Loading...
HomeMy WebLinkAboutLocal Agency Formation Commission (LAFCO) -aa!;ou s!ql to sa!doo ald!llnw aA!aoaJ Aew noA 'uoseaJ 5144 Joj AJOwial paloal;e ay;01 luaoefpe pue u!41!m q;oq'SJaloA paJals!2aJ pue saaumopuel se gDns'sa!;Jed snoueA A1110U 0:)JVI legi saJmbaJ mel aleiS'panlonu1 uo!1eo!ldde ay;uo 2u!puadap 'SAeplloH pue sAepuj pasolo`w•d 00:S 0;-w-e 00:8'AepsJn41—AepuolN aie sJnoy aal}}o aql 'OOS9 b0Z ON le a:)WO O0 jy1 041 IDelu0o'uollewJolu!JaglJnl Joj•8Jo•oolelel•mnnm le s2u!;aaw agi o;Jo!Jd au!l-uo palsod aJe sepua2e 2u!laaw 00jy1 ls@nba-i uodn uosJad Aue Aq pau!wexa aq Aew pue 110TT6 e!uJOAK)'euapesed'OLE al!nS'anuany 01PI y;nog 081uolss!wwo0 uo!;ew of ADua2y leool a4110 @11140 ay;u!al!l uo aJe sluawnoop palelaJ Ile pue lesodoJd loafgns aql -6 -s2u1paaoad/Ru1Jeaq pa3110u ay;ql!m uolloauuoo ul uo!ss!wwo:)ay;Aq paJap!suoo aq of pue Alaw!;pawaap aq o;sluawwoo Jo uo!l!soddo paJaA!lap-pueq Jo pal!ew ay;JO1 JapJO ui s2u!paaooJd/2uueaq Jol las alep ay;2u!paaaJd Aep ssau!snq 9y1 uo•w•d 00:S uegl Jalel ou'mOlaq UDA12 ssaJppe luaJall!p 341 le 'a:)!110 OZ)jdl aql Aq paA!a3aJ aq;snw sluawwo:)JO uol;!soddo ua;l!Jm pa.aanllap-pueq Jo pal!ew yons 'lesodoJd s!41 uo s2u!paanoJd/2uueag UOISs!ww0:)a4;to uo!snpuon ay;aaolaq u!aJay pa;sil uo!leool 2u!Jeaq ay;01 paJaA!lap-pueq 2u!aq ue4l JagleJ,o-,IA[l -paJaAllap-pueq Jo pallew aJe s;uawwOo Jo u0!l!soddo ua11!Jm Aue 1eyl;uana aq1 UI •lesodaJd a41 uO s2u!paaJoJd/2uueay uolss!wwoO a4110 uolsnlouoo ay;of Joud sluawwoo JO uo!;!soddo uallum i!wgns Jo Auow!1sa;luasaJd Aew uosJad palsaialu!Aue'52u1paaoo.!d/8uueay pies ly'panu!luoo aq Aew 1!se JO`ZT006'e!ujollle3'sala2uy 2.40 -mmm SOI';aaJlsaldwa1lsaMOOS`u0!lejjs!u!wpblo IIeH u4eH glauua>l @41108T8E wOOb u!'8TOZJagolDo to Aep yiOT ay;uo`w-e 00:6 le pla4 aq p!m uo!lexaukip ,o1 lPsodoJd ay;uO s2u1paaooJd/2uueaq p!eS •8 LOS9-bOZIM :xej 00S9.60Z/9Z9:auo4d 10116 V7'euapesed •A;!3 ay;Aq xel JO'luawssasse'aa1'08Je4o paz!Joylne OLa a3lns AlsnO!AaJd Aue to uo!lenuiluoo Jo uolsua)xa ay;o;;oafgns Allequalod s!AJolpi anuanya�lel gmos 08 pa;oalle ayl u!gl!m puel aql'uo!ss!wwo�aql Aq panoidde s!uollexauue J01 IesodoJd sly;Juana agl u!'ley;pas!Ape aq aseald 'L pooM e! Aud uaHu.0 cgs!IV saJnlonJls do uosJapuaH Iacya!W 1l!;a;aJ�uoo S 40;uawdo1anap Jol sl 00 jyl 01 lesodoJd aql ui ylJol las se uoilexauue ay;Jol uoseaJ a41 9 opuoa anon aJJ01 91 as