Loading...
HomeMy WebLinkAboutProject No. 208-67906. Landscape Improvements-Mission Blvd./SR-71. 1-25-2018 (3) CL NIS CLGOES CIE '0 Z Ql ® !� W ` C O +Ci Q Z N i o C9 N C p Ln m N! ,C Z aJ °J �? ° 3 CL 'c oo N' rca (D v m M ChCL C z � 3 Fn - n o i 0 o Xm V m n '< 'j 3 a) 2 N `• rr = N o F, N 07� O C1 nIV '''1 o-VI f "� rILTL OT(DE z s u 2 CT U'-TTl pm I LIT 7f Z-J ( Cdu� ;)Ig s,_iappzq qj oq !naris iiglo oqj `p?g xql st,pjj!Lugns pue ui pai[1l7q Iieqs,fdoo *uo) VIINHOd["IIVJ *VNO h1Od VNOWOa 40 AID Iff(39 O) tiOZ-.*.d*IV'!' 906L9-80Z 'ON LagroNd •IL -H97*aA7g NOIISSIW - SlNgKdAOHdWl gdVDSQNIV 1 EDE s3awfINI MO - - bOb Xd3 rJ -- bob magwflN 3NOHa313.L b 'U HO 1 -)(f I u J r7gCr SS3H(l(lV ju U©I 3KVN WHOA rIIvs0doNa £-J •sooud ilulnnollo} aqi is nnpl Xq paprno.rd iouuEur pup `u.uol `aarll aril ur aiojaaaq; jopiluoo p ojul aa;ua oa saaAu iaqptij pup Luowod jo xl!D aq)jo aaau[2ug XIi3 oql ,lo ao!go aqx ul al3 uo °(90Z) iIOZ-'d'LII'3'3 `906L9-SOZ 'QIP[ laafo.rd `•IL-2IS/'pAlg uolssIW-s;uaurano.rduil odeaspup-I se umoul suoijuoU!oads aqa uo pa)puRIsap sp (goz) IIOZ-'d'L1 TH `906L9-$OZ 'ON Iaafoad 'IL-US/'PAIS uolssfW-s;uatuaAojdurl aduaspupZ jo uoijul frisu} pup u0143tulsu03 oql Io 1041put aq; ut liom Pres aoj paluioddp Inp `uuouro j �C Io ltj aq;jo aaaui u3 talo oql Io uotsmi. dns oqx .spun pup jo uollop js�;us ag; o} pauoijuatu utaragl sluau�anoidrui Pup �I.rom aq) uuojjad of saai�p pauRisiopun oq L •puouiod jo XPD aq; 3o raaut2ug XirJ aq; go�g `(9ZO) iiOZd'IA'�"� `906L9 — 8Z 'ojoQfUJoaq1uialg uoa.rsm ON laafo.rd `IL-dSl 'PAIS uotssrW-s;uaWano.rduil adpaspuu7 se umou-1 `arojaray suailpor toads Qq) q;inn aouppr000u uI aaojw. ql A essaoou ooupinsui luoploul pup luaurdinba `s[tUQIBT pup logel !Iu gsiwnj of pup `paquosap utaiagl sjuaAoidur pup jaom aqa Iuzojiod oxSoQl�p Pup sasodojd Cgojaq Pou2isnpun aql `„sPla palpaS Vur�Inul aol;ol ,, poxouup aqj ql!m aoupildruoo ul (9ZO) iiOZ-'d'I T3 `906L9-S0Z 'OK .LJ3fONd 'IL-HS/ '(IA-IS NOISSIW - S.LNWHIVRAONJI1II gdvoSQwi 'Io3 IvsOdoH l Z utnp=ppd f-Q sttl L'Nuel uo umotls se sgnsgs Z (. p gzW1 a3 uolle$-t Ifelsui pue tlstuana s t lt3 E q paaaas?p se s eituoigao so tunasnW wosaQ 000 / l se suUileayiaads pue spslap sad sueld uo ut4otls se llelsui pue VHstuan pI n saas f d� i LV 1 .xo q„I�Z tr t r suo1IeaU!aa S pun sge;ap lad se ueld uo umotls se Versa I Cie) 6� V9 pue q,;,wn.l.LN,0 J sow L ruled £l sttoiIalroa s pue sipnjap D 0c) aad se sueld uo unmogs se Ilelsui b� ° 1 pue gspusn.l �g ,g`seat I ruled Z t 'p?e i l St OZ'ctrl utat?,}p p?ed aq IOU C)4© �c p V ilxnti wall sty L'sueld uo umogs l SZ se II$Isui pue gsnun j:uoile5w1 [ I 'saaup,u� I?�atlt Aq paloasip se pue suottanslsut � � ► 9t76'9 I Z AS uoile{letsui s,sosnlaejnueutaad edI so auggj-oag uanom_uou N01Vl I.d`vdlw Ilulsul pue clspusnd 'Sueld UO UMOgg So IIB;SUI —22 ori 000`Z `SPA nJ pue gsttunq:saAnj ,£tlainLlf oI Mol UO umogs se lfelsui 000`of 3S pue tlspu"I uo?Iesedasd i?oS b a saspue-1 Q 000 I SZ so assns g 0 000`f d7 '37128 0o Capes J s dWfl oI!S L CLS ' ,aoa'z I I"I sallIUM s,dWIR a:It5 9 -- 'OL S d3 V91 dW$ S Q:y l)3Isom'd-d'd Ak's pue CIO 00I S1 s,dws guidaams iaaj1S SCI?eU hQ : £ Z V9 aainsas Uos!pg f P? st 61 tuatt Nuel salent 3I pied oq IOU llihl Lualt stria 'XOq guplaol pates aid}eaI pue salautjm tas u01l331nuo3 saleM:,Z Z AI0I.L3f12I.LSAI0J d.LIS f 'b-d:l V 7 � f-d.L`Z`d.L suopstaosd Ieotutlaai 00 -� aas suorI mutoads pue I S1 sueld sad guiggrLtg 7y gu?seai3 E u01;il0tU8G .LSOJ dJI2Id 'A,LO HZI�ISt+3LU gO].LdIH,)SHG WgLI Off' W LI .LIi�Ifl 'JLS3 AO.Ll�ifl : xuu) On/Aiddfislalum 51y3jo a IflGaHaS c 9 H 15VE (90Z) I IOZ-'d`W'9'3 `906L9-SOZ `ON ,L33rOHd IL. - US/ VA'I8 NOISSIW - S1N3W9A0WdWI 3dV3SQir V-j VNOWOJ AO A1I3 Z "ON wnaugaGV -HOd S331Hd A0 TIM13II3s Z uunpuappy 17-U au.I stilt ppe put plq aseq utoij {Z#Dull)suollaauuoa IMM -sueld uo uMogs se llelsui r PUL,gsitun j :Lualsds Josuas Put lanai.talLM slues aluoxlaalD }ooid Iepuen gl!M sdtund Vy put quel niuM punotg.tapun 61 •(algsao ou/fiddns aa;g•M IIu13J) Z 'ON 31eu1411V •i'oN 'I.1V pIa asug le#oj-qn5 •sgtugs uoll", -1 jo pealsm slaom slgl tuaolaad .talar IJUOD agt 3AELI 0110010 t7c7 D� Aeut Alia'uopeS}aai put sante �()L V9 uolltil-S Iltls put gstu.tnd 81 I •olJ altuu.xaaly :11d,Lo.L-ans 3sva -pled sl I ON=p pled aq lou lllht uuatl slgl aalonuI luny le £/l Put uoilaldtuoo%09 le£/I `l.tels!e£/I pled)uolltziligotu- ap put uoiltziligout put`anogt %wall Dull ulgllnn pautttuoa lou suonoogiaads put uodai goat-- J- oai`sitttuad`sueld aad F3aallua dQd 1 7 r� sit ut laafc� d at{t to lsuoa put t o Gl s (DO C Iuilsixa gsiloutap oo.Cimaaou 3liom laofoid algt:lod/piq aseq laglo Ili ioj sloyaleut l si Fut`matudinba aogel`Datil lib /Q Q 5"1 1ua sl els At st ua e unl'Ig 3 Q F I j Ob 9l pte sl 8l ON tualt It pied aq lou(li k' tuDlt Z tunpuippV S-❑ •#aafa.td sttl;;o;unowe pa;a5pnq aq; uttl;tm Xqs o; `suot;earlpadS paeptte;S at1;jo [•Z•Z-£ uot#oaS ul augap sitwil at{; uttlzim `aAoge stua;t prq jo ojnpat{as at(; UI swa;t Am jo sat;t;umb aq# oseanut ro aonp i o; ;tett at1; sanaasa.