;ja aaXojduxa rCuE xo `.rapp'q aqj jo xaaUjo Jut: `.iapp!q oqj suH II?xulEld xaueurtel� se xaJoex}uoD g3t'O -10Jq� oJ aruooino a Pug .mquanu asEo `uogeool 1.'rtoo atl; `am at[j jo uatldrxosap e apgnbxd sox .II aso sa rsa a sa'k 43Aoqu sgdti5v and aqj ur pagyosap p. q I?nsmt;l pajelax leuozssajoxd huts ut wepuaiap e uaaq `zappjq aql ur jsataju� xxe artdaxd seri o'Ir 'apptg aq; o 2a�Cc�jdu'a Cut;xo `xgpp'q stip jo j�ioljo zrrE 'zopprq aqj seq sxea4 S IsEd.atp "'Uncl 'logia rca atua04na aql put} aaquznu ast;o `rxor tyaal rnoo aql `asea a11; Jo t'o!Idtrosap to QP!Aoxd'sa,t jt 41onlU00 U uo lln.�Iap .'oj .'arlddns Ferxa;eur SO .'om,4uoirq ns 'a /Cq a pns uaa ';)AD `-Yo zogll o Ur lsaxa�ur Alup .'doxd e st; o ," xa F o o aof o dura Aue xo `.za t a orao a cut, `.za z po se (aureu pa;uud) s (arti;eusis) -e�uza�ttle� ` uQ pa; arca sehl uo Iaap srtl;Teg} puu `aBpalnWul All Jo;saq agx 01 IZa.uaa ptte att.r; a.� �-�abed uo �uttrux aq anurruor;sar��} sztl; u? pa�xe;uoa not;eturoJul atl;;egj erurojrlEJ Ja a;e;s ogljo Smul ag; a r rttCrad,��leuadrapurt a laap i Gsaoue;surnax.3 all;aran� ;ell `sa�C gutpnlaut `}aet;uoa E spun 3110nhurrxua3rad suosrad dues�zo;aer;ttoagns rod °��I;ua rs�Iutls ro `�Couae 4 o; saen� 5ut`tEnard tied o; arrn.lrej I unoo Cue �q paztleuad (q ro `rod. pans (e uaaq.lana `ragprtq all; ut ;sara;ut ;audord e seg 0qm.tapptq all;jo aavCaldura ,£ue.lo `rapplq atl;jo raagjo Xue `rapplq all; seHr sae� ullrena.rd �saauv;sumaip atg aram;et m sax j, � A�1aes;uoa e rot xapplqaqj ul uSre;audord e se o � tapqt a } o aaha.dmaa X .ro `P�Vragoraa �a Cus `tappIQ aq a; pans. puoq e uafed a; pa naa uaaA0uLdmo ,3u.rPaoq Aue H Lsaoue;suM-1-no all;ara A lv-gm `so/t jj o� sa �;ae.t;uoa e ro3 rapplq aqj ul;sa.za;.ttt ;a€rdvrd is seq otlnn rapplq all; JO aaXoldtua sue ro `xapptq all;�o.taa�o Xue s.tapplq otl� puoq o; pasnRr rasa /Wedtuoa 3utpuaq Au-e sed uspuos