JagwV •u0!lez1ue2J0lo a2ueyo pasodoJd aql 10 sauepunoq Joua;xa JaJL4OaApnoax3 Wdaa ay;10 uo!id!Josap a;aldwo:)e Jot asJanaJ uo dew as n Aa a ue anuan owoy cue!Jpy S 'p 18 II A p d pueJ9lo uo!;�asJa;u! a4;lo;seagvou laal OOs'Z AlalewlxoJdde pn18 Aal!eN 10 y;nos paleool Alle.laua2 s!Ajolpial paloalle 141 •S Ji�:-W]anpnDax3 �anoN Ined 'walsAS/ue.lq!l D!Ignd Aluno:)woJ1 meJpgl!m pue T HSS 'ON louls!p peon wOJ1 luawgoelap'aouan1lul to aJagdS euowod 10 AID ay 01 luawpuawe'euowod 10 Alli a4;to AJepunoq ay1 o;u!eaJe IelJ;snpul ue u!gilm saJoe+90"610 uo!lexauue sapnpul lesodOJd aql -b yl!w5 IwD „euowod 10 A;!Al!:)a41 0;60 STOZ'ON uo!;exauu bcjh!zny ydasof�� pay»IW 43!Pnf :uo!leu2!sap wJol 1Joys 8u!mollol aq;pau2!sse uaaq sey IesodoJd a41 '£ 4an)I ellags u0sMEG-slJJ4H axaanbJeW 'euowod 10 A;!O ay;Aq uo!leolldde to uo!lnlosaJ Aq pa4L'Mul aJam u0!lexauue s!yl Jot 58u1paaoOJd 'Z Aa!cj-u!EoJB 1.401 '00jy1 Aq panwluoJ aq Aew 1!se aw!l pue alep yons of Jo'ZT006 dJ'salagw sol'laaJis aldwa1 lsaM OOS'uO!leJls!u!wpy JO IIeH uyeH 41auua (/ouno0 yn u!salc,01 �`9T8£woos`woos 2uueaH saos!nJadnSlo pJeog ay1 u!plaq Jueaen 2uuea asalaauy sol to ti 0) a q II.im q gl ' ,,Ieso OJd,, euowod 10 Al!:)laq1 of ol!JJa1 pal!gequ!un 10 uollexauUe pasodoJd MOM aql 2uipJe2aJ paly Jo'paluasaJd'apew si legl aouapina JO'suoll�afgo uallum Jo leao Aue aA!aaaJ uyeH az-!ucf pue Jeay o1`w e 00 6 le 8TOZ bT Jago;o0`AepsaupaM u0 s2u!paaooJd/2u!Jeay o!Ignd a plo4 II!m (clu!d iaJcFJcw OOj'd1 'T asoEO pJcga!y JaaJcu uAjg7c)I :smOpol se ao!1Ou SaAl2 Agaaa4(„uo!ss!wwo0„Jo ,OD jy1„)sala2uy sol 40 A;uno:) J40-ONAP°Zay1 J01 u0!sslwwoJ uo ew.oj Aoua2dleool @ql`basia OS99S u011oaS ap0�luawuJan09 o;;uensJnd wnpeOaW pJeJQD 37N3nJNl 30 3M3HdS VNOWOd 30 Alii 3Hl 011N3W(]N3Wb'(INV JIcg7'aDlAIsl b'NOWOd 30 AID 311-1101 60-STOZ'ON N011HX3NNV A"cl pleuoa Jic40 S9NIa330021d/9NINt/3H:)nand 30 37110N gxcgpc!O/JJaf ua?ss!mma0 Sada ud sol Jo luno ayl jol uo!SSiwwo:)uollewjoj A3Ua2JV je3ol Lb :E hd 5Z d3S 8d81 sala$„d so-1 10 Aluno:) aq3 Joj u0!s51ww0' u013ULU-10 j Aaua2V leao-I �qdml A110 99LT6 e!uaOAU'euowOd anuany Aajeg yjnoS SOS euOwod;0 AID 9t6LLZlLWLtiO lOLl6 dIZ101 16VD `euapesed 7C .. .. OLS a3!nS anuany a�ej 'S 08 0LY ,000$Mug aWYu�so 1� .j A-3 (W{T� BLOZi81160 ISSWW�� � �1..as 7Mw SSV7)-1SHH iSOd03N 0���, IN 6 l.,rK.Mn,LS�4 CIYIM. N N I� \l f 13 i m x � g z yC0 w a I Y� O I �