# euotuod Jo AID 0L1.� :aJuN1 'Z 'ou 'SIV + I *ON1 111 + asr-H :'IV10.1. GSIV h c�E7 7 s :Z ON 1Id .11910,E qns •pastn as aq llpm slunimgns put,Sutmeap dogs tuoisAs a1a[dium`osis,+ W;);S(s Josuas lana[la#gnN J11791 3tucu13910 �L l pasoloua laa#s ssaIute#s jooad-Iepuen a#a[dutoa lle#sur l v.'1 [ pus t[stusnJ[Iegs ao#ouAuo3 £Z aa#e,ta pauirs[aaa jo#so3[Moe 10j #ou patutelaaa ,Cud Ilt,tis to13EJ#uoy(salem ,lo#soa aoj o(1#oxlip ted of R11j) Q -lue1#saM o1:�#tlloel 'Id ueunj pt] T IaQJIS 'puZ tsOA,°euotuod fo AP-11uOJJ-101t,h1 patuts[aal[ ! V4 ,lo suo[led 000`91 Jo tiaAlla(l ZZ •L I 'ON mail.to{#uaut e jo psawut apetu aq o1 utast stg# .10j luauixed •aato:mt Ieug;e £;1 Pus uot#a[dutoa%09 1,t,£!l `ue#s#e£1I P1sd)uottsztllgout aP Pug uo11t,z1I1goW •1Kolaq Pus anogg stua#t 31111Nuo)Z v I ')IV'PPv Put, P!q asgg:utq#tnk pauieluoa#ou suoneagtaads pus>,odai q3a# - ��!L �� oair`ituuad`sueld.gad!Xjaji#ua v L/� stt ut mroad atit#atu#suoa pus 'Jutislxa gsilotuap of Aiessaaau )ljonn laafoxd)fuel alynod -uou aaq#o Ile joj s[etaatetu i S] ! pue`tuatudtnba`aogel`au11111V l •�laone pa#t,lal pus`pug Aanans'stands g1[m 9111sea ul satnl IIB`011tss3 lax#s � ' t, ©QH IL-dS q PA I I 'oil uta#I L •}o psalsut osls'sue[d uo umogs se lielsut put,gs!Lun,d :(Ajddns ti I ! I )Ius1.100 NO].LvD1-d ll 0Z ioppig jo ain}uu21S part,° 'sluatunooQ lotlluoo oql jo sluatualinboi aq1 gltm aouuploaoe til sluauianoldwl put, Jlom posodoid agl.ioj loelluoo oql twojlad of saomosal pue `suomogtlunb `aouotladxa 'X11ligt liagl Jo t,uowod JO /Cliff aql jo Itounoj aql Xjsiles Ileus pau�islapun atll UP d :smolloj se on sledtauud se Iesodbld Ruidbioj ag1 ui palsalalut suoil-wodioa put suing `suoslad Ilu jo sawtu oq j uoalagl paijtoods 3pom It,uotltPPt 1110jo lsoo ag1 sapn[out ptq sigl lugl put I— `-~ ` `T (s)lagwnu epuappu pantaoal seq ags/aq legl sog!)-tao rcga.ioq pnWislapun aq j •alup 01 ua)Iel put, peq alololalaq tuowod jo A1tJ atll jo Itounoj aql jo s$utpaaaold ag1jo [It of luunslnd pue `olalaq pagotlle sptg palt,aS 2utltnul aatloN of osuodsw ui palltuigns si ptq aqy uoauigug X1t3 atll Xq pansst paaoolil of ootloN uallum aql ut palulndils alep ag1 do utuut2aq Issep 2UF[J0M andlnaasuoo (09) Six's utglrm palaldwoo oq Ilegs loulluoo sigl xapun auop aq of Nlom IId -lotlluoo X11JO plemt agl Jo aotlou ualltim lalJe sSgp agpua[ga (SI) uaaljg utgltm `sluawanoldtut put :Isom pogyosop uit{lim aql .ioj pwinbal slulptugns IIt' aPtnold pue loelluoo agl alnaaxa 01 `plt,me Jo asuo ui `wale aagpnj pau2islapun agl 'splq [,g pug Sag laafaj o31u2I j aip sanaas4.1 moutod jo S41D atil jo i[aunoz)aqy TluloJt[uD `tuowod jo AvD agl jo Xpl dold aq1 aw000q put of paltajao3 aq [legs uiojogl alge tud XDuow agl pug joago io puoq pins `pa31oods slltutl auul aq; ulglim `s[ullttugns put, spuoq kiussaoau aq1 gltm loulluoo palinba.i oq1 i3utlnoaxaui llntjap jo asuo ur legl soar'gu laglliij paatslapun aq j -pau2tslapun aql of paplemu ji l3t,lltto3 ag1 olut .lalua Iltm pougis.topun aql legl aaluuen2 a se uan15 sl gatgm put, `ptq sigl jo (%o[) luaalod ual urg1 ssal IOU sl tlaigm vTU iojIlvD `guoiuod 3o SID ay1 jo K-ia[) 4I3 aql of alquXe S loi glues oq1 jo ON �oaU s,latgstD to )Ioago PoU!mao `puoq s,lapptq st pogoelid :ALNVXVf1J S,?I3QQI8 A I IH(109S QI9 'ModONd 8-3 •lunomw P1q 1g1o1 ag13o Nos) maaad AUg paaaxa jou Kegs saola$t#uoagns 11ta Aq Potwoµad 31.iom aq1 jo Auluaa.tad 1e1o1 aq j f�i ! Z0906 VD'aatl;«1M # 00Zt£o0001 vv 90 P anV;aaluaa�O ZSLL -DUI iaoo'd a f Al!I t) $uijog �/c Soo t 9M6 VD'VN02I0D 9sltsiis 01-D Eauaaa IS UdVMOH OS IGS 6Z6M0001 3111.3ala sauaeg I i3 ^y IZOZ6 V:)WOWD'Id 1919SLI #QI S91LC000OI aat[ddnS quiopleO SSgNISflg 8 QMH 080£[ Sul) [nsuoa gteaOjW dddMS illi 7IaoM ag1}o% ssorl 2IIQ Ppg 3Md 2?y ad ri asu;)I T :patuwojjad {saxog•p•d obi°ssa�ppt�1aaa1S 9 ad asnaal7 11130,1)ssanisng;o aoiluao l 'iolagao1.ijuoagns g 3Iaa M ;llaslt uopiod Imp uuoj tad Ilegs It lgtil pug `3IaaM )gill uuojtad o1 paUtlenb Al[nj st It legl paar,&, aneq of pauiaap aq IIt'us tologaluoo aul uatll °S,(Iamgg!q ao slaa.t)s sanlonut I.tonn ag1 jt .talear8 so aanagoigm`000`01$ao aot.td PIS IV101 sdo)aesluo3 aqi jo(%Z/I) luaaaad auo jo 3leq-2ua uegl aaouz lastluo3 atll iopun pauuojaad aq o) `I.toM jo uotliod owus aql toj pa31aads st Iolomiuoogns auo uetll a tout 3t ao `Aaonn agl 3o uotlaod a ioj `paijtoods st .tolae lluoagns ou ji •uot)etuaolut palsonWi molaq Qqj aptnoid of paluvA aq Irggs otut) Ieuotltppg oN •101eaa2 st.ranagorgm `000`01$ 10 aaVd PM Iglod, s,1013eJlu03 aql jo (%Z/I) luaa.rad auo jo jIgg-auo uegl afoul lunoutt3 ue ut )Iiom affil hogs.to ut xo)3gsluo3 0)aotn.tas lapuat.to xogel io)IjotA uuoj tad Iltm oqm.toloe.11uoogns thea esti I1ggs iolociluoo -aq) uagl 'sAamgRiq pug slaalls sanlonut )[.toen aql 3t °2uto2a.toj ag) 2utpue)stlltmloK 'aottd Pig 10101 s,ioloe.nuoD aql jo (%Z/[) luao tadauo JO Ieg-auo jo ssono ut lunoutg ue ut )lrom ag)jo uot)antlsuoo oql inoqu io ut joI3g Iu03 ctrl o)aotn.tas.tapuax.10 zoggl.ta 31-tom auojtod lltm ogtA aoloutluoagns goea Aq pouitoj-tad aq of 31.iom agl (q) pug sagtunu asuaatr ioioenuoz) etulo3t1e3 pug `ssautsnq 3o ooeld agl jo uotleaol aql put; ouleu aql(g) :aptnoid Ileus iapptq thea `gnuo�ilr;3 jo a1elS agl Jo apo3 )o�tluo3 o1lgnd ag13o lad saotlomd .lug Sutlae.t wgng pug 2utllalgnS agl t11tn+ aauetlduzoa tt1 sxo.LJVHJL oases 3o NOTIVuois9al 6-a 'joqumu 913ed puE awuu srtapptg agl gllm patJ!luapi , Itodojd si S=01ule(j p!g slr jo a5ad t JgAa legl aansua I]ugs aappig •paimboa uoiluuuoj.ui aql apinoid dialunbape of Aaussaaau WE se shags Auuw se asn pue indatd pugs slapping •suuoq eluQ p!g suimollo3 ag1 jo gaua uo umotEs letu OJ aql glien aauep.rooae ui emp pig sp ltwgns hugs iappig *u arl,a d-d I Sr�[�� Plug puu . f awu� wnleu3iS aappis JO autuN 01-3 :salidxg UoisstuiwoD XW stujoiMUDJO QVIS Qq1 JOJ pue ut or[gnd kiejoN {Peas) 0z ' o,[ep stq L aui axopq uaoms pue paquosgnS Ir xaPPIE t QW1 a�njeu�ts 1 ,p!q utegs 10 antsnlloo a ajenjaajja of joaxagj jua2e.to aaquiau�Xuu of.io `Szojtsodop p!q `uotjeztuugJO `uo1jetaossE Xueduaoo `digs.zaujled `uoquiodm Cue of gad due `Red jou lith PUe `Peed io `Ojaaagj anijelaa ejup JO uotjeuuo3ut paS[nntp ao `joaaagj sjuajuoo agj so `dOaaayj unnop�[eazq �Cuu io got p!q iaq to sig pa#ltuigns `XIjoo.ztput 10 x[joaltp `jou seg �apptq aqj je1lj `J;)gprtd `puu `anaj 311, ptq oqj ui pautLljuoo sjugtuajejs Hu jegj `.jo imoo posodoid oqj ui pajsa.iajut auo�Cuu o joEijuoo aqj 3utp.1rmu -fpoq oilgnd oqj jsum2V a�ujuunpe Xue ounoos of to `lapptq aogjo Cue jo jegj jo .io aoud p!q oqj jo juouuo[a IS03 .Io `jgold `peaq1anO CUE x!j o} to `.iappzq lagjo Cue ao zapptq agj Jo gaud p!q aqj xig of auo4ue q;inn aou010Ju00 to `uoimaiunwwoo `juauiaaafle Xq jg2nos `Allooitput .10 1t110ai1p `Jauuutu Auu Ut jou seq xapptq gill jugj Sujpp!q moj uiegaa Ilegs auoitue aeq} jo 'p!q uzggs a ui jnd o; osla `patidsua3 `papnl[ao .Cljaaatput ao auo�Cue ao sapptq Cue gjtn� paaa�u to `pantuuoo �fljoaatp jou seq pue 'p!q wLgs .to aslej a ut jnd of iopplq iagjO Cue pajtorlos to paanput rfljoaltpuc ao �Cpoo-up jou suq .iopptq aqj Imp tuutls xo antsn[loo jou puu autnuaS st ptq aqj jegj uotjelodlOa xo `UOTIMUe910 `uopetaosse `/Cuedtuoo `digs.iauj.ted `uosxA pasolosrpun Sue `30 j[egaq Uo lo `do jsaxaju. aqj uT aperu jou si p!q aqj jugs `p!q 8uio5aioj agj 2utfutu 41nd aqj `.iapptq aqj gltnn molaq pajst[ uop!sod ay sploq oqs io aq jegj sAes pue sasodap `Moms Xjnp js_U Wupq `Pou2tsxapun aqj `901' uotjoaS Voi jaetjuoD atignd gjtnn aOuep.iooae ul :ZIAVQI3JV A[OISfI'I IOD-NONI fleas) a�nleu6ls OZOZ'01 en saJI 13 n MESH# uaissi WOO i ZAiunoo saladuy sol �. D eiu,oppeO-ailgnd AJ61Op leas le10!40 pue puey Aw SS3N-LIM 331 AJJ3d -loaa�oo pue anal sI ydel6eied 6u1069Jol ayl leyl eiujollle�to alelS atfl to smel ay;aapun A�Jrlr�3d -:10 A-L-IVN3d aapun Tao l •luawnilsul ayl palnoexa 'paloe (s)uosjad ayl yolym to Ileyaq uodn Alllua ayl jo '(s)uosiad ayl luawnilsul ay} uo (s)ajnleubs jlayl/jeq/sly Aq leyl pue '(sal)Alloedeo pezuoylne jlayl/aaq/sly ul ewes ayj palnoaxa rtayl�ays�ay #eyl 1W o} pa6palmoupe pue luawnilsul ulyllm ayl of pagljosgns aae/sl (s)aweu asoym(s)uosiad ay}aq of aouapina AGoloelslles to slseq ayl uo aua of panoid oym IA SRIHD pajeadde Alleuosiad (laoillo ay}to awl pue aweu liasul) Diiend UJV-LON `331 A993d aur aaolaq 8TOZ/ZZ/To u0 ( SgIRDNV SOI to Alunoo eluaollleo to alels •luawnoop leyj to l!p!len ao '/Lmmoe 'ssaulnlylnal ayl lou pue 'pagoelle S, aleogpao sly} yolym of luawnoop ayl pau6ls oym lenp!AIpul ayl to Allluap! ayl Aluo salllaan aleo!IlPao siyl 6ullaldwoo aaoillo aaylo jo ollgnd ljelou y 1N3WJ®31MONNOV I-CI Ped-w-Aeuaoray `sa1s8-seeH eaaagay i a_tnS Ipdtauu�l Auedtuoo Alain8 uaa;saAA 'Du! uoilonilsuoo end fuenue�w w�30 app q)66 stq) duos puB spuBq ano )as olunaaa1{ arAvq ani `AO21-I3HM SS3N1IM �1 -)anoj atll Sq poxtl aq o) aaj s,Aouronu alclt;uospa.t B 2utpnlout 'atns cions ut aavtlgo aql Aq plinout s)soo lIB XBd 11B7Is X)aanS Ptps `PaxaAonar st )uauta'Spnf pine aa�tlgo aq),Cq puoq sty) uodn lggnoiq st itns IuaAa aql ul •1301lo PUB ao.roJ Ifni ui uimuaa puB aq 11Bgs It `astm.raclio `.prop puB [Ina aq IIBgs uo1)B5tlgo stqi uagl 'slpua)u a puB aogrl toj JttattLud oa)umirm15 o) aaq)o agt pue aourtcuapod InJtllryl aa)ue.tpa a) Duo `S)!D Piss ijum spuoq (Z,) o,fni aye salg p r 'sIv1putgns partnki jo Iencuddr Aj!3 sutnlgo puB sxttugns `pia aip clltA% louppa000B cit `utaaatl punoq ;uauiooi B Jo wioj agl ut `;oealuoo mllym B olut saa)ua a.tnjuU&S Jcq witl o) pa)uasa.icl axe suuoj pagposaxd ag) mg, `�,saapptg of suoijan.rlst[T„ Ruipuaq oql sDpun pa.rmbaa sauuBUI put; Quit) ag) utgpAA pue 'iaBa)uoo oq) papiumu st ledtoutr,d Pn?s Jt `3HOA3H3H `MOAT '8I0Z `sZ AUVnNVr 110 h1v 00:11 In X1!D pips so IIpH ()!j `ODUJO s,.raaul2ug AiiD ag) ui pauado aq of aria s'plq goigm ioj. I�l `(9ZO) I IOZ — 'd' 'T3 `906L9-80Z '4N )aaf€J l !IL-MS / TAlg uotsslW - slUaurMudml ade3spug-1 uotlBat)toods s,,�)t j ail; xapun �laom jo uot)oa4suoo .ro'I `Xiio pins of ptq paucttluaur mus ag) pa)uutgns spq Irdtnttud ptBs SvologM ley) `HDfIS 3Hv NDI.LV!)jr1RO SIII.L 30 SNOIJAIN03 3H.L P!8 lunowv lelolto(%06))uaoaa,d ua-L, jo tuns at11 paaoxa ippunix)q Xiuns oql .lo 4111tquil 'q) llBgs asu;) ou uI 'sluosaad osaq)Xq �juug X11maAas PUB XIlutof°stossaoons Pur s.tolwlstututpu `,ualnaoxo 's.tiag ino 'saAlasrno punt am `apetu aq o) (Irul pue Ilam `earrau V 3o Sal-cis Pa)tuie-1 aqt Jo �Duoul IrgAApl ut tuns gojt n jo juQwABd .toj `molaq pogposop )pom oql ao3 `.Kj!3 ppas of IBdtou"d Ptps Xq poagwgns `pocuru '.Aogr redtnupd ogt..to ptq aql jo )unoute Rol aqj Jo (%0 1) )uoaTod u;)) to cans aga ui e,,,c4i3« oql se o) paujjI.,xaljrutaxaq `VIARI03lrlVD V,'rIQlr od .JO AjL,a :)q) olun punoq AluuU pur plag acu °,jjAafjS sB Auedwoo Ajoin8 uaa)saM p `?VdIz),,4I2Id sp ouf `uoganalsuoo end 3M LVHJs `S1K3S3-Hd aSgRI A,9 N3W 'I'IV Mo" (IMUS QIff 7-(] (1;DaUjo izotpo it) ogpnf ,PaUOITUOTU lllaj;Dqi sDsodind pur sQsn-qlioj pup C[yejunjoA pus TJXXU luxuivisui piss aqi p-,)in-a,)x,) uoijf3jodjO3 ppos Nj ICql PUP ",lTllrU'3TS P!US P-Oleal-P III Se - uollPlodlml pies jo sioo[jjo ,�qapmi amm jimun.ilsm p!-es of sainmigis oill 3rqj',uolji3jodjo-,) p!esjo fe,)s mrjodiw zm4l si jumumisut pies of poxjTjL, teas 3111 pus 11011viodio, errs jo jr-as iqi tjjm p.)jutunboe sl atl tlqi 1palrullisOp .)Aoqt, sr tiotleiodtw piss to imUjo-,�qj st ate jeqi ;�sod;)p pip `giro uodn 'put'! juawal'Isul SUTOi,f--)-IOJ oqj pomxmo intil U011riodloo Oqljo OJOW 01 UAVxq jo a)HIS 191una) 10j pile Ul (ax)Ujonyo to Dgpnf '3ilqnd 4010tO u 'a)La iiopq poirzdde Oz JO AUP s1q) UO *ss go AINA03 110 alvis ,,PENOBBE GGS 111,9111-I5 .10 JN!'3lV9G3lAXONDlDV (11K 0 9 G I a L069# wa}I (LZ89-9L8-OO8-0 Aab1ON sn-oo8-G . 6aa'/ue;oNleuO4eN'MAAnn. uai;e!oossd kPION 1eu0118N 1'1�W uz wok I=S unISIM :6u!;uasaided sI aau6!S ;6u!;uasajdad sl jau9!s :aay�0 ❑ :aay;0 C 10;eluasuoo ao ue!p.+en0❑ aa;snj_L C Jo;en.Easuoo ao ue!paen0 C ea;smi❑ ;oed u! Aau ra;;y❑ Ienp!nlpul C ;oed u! 1<auao;1y L len in! u IMOU90 C pa;!wq Li — aauIJed ❑ Ie.�aua a g p I I:] o❑ P �!w!-1 ❑ — aauljed ❑ :(s)811!1 — aao! o a;eaodaoo❑ :(s)9I1!1 — a901,40 a;srodaoo❑ :aweN sAuf!S :aweN s,JGUOIg (s)Jeu6ls Aq paw!elo (Sol) laedea :anogy paweN ueyl Jay;o (s)aau ft Z omL :896ed ;o ragwnN 81OZ/61/10 •a1ea ;uawn000 puog plg :;uawnoop }o ads_L ao al;!i ;uawnooa pauaeUb;a uoildijosaa ';uawnoop papua;ulun ue q w.rol sAR Jo 4uawyoegea.1 jualnpne l .ro;uawnoop ayl 10 U01Ieaalle,ralap ueo uolIetu OILu1 s qj,Bt rgaldwoo `leuggdo sl uQwas s LIJ g5noq_L 7VIVO/IdO anogV leeg kejoN aoeld IZOZ'LZ�e�rsatidx3 wwo�bW orlgnd tiejoN jo aanleu6rg Z6SHe Z#UOISSPWOD zc f]urOD06ueJp - aJn;eub!S ` u o�ae�-and(A, I 3NV18VJDV74'tl - Peas 17210!:40 pue puey Aw SS3NZIM •;oaaaao pus an.r; s! ydealjeaed 6u!o6aao ay; ;ey; e!uaogeo;o a;e;s ay;�o smut ay;aapun .ldnrugd d0 AI-lVNBd .rapun A}!),jao 1 ';uawna;su! ay;pa;noaxa 'pa;ae Nuos.iad ay; yo!ynn jo 1Ieyaq uodn Alque ay;.to �uosied ay;;uawna;su!ay;uOjigaanjeu6!s.� jaay/s y�(q;eye pue'(s i Ajioedeo pazuoy;ne y}/aay/std ui awes ay; painoax0 ]Fs4/ays/a4 ;eye aw o; pa6palnnou)ioe pue ;uawn.r;sur uiy;!nn ay; o; pagiaosgns aIe/s! J( )aweu asoynn �uosjad ay; aq o; aouap!na IGo;oe;s!;es ;o s!seq au; uo aua o; panoid oynn �.rau6lg�o�aweN 93119-9uRH naaga- paaeedde A[leuos.rad a601,90 at{;Jo 0141 Puv aweN uasul 0.1014 94 LIG oilgnd KjujoN`ouelaedmy�•� 'aw a)o;eq 8COZ16I/10 u0 2uuio }o A;unoo ( e!uao}!leo 10 a;e;S •Iuawnaop fey;do�1.ipilen ao�(oe�nooe`ssaulrtly;na;aye Iau pue'payoe�e s!also!}i�aa siy;yoryn�o;;uewnoap aya pau6!s oqm lenpinipu! 8q;10 Alpap! OqI,(Iuo salj!aan a;ea!J!VEQ s!yI 6upIdwoa aao!}}o jay;o Ao oilgnd fuejou V 69GI• §3ao0 llhlO AN31 OC131MON310V 3SOd'kund-'l'7V VINHOdIIVO Asg�soaS Iuals!ss`�`aos[aN"1 Zio2-L-oBZOA uupj m S AJUnUUfjo Agp�" {1 lgI uo? odroa p!es arp jo teas atp paxejjg put ausea but Ioguo q-own=q axuq I joasagn,Aaom!Isal ul 'aaroj at pin sl joasaq asranas aqt uo poluud oopgsodioo asp 3o Mri-Ag otp Imp 411yao taglrry pre owoj u! lips s!gvoj Sas anogga!awq Aawotld JO—Od agI w4l A3!uao Aq—q op ANVdWOJ A.Mns Nugisam jo Asayaraas meeslssy'Uosi*N-1 or14nd ArmloN`qo!3'S 31VJIILLB30 LArm ON NrlowmUiJ w Ilol ZI mvpj42A Hari `S sauldxa uoissrimm AIH 'UDRWOC oa P!es 30 poop puu Iog 2tp aq oI turns sagpaiMom!am pie`Awarl!ne a)?i m Ium and olaugl awea sq pouRls aq Iegl pert uo!Iarodroa peas jo ssolaaxra jo psgog agp Aq ranl8 Aluogenm oI Iwsnsmd paxyje os sers I!Iarll`.!mas alaiodroa Botts s!Iualrnslsm pias alp of Poxwo taas atp mo pias jo leas otp smM aq imp'Iammslsue aeogm aLp palnoaxa go!gm put u!paquasap AWdWOD A.IMMS NHUSRM 3o ImPl=d aawA aqi sr ag 1Rgl'mlorpea gpnoS jo OmS'sped mo!S jo AI!O asp m sop!sw D"VP :An pug asodap p!p'worts AInP am Aq Buraq'OqM`uesotq am aI•ist;neg•,i,PW j away Apuaosasd aw aio q'S I©Z`auuf 3o AEP q16 SM. r0 ss "auumioAmnon RN*u tonoS jo a1eIS Iuap!satd ao!A'IT-13•y Inu 'S 1 oZ' f 3o Amp qIG snp uo PaxVe olaxaq aq oI teas almsodsoa st!pue Imp!swa amsr!Aq poa8!s oq al sluamd asagl pasnga sgq ANbdWO�.LLg2Ii1S Ng3153M$oa-qM*SawIM ai uo!wjodsoo atp jo=pioqamqs otp Aq`palsolpu!se'paldopm Ainp'joasaq asranas aqI uo powud e►e'1-Ag alp jo Aluotpna Aq pum oI unmsmd palnom pug opuw s!AawouV jo saMod s!ql im>w?p+ou P Pay!M Aganq ase`aan!g Agaraq AI!togleus asp oI Iaa Wnd`Aawoyld p!es jo slot agI He Pug uopmsodsoo aql jo a3310 P=.uogens A!np a Aq poug!s alae sluammnsu!gars j!st Iaarxa swan aqI of pig AI!nj st Agasagl 11 pu!q oI pum -S)Unouiiv Poj!wT .lufl ¢u� . armee ars!rm!s jo s;ugumAsur AJ=21140 uaglo Pus sgu riglsaPun `spioq 3! 4 sIl uo pee IT amoaxa pee etas`r$!s o1 paua3uoa Agasaq AI!uoglnexamod lipug n3 qI!^+taa j-u!-(sjAasuoW Io;1ms1 pun aew s1!'Vo`w+!uI 30 �nISnpulpug Isaleg-scop >saaaga 6a.aou�Il� a.a �€a � .� �aa� o aS sanljXS Mg. 4,gvpV pagg3. `u�o.1 uankQ Iu!odde pig alnl!Imoa`a�letr 49=4 paxr a r!araq[M pug amlgr;i!s atp jo anu!n Aq saap I!Imp pug'mlo qj WOS jo aIRS Pam`sped xnotS 30 AID aq1 to aorglo led!ouud sI!Su!auq uctumodwo ftns!xa ptre pnruvil ao Ainp g s1 togmsodsaa ingoa glnoS g`ANVdWO:)AjM[IS NN3,LSaM Iggg's;uasard asatl 1 Ag uaygi pV raor}l oar INUoddV ARKUOjLLV Ao 113MOd � `y , 'O_B/�7-ULnb :aaquznN auotldaia�, dtz ajejs V ssoappv jaa.rls I uaq133Ursse10 pue iaquanN asuaa!-j OPIS arnjeu�dS LNgWOQ3rI AAON)Jjv JO 3.Lb3I,411" 30 QNd Id3S XI3dd 01 A2IVION aje❑ Q uo alujS xjuno pue XJID 4 :iv pagcrasgnS pue area sr Surogaio a -13=003 q) jegl ecuxoj!le0 30 alejS agl io smel ay sapun kinfrad jo Alleuad aapun Xjiliaa j alecl uojaeatdx3 asu031-1 xlUr - I � I uotle3!j!ssL,j0 pue laqurnN asuaar3 ojujS s,aoaoe.xjuoO •euocuOd 30 XID aqa hq pajoa faa aq [lugs pue anrsuodsai-uou pa.aap!suoa aq jlegs `asju3 aq of uanoad,jpuanbosgns s! uo!juuuojui sjgj jz.ro `uo!jeuuojuc s.qj 2uruteluoo jou p!q Xuv juga spuujstapun pue `p!q agj y!M papnjout oq llugs moloq umogs uo!jvuuojui oql jegj spuejsiapun aqs .ao aq Imp put, uoile.rodxo0 e se asuaarl e splog gotgm uotjeaodioD V Jo anilejuasa3dot to/pun aldrouyd pazuogjnu Alnp a s! io `digsxmjxua a su asuaojj e spjog goignn arnjaan juioj• a 3o aaua.red paz!iogjne �[np a to .roj-Ei4uo3 pasuaa![ a si `p!q SutoBaro3 aqj 2ur,eui ,(Vtd aga 4 1Ndil d0 3WdN U f�� 4 �d�jo 911111`7 T S 2I_f sr ails ao Oq jeilj sous pud Q 3I�1j'dI�I `Moms Alnp )slU Suiaq ` sasodap •SS t do A Luno { do all LS (P!S gl!M pa)j!uignS pue.rapp!S,(S pajnaax3 aS 0 L) LIAVQI33H 9SN[ 017 2IU,LaV,d.LNo3 (leas) aanjeuBjS OZOZ'0l ARIJ x3 wwo0 yy PVi£514# UOISSIWWOD z �junoo sa�d'uV sol �. i Lv:: �lleD- alignd ARION •leas IBIOWo pue puey Aw SS�NlIM 331.1993d •Joaajoo pue ana}sl ydei6eaed 6UI069Jol ay;ley} eluJojRleo to a;e;S au;to sMel ay}aapun A2inr�J�ld JO AIIVN�Id japun 4!Iiao I •juauani;sui ayi pa;noaxa 'Pape (s)uosiad ayl yolgm to Ileyaq uodn Alllua ay;jo '(s)uosaad ay;;uauanajsul ayj uo (s)9anjeu6is jiagl/jaq/siy Aq jeyj pue '(sa)Aj!oedeo pezuoy;ne alayj/aayjsiy ui owes aye pa#noaxa /Lay;g)ys/ay }ey; aur 01 pa6pajmou�oe pue;uawnalsul uly}lnn ay} of paglaosgns 9ae/si (s)auaeu asoynn (s)uosiad ayj aq 01 aauapina lJ01001sI es to siseq aye uo aua o} panoad oynn IA SIdHD paaeadde Alleumad (aaolllo ayj to api pue aweu liasul) DIl9nd AdVION '331 A993d aw aaolaq STOZ/ZZ/TO u0 ( S3I39Nd SOI la llunoo elwopeo to alels }uawnoop jeyj to }ipllen jo 'Aoejnooe 'ssaulnlylnaj ay}jou pue 'paqoelle sI aleoil!}Jao slyl yojynn ol;uawnoop ay} pau6ls oynn lenpinlpu[ ay#to Alpapi ayj Aluo saili�an a;eollllaao siy# 6uilaldwoo jaolllo jay}o ao oilgnd tiejou y MaWEMIMONMOV Z-9 .I.MEWJadZMONNOV do alvol:II.L2 RD CINV'IVIS XI33H OZ- dVION �DZ ` J0 Xep sigl aut aigpq oI uxoms pue pagtxasgnS lappjg jo axnleuffiS •p?q uzegs xa antsnlloo a alenlaaga of joaxagl Iua$E.io xaqutaux roue oI xo `,kjoltsodop ptq `uopuziue5x0 `uoilei3ossE ,Cuedwoo `digsaauped `uotlexodioo Cue of aoj Cue `XEd IOU Ilan put: `pied xo `olaxagl ange[ax elep xo uoileuuojui pao[nnip xo `Joaxagl slualuoo agl io `joaxagl umopleaiq Aue .io aoud ptq Toq xo siq palltuigns `Alloaxiput xo Xiloomp `Iou seq xapptq aql Iegl aagpnj pue `an.q ate piq ails ui pauieluoo sluauialels [IE IEgI °Immiuoo pasodoxd aqI ui polsaxalut auoAue jo IOexluoo aqI RuipxEme Xpoq atlgnd aqI IsutESE aSEluenpE Xtra axnoas oI xo `xappiq xaglo Xuu j0 legl jo xo `aoud piq agl JO Iuauzala Isoo xo lUoxd `peagiano (Ula xed of xo `xapplq Taglo AuE xo mppig aql jo aoud piq aqI xg 01 auoXuu gltm a0uaxajuoo xo `uotle0tunuiuio3 `luatuaaae Aq 1q�?nos `AIloaxtpui xo x1loaxtp `xauuLlu Cue ut IOU seq iappiq aqI lEgl `.�ulpp!q uxoi3 utei�ax [IEgs auo�ue IEgI .io `piq um's a Niui Ind oI osla auoXtm to xappiq ue glim paaiSe xo pan[uuo0 `pa.iidsuoo `papnl[o3 AIloompui jo x[loaxip IOU seq °piq EuLgs io aslej V ui Ind of xappig xaglo XuE palt3. to poonput X11oaxtput .10 �tlloaxip IOU seq xappig sill IEgI :uregs xa antsnlloo IOU pue aumua st ptq aqI Ivy4uopelodloo xo `uoilEztuE5xo `uoilmoossu `XuEduioo `digsxauvtd `uosxad pasol0sTun Auu jo jlug3q uo xo jo Isaiolui q, ut'a *w IOU si piq aqI IEgI !prq guio5axoj aqI �ut�lEux Axed aqI d JO 4 7JFFNj- sl aqs xo aq legl sXes puE sosodap `uxoms X[np'mill Sutaq ` ss 30 Xqunoa jo alels {ptg pM palltutgnS Pur xappig SE1 paln0axg ag o1} (leas) ain}euOiS 0ZOZ'4t $W san x3-wwo0 W c 46t£9tZ# UOISSIwwo0 z Roploo *jjgn+�sol �. ; -leas lelo!,10 pue puey �tw SS3NiIM elUlojl�Ba-��I4��I�JBt4(1� 3310934 e -;oEwoo pue ani;si ydeibeied 6ul06aaoI ay;;ey; eluao i I O 10 9WIS ayj 10 smel ay;�apun Jluf1f' Ocl 30 AiWN3d japun �4lj,ao I ;uawna;sul ay; pa;noaxe 'pa;oe (s)uosiad ay; yoiym}o jleyaq uodn Aplua ay}jo '(s)uosaad ay;;uawni;sui ay; uo (s)ajn;eu6is alay;/jay/siy Aq ;ey; pue '(sai)Apedeo paziaoy;ne play;��ay�s�y ul awes ay} pa;noaxa �[ay;/ays/ay ;ey; aw o; pa6palmou�loe pue ;uawna;sui uipm' ay}o; paquosgns aae/sl (s)aweu esoym(s)uosiad ay;aq o; aouapina tio}oe}sa;es;o slseq ay; uo aw o; panoad oym Ih SIdHa paaeadde Alleuosiad Oaowo ay;Io al;l; pue aweu �Jasul) DIiand AdVION `331 A99Dd aw aao}aq STOZ/ZZ/TO u0 ( S313JMd S01 Io A}unoo eluao;lIeo}o a;e;S -;uawnoop;ey;Io ;ipilen jo 'Amnooe `ssaulnlq;na; ay;;ou pue 'payoe;;e sl 9WO4i�Oo sly; yolym o;;uawnoop ay; pau6ls oym lenpnlpui ay;Io fql;uap! ay;Al UO sa!J!JeA a;eollllpao sly; bui;aldwoo jeoil}o jay;o jo ollgnd AGe;ou y 1N3W9031MONNDV PolEQ {.,a .gj oinmutiS) •suoRaaS apoD aLll pamainax SL'q ags/aq Xj!.IZA of paainbax si ajnjpu�is s,xappiq aL[L uol�oa u[ 'aPOD Jop.LJuoD oilgnd agjjo b0IOZ S Pou�oP Sp sLuiplo JOJ suoi}op [info pup sLuie[o 2ui[g 3o osodind oql ioj XIddp IIvgs suorloaS aPOD PipS 'X[ddp Ilvgs `anisn[oui `S'p010Z q�noagl tr0[OZ suoiloa `a o 3o s;uauuaimboa a sap o up S P �opr�ua� oflgnd plwOMPO ui `�000`5LI $) I[ P P snogj an[�-XIuaAas paipunq aa.igj jo urns oq) paaoxo jou op L[orgm puau[o(f jo xlio aq) pup a010plluo,D aqi uoamlaq ospL, Xew gortgm sLuiplo s)[roAN ollgn(l IIP uI {PIg gi!m Pau!uignS pup aappig xg palnoaxg ag 0,L) SWI�I� NollaflulSNOz)30 Noluflosau (Apilrr. 4`0 awu woa'uor41/14suooInd@ 14's43 ` t81a- 40b `�u2prsaad ` r� SIJ ) Slopsiud ao3 ssalppu I!Ltu-a (aRIBI-M, � Uudtuoo lou) IEuos.iad punt.iaquanuiauoud la}an Ruud ou oo d Ind- - �[ Ii.y I d o -lu-mN (S) -i'O'A uorlorulsuoo us 1013811uoD a se aaualtadxa ,s.Waf 3o aagtunN W aajns�aj1_ r� +ua,pisaid aa-IA _ rA Sul �ua�Orsajd _ 'A sia�� -uotluiodaoa 31[l Jo S=Ujo lleo sale l pug sawuu ro uru9 ogijo szagwaw Ilu jo sassa�ppb, puE sacunu aql IS,-, (q) (XjtaadS) iaglo `( ) aluluQ_4 °(j olundsiH T9 u>;rsy `( ) unipul mou3wv :,Cq paumo ssauisnq all jo a-loui lo'%I S sI (S) 3o aln1S Qql jo smEl Qql 1pun paziuL,,Rlo uorlpaodloD ({,} uopulodloj ao °dtau7pn(l `lenpintpul :uuidI Td J jo I - - :auogdolal {z) # :ssalppd (I) ( ,Ci�ssaoau t pagomm aq XLw spgs IeuollsppV) •uor��wrao}ur 2utmolloj aqj ilddns of pairnbaa si aappiq ay LL NUAUUis 3o Q3rTn TH NouvwHoaui -♦J 1 }o `o 0 o c� f o _ �C"sa I 9 �-3 v, Cb S1 � nZ � ° Rt d rb _ o v o �,• a rp m as m o �. 113 a w x eo n CD y b _ n � Q. rn �' CPI y a o PI a y o m . r. eo ... � n a � m r9 a y � CL O zr tot to • X11 [��) t ��G �.o W � (�1]C ^4d `rLRD CL , ,zi Q> o > Q Q 0 •a o 1a I® to l0 1tt9 r7-1 Cb C% 9 LLQ oC? B7- M-1 �- r— n Z3 � _ zr- r, o CS' C n CA 4 �� d 9CD ('Tf SIL A Cq N, C'a Rf C5 se O rr CD rL V- CD CCD a � y W CD .7 C. fl 9a �-S�- :5 o o Si, W 8r@ �' `� n y s n ca -C r^ cii 65L C �;'n U a � n b �y til �+ , o '> CL -�4 -fit r7 coo LIN CSD CL c� 3 �' O _ 0 k > / O Q:) / � � cy- o 2 w � n o � CD \ C g` � . . k > c ate ] n rk7 § � 9 0 % � § k ® a 8 90 � n 2 Sk � ƒ � rb J 7 n 0 .� j-, � a � R �� 0 2 � r m� ƒ / .t � o = mac 2 R 0 CD -h 4- �� n g-� :sauatuuzoo Ipuoil!ppy (a) :s�eaxgi jo axnjvN (P) :(algaotlddup) panJonur qof (a) :dnoul-to uouod jo aLmN (q) . 'C[ (p) :srt dap 2ulma6loj aq} utcldxa aspald `„saA„ sl b 'ON o;aanhsus agl.Il $ } ON ( } s3A 1,sauo}isodop prq aaotu io auoJo salru aq Aq apge ao saatntas aqx as ; noA aouinuoo o} iduiae 01 suoi3oups.sago .zo suoMoq uotun `slaooAoq aoioeaiuoognS pm noX paUmniq; dno.2 ao uosaad SuL, SEH sauoa!oda t ue as o s t s.comjjuo n o oomos anpN oA s!� G P P.q qa q� P.q� q S� q P.Q T -jnsodosd siT3o uoimmdaad aqj ut pasn noA Aaoltsodap ptq got?a jo salna atlj 3o Ado a papmaoj `„saA„ s[ I -ON oa aamsup aq;3I Z i3 ( ON ( ) so'k Lplq.ono alndu.roo o�aapao ur saan prg ao�opaiuoogns Bu�u�plgo u pasn saotIUQS Aa}si as _io Aaolisodap prtq woo I ouy oullp osa Am slag Iuuoi rPPd 'Iesodotst l .io3 sainI PzqtolouijuagnS guiuzlqo uipasn ooHasAalstgaa ao Aaol!sodap pq uuaauo.0 uot;ptu OJUI Sutm0110i aqi gsruanj I[pgs 1o10pajuoD oqZ (0I) r-Or-?r--T mopoodsul{o o p(I OwuN :uL1g ano, .io3 Naom pasodaad oql jo ails aqa pajoadsui otlm (s)uosaod aq)jo atupu gill ISI l {6} 6-g N •molaq uoi;t,ueldxa Iln} t,;rnsmLl galla Joj amoolno aql put, lagtunu osso `uorleaol ;anoo all; lasso aql jo uoi;duosap e apinoad `SOX 3I OnI� SOA i jouJ;U0:) a u0 1Ine3ap So3 ,,.IaumO„ plus 2uTinsut Xueduioo 'Ruipuoq to `{.sumo 40UQa a ollgnd t, Vurpnloul} ,,launno„ Cut, Xq pans uaaq .rani `.rapprq aql ui ;saaalui klmaudold e seq oqm.lappiq aql jo aa,Co[dwa ,Cu>? to `7appig ag;jo xaa 3o rtuE `lappiq ag; st,H YIN wimlosai sli put, ux1EIO Rom jo aan;eu all; aquosap `saX jj oN T sa,kLxailddns so.solos l;uoogns `Xut,duzoo fluipuoq `(.sumo Xouo2R X-Imaudord atlgnd a uipnlaui ut ;sara;ui .Cxt,;a ) „.sumo„ �Cus Xq Luaq; ;sulle'& P019siuielo ,Cut, peg .Tana `.rappiq oql 1; sell oqm.rappiq aq;jo aadoldwo Xus xo `loppiq ag;30.1009jo Cut, `.rappiq aq;s8H uol;e pue su�ielD V1 goua aoi moolno oq; pus .ragwnu aseo `uOmno 'molaq uoilsueldxo llnj a ;rnsmsl I l�noa aq; asea ag; Jo uoildvosap a aprnoad s@A jI ON /' sQA— 4joafo.rd;u0uJuxano$ IEaoI xo `aleIS `Ieaapag l;fullaldwoo so `uo Wuipprq wo.j pa;uanaxd osiAuaq;o .lo `panouiaa `parlilenbsip `pauegap uaaq .zana `iapp?q all; ul ;sara;ui krElaudoad a st,g oqm lappiq aq;jo ooXolduza Cue ao Iopp!q aql jo.raolgjo Cue `,rapplq ag; WH luau regaQ V/IV Z=qm pus uagm SOX JI ON SoA` Ouipaaowd Xo;dnnluuq Xat,lunlonui 10 fur)union AU13 ur 3dna3Iuuq pavpnfpL' uaaq lana `.lappiq agl ul ;sa.lalul /C.rs;audold a suq oqm.zapp!q agl jo ooXolduua Xu'e .ro `aappiq agl jo saogjo Cue `.lappiq oq; st,H a; 3siv NOIJESTI wut,;suuna.rio.tag.lo siq uieldxo of Art,ssaoou sw=p mppiq ss lusodoad ag; of pagorim, oq hui uorlsanb rad a&sd Ieuoi;tppt, aup algisuadsa�l -uON a Jo .rapprg aigisuodsa-I s si .rappig aq; Iaglagm jo uoi;euluualap agl ui pasn a9 [Iim ua!suo sg-d slg,L -AjnWd jo Allsuad sapun `alnsolasip IInj glim molaq suoi;sonb oql jo got,a .lamsut, IEsgs xappig agZ -Ivsodoud ANvdrvo33d v'. al-9 d,/N �uotlelltyu Bons jo auroolno pue soouelsuxnalt3 gill slam legm sax JI oN7' so'k 03e.41103 a uroi iursue alndsip ie anlosal of uoile.tligle ,Rutpuiq of lttugns of peq lana `.xappiq oql ut lsalalut ,Clelaudoxd a seg oqm tappjq aql jo QoAoldwa.Aue to `lapprq agl jo loogjo Cue `xappiq agl seH uoge.tligiV utputg VIN 'linsmel g3e9 loj Qtuoolno aql pue aaquinu aseo `uotleool lino3 aql `ase3 aql jo uo[ldu3sap e aptAold `s04 31 ON f sa,r," z 413Utlu03 Xue iapun guisue salndsip Xue zoo} „IQ' , ue 2uunsur�Suedwo3 �tutpuoq a to (taumo �foua�e otlgnd Sue �utpnlout) ,'Qumo„ ue lsuie`�e lrnsmEl e palg lana `lapprq gill ur lsalalut Xtelatldold a seg ogm.tapptq ag13o oaAoldwa Cue to `xappiq aql jo laogjo xue `iapptq aql SVH V/N •turelo qons Aue jo uotlnlosal pup alep `alnleu aql of se sltelap oprnold`soXjj ON-T sad Zl3elluo3 Cue.rapun Vutsug suttulo Sue lo, laumo o { aumo Sava$ 3tlgndCu �uutpuoq a ue guunsut Sueduoo joui) ,. o„ uelsuteeutel3 a palg .ang `.xappiq gill ut lsalalut famaudotd a seg oqm xappiq agl3o aaXolduta Sue to `xappiq aql jo 1039io Xue `xappiq aql SRH .33iluteld.ro[ununt!ID se toloelluoz) V/m pra loj amoolno aql put .ragtunu aseo `uotleool lanoo gill `ase3 aql jo uoilduosap e aptAold?saX jI ON f SOA— Zanoge sgdet&e.n;d Pill to p gposap asotll sapisaq l!nsmel palelax peuotssajold Cue ut luepuajap a uaaq `lappiq gill ut lsa-talut ,Clt?laudoxd e seq oil," .topprq oql jo aaXoldura Aue to `lapprq agl jo laogjo Sue `lapptq oql seq `saeaA g lsed aql 2uunQ VIN gaea loj aaxoolno aql pue lagEunu aseo `uo[lEool pnoo pill `aseo oql jo uotlduosop a aprnold}saX jl ON saA` 00ezluoo a uo lingjap lo; iotfddns leualeux to imalluoogns a Aq pans uaaq lana `xappiq agl ur lsaxalu, klt?laudold e seg ogm xappiq ail;3o aaAolduta Xue to `.tapptq aqj jo laogjo Cue `xappiq agl seH (all}) I (attiuu palul.td) (3anleu51s) ' •eiutoJlleD ` to ` g p p I ; q tiI I ©�-� - uo palnoaxa seen uoileauloop slg3 Ip uu a� a nnou ,{uz o sa a o aauoo pine aiul aau 6-9 a5ud uo 5uluui2oq oimuollsono slgl ul pauleluoo notlettuodul agI Iegl eiiztoj!luDjo aIMS agl jo smul ag13o ktnfxad XIluuad.iapun aluloap I Lsaouelsuino.tta agI ox)m Iugm sa,�j, ON-P sax ful n out ` 0.ioiouiluoagns p I Iai?iluoo B iapun �laonnuiuizo�iad suosaad Rut oI saurnutlienatd ked oI aznllu3 BOJ `SIllua 'ulna's so `Xoua5e 4joluln4aa `jinoo Auu dq pozlluuad (q .io aoj pans (u uaaq lana `sa pP.q t a gI ul Isaialut kielatidold u seg Oqm.iapptq agl jo aaXoldtua XUT! so `.tapplq agl JO iaogjo Sue `lapplq agI suH sa WA uillenatd Lsaouelstuno.iio agI axann jugm sari dl ON 7 4I0ealuo3 a loj aapplq agI ui Isa talus Xaelaudo.id u seg oqm.iopplq agI jo aoXoldu o Xuu.to :a�t agI 3o aaoi� o Xuu `iapplq agI oI panssl puoq a uo � ed oI pagnbai uaaq IQAQ duuduioo flutpuoq ,Cue st?14 Lsaouelsutna.tto agI aiam Iegnn sgXjl ON /A saA LIoujIuoo e.roJ.iapplq agI ul Isa.talul X.i m udo.td u sell 011m.iopptq agI io ooXoldtua Cue.zo `.iapplq agI jo.iaogjo Xue `.tappiq agI puoq oI posnja.i aana ,Kuedtuoo i?uipuoq Xue seH ulp ou g 'sasuao!I Jaglo uo pals!I aJe(pale!oossesip Jo luaJJno)esuao!I s!ql uo palsgl fauuosJad Jag;p AJu;siH uoilesuaduJOO,sJ9�JOAAII 8LOZ1LOIZL:alga aj!dx3'. LLOZILOIZL:a;ea an!;38}}31 889bL96000M:aagwnN Rollod ANVdWOO 33NV2JASNl 3IlViS 311NVHO a41 41!m.eoueJnsu!uogesuadwoo sJaNJom sey asuaO!I s!gll. uol;esua woo,SJajJoM MZ/601£O mea 9nl13a;}3 ANVdWOO A11NIN3QN1 S801OV2J1NOO NVOId3AV Wm 009'Z6$Jo Junowe ayl u!NOSIIM AaV88 OVVSI JO)6EOZ0£OOL Jagwnu IenplAlpui 6u!f,J!IenC)yo puog pap;asuao!I s!41 £LOZIbb/LD:a;era an!;ae�3 'ANVJMO A11NAAGNl StiOIDVd1NOO NVOI2J3WV Lipm 009'Zls yo lunowe 841 u!3N33HS-inVd Joy G99£LZ0ol.JagLunu Ienp!A!pu1 6IJIX4!Ienp yo puog pal!;asueo!I s!ql fJols!,I puo8 s,l()g 60OZ/)01170:8300 an!laaM3 paJlnbw lou s!Ienp!A!pu1 6uiApy snp ;o puog agl'aJoyaJa4{:rluedwoo slgl Jolsalalur digsiagwawp!ools Bu!lon agl10 aJow Jo luQwed OL sumo egsfay leyl pa!l!vao IA JNOA 3VHO SRIHO Ienp!A!pul 6u!R4!Ienb ayl lenp!AIpu1 6uu[Jiluna;o puog q;!H ucg;�ola'JluaO 9LOZILOILO:ales 8n!;na313 000'SM:lunowy puog ZL6VOOgMbo:jagwnN puo8; 'ANV JOIOO 3ONVdnSNl gOS3M 44!m puog s,JolaeJluoO a pa!q asuoo!I s!gll puog s,JolaeJluo3 uoilewao;ul bulpuos JN!dVOSQNVI-LZO 'JOIOV2UNOO ONIU33NION3 IViLIN39-V ONI83AOO 800Id aNV ONI800Id-9 LO (OIVSpLN ONV OWMEO)3IIJL-KO 2MDVN1NOO ONIOIInO IV2J3N3O-8 `)Nli"0030(INV ONILNIVd-EEO SuopoollISSeIa •asuawl sigl JO)uoi}euuopi oinsolosiQ;uleldwoo sl aJag j snIKS 10uaI;!PPV p. 'pama!na!aq pinogs molaq uo!;ewjo;u!IIV' anr;oe pue;uaJJno S1 asuaoq siyl' snag;,asueoll S WZIKIZ L nea widxi OOOZIELIZL a;e0 onssl uopeJodJoo Jy!lu3 LOLo-Sgt,(606)JagwnN auoyd sseu!sng 99z L6 VO'LIVB❑NOWVI4 KO #UG ONIWOIVd 9bS£Z ONI NOuonf ISNOO 8f)d UOI;ewJO;ul Ssawsn43 Wd 60:CZ:L 8LOZ16M JO se Juenno ejaC osegelep esuoog s,pJeoo ay)oluo pejeluo uoaq IDA)ou sey leyl uO!)euuoyul luena!aJ aq Few ejagl•peolwom o7 anp -uopeu;!gJe au;yo sLwa;2y)y)!m Fldwoo o)sl!el.JOLaeJyum ay7 ssalun pals!I lou ate suogeJllgJy 'pasopsip Die 8ISO ayl o;paUodej sluaw6pnf pn!a paleleJ uo!�cnJ;suoo filuo'LL LLOL d'89 Jad vo!leuuoyu! uolyoe Ie6al Jorpue luleldwoo ulelgo of uopnq JO Jlwl ayl uo 40!I0 mo!aq Jeadde p!m aJnsOlas!p 7weldwm Joy>lug a'amso!as!p)weldwao apgnd oL laafgns s!Fplua slyl yl(97d LL d88)mal fiq payou)sa s!aJnsalas!p lwe!dwoa 81st agl to aJeme aq pinogs nol('uoiiewao;ui sigl uo 6uiAIaJ aao;ag'asegojgp asueo!l g-ISO agl wo.11 uaIel uo!leWJOIUI sap!Aojd�oago s 'suo!;e;iw!l Bulmopol n;els asuaoil b 2J3W1 d-T0$IQ 899881 # asu9011 JOI PeIG(I 9SU9011 slaoloeAU00 ON`dQ9 3SN'201lk/ls 5 1Q1:DV?A1N0Z J d!aH a;lS swrileaA Alrllge5n JasMDJO p epueJS uollepowwonv A;f!lges!Q jawlepsic A011od A,)Pnlsd as(]10 suo!llpuoO dol a;)!oeg Fjs;sanbab spjo0eg1 zlfgnd su0ealJ;3oN paji�lrbad '814 1-cluoO deW alts 51'waad'S SuOIlu-�IJilAaO su0lsslww0D Suol-,sa0b pa�sV Alluanbza3s1-cll'als:ba� ' .:Is,.a0: spAeOQ 'su0?sln!1 .(I e�rolol iP �_>>zV c�n zaz ana I--+-G'v1 aJOW Weal sn q)!M �AOM MI(] jnogV OZL LLLOZ'ZA ,dvgS3IAEAV ONI 8TOZ/N/90 LT0Z/40/S0 an113V L0bS00000T 'NOI :)rI'd-LSNOO mOIA 89988L:97SO ONOWVIq SOl grid (s) elea ale(] sn;e;g AagwnN/edKl lagwnN uol;ealdx3 uo!;ej;s!SoN ;uaun0 osuaa!-I Apo ryuno0 uo!;ej;s!6aa aweN Ie6a3 sale;ad L -punoj aopelauoo pala)sr6aa aup s}!nsaa galeag Dad I a0x3 se laodx3 (apoO ioge-1 elujo�!leo ag);o OZLL u01108s 4m bulouawwoo) L io}deg3 'L ped'Z uolsln!Q 01}uenslnd suop'2ASr6aa OMd 10 6ullsll e$!s!41 :asaa rlalea� l` A;uno� a!ag :/Uunoo dnMoo-I asua0ll-Iop2jquoO 89988E :jagwnN asu031-1 ANVdW00 ,. al.,-1'ua :aweN IeBal 1013eiluoD 068LgS al+a exa :lagwnN U011945!60N 3Md �^ 9wzlo£!9-LLOZ/L/L :JeaAleos)juo!JUJIS!6ab yo�eas a 6u!waoped uaym pa;ao!as s!aeoA!eos!;u0l4e,gs!6aa aadad ay;ams ome!ry -pajldxa pue;uaaano g;oq'Suo!jLJjS16oj Ao;oe„uoo s)!Jom a!Ignd ay;;o Ile Aelds!p lllm s;lnsaJ yoMag:;))ON •suo!;oa!as JnOA 6u!y3;ew(0013ei;uoa s4iom o!!gnd paja;s!fiaa Ae!ds!p o;eua;!ao goaeas auo;sea!;eia;u3 gDJeaS u011eaIS16ad (:)Md) aalaea4uoD s�joM Dllgnd i Ix.i, 1',— -`�a, /-�w-? '.-..wili.1� 7,1 ^,'A 7l.<1nd . s?I10Jyp 71Ignd ao!d�O a3uelnsuf dwo- g71eaH'8 nae spJp09 s;aoaaaal(j 614SaX)IJUa1ddV jIaS ,SAala0M AlaJPS - VHSO/lee joqr-1 In}Ilneag m a;es ® Iueiq!A a euourod 69ZZ-OZ9(606)—ti'I9ZZ-OZ9(606) 69G I6 VD'euowod'099 xog'•any Aaleg•os 505'P'H 4D PHA :.DD lu=g3Ujjd a3SvUL' g;oofoicl a.,[ epafo Iatue(I •O :As iaau15ug Ilnto.totuaS `�'d `�eltd �aeIN `�IaaaouiS •ptq.InoA jo uotloafa i oqj ut ilnsaa Xuut tunpuoppd oql jo jdiQ3ai a!?pQjmou3Iae of amp ej jvgj mou)l aseald -Issodo.rd agljo L-3 aVud uo ;dlaoaz aSpolmou3loe pue ptq ino( ut u01stn0.I agp ale.iodwoul oseald 1920) ll0Z-'d'W'3"9 `906L9 -80Z 'ONI.LJ2[fO'Hd `•LL-HS/'(lAZII NIOISSIW- S.LN 3W9A07IdW1 21db:)SQNIN'I papnlout osle �galag sI pus sutemaa gotgnn `I Wd dddMS Jo uot;daaxo agj qj!m Xlojtlua .IMP uI suolaeogloadS put siuouinooQ ou4uoD oqj sastnar uznpuoppy pagoe}le oql I •ON[ M(IN19aQv (9Z0) t l0Z-'d'w'3'9 `906L9`80Z 'ONE ,L3'gfOHd `•IL-HSI'(IArIII NIOISSILI[`S.LN 3W3AOHJWI 3clVDSQNIV"I :32I ls.iapplg ani;aadso q [[d :O,L 81OZ`6 faunuef QJy *Q nNkaicTd��� J ®a o auawvL,daC]sK.ioM:)ii9nd IrN /--%A/-'N d v U U 3O A-LID 3 H1 Inti}n ag . a;3eS . juragEA. Lluotuod 69ZZ-OZ9(606)Xutf'l9ZZ-OZ9(606) 69LI6 VD'zuotUG I'099 XOa"aAV A.4110-OS 509'TIt-H X31 JUaLLIg0 jjV JQ"3EUL'Pv 10a fold 'E'd /Iapafo imou •O /1g .10aulfu3 [!AID.loivaS 9.d `7JUM 119IN `xlalaaulS •piq jnoX jo uoilaara,age ul )Insa.r Attu mnpuappd aga jo jdiaaar a2palmou)lau of =prj ley moux asuald •11sodoad aq;}o L-O a8ud uo Idwai aSpalmoujou put, plq Ino,( ut suoIslAa.1 aq) ow-todjooul asuald IWO) I IOZ-'d'IAI'9'3 `906L9-80Z 'ON.Lj3romd IL-us/'aAlff NOISSIW -SlN3lV3AO21dINI 3dVZ)SQNVI :.ro3 suoileaglaads puu siummoCl 139.IlUOD ag1 sasIAa.l tunpuappy pagatilu ag,L z •ONS wnaNgaad (90) lJ0Z-'d'W'9'9 `906L9-80Z 'ON .LZ)3rO Id `•I4-HS/'QA'I8 NOISSIW - S.LNdWdAOHdWI 2jddOSQNv"I :3a ls.rapplg aAl aodso.id 11V :OjL 8I Oz`8I Saunugr mac aaiva�� Od�a luau Uvdaq".IOM.311gnd VNOINOd JO ADD 3